Spis treści WstępPobieranie 15.67 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.67 Kb.


Spis treści


Wstęp………………………………………………………………..………… 1

1. Rola marketingu w działaniach sprzedażowych …………..……....…….. 3

1.1. Pojęcie marketingu ……………………………………………………...……………. 4

1.2. Marketing jako system zintegrowany ………………………………….………………6

1.3. Aktywizacja sprzedaży ……………………………………………………………….. 9

1.3.1. Instrumenty aktywizacji sprzedaży ……………………………………………. 11

1.4. Promotion mix ……………………………………………………………………… 14

1.4.1. Reklama …………………………………………………………………......… 14

1.4.2. Sprzedaż osobista …………………………………………………….......…….16

1.4.3. Promocja sprzedaży …………………………………………………..……….. 17

1.4.4. Public relations …………………………………………………….…………. 20

2. Sposób wykorzystania instrumentów promocji przez firmę Auchan Polska Sp. z o.o. ………………………………………………………...……22

2.1. Działalność Auchan na rynku hipermarketów w Polsce ………………………….….23

2.2. Instrumenty promocji stosowane przez Auchan Polska Sp. z o.o. w aktywizacji sprzedaży …………………………………………………………………………………... 27

2.3. Narzędzia promocji wykorzystywane przez konkurencję ……………………...…… 33

2.4. Ocena efektywności wykorzystanych środków promocji i wnioski ………….………34

3. Wprowadzenie nowych instrumentów promocji do działalności marketingowej firmy ……………………………………………………….. 37

3.1. Założenia projektu dla Auchan Polska Sp. z o.o. …………………………………… 38

3.2. Projekt własny zastosowanie instrumentów promocyjnych w aktywizacji sprzedaży……………………………………………………………………………………..38

3.3. Sposób oceny skuteczności projektu ……………………………………………… 44

Zakończenie ……………………………………………….………….………46

Bibliografia …………………………………………………………...………48

Spis tabel, rysunków i schematów ……………………………..……………49

Wstęp
Przedmiotem niniejszej pracy są narzędzia aktywizacji sprzedaży w działalności przedsiębiorstwa. Autor przedstawia rolę instrumentów promocji w komunikacji firmy z rynkiem, która jest podstawową cechą koncepcji marketingowej. Opisuje poszczególne elementy promotion – mix na podstawie dostępnej literatury a na przykładzie analizy działalności marketingowej firmy Auchan Polska Sp. z o.o. chce podkreślić znaczenie narzędzi aktywizacji sprzedaży w utrzymaniu dobrej pozycji firmy na rynku. Autor na końcu pracy prezentuje własny projekt wprowadzenia nowych rozwiązań do działalności przedsiębiorstwa.

Praca został napisana w oparciu o model komunikacyjny.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie znaczenia promocji jako instrumentu aktywizacji sprzedaży w hipermarketach na przykładzie analizy działalności marketingowej firmy Auchan Polska Sp. z o.o.

Podjęty przez autora temat jest bardzo istotny, ponieważ w obecnej gospodarce pojęcie marketingu jest ciągle pojęciem żywym. Głównym zadaniem marketingu jest poznanie konsumentów oraz ich zachowań na rynku, gdyż jak wiadomo od nich właśnie zależy powodzenie przedsiębiorstw oferujących swoje produkty. Często wielu firmom tylko się wydaje, że doskonale znają pragnienia swoich klientów, które obecnie wraz z postępem cywilizacyjnym i technicznym ulegają ciągłym zmianom. Firma chcąc systematycznie zaspokajać potrzeby zarówno kupujących, jak i sprzedających musi szukać różnych sposobów do ich odkrywania i zaspokajania.

Na podstawie podjętych w pracy rozważań można sformułować tezę główną, która brzmi: satysfakcja klienta oraz dobrze zaplanowane i wykorzystane narzędzia aktywizacji sprzedaży są kluczem do sukcesu firmy na rynku.

Materiałami źródłowymi wykorzystanymi przez autora w niniejszej pracy są pozycje literaturowe omawiające pojecie i rolę marketingu oraz promocji i reklamy w działaniach sprzedażowych. Szczególnie uwzględniono je w rozdziale pierwszy omawiającym teoretyczne podstawy marketingu. W pracy skorzystano również z materiałów udostępnionych przez firmę Auchan Polska Sp. z o.o. a także ze stron internetowych.

Praca składa się z trzech rozdziałów, które zostały poprzedzone wstępem. Na końcu pracy umieszczono podsumowanie pracy, bibliografię oraz spis tabel, rysunków i schematów. W rozdziale pierwszym zostały przedstawiona gruntowna i syntetyczna teoria analizowanego

tematu. Ukazano teoretyczne podstawy marketingu oraz elementy promotion – mix. Opisano najczęściej stosowane narzędzia promocji w działalności hipermarketów. Rozdział drugi poświęcono instrumentom aktywizacji sprzedaży wykorzystywanych przez firmę Auchan Polska Sp. z o.o. Przedstawiono rolę i skuteczność zastosowanych środków promocji w działalności marketingowej tego przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano również narzędzia promocji stosowane przez konkurencję. W rozdziale trzecim zaprezentowano projekt własny wprowadzenia nowych instrumentów promocji do strategii firmy Auchan Polska Sp. z o.o. Zaproponowano również sposoby oceny skuteczności tego projektu.Do napisania niniejszej pracy przyczynili się pracownicy działu marketingu Auchan Polska Sp. z o.o. oraz asystentka dyrektora Auchan Piaseczno. Wszystkim osobom składam podziękowania za udostępnione materiały, wskazówki naukowe i okazaną pomoc.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna