Spis treści życiorys I podsumowanie pracy zawodowejPobieranie 174.84 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar174.84 Kb.
  1   2   3


Autoreferat

Opis osiągnięć naukowych, zawodowych i dydaktycznych

Dr n. med. Andrea Horvath-Stolarczyk

Klinika Pediatrii, WUM

Warszawa 2013SPIS TREŚCI

1. ŻYCIORYS I PODSUMOWANIE PRACY ZAWODOWEJ

1.1. Dane osobowe

1.2. Dane ogólne

1.3. Szczegóły pracy zawodowej

2. ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH

2.1. Analiza bibliometryczna całego dorobku naukowego

2.2. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe opublikowane po doktoracie

2.3. Prace poglądowe opublikowane po doktoracie

3. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 ROKU O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U. NR 65, POZ. 595 ZE ZW.)

3.1. Tytuł osiągnięcia naukowego

3.2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego

3.3. Analiza bibliometryczna publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego

3.4. Omówienie celu naukowego prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego oraz uzyskanych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

4. WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OPUBLIKOWANYCH PO DOKTORACIE ORAZ GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU NAUKOWEGO

4.1. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci

4.2. Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci

4.3. Żywienie dzieci zdrowych i chorych

4.3.1. Cykl prac dotyczący wczesnych interwencji żywieniowych

4.3.2. Cykl prac dotyczący zasad żywienia dzieci zdrowych do 3 rż.

4.3.3. Cykl prac dotyczący zasad diagnostyki, leczenia i profilaktyki dzieci z alergią na pokarmy

4.4. Zaburzenia lipidowe u dzieci

4.5. Cykl publikacji z zakresu gastroenterologii dziecięcej

4.6. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych

4.7. Kierowanie i udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych

4.8. Udział w szkoleniach/kursach doskonalących i spotkaniach roboczych

4.9. Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

4.10. Działalność dydaktyczna i w zakresie popularyzacji nauki

4.10.1. Działalność dydaktyczna

4.10.2. Rozdziały w podręcznikach (opublikowane po doktoracie)

4.10.3. Prace popularno-naukowe (opublikowane po doktoracie)

4.11. Opieka nad studentami i doktorantami

4.11.1. Prace magisterskie/licencjackie

4.11.2. Promotor pomocniczy

4.12. Kształcenie podyplomowe

4.12.1. Kierownik specjalizacji z zakresu pediatrii

4.12.2. Wykłady prowadzone w ramach kursów specjalizacyjnych i doskonalących

4.12.3. Kursy Medyczne prowadzone dla Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

4.13. Wyróżnienia i nagrody

4.13.1. Nagrody naukowe

4.13.2. Nagrody za działalność dydaktyczną

1. ŻYCIORYS I PODSUMOWANIE PRACY ZAWODOWEJ

1.1. Dane osobowe

Imię i nazwisko

Andrea Horvath-Stolarczyk

Miejsce zatrudnienia

Klinika Pediatrii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1

tel./fax. 22 452 32 92Tytuł naukowy

Dr nauk medycznych

Stanowisko naukowe

Adiunkt

Specjalizacje zawodowe

Pediatra (II stopień)

Gastroenterologe-mail

andrea.hania@gmail.com

1.2. Dane ogólne

W roku 1996 ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie podjęłam staż podyplomowy w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, kierowanej ówcześnie przez Profesora Tadeusza Zalewskiego.

Z Kliniką Gastroenterologii i Żywienia Dzieci czynnie związana byłam już w trakcie studiów. Od 1993 roku zaangażowana byłam w działalność studenckiego Koła Pediatrii, nad którym pieczę sprawował Profesor Andrzej Radzikowski. To z jego inspiracji bezpośrednio po zakończeniu stażu podjęłam studia podyplomowe.

W latach 1997–2001 pod opieką Profesor Krystyny Sidor prowadziłam badania wśród pacjentów z celiakią, zakończone w 2002 roku rozprawą doktorską pt. „Ocena częstości występowania zaburzeń neuropsychologicznych i bioelektrycznych mózgu u młodych dorosłych ze skąpoobjawową celiakią”.

Równolegle z pracą naukową doskonaliłam swoje kwalifikacje zawodowe – jestem lekarzem specjalistą chorób dzieci oraz specjalistą gastroenterologii. Specjalizację I stopnia z pediatrii uzyskałam w roku 2000, specjalizację II stopnia – w roku 2001. W roku 2007 uzyskałam specjalizację II stopnia z gastroenterologii.

W tym czasie zatrudniona byłam w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci początkowo jako asystent, a następnie jako adiunkt. W roku 2002 podjęłam bliską współpracę naukową z Profesor Hanną Szajewską, czego zwieńczeniem jest mój obecny dorobek naukowy oraz kierunek rozwoju zawodowego.

Od roku 2007, po objęciu przez Profesor Hanną Szajewską kierownictwa Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jestem adiunktem tej Kliniki i kieruję stworzonym tam od podstaw Zespołem Żywieniowym.

1.3. Szczegóły pracy zawodowej

1997

Staż podyplomowy

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, WUM

Szpital Kliniczny

01-184 Warszawa, ul. Działdowska 11998–2000

Młodszy asystent

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, WUM

Szpital Kliniczny

01-184 Warszawa, ul. Działdowska 12000

Specjalizacja w dziedzinie pediatrii I stopnia

2001

Specjalizacja w dziedzinie pediatrii II stopnia

2005–2007

Starszy asystent

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, WUM

Szpital Kliniczny

01-184 Warszawa, ul. Działdowska 12007

Specjalizacja w dziedzinie gastroenterologii

2007 do chwili obecnej

Starszy asystent

Klinika Pediatrii, WUM

Szpital Kliniczny

01-184 Warszawa, ul. Działdowska 12. ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH

2.1. Analiza bibliometryczna całego dorobku naukowego
PRZED DOKTORATEM

PO DOKTORACIE

IF

MNiSW/

KBN

IC

IF

MNiSW/

KBN

IC

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe

-

19

22,12

60,661

616

155,7

Opisy przypadków

-

9,5

11,81

-

-

-

Prace poglądowe

-

10

12,32

-

62

51,71

RAZEM

-

38,5

46,25

60,661

678

207,41

Łącznie:

IF = 60,661

MNiSW/KBN = 716,5

IC = 253,66

Liczba cytowań z bazy Web of Science (z dn. 03.09.2013) – bez autocytowań – 366

Indeks Hirsha z bazy Web of Science (z dn. 03.09.2013) – 10

2.2. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe opublikowane po doktoracie

Łącznie (pierwszy autor/współautor)

19 (7/12) publikacji oryginalnych pełnotekstowych

IF = 60,661

MNiSW = 581

IC = 124,99

2.3. Prace poglądowe opublikowane po doktoracie

Łącznie (pierwszy autor lub autor do korespondencji/współautor)

24 (7/17)

MNiSW = 62

IC = 51,71

3. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 ROKU O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U. NR 65, POZ. 595 ZE ZW.)

3.1. Tytuł osiągnięcia naukowego

Modyfikacje mikrobioty jelitowej a zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci3.2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego

  1. Horvath A, Szajewska H. Probiotics, Prebiotics & Fiber in the management of Functional Gastrointestinal Disorders. W: Szajewska H, Shamir R, red. Evidence-Based Research in Pediatric Nutrition. World Rev Nutr Diet. Basel, Karger; 2013;vol 108:40–48

Rozdział w podręczniku: Evidence-Based Research in Pediatric Nutrition. Szajewska H, Shamir R. red. World Rev Nutr Diet., Basel, Karger; 2013

Wkład: autorka uczestniczyła we wszystkich etapach przygotowania publikacji, tj.: opracowaniu pomysłu i planowaniu układu publikacji, nadzorze i selekcji badań wykorzystanych w publikacji, przygotowaniu pierwszej wersji publikacji – 80%.

Autorka uzyskała zgodę współautorów na wykorzystanie pracy.

  1. Horvath A, Dziechciarz P, Dżygało K, Dybkowska S. Prevalence of functional gastrointe­stinal pain-related disorders in children and adolescents with type 1 diabetes. Gastroenterol Pol. 2012;19(3):111–113

MNiSW/KBN=6; IC=5,28

Wkład: autorka uczestniczyła we wszystkich etapach przygotowania publikacji, tj.: opracowaniu pomysłu i planowaniu badania, nadzorze przebiegu badania, opracowaniu wyników, przygotowaniu pierwszej wersji publikacji – 75%.

Autorka uzyskała zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie pracy.

  1. Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H. Glucomannan in the treatment of abdominal pain-related functional gastrointestinal disorders in children: A randomized trial. World J Gastroenterol. 2013;19(20):3062–3068

IF=2,547; MNiSW/KBN=25

Wkład: autorka uczestniczyła we wszystkich etapach przygotowania publikacji, tj.: opracowaniu pomysłu i planowaniu badania, nadzorze przebiegu badania, opracowaniu wyników, przygotowaniu pierwszej wersji publikacji – 90%.

Autorka uzyskała zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie pracy.

  1. Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H. Systematic Review of Randomized Controlled Trials: Fiber Supplements for Abdominal Pain-Related Functional Gastrointestinal Disorders in Childhood. Ann Nutr Metab. 2012;61(2):95–101

IF=1,661; MNiSW/KBN=25

Wkład: autorka uczestniczyła we wszystkich etapach przygotowywania publikacji, tj.: opracowaniu pomysłu i planowaniu badania, przygotowaniu strategii wyszukiwania, nadzorze wyboru prac włączonych do przeglądu, opracowywaniu wyników, przygotowaniu pierwszej wersji publikacji – 90%.

Autorka uzyskała zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie pracy.

  1. Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H. Meta-analysis: Lactobacillus rhamnosus GG for abdominal pain-related functional gastrointestinal disorders in childhood. Aliment Pharma­col Ther. 2011;33(12):1302–1310

IF=3,769; MNiSW/KBN=35

Wkład: autorka uczestniczyła we wszystkich etapach przygotowywania publikacji, tj.: opracowaniu pomysłu i planowaniu badania, przygotowaniu strategii wyszukiwania, nadzorze wyboru prac włączonych do przeglądu, opracowywaniu wyników, przygotowaniu pierwszej wersji publikacji – 75%

Autorka uzyskała zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie pracy.

  1. Chmielewska A, Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H. Glucomannan is not effective for the treatment of functional constipation in children: a double-blind, placebo-controlled, ran­domized trial. Clin Nutr. 2011;30(4):462–468

IF=3,731; MNiSW/KBN=35

Wkład: autorka brała udział w zaplanowaniu badania, włączaniu pacjentów i zbieraniu danych oraz opracowaniu koncepcji dyskusji – 30%.

Autorka uzyskała zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie pracy.

  1. Horvath A, Chmielewska A, Szajewska H. Functional constipation in children: A follow­-up of two randomized controlled trials. Pediatr Pol. 2013;88:219–223

MNiSW/KBN=5; IC=4.92

Wkład: autorka uczestniczyła we wszystkich etapach przygotowywania publikacji, tj.: opracowaniu pomysłu i planowaniu badania, zbieraniu danych i opracowaniu wyników, przygotowaniu pierwszej wersji publikacji – 90%.

Autorka uzyskała zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie pracy.

3.3. Analiza bibliometryczna publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego
Publikacje wchodzące w skład

osiągnięcia naukowego

IF

MNiSW/

KBN

IC

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe (6)

4 (3*/1)

6 (5*/1)

2 (2*/0)

Rozdział w podręczniku zagranicznym (1)

-

-

-

RAZEM (7 pozycji; 6*/1)

11,708

131

10,2

(*Pierwszy autor publikacji lub autor do korespondencji/współautor)

3.4. Omówienie celu naukowego prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego oraz uzyskanych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

RACJONALNE PRZESŁANKI DO PRZEPROWADZENIA PRAC NAUKOWYCH

Nawracające bóle brzucha to częsty problemem wieku rozwojowego, który dotyczy ok. 10–35% dzieci w wieku szkolnym, u zaledwie 5–10% z nich potwierdza się organiczne podłoże dolegliwości.1

Nieorganiczne bóle brzucha klasyfikuje się wg kryteriów zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego, tzw. Kryteriów Rzymskich III, które obejmują kombinację objawów przewlekłych i/lub nawracających, niezwiązanych z zaburzeniami biochemicznymi lub strukturalnymi; należą do nich dyspepsja czynnościowa, migrena brzuszna, zespół jelita drażliwego oraz zespół czynnościowego bólu brzucha.2,3

Zaburzenia czynnościowe u dzieci pomiędzy 4. a 18. rż. diagnozować może z powodzeniem lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie szczegółowo zebranego wywiadu i badania przedmiotowego, bez konieczności wdrażania dodatkowych, skomplikowanych metod diagnostycznych. Dopiero obecność objawów alarmujących, tzw. „czerwonych flag” (np. utraty masy ciała, zahamowania procesów wzrastania i dojrzewania, krwawienia z przewodu pokarmowego, każdego innego odchylenia w badaniu przedmiotowym), stanowić powinna przyczynek do rozpoczęcia specjalistycznych procesów diagnostycznych.2,3 Niestety zaburzenia czynnościowe u dzieci, z uwagi na szeroki zakres niespecyficznych dolegliwości, często są błędnie i niepotrzebnie diagnozowane w sposób przewlekły, co w konsekwencji prowadzi do znaczącego pogorszenia jakości życia chorego i jego rodziny.1,4

Prowadzenie dzieci z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego opierać się powinno przede wszystkim na wsparciu rodziny i pacjenta w przekonaniu, że dolegliwości nie są wynikiem poważnej choroby organicznej.2,3 Farmakoterapia w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego stosowana powinna być jedynie w ostateczności, zawsze w ramach zindywidualizowanego, wieloaspektowego podejścia do pacjenta, a jej zasadniczym celem powinno być łagodzenie objawów i poprawa funkcjonowania dziecka.1

Jak dotąd, żadna interwencja terapeutyczna nie znalazła stałej i zracjonalizowanej pozycji w prowadzeniu zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego, choć blisko 60% pacjentów dorosłych z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego wierzy, że modyfikacje żywieniowe wpływają na łagodzenie przebiegu klinicznego ich dolegliwości i zmniejszenie częstości zaostrzeń.6 Dodatkowo, analiza badań poświęconych patogenezie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego sugeruje, że ilościowe i jakościowe zmiany w składzie mikrobioty jelitowej mogą wpływać na motorykę przewodu pokarmowego oraz przepuszczalność ściany jelit.5-7 U pacjentów z nawracającymi bólami brzucha czy zespołem jelita drażliwego obserwuje się np. zmniejszenie liczby bakterii Lactobacillus czy Bifidobactrium oraz wzrost Clostridium spp.5,6,8,16-18 Jednak dostępne publikacje i dane z badań klinicznych przynoszą wciąż sprzeczne wnioski odnośnie do skuteczności suplementacji probiotyków (tzn. żywych mikroorganizmów, które podane w odpowiedniej ilości wywołują korzystne oddziaływanie na gospodarza) oraz prebiotyków (tzn. obecnych naturalnie w pożywieniu lub wprowadzonych substancji, niepoddających się procesom trawienia, lecz stymulujących rozwój prawidłowej mikrobioty jelitowej), w tym błonnika, w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego.9,15-22CELE PODJĘTYCH PROJEKTÓW NAUKOWYCH

Zaplanowany i przeprowadzony cykl badań wchodzących w skład osiągnięcia naukowego miał trzy zasadnicze cele:

  1. Po pierwsze zebranie i usystematyzowanie aktualnie dostępnych badań poświęconych interwencjom prebiotycznym i/lub probiotycznym u dzieci z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, tak by uzyskane wyniki w sposób jak najbardziej wiarygodny i racjonalny miały odniesienie do codziennej praktyki lekarskiej.23,24,25  1. Następnie, w kolejnych badaniach prześledzono naturalny przebieg zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem czynników mogących wpływać na równowagę mikrobioty jelitowej u dzieci (takich jak cukrzyca czy wcześniejsze modyfikacje mikrobioty poprzez suplementację glukomannanu).26,27,28  1. Ostatnim etapem rozważań naukowych było badanie z randomizacją wykorzystujące glukomannan jako rozpuszczalny błonnik pochodzenia roślinnego w leczeniu zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci.29

WYNIKI I WNIOSKI

Poszukiwania odpowiednich źródeł i skutecznych dawek prebiotyków i/lub probiotyków (z uwzględnieniem konkretnego rodzaju i szczepu bakterii) w leczeniu zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci wydają się jak najbardziej uzasadnione. Szeroki aspekt bezpieczeństwa tych modyfikacji mikrobioty jelitowej oraz wysoki odsetek dzieci odpowiadających na leczenie, mimo iż jest on wciąż porównywalny do efektu placebo, stwarza dobre warunki do zaprojektowania dalszych badań mających na celu wyselekcjonowanie grupy pacjentów najlepiej wykorzystujących pozytywny wpływ takich manipulacji.

Piśmiennictwo:

1. Chiou E, Nurko S. Management of functional abdominal pain and irritable bowel syndrome in children and adolescents. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2010;4:293–304

2. Hyman PE, Milla PJ, Benninga MA, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. Gastroenterology 2006;130:1519–26

3. Rasquin A, Di Lorenzo C, Forbes D, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: child/adolescent. Gastroenterology 2006;130:1527–37

4. Malone MA. Irritable bowel syndrome. Prim Care 2011;38(3):433–47

5. Sainsbury A, Ford AC. Treatment of irritable bowel syndrome: beyond fiber and antispasmodic agents. Therap Adv Gastroenterol. 2011;4(2):115–27

6. Halpert A, Dalton CB, Palsson O, et al. What patients know about irritable bowel syndrome (IBS) and what they would like to know. National Survey on Patient Educational Needs in IBS and development and validation of the Patient Educational Needs Questionnaire (PEQ). Am J Gastroenterol. 2007;102(9):1972–82

7. Ford AC, Talley NJ, Spiegel BM, et al. Effect of fibre, antispasmodics, and peppermint oil in the treatment of irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. BMJ 2008;13;337:a2313

8. Lesbros-Pantoflickova D, Michetti P, Fried M, et al. Meta-analysis: The treatment of irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2004;20(11–12):1253–69

9. Huertas-Ceballos AA, Logan S, Bennett C, Macarthur C. Dietary interventions for recurrent abdominal pain (RAP) and irritable bowel syndrome (IBS) in childhood. Cochrane Database Syst Rev. 2009:CD003019

10. Chouinard LE. The role of psyllium fibre supplementation in treating irritable bowel syndrome. Can J Diet Pract Res. 2011;72(1):e107–14

11. Brandt LJ, Bjorkman D, Fennerty MB, et al. Systematic review on the management of irritable bowel syndrome in North America. Am J Gastroenterol. 2002;97(11 Suppl):S7–26

12. Bijkerk CJ, Muris JW, Knottnerus JA, Hoes AW, de Wit NJ. Randomized patients in IBS research had different disease characteristics compared to eligible and recruited patients. J Clin Epidemiol. 2008;61(11):1176–81

13. Ruepert L, Quartero AO, de Wit NJ, van der Heijden GJ, Rubin G, Muris JW. Bulking agents, antispasmodics and antidepressants for the treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2011;8:CD003460

14. Jailwala J, Imperiale TF, Kroenke K. Pharmacologic treatment of the irritable bowel syndrome: a systematic review of randomized, controlled trials. Ann Intern Med. 2000;133(2):136–47

15. American College of Gastroenterology Task Force on Irritable Bowel Syndrome, Brandt LJ, Chey WD, Foxx-Orenstein AE, Schiller LR, Schoenfeld PS, Spiegel BM, Talley NJ, Quigley EM. An evidence-based position statement on the management of irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol. 2009;104(suppl 1):S1–35

16. Christensen MF. Do bulk preparations help in cases of recurrent abdominal pain in children? A controlled study. Ugeskr Laeger. 1982;144:714–715

17. Feldman W, McGrath P, Hodgson C, Ritter H, Shipman RT. The use of dietary fiber in the management of simple, childhood, idiopathic, recurrent, abdominal pain. Results in a prospective, double-blind, randomized, controlled trial. Am J Dis Child 1985;139:1216–1218

18. Nikfar S, Rahimi R, Rahimi F, et al. Efficacy of probiotics in irritable bowel syndrome: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Dis Colon Rectum 2008;51:1775–80

19. Hoveyda N, Heneghan C, Mahtani KR, et al. A systematic review and meta-analysis: probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome. BMC Gastroenterol. 2009;9:15

20. Moayyedi P, Ford AC, Talley NJ, et al. The efficacy of probiotics in the therapy of irritable bowel syndrome: a systematic review. Gut 2010;59:325–32

21. Brenner DM, Moeller MJ, Chey WD, Schoenfeld PS. The utility of probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review. Am J Gastroenterol. 2009;104:1033–49

22. American College of Gastroenterology Task Force on Irritable Bowel Syndrome, Brandt LJ, Chey WD, Foxx-Orenstein AE, Schiller LR, Schoenfeld PS, Spiegel BM, Talley NJ, Quigley EM. An evidence-based position statement on the management of irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol. 2009;104 Suppl 1:S1–35

23. Horvath A, Szajewska H. Probiotics, Prebiotics & Fiber in the management of Functional Gastrointestinal Disorders. W: Szajewska H, Shamir R, red. Evidence-Based Research in Pe­diatric Nutrition. World Rev Nutr Diet, Basel, Karger; 2013;vol 108:40–48

24. Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H. Systematic Review of Randomized Controlled Trials: Fiber Supplements for Abdominal Pain-Related Functional Gastrointestinal Disorders in Childhood. Ann Nutr Metab. 2012;61(2):95–101

25. Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H. Meta-analysis: Lactobacillus rhamnosus GG for abdominal pain-related functional gastrointestinal disorders in childhood. Aliment Pharma­col Ther. 2011;33(12):1302–1310

26. Horvath A, Dziechciarz P, Dżygało K, Dybkowska S. Prevalence of functional gastrointe­stinal pain-related disorders in children and adolescents with type 1 diabetes. Gastroenterol Pol. 2012;19(3):111–113

27. Chmielewska A, Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H. Glucomannan is not effective for the treatment of functional constipation in children: a double-blind, placebo-controlled, ran­domized trial. Clin Nutr. 2011;30(4):462–468

28. Horvath A, Chmielewska A, Szajewska H. Functional constipation in children: A follow­-up of two randomized controlled trials. Pediatr Pol. 2013;88:219–223

29. Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H. Glucomannan in the treatment of abdominal pain-related functional gastrointestinal disorders in children: A randomized trial. World J Gastroenterol. 2013;19(20):3062–3068
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna