Spis treści Wstęp Rozdział Product placement jako instrument komunikacji rynkowejPobieranie 21.2 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar21.2 Kb.
Spis treści
Wstęp…………………………………………………………………………………..1
Rozdział 1. Product placement jako instrument komunikacji rynkowej…………4


 1. Istota komunikacji rynkowej………………………………………..………….4

 2. Instrumenty komunikacji rynkowej…………………………………………….6

 3. Product placement jako narzędzie komunikacji rynkowej……………………10

  1. Pojecie product placement…………………………………………….10

  2. Historia product placement……………………………………………12

  3. Sposoby oddziaływania product placement…………………………...13


Rozdział 2. Wykorzystanie product placement w promowaniu marki AUDI…...19


 1. Działania product placement z wykorzystaniem samochodów w produkcjach filmowych……………………………………………………………………..19

 2. Historia marki AUDI………………………………………………………….23

 3. AUDI jako product placement w filmie „Ja, Robot”…………………………28

  1. Podstawowe informacje o filmie „Ja, Robot”…………………………28

  2. Historia powstania modelu AUDI RSQ………………………………32

  3. Założenia wykorzystania marki w filmie „Ja, Robot”……………….. 34


Rozdział 3. Ocena skuteczności product placement oraz zauważalności marki AUDI w filmie „„Ja, Robot"………………………………………………………..38


 1. Metodologia badań……………………………………………………………38

  1. Cel i przedmiot badań…………………………………………………39

  2. Problem i hipoteza badawcza…………………………………………40

  3. Metody i narzędzia badawcze…………………………………………41

  4. Organizacja i przebieg badania………………………………………..42

  5. Charakterystyka badanej grupy……………………………………….42

 2. Analiza wyników badań własnych……………………………………………42

Zakończenie………………………………………………………………………….55
Bibliografia…………………………………………………………………...……...57
Załącznik……………………………………………………………………………..60

Wstęp
Współcześnie firmy i marki, aby zdobyć ugruntowaną pozycje na rynku (w tym i motoryzacyjnym) muszą utrzymywać aktywne kontakty z otoczeniem. Ciągły wzrost konkurencji, niepewność rynku i zmiany w branży sprawiają, że o przewadze konkurencyjnej marki i modelu samochodu decyduje obiegowa opinia i jego reputacja. Skuteczność umiejętnego dobrania technik komunikacji rynkowej zależy od poziomu wiedzy o klientach i konkurencji. Proces komunikacji przedsiębiorstwa musi odbywać się za pomocą różnych instrumentów. Duże firmy, dysponujące znacznym kapitałem wyodrębniają dla celów komunikowania się z publicznością odrębne działy lub stanowiska profesjonalnie zajmujące się działaniami reklamowymi, public relations czy sponsorskimi. Podtrzymywaniu dobrego wizerunku firmy i kreowaniu nowego image`u służą również działania plasujące w filmach wyroby opatrzone nazwą bądź logiem danej marki.

Tematem pracy jest zastosowanie product placement jako instrumentu komunikacji rynkowej przez markę Audi. Product placement opiera się na eksponowaniu znaku towarowego lub nazwy, służąc przede wszystkim budowie lub poprawie wizerunku produktu, jak i komunikowaniu się firmy z otoczeniem. Będąc jedną z form sponsoringu, znajduje on zastosowanie głównie w przypadku producentów przedmiotów stanowiących tzw. nowość.

Product placement jako metoda promocji zaczęła być stosowana w latach trzydziestych dwudziestego wieku, jednak jego ogromne rozpowszechnienie przypada dopiero na lata dziewięćdziesiąte. Bardzo często widzowie nie zdają sobie sprawy z tego, że oglądając film bądź też program telewizyjny są adresatami przekazu reklamowego. Rozpoznają oni co prawda plasowane tutaj marki, ale jednocześnie nie mają pojęcia o tym, że ich użycie było zamierzone. Bierze się to stąd, że nie każde umieszczenie produktu jako rekwizytu jest przekazem product placement, a tym samym odbiorcom bardzo trudno jest jednoznacznie ocenić intencje ukazania marki.

Temat ten autorka podjęła, ponieważ interesują ją zagadnienia związane z motoryzacją i filmem, a co za tym idzie – również z umieszczaniem produktów w filmach. Działania takie, uważane przez niektórych za ukrytą reklamę, są ważne wszędzie tam gdzie liczy się określony wizerunek. Autorką postanowiła przedstawić zagadnienia związane z product placement na podstawie marki Audi, należącej do koncernu Volkswagena. Zawodowo współpracuje z producentem tej marki i mogła, dzięki temu, lepiej zaprezentować i opisać analizowane procesy.

Głównym celem niniejszej pracy jest ustalenie, jak product placement, jako jeden z instrumentów komunikacji rynkowej w strategii marketingowej Audi, wpływa na wizerunek tej marki w oczach kinomanów na przykładzie filmu „Ja, Robot”.

W pracy została wykorzystana literatura przedmiotu, a w szczególności Adama Czarneckiego Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji (Warszawa 2003), Lechosława Garbarskiego, Ireneusza Rutkowskiego, Wojciecha Wrzoska Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy (Warszawa 2001) i Adama M. Grzegorczyka Sponsoring kultury (Warszawa 2003) Wiele istotnych informacji autorka znalazła również w artykułach prasowych i w Internecie.

Praca powstała w oparciu o metodę historyczną, czyli opisowo-analityczną w ujęciu chronologicznym oraz metodę ilościowo - statystyczną. W pracy został zastosowany model komunikacyjny, który stanowi opis konkretnego przedsiębiorstwa lub marki pod kontem jego komunikacji z otoczeniem. Model ten obejmuje również rozwiązania autorskie.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich, teoretycznym, omówiono product placement jako instrument komunikacji rynkowej. Przedstawiono tutaj pojecie komunikacji rynkowej oraz jej instrumenty, po czym dokonano omówienia product placementu jako narzędzia komunikacji rynkowej, uwzględniając jego pojęcie, dotychczasową historię oraz sposoby oddziaływania.

Rozdział drugi przedstawia wykorzystanie product placement w promowaniu marki Audi. W jego ramach omówione zostały nie tylko działania product placement z wykorzystaniem samochodów różnych marek w produkcjach filmowych, ale również historia marki Audi oraz wykorzystanie samochodu tej marki jako product placement w filmie „Ja, Robot”. Po dokonaniu ogólnej charakterystyki filmu przedstawiono tak historię powstania modelu Audi RSQ, jak i podstawowe założenia wykorzystania marki w filmie.

Ostatni, trzeci rozdział pracy, ma charakter badawczy i ocenia skuteczność product placement na przykładzie marki Audi. Po przedstawieniu metodologii badań dokonana została tutaj analiza wyników badań ankietowych, oceniających skuteczność product placement jako jednego z instrumentów komunikacji rynkowej w strategii marketingowej Audi w oczach widzów filmu „Ja, Robot”.Pracę zamyka zakończenie, podsumowujące poruszoną w niej problematykę. Zamieszczono tutaj również spis literatury oraz wykorzystany w trakcie badań kwestionariusz ankiety.

Praca została urozmaicona i wzbogacona zdjęciami oraz wykresami, których spis znajduje się na końcu. Ostatnim elementem pracy jest załącznik, którym jest stworzony przez autorkę kwestionariusz badawczy.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna