Spis treści wstępPobieranie 37.66 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar37.66 Kb.
SPIS TREŚCI


Wstęp..........................................................................................................................

4

Rozdział I. Podstawowe koncepcje motywacji........................................................

6


1.1. Istota motywacji i motywowania..........................................................................

6

1.2. Modele motywacji................................................................................................

8

1.2.1. Model tradycyjny – klasyczna teoria według F. Taylora.........................

9

1.2.2. Model relacji międzyludzkich....................................................................

9

1.2.3. Model zasobów ludzkich............................................................................

9

1.3. Teorie motywacji..................................................................................................

11

1.3.1. Teoria potrzeb według A. Maslowa............................................................

11

1.3.2. Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga.......................................

12

1.3.3. Teoria X i Y według D. McGregora...........................................................

13

1.3.4. Teoria ERG według C. Alderfera...............................................................

14

1.3.5. Teoria potrzeb według D. McClellanda......................................................

14

1.3.6. Teoria oczekiwań V.H. Vrooma.................................................................

15

1.4. Narzędzia oddziaływania motywacyjnego...........................................................

16

1.4.1. Wynagrodzenia zasadnicze.........................................................................

16

1.4.2. Premia.........................................................................................................

17


1.4.3. Kafeteryjny system wynagrodzeń...............................................................

17


1.4.4. Motywacyjny wpływ ocen pracowniczych................................................

19

1.4.5. Awans.........................................................................................................

21

1.4.6. Organizacja pracy jako środek motywacji..................................................

21

1.4.7. Partycypacja pracownicza jako element motywowania.............................

22

1.5. Miary zachowań pracowników zmieniających się pod wpływem motywacji......

23

Rozdział II. Charakterystyka firmy Partner ASM i jej sytuacja motywacyjna..

24

2.1. Historia Partner ASM...........................................................................................

24

2.2. Charakterystyka działalności Partner ASM..........................................................

27

2.2.1. Analiza konkurencji rynku usług merchandisingowych w Polsce............

31

2.2.2. Analiza SWOT Partner ASM....................................................................

31

2.3. System motywacyjny w Partner ASM..................................................................

33

2.3.1. Wyniki ankiety badawczej dotyczącej opinii pracowników na temat systemów motywacyjnych w Partner ASM.................................................................

40


Rozdział III. Trudności w motywowaniu pracowników Partner ASM i sposoby ich przezwyciężania. Próba konstrukcji projektu.................................

43


3.1. Subiektywna ocena systemu motywacyjnego w Partner ASM............................

43

3.2. Propozycje udoskonalenia systemu motywacyjnego/instrumenty realizacyjne...

45

3.2.1. Metody płacowe.........................................................................................

46

3.2.2. Metody pozapłacowe.................................................................................

51

3.2.3. Metody organizacyjne...............................................................................

54

3.3. Oczekiwana efektywność ulepszonego systemu motywacyjnego........................

58

Zakończenie................................................................................................................

59

Bibliografia.................................................................................................................

60

Aneksy.........................................................................................................................

62

Spis rysunków, wykresów, tabel i załączników.......................................................

62WSTĘP

W dzisiejszych czasach, czasach ciągłej rywalizacji, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku jest celem każdego przedsiębiorstwa. Nie tylko zmiany organizacyjne i wprowadzanie ulepszonych technologii pozwalają na zdobycie dominacji, ale przede wszystkim zasoby ludzkie firmy. To właśnie ludzie tworzą kulturę organizacyjną, oraz wkładają swój wysiłek fizyczny i umysłowy w realizację celów przedsiębiorstwa. Zatem dbanie o pracowników i zapewnienie im odpowiednich warunków do pracy powinno być nadrzędnym celem każdej organizacji. Motywowanie stało się obok planowania, organizowania i kontrolowania, nierozerwalnym czynnikiem skutecznego zarządzania. Dlatego też niniejsza praca poświęcona jest właśnie motywowaniu, gdyż stanowi ono jedną z najważniejszych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi.

W nauce o zarządzaniu napisano już wiele na temat motywowania personelu do pracy. Motywacja jest pojęciem o wielu znaczeniach. Najczęściej rozumiemy ją jako stan gotowości do podjęcia jakiegoś działania. Z teoretycznego punktu widzenia motywowanie jest niezbędne dla prawidłowego zarządzania. Aby zwiększyć efektywność pracy, dobrze wykorzystywać czas, należy odpowiednio motywować pracowników, gdyż właśnie ludzie są najważniejszym potencjałem organizacji.

Bowiem prowadzenie firmy wymaga nie tylko kapitału finansowego i zastosowania nowoczesnej techniki, ale także umiejętności pracy z zatrudnionymi ludźmi. W interesie każdego kierownika leży stworzenie takiego systemu motywacyjnego, który zapewniłby nieustanne zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu firmy, zachęcałoby do podwyższenia kwalifikacji i dawało także satysfakcję z pracy.Biorąc pod uwagę powyższe, stawiam hipotezę, że starannie przygotowana motywacja, uwzględniająca rzeczywiste potrzeby firmy, wpływa na zachowania pracowników oraz jest kluczem do zdobycia przewagi konkurencyjnej w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Celem pracy jest przedstawienie tak ciekawego zagadnienia, jakim jest motywowanie pracowników. Przecież motywacja to wydobycie z ludzi tego, co w nich najlepsze. Szczególne zadanie mają tu do spełnienia kierownicy ze wszystkich szczebli zarządzania w organizacji. Warunkiem wysokiej efektywności działań menedżera jest sprawna organizacja pracy kierowniczej, a w tym umiejętności motywowania podległych pracowników do efektywnej pracy w ciągle zmieniających się warunkach otoczenia. Także, aby pozyskać i zatrzymać najlepszych pracowników, firmy tworzą systemy motywacyjne, które są odpowiedzią na oczekiwania personelu wobec organizacji. Chciałabym, aby moja praca była odpowiedzią na pytanie, jaki jest najlepszy system motywacyjny, który zapewniłby nieustanne zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu firmy?

Metodologię mojej pracy oparłam na badaniach naukowych, jak: literatura poświęcona temu zagadnieniu, artykuły prasowe, analiza dokumentów organizacji, a także własne obserwacje oraz przeprowadzona ankieta wśród pracowników firmy Partner ASM..

W rozdziale pierwszym, teoretycznym przedstawione zostały definicje zjawiska motywacji. Teorie począwszy od tej sformułowanej przez Abrahama Maslowa, pokazują nam, czym kierują się ludzie w swoim działaniu. Widzimy, jaki długi proces ewolucji musiała przejść motywacja, aby osiągnąć dzisiejsze rozmiary. Od tradycyjnego modelu, w którym głównym motywatorem były środki finansowe, poprzez model stosunków międzyludzkich, gdzie ważne okazały się relacje społeczne, aż po model zasobów ludzkich, w którym zaczęto przekazywać pracownikom coraz to większą odpowiedzialność. Z kolei zaprezentowane narzędzia motywacyjne, finansowe, odgrywające kluczową rolę w procesie motywowania oraz często pomijane pozafinansowe środki motywacji, pozwalają na skonstruowanie takiego systemu motywacyjnego, który uwzględniłby potrzeby poszczególnych jednostek.

Rozdział drugi, oparty na analizie firmy prezentuje charakterystykę jej działalności, a także system motywacyjny pracowników. Możemy zauważyć, jakie efekty przynosi zastosowanie odpowiednich narzędzi.

Trzeci, wieńczący pracę i rozważania z pierwszego i drugiego rozdziału, to rozdział projektowy, który ma na celu polepszenie systemu motywacyjnego firmy. Skonstruowanie takiego systemu mogłoby wpłynąć na polepszenie efektywności pracy ludzi, zatrudnionych w Parter ASM.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna