Spis treści Wstęp 4 I cel I proces tworzenia strategii


Cel operacyjny 2: Rozbudowa systemu opieki nad dzieckiemPobieranie 0.65 Mb.
Strona4/5
Data08.05.2016
Rozmiar0.65 Mb.
1   2   3   4   5
Cel operacyjny 2: Rozbudowa systemu opieki nad dzieckiem

Działanie:


-tworzenie świetlic środowiskowych i integracyjnych dla dzieci;
-tworzenie żłobków i przedszkoli;
-promowanie przedszkoli domowych;

Cel operacyjny 3: Zwiększenie udziału zajęć sportowych w spędzaniu wolnego czasu

Działanie : • organizowanie zajęć fitness dla kobiet;
  -organizowanie rajdów rowerowych i pieszych;

 • organizowanie zawodów i innych form rywalizacji sportowych dla mieszkańców;

 • organizowanie turniejów sportowych i zawodów dla dzieci i młodzieży; • Cel strategiczny 2: Podniesienie poziomu ,rozwoju i przedsiębiorczości mieszkańcówCel operacyjny 1:Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców

Działanie:
- utworzenie doradztwa dla początkujących przedsiębiorców ;
-organizowanie szkoleń, doradztwa i wsparcie dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej;

- podniesienie wiedzy i umiejętności (zorganizowanie wycieczek celem


podpatrzenia “ jak oni to robią”;

- organizowanie zająć z autoprezentacji ,motywacyjnych , ze zdolności potrzebnych


do kierowania grupą i innych umiejętności psychospołecznych;

Cel operacyjny 2 : Rozwój gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych


Działanie :

- zwiększenie ilości i atrakcyjności gospodarstw;

- zwiększenie wiary w możliwości prowadzenia dochodowych gospodarstw;

Cel strategiczny 3: Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego

Cel operacyjny 1 : Unowocześnienie metod realizowania polityki


społecznej w gminie

Działania:


-unowocześnienie metod pracy i podnoszenie kwalifikacji pracowników
OPS w Lipniku ;
- udział osób zatrudnionych w OPS w szkoleniach, kursach, warsztatach;
- współpraca OPS z organizacjami społecznymi i koordynacja wspólnie
podejmowanych działań ;
- wymiana doświadczeń z innymi Ośrodkami i pozyskiwanie od nich pozytywnych
wzorców;
Cel operacyjny 2: Zwiększanie motywacji i podniesienie kwalifikacji
osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy

Działania :

-zawieranie kontraktów socjalnych z klientami pomocy społecznej;
-organizowanie kursów zawodowych pozwalających na podniesienie, aktualizację lub
zmianę kwalifikacji zawodowych;
- organizowanie poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego;
-umożliwianie podjęcia pracy matkom z małymi dziećmi i rodzicom z rodzin
wielodzietnych;

Cel operacyjny 3: Aktywizacja i zwiększenie możliwości “ powrotu”


do społeczeństwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działania:

- pomoc osobom uzależnionym od wsparcie OPS w przezwyciężeniu


postawy roszczeniowej;
- pomoc na rzecz rodzin z problemami bezradności opiekuńczo- wychowawczej
i prowadzenia gospodarstwa domowego;
- pomoc rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci;
- pomoc osobom uzależnionym ;
-zapewnienie osobom potrzebującym pomocy terapeutycznej;
- wspieranie programów lokalnej aktywności;
- umożliwienie edukowania osób dorosłych;
Cel operacyjny 4: podniesienie poziomu profilaktyki i leczenia
uzależnień
Działania:

-prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dla osób


uzależnionych od alkoholu;
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego z realizacją programów edukacyjno- profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu ;
- organizowanie imprez kulturalno- sportowych promujących zdrowy
tryb życia ;
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach;
- kampania na rzecz przestrzegania prawa przez podmioty zajmujące się sprzedażą alkoholu na terenie gminy Lipnik;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- współpraca z Poradnią Odwykową w Opatowie w zakresie kierowania osób
uzależnionych na leczenie lub badanie biegłego w zakresie uzależnienia ;
Cel strategiczny 4: Zwiększenie poziomu integracji społecznej i
podniesienie świadomości społecznej mieszkańców

Cel operacyjny 1 : Promowanie i rozwój inicjatyw społecznych
i wyłonienie lokalnych liderów
Działanie:
- organizowanie warsztatów i doradztwa z zakresu działalności
społecznej, zakładania stowarzyszeń, mobilizowania ludzi do działania;

- szkolenie liderów społecznych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych ( z funduszy


krajowych i zagranicznych) na realizacją pomysłów poprawiających jakość życia społeczno- kulturalnego i rozwiązywanie problemów społecznych;
- usprawnienie dostępu do informacji publicznej;
Cel operacyjny 2: Usprawnienie procesów integracji społecznej na terenie

gminy.
Działanie:

-wspieranie tworzenia nowych stowarzyszeń i grup nieformalnych na
terenie gminy Lipnik;
- współpraca i usprawnienie komunikacji między istniejącymi
instytucjami;

-organizowanie warsztatów podnoszących umiejętności komunikacyjne, interpersonalne;


- wspieranie tworzenia partnerstw lokalnych i tworzenia przez nie
wspólnych projektów;


4.3.2. System realizacji SRPS w gminie LipnikCel strategiczny I

Poprawa jakości życia społeczno- kulturalnego mieszkańców gminy poprzez upowszechnienie sportu , rekreacji, rozbudzenie zainteresowań, poszerzenie oferty edukacyjnej dzieci

Cel operacyjny 1
Zorganizowanie zaplecza instytucjonalnego , umożliwiającego rozbudzenie, realizację zainteresowań

Przykładowe działania/zadania

Realizatorzy/Partnerzy

Termin
realizacji


Wskaźniki

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Szkoły

2009- 2015

Ilość godzin, liczba uczestników

2. Tworzenie centrów aktywizacji seniorów

GOK / Grupy nieformalne

2009-2015

Ilość powstałych centów/liczba uczestników

3. Poszerzanie i wsparcie działalności KGW

KGW

2009-2015

Rodzaj działalności; liczba uczestników

4.Tworzenie grup tanecznych

Szkoły/ organizacje pozarządowe/ grupy nieformalne

2009-2015

Ilość powstałych grup, liczba uczestników

5. Organizowanie warsztatów z różnych dziedzin życia

Szkoły/organizacje pozarządowe /grupy nieformalne

2009-2015

Ilość powstałych kół, liczba uczestników

Cel operacyjny 2


Rozbudowa systemu opieki nad dzieckiem

Przykładowe
działania/ zadania


Realizatorzy/ Partnerzy

Termin realizacji

Wskaźniki

1. Tworzenie świetlic środowiskowych i integracyjnych

Szkoły/Stowarzy-

szenia


2009-2015

Ilość powstałych świetlic
Liczba uczestników

2. Tworzenie żłobków i przedszkoli

Urząd Gminy/ Stowarzyszenia

2009-2015

Ilość powstałych żłobków i przedszkoli

3. Promowanie przedszkoli domowych

Lokalni liderzy

2009-2015

Ilość powstałych przedszkoli domowych,

Liczba uczestnikówCel operacyjny 3
Zwiększenie udziału zajęć sportowych w spędzaniu wolnego czasu

Przykładowe
działania/ zadania


Realizatorzy / Partnerzy

Termin realizacji

Wskaźniki

1. Organizowanie zajęć fitness dla kobiet

Grupy nieformalne/Lokalni liderzy

2009-2015

Liczba zajęć
Liczba uczestników

2. Organizowanie rajdów rowerowych i pieszych

Organizacje pozarządowe/Grupy nieformalne/Szkoły

2009-2015

Liczba rajdów
Liczba uczestników

3. Organizowanie zawodów sportowych dla mieszkańców

Organizacje pozarządowe/Grupy nieformalne /Szkoły

2009-2015

Liczba zawodów

Liczba uczestników4. Organizowanie turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży

Szkoły/ organizacje pozarządowe/ Grupy nieformalne

2009-2015

Liczba zawodów

Liczba uczestników


Cel strategiczny II
Podniesienie poziomu, rozwoju i przedsiębiorczości mieszkańców

Cel operacyjny 1
Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców
Przykładowe
działania/zadania


Realizatorzy/Partnerzy

Termin
realizacji


Wskaźniki

1. Utworzenie doradztwa dla początkujących przedsiębiorców

Urząd Gminy/ Organizacje pozarządowe /Szkoły

2009-2015

Ilość i rodzaj porad

Ilość korzystających z doradztwa2. Organizowanie szkoleń dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą

Urząd Gminy/ Firmy zewnętrzne/Organi-zacje pozarządowe

2009-2015

Ilość uczestników

Rodzaj szkoleń

Ilość powstałych firm


3. Organizowanie wizyt do innych gmin

Urząd Gminy/ Organizacje pozarządowe/ Firmy zewnętrzne

2009-2015

Ilość wizyt

Ilość uczestników

Rodzaj pozyskanych rozwiązań


4. Organizowanie zajęć z autoprezentacji, motywacyjnych, itp.

Szkoły/ Organizacje pozarządowe/ Firmy zewnętrzne

2009-2015

Ilość uczestników

Rodzaj zajęć

Ilość powstałych firm


Cel operacyjny 2
Rozwój gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych

Przykładowe

działania/ zadania

Realizatorzy / Partnerzy

Termin

realizacji

Wskaźniki

1. Tworzenie nowych gospodarstw , podnoszenie atrakcyjności już istniejących gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych

Urząd Gminy/ Grupy nieformalne

2009-2015

Ilość powstałych nowych gospodarstw ekologicznych
i agroturystycznych

2. Zwiększenie wiary w możliwości prowadzenie dochodowego gospodarstwa ekologicznego i agroturystycznego

Urząd Gminy / Grupy nieformalne

2009-2015

Ilość uczestników

Rodzaj zajęć

Cel strategiczny III
Zmniejszanie się obszarów wykluczenia społecznego


Cel operacyjny 1

Unowocześnienie metod realizowania polityki społecznej w gminie

Przykładowe
działania / zadania


Realizatorzy/
Partnerzy


Termin
realizacji


Wskaźniki

1. Szkolenia dla
pracowników

OPS/ Organizacje
zewnętrzne

2009-2015

Liczba i rodzaj szkoleń
Liczba pracowników OPS uczestniczących w szkoleniachCel operacyjny 2
Zwiększanie motywacji i podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy


Przykładowe
działania / zadaniaRealizatorzy/
Partnerzy


Termin
realizacji


Wskaźniki

1. Zawieranie kontraktów socjalnych

OPS

2009-2015

Liczba zawartych kontraktów
Liczba beneficjentów

2.Organizowanie kursów dla bezrobotnych

PUP Opatów/Urząd Gminy/OPS/ Organizacje pozarządowe

2009-2015

Liczba przeprowadzonych kursów
Liczba uczestników

3. Poradnictwo psychologiczne

OPS/ Urząd Gminy /PZP

2009-2015

Ilość udzielonych porad
Ilość korzystających z porad

Cel operacyjny 3
Aktywizacja i zwiększenie możliwości “ powrotu “ do społeczeństwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Przykładowe
działania/zadania


Realizatorzy/
Partnerzy


Termin
realizacji


Wskaźniki

1. Pomoc w aktywizacji klientów OPS

OPS/PUP Opatów/ Organizacje zewnętrzne

2009-2015

Rodzaje pomocy
Liczba osób

2.Pomoc w aktywizacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu osób niepełnosprawnych

OPS/ Urząd Gminy/ PEFRON/
Organizacje zewnętrzne

2009-2015

Rodzaje pomocy
Liczba osób

3. Pomoc terapeutyczna

OPS/GKRPA

2009-2015

Ilość seansów
Liczba osób korzystających
Cel operacyjny 4

Podniesienie poziomu profilaktyki i leczenia uzależnień


Przykładowe
działania/ zadania

Realizatorzy/Partnerzy

Termin
realizacji

Wskaźnik


1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych

GKRPA

2009-2015

Rodzaj porad
Ilość korzystających

2. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego z realizacją programów edukacyjno-profilaktycznych

GKRPA/OPS/Szkoły

2009-2015

Ilość wycieczek, turnusów,
Ilość uczestników

3.Organizowanie imprez promujących zdrowy tryb życia

Urząd Gminy/GKRPA/Szkoły/organizacje pozarządowe

2009-2015

Ilość imprez
Ilość Uczestników
Poziom wiedzy o zdrowym trybie życia

4.Przeciwdziałanie przemocy

OPS/GKRPA/
Posterunek Policji

2009-2015

Ilość interwencji
Ilość Niebieskich Kart

5. Współpraca z Poradnią Odwykową

PO/GKRPA

2009-2015

Rodzaj porad
Ilość badanych /skierowanych na leczenie


Cel strategiczny IV

Zwiększenie poziomu integracji społecznej i podniesienie świadomości społecznej
mieszkańców

Cel operacyjny 1

Promowanie i rozwój inicjatyw społecznych , wyłonienie lokalnych liderówPrzykładowe Realizatorzy
/ Partnerzy Termin Wskaźniki


działania , zadania

1. Organizowanie warsztatów i doradztwa z zakresu działalności społecznej

OPS/Urząd Gminy/ Szkoły/ Organizacje zewnętrzne

2009-2015

Ilość osób korzystających z porad

Ilość podjętych przez nich działań2. Szkolenie liderów społecznych

Urząd Gminy/Szkoły/ Organizację zewnętrzne

2009-2015

Ilość szkoleń

Ilość uczestników

Ilość stworzonych projektów
Cel operacyjny 2

Usprawnienie procesów integracji społecznej na terenie gminy

Przykładowe

działania / zadania

Realizatorzy /Partnerzy

Termin

realizacji

Wskaźniki

1. Wspieranie tworzenia nowych stowarzyszeń i grup nieformalnych na terenie gminy .

OPS/ Urząd Gminy/ Szkoły

2009-2015

Ilość stowarzyszeń, grup

2. Organizowanie warsztatów podnoszących umiejętności komunikacyjne , interpersonalne

OPS/Szkoły/Organizacje pozarządowe

2009-2015

Ilość osób korzystających
Ilość i rodzaj warsztatów

3. Wspieranie tworzenia partnerstw lokalnych i tworzenia przez nie wspólnych projektów

Urząd Gminy/ Szkoły/Grupy nieformalne/Organizacje pozarządowe

2009-2015

Ilość partnerstw
i projektów


V. Zarządzanie, monitoring i ewaluacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Lipnik

5.1. Zarządzanie realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie zarządzał Zespół Zarządzający składający się z m. in. pracowników UG, kierownika OPS, radnych, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych Rady Gminy, przedstawiciela Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicieli szkół oraz grup i instytucji społecznych.

Zostanie on powołany Zarządzeniem Wójta w ciągu trzech miesięcy od dnia przyjęcia SRPS na mocy uchwały Rady Gminy.

Do zadań Zespołu Zarządzającego należy m. in.: • zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów – sprawozdania z poszczególnych podmiotów realizujących projekty (instytucji publicznych i niepublicznych),

 • przygotowywanie rocznego raportu na temat wdrażania strategii, który będzie przedstawiany Wójtowi do 31 stycznia następnego roku, a następnie do 31 marca przekazywany przez Wójta do zatwierdzenia Radzie Gminy,

 • przygotowywanie Planu Działania na kolejny rok z uwzględnieniem planowania budżetu gminy – zapewnienie wkładu własnego do projektów przygotowywanych do funduszy zewnętrznych,

- nadzór nad realizacją celów i działań przewidzianych w SRPS,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia działań/zadań w zakresie informacji


i promocji SRPS.

Pracami Zespołu Zarządzającego kieruje Koordynator realizacji SRPS. Rolę Koordynatora pełni Sekretarz Gminy przy ścisłej współpracy Kierownika OPS.

Zadania Koordynatora SRPS:


 1. Kierowanie pracami Zespołu Zarządzającego,

 2. Bieżąca analiza stanu realizacji SRPS,

 3. Obserwacja uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających lub mogących wpłynąć na realizację Strategii,

 4. Nadzór nad promocją Strategii i zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji,

 5. Wypracowywanie kryteriów oceny stanu realizacji Planu Działania.Roczny Plan Działania będzie przyjmowany przez Zespół Zarządzający Strategią, zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej:

Nazwa projektu/ działania/ zadania

Opis, etapy/ spodziewane rezultaty

Związek z celami

Termin

Koordynator

Koszt i źródła finansowania

rozpoczęcia

zakończenia
1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna