Spis treści Wstęp stPobieranie 25.61 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar25.61 Kb.

Spis treściWstęp..........................................................................................................str. 4


Rozdział 1.


1. Podstawowe pojęcia związane z motywacją oraz wybrane modele motywacji.


1.1. Uogólnienie modeli motywacji ........................................................

str. 6

1.2. Modele motywacji.
1.2.1 Koncepcja dwuczynnikowa Herzberga ..........................................

str. 8

1.2.2. Koncepcja trzech potrzeb McClellanda ........................................

str. 10

1.2.3. Koncepcja hierarchii potrzeb Maslowa .........................................

str. 11

1.2.4. Koncepcja Alderfera( ERG) .........................................................

str. 15

1.2.5. Koncepcja Taylora ........................................................................

str. 16

1.2.6. Koncepcja X i Y McGregora .........................................................

str. 17

1.2.7. Teoria oczekiwań Vrooma ............................................................

str. 19

1.2.8. Teoria wzmocnień Skinnera ..........................................................

str. 20

1.2.9. Teoria sprawiedliwości Adamsa ...................................................

str. 23

1.2.10. Teoria celu Locke’a .....................................................................

str. 26

Rozdział 2.


2. Metody motywowania pracowników w Banku ABN AMRO.


2.1. Rys historyczny i charakterystyka Banku ABN AMRO...................

str. 27

2.2. Rynek działania Banku ABN AMRO...............................................

str. 29

2.3. Metody motywowania bodźcami niematerialnymi w Banku ABN AMRO
2.3.1. Wyjazdy integracyjne dla pracowników Banku (off-site)...............

str. 30

2.3.2. Umożliwienie rozwoju osobistego pracownika...............................

str. 31

2.3.3. Awans pracownika...........................................................................

str. 34

2.3.4. Wyznaczanie ścieżki kariery zawodowej........................................

str. 34

2.3.5. Ocena pracy pracownika..................................................................

str. 35

2.3.6. Uznanie u współpracowników.........................................................
2.3.7. Dobre warunki pracy.......................................................................

str. 40

2.3.8. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom...................................

str. 40

2.3.9. Wizerunek organizacji.....................................................................

str. 412.4. Metody motywowania bodźcami materialnymi w Banku ABN AMRO.
2.4.1. Wynagrodzenie podstawowe...........................................................

str. 42

2.4.2. Premie i nagrody.............................................................................

str. 43

2.4.3. Świadczenia zabezpieczające i emerytalne.....................................

str. 45

2.4.4. Świadczenia materialne...................................................................

str. 47

Rozdział 3.
  1. Propozycja modyfikacji systemu motywacyjnego w Banku ABN AMRO.
3.1. Propozycja kształtowania systemu wynagradzania...........................

str. 49

3.2. Wprowadzenie systemu kafeteryjnego..............................................

str. 52

3.3. Strategiczne podejście do motywowania..........................................

str. 54

3.4. Ocena i modyfikacja wybranych niematerialnych bodźców

motywujących stosowanych w ABN AMRO Banku........................


str. 58Zakończenie ...........................................................................................

str. 64

Bibliografia ............................................................................................

str. 66


Wstęp

Istotnym problemem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi jest motywowanie pracowników. Obejmuje ono wszystkie aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Obecna sytuacja na rynku pracy pod względem liczby potencjalnych kandydatów jest bardziej korzystna dla pracodawców, niż dla pracowników. Łatwiej jest zwolnić pracownika, którego praca nie jest zadowalająca i nie przynosi większych efektów, a na jego miejsce zatrudnić kogoś bardziej zaangażowanego i wydajnego, który będzie spełniał oczekiwania i wymagania pracodawcy. Niezwykłą sztuką jest umiejętność zarządzania ludźmi, w taki sposób wykorzystując metody motywacji, by zachęcić wszystkich pracowników do wykonywania swych obowiązków, a przy tym sprawić żeby ich praca była dla obu stron zadowalająca.Celem mojej pracy jest udowodnienie tezy, iż odpowiednie podejście do motywowania pracowników może być kluczem do sukcesu firmy. Według mnie istotą organizacji jest sprawny i satysfakcjonujący pracowników system motywacyjny. Doceniony w odpowiedni sposób pracownik ma dużą wartość dla firmy, gdyż prowadzi do jej rozwoju. Dobry menedżer powinien znać potrzeby i oczekiwania swoich podwładnych, wiedzieć co jest dla nich ważne, orientować się z czym mają problemy, jakie są ich mocne i słabe strony, które może wziąć pod uwagę przy przydzielaniu obowiązków oraz wybieraniu sposobu motywacji. Przypuszczam, że menedżer posiadając taka wiedzę, będzie potrafił dopasować system motywowania oraz wynagrodzenia do indywidualnych potrzeb jednostki. W mojej pracy, zamierzam wyjaśnić powyższe założenia oraz odpowiedzieć na pytania: Jakie narzędzia najlepiej motywują pracowników?, Co musi uczynić menedżer i jaką wiedzę posiadać, by zachęcić podwładnych do realizacji celów organizacji? Jakie działania należy podjąć w celu poprawy motywacji pracowników?

W tym celu przeprowadziłam ankietę wśród wybranych pracowników Banku, by dowiedzieć się co sądzą na temat motywowania przez pracodawcę. Dodatkowo szczegółowo przeanalizowałam roczną ocenę pracowników (tzw. appraisal), jak również mocne jak i słabe strony oraz szanse i zagrożenia (tzw. S.M.A.R.T. Objectives) na przykładzie wybranych pracowników ABN AMRO Banku.

Moim zdaniem, podstawowy kapitał firmy w znacznej części stanowią ludzie tworzący przedsiębiorstwo. Dlatego też w mojej pracy podjęłam się udowodnienia tezy, iż niezwykle ważną rzeczą jest dbanie o samorealizację, rozwój, samopoczucie i zadowolenie pracowników ze swojej pracy. Niestety muszę stwierdzić, iż w wielu firmach zapomina się o wymienionych przeze mnie kwestiach. Obecnie uwaga przedsiębiorców skupiona jest na zyskach materialnych i szybkim ich osiąganiu.

Z moich obserwacji wynika, że organizacje nastawione na szybki zysk w swoich dążeniach wykorzystują pracowników wydłużając godziny pracy, angażując ich do wielu dodatkowych obowiązków, sprawiając tym samym, że spada ich efektywność i chęć do pracy wywołana przepracowaniem. Pracownik, który nie jest w stanie wykonywać odpowiedniej ilości obowiązków staje się niepotrzebny organizacji, ponieważ nie jest zdolny do opanowania i wykonania w określonym czasie zakresu powierzonych zadań. W takim wypadku firma zwalnia pracownika, gdyż woli zatrudnić na to miejsce lepiej zorganizowanego i bardziej wydajnego aplikanta. Takie postępowanie wydaje mi się nieopłacalne dla firmy, co postaram się udowodnić w mojej pracy.

Moja praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy omawia podstawowe metody motywowania pracowników, stosowane na przestrzeni wielu lat. Omówiona została w nim treść, która przedstawia siłę motywacyjną dla człowieka, jak również proces obrazujący skuteczne motywowanie. Głównym źródłem, z którego czerpałam wiedzę, była literatura na temat teorii procesów motywacyjnych oraz zarządzania personelem.

Drugi rozdział traktuje jako praktyczne sposoby motywowania, oparte na wcześniej omówionych metodach, wykorzystywanych w wybranym przeze mnie Banku. Przedstawione tu techniki mówią o motywowaniu poprzez bodźce materialne jak i niematerialne. Do tego rozdziału wykorzystałam materiały zaczerpnięte z ABN AMRO Banku, jak również zgromadzone we własnym zakresie (ankiety, obserwacje, wywiady z pracownikami).Natomiast w rozdziale projektowym, przedstawiam zaproponowaną przeze mnie modyfikację systemu motywacyjnego Banku ABN AMRO. Modyfikacja powstała na podstawie znajomości literatury z dziedziny motywacji, a także obserwacji sytuacji oraz wywiadów z pracownikami Banku. Jest to podstawa metodologiczna mojego opracowania.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna