Spis treści Wstęp 4 I cel I proces tworzenia strategiiPobieranie 0.65 Mb.
Strona5/5
Data08.05.2016
Rozmiar0.65 Mb.
1   2   3   4   5

Procedura zarządzania Strategią będzie przedstawiać się następująco:Rodzaj działania

Zadania

Podmiot koordynująca/Osoba odpowiedzialna

Częstotliwość

Promocja

 • na zebraniach wiejskich,

 • na stronie internetowej gminy i partnerów,

 • na tablicach ogłoszeń, • sołtys wsi

 • Koordynator
 • sołtys na prośbę Koordynatora

 • Koordynator

 • Koordynator • raz do roku

 • przed i bezpośrednio po realizacji każdego projektu,

 • jak wyżejRealizacja projektów

Zgodnie z rocznymi Planami Działania przyjmowanymi na każdy rok

Zespół Zarządzający

Zgodnie z harmonogramem

Monitoring

obserwacjaZgodnie z celami strategicznymi

Zespół Zarządzający

Zgodnie z harmonogramem,

Podsumowanie raz na rok do końca stycznia następnego rokuEwaluacja

(ocena)


Porównanie osiągniętych rezultatów z założeniami

Zespół Zarządzający

Raz w roku do końca stycznia następnego roku

Aktualizacja

Zgodnie z wynikami ewaluacji

Zespół Zarządzający

W miarę potrzeb. Nie mniej niż raz na 3 lata5.2. Monitoring realizacji Strategii
Monitoring będzie polegał na systematycznym gromadzeniu i opracowywaniu informacji i danych zbieranych od wszystkich realizatorów projektów w ramach SRPS. Proces ten będzie służył identyfikacji osiąganych wskaźników i rezultatów oraz porównanie ich zgodności z założeniami SRPS. Monitoring SRPS będzie również narzędziem kontroli zgodności działań z harmonogramem SRPS.
Wskaźniki monitoringu:

 • liczba osób mających problemy opiekuńczo – wychowawcze, którym skutecznie udzielono pomocy,

 • liczba osób uchronionych przed przemocą w rodzinie,

 • liczba osób, które podjęły leczenie odwykowe,

 • ilość zorganizowanych kampanii na rzecz profilaktyki antyalkoholowej
  i antynarkotykowej oraz liczba osób, do których dotarły materiały i ulotki informujące o zagrożeniu związanym z tymi patologiami w ramach systemu sieciowej pomocy,

 • liczba atrakcji (zajęć, imprez, itp.) organizowanych, głównie dla dzieci
  i młodzieży, mających na celu rozwój zainteresowań oraz promocję zdrowego stylu życia,

 • procentowy wzrost mieszkańców zadowolonych z jakości życia
  w gminie,

 • ilość nowych form działalności gospodarczej,

 • liczba rolników którzy przejdą proces reorientacji zawodowej,

 • liczba nowo powstałych stowarzyszeń,

 • liczba nowo powstałych grup nieformalnych,

 • liczba odbytych szkoleń o tematyce społeczno – obywatelskiej,

 • liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje w dziedzinie pisania projektów,

 • liczba projektów które pozyskały dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,

 • liczba nowo- powstałych świetlic,

 • ilość działających zespołów, grup, kół, klubów,

 • liczba funkcjonujących klubów seniora,

 • liczba funkcjonujących przedszkoli,

 • liczba osób, które zdobędą umiejętność pływania,

 • ilość zlikwidowanych barier architektonicznych,

 • liczba dzieci niepełnosprawnych, którym udzielono pomocy finansowej,

 • liczba osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń socjalnych,

 • liczba dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczących w programach profilaktyczno-edukacyjnych.


Rezultaty:

 • poprawienie mobilności zawodowej mieszkańców gminy,

 • podniesienie poziomu przedsiębiorczości społeczności lokalnej,

 • uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców gminy poprzez przedsięwzięcia oświatowe,

 • stworzenie warunków do zdobycia nowych kwalifikacji,

 • spadek poziomu ubóstwa,

 • zapewnienie powszechnego dostępu do informacji (w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego),

 • podniesienie kwalifikacji mieszkańców,

 • poprawa adaptacyjności mieszkańców,

 • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.5.3. Ewaluacja wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Dane zebrane i opracowane w procesie monitoringu posłużą do ewaluacji Strategii.

Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia rezultatów wynikających z realizacji SRPS. Głównym zadaniem jest dążenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji, rozumiane nie tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio z programem, lecz także jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne.

Główne zastosowania ewaluacji:


 • identyfikacja słabych i mocnych stron,

 • oszacowanie możliwości i ograniczeń,

 • usprawnienie zarządzania,

 • wskazanie kierunków rozwoju i priorytetów działań,

 • poprawianie błędów,

 • dla celów odpowiedzialności,

 • wsparcie alokacji zasobów finansowych,

 • ulepszenie procesu decyzyjnego.

W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen stanu wdrożenia programów w zakresie:

 • działania programów,

 • wydajności i trwałości w stosunku do założonych celów,

 • wpływu na problemy, do których odnoszą się programy,

 • wyciągniętych wniosków w celu poprawy wdrożenia programów
  i projektowania nowych programów,

 • identyfikacji dobrych praktyk o potencjalnym szerszym zastosowaniu.

Ewaluacja SRPS będzie dokonywana w trakcie prac nad rocznym Raportem z wdrażania. Wnioski z ewaluacji i rekomendacje na przyszłość będą stanowić jeden z elementów aktualizacji Strategii.

5.4. Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Aktualizacja Strategii będzie dokonywana, co najmniej raz na trzy lata.

Dokument ten jest „otwarty” na społeczną dyskusję oraz wszelkie konstruktywne uwagi
i wnioski. Aktualizacja będzie dokonywana w wyniku monitoringu zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną i potrzeby wynikające z aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie. Długookresowy charakter planowania strategicznego w zakresie problematyki społecznej wymaga stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, społecznych i ich uwzględnienia w Strategii. Dlatego wprowadzanie zmian w zapisach Strategii jest niezbędne.

Proces ten powinien przebiegać tak jak podczas opracowywania aktualizacji SRPS w


ramach PPWOW, a mianowicie:
1.Aktualizacja danych statystycznych z ostatnich 3 lat;

-Powołanie Zespołu Warsztatowego ds. Aktualizacji Strategii – Zarządzeniem Wójta;

2.Przeprowadzenie co najmniej jednego warsztatu partycypacyjnego z udziałem mieszkańców poświęconego analizie problemów społecznych i projektowaniu działań;

3. Badania ankietowe na temat postrzegania przez mieszkańców gminy problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania;

4.Przyjęcie Aktualizacji SRPS Uchwałą Rady Gminy;
W trakcie weryfikacji mogą powstawać zupełnie nowe cele szczegółowe i projekty dotyczące tych aspektów życia w gminie, które dotychczas nie zostały ujęte.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem dynamicznym, żywym, uwzględniającym procesualność życia społecznego.


Zakończenie
Realizacja strategii powinna przyczynić się do osiągnięcia zamierzonego celu nadrzędnego. Będzie ona na bieżąco monitorowana. Monitorowanie umożliwi:

1.bieżącą ocenę realizacji programów i zadań oraz osiągania celów,

2. prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji,

3. dokonanie bieżących korekt i poprawek,

4.podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych,

5.informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych wynikach.


Władze gminy, przedstawiając niniejszy dokument mają nadzieję, że stanie się on ważnym wydarzeniem w rozwoju wspólnoty samorządowej, jest wyrazem dążeń i aspiracji jej mieszkańców oraz wskazuje jasno wytyczony, możliwy do zrealizowania cel. Jego osiągnięcie nie będzie jednak możliwe, bez wysiłku całej wspólnoty samorządowej.

Przygotowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Lipnik jest instrumentem, który pozwoli w sposób planowy i celowy wykorzystać zewnętrzne


i wewnętrzne szanse na ograniczenie patologii społecznych, co pozwoli gminie zmniejszać środki przeznaczane na opiekę społeczną i wykorzystywać je na cele prorozwojowe.

1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna