Spis treści zakres stosowania dokumentu 3Pobieranie 60.85 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar60.85 Kb.


MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ODBIORNIKA RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ PRZEZNACZONEGO DLA POLSKI
Wersja 0.4

Opracowanie:

Podzespół ds. Techniki

Zespołu ds. Radiofonii Cyfrowej

Warszawa, maj 2014

SPIS TREŚCI


1. Zakres stosowania dokumentu 3

2. Historia zmian dokumentu 3

3. Normy i dokumenty powołane 3

4. Definicje 4

5. Skróty i akronimy 4

6. Ogólna charakterystyka funkcjonalna odbiornika 5

7. Parametry interfejsu radiowego i zasady strojenia odbiornika DAB+ 6

8. Parametry dekodera odbiornika cyfrowego DAB+ 7

9. Odbiór radiofonii analogowej 7

10. Parametry wyświetlacza odbiornika cyfrowego DAB+ 71.Zakres stosowania dokumentu


Niniejszy dokument opisuje podstawowe parametry i wymagania odbiornika konsumenckiego przeznaczonego do odbioru usług radiofonii cyfrowej nadawanych w systemie DAB+ drogą naziemną bezprzewodową lub kablową w paśmie III VHF w Polsce.

Wymagania dotyczą odbiorników stanowiących urządzenie samodzielne jak i będących częścią urządzenia wielofunkcyjnego (np. radiobudzik, radioodtwarzacz, smartfon), stacjonarnych, przestawnych, przenośnych i samochodowych.

Wymagania te pochodzą z Normy Międzynarodowej EN 62104 [11] i stanowią jej podzbiór wynikający z krajowej specyfiki i ograniczeń.

Wszędzie tam, gdzie dana cecha jest obowiązkowa, w specyfikacji używa się słowa „powinien” a jeżeli nieobowiązkowa używa się słowa „może”, „opcja” lub „zaleca się”.Konieczność spełnienia wymagań niniejszej specyfikacji nie wyklucza możliwości rozbudowy odbiornika o inne funkcje podnoszące jego walory użytkowe.

2.Historia zmian dokumentu


Data

Wersja

Zmiany

kwiecień 2014

0.1

Pierwszy projekt Polskiego Radia S.A.

maj 2014

0.2

Projekt do konsultacji w podzespole technicznym KRRiT

maj 2014

0.3

Projekt po konsultacjach w podzespole technicznym KRRiT

maj 2014

0,4

Projekt po konsultacjach z WorldDMB
3.Normy i dokumenty powołane


Wymienione poniżej dokumenty zawierają postanowienia, które – przez powołanie się na nie w poniższym tekście – są obowiązujące w niniejszym dokumencie.

 • powołania mogą dotyczyć konkretnych wersji publikacji (wskazanych przez datę publikacji, numer edycji, numer wersji itd.) lub publikacji bez podania określonej wersji.

 • w odniesieniu do konkretnej wersji publikacji nie stosuje się następnych wersji dokumentu przywoływanego.

 • w odniesieniu do publikacji bez podania określonej wersji stosuje się najnowszą.

 1. EN 300 401 Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers. ETSI

 2. TS 101 499 Digital Audio Broadcasting (DAB); MOT Slide Show; User Application Specification. ETSI

 3. TS 101 756 Digital Audio Broadcasting (DAB); Registered Tables

 4. TS 102 368 Digital Audio Broadcasting (DAB); DAB-TMC (Traffic Message Channel). ETSI

 5. TS 102 371 Digital Audio Broadcasting (DAB); Digital Radio Mondiale (DRM); Transportation and Binary Encoding Specification for Electronic Programme Guide (EPG). ETSI

 6. TS 102 563 Digital Audio Broadcasting (DAB); Transport of Advanced Audio Coding (AAC) audio. ETSI

 7. TS 102 818 Digital Audio Broadcasting (DAB); Digital Radio Mondiale (DRM); XML Specification for DAB Electronic Programme Guide (EPG). ETSI

 8. TS 102 979 Digital Audio Broadcasting (DAB); Journaline; User application specification. ETSI

 9. TS 102 980 Digital Audio Broadcasting (DAB); Dynamic Label Plus (DL Plus); Application specification. ETSI

 10. TS 103 176 Digital Audio Broadcasting (DAB); Rules of implementation; Service information features. ETSI

 11. EN 62104 Characteristics of DAB receivers. CENELEC

 12. EN 62106 Specification of the Radio Data System (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 MHz to 108,0 MHz. CENELEC

 13. ISO/IEC 10646 Information technology – Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS)

 14. ISO/IEC 14496-3 Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 3: Audio

 15. ISO/IEC 23003-1:2007 Information technology – MPEG audio technologies – Part 1: MPEG Surround

 16. ISO/TS 18234 Traffic and Travel Information (TTI) – TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams – ALL PARTS

 17. Recommendation ITU-R BS.450-3 Transmission standards for FM sound broadcasting at VHF

4.Definicje


Określenia użyte w dokumencie oznaczają:

4.1. Odbiornik cyfrowy DAB+ – urządzenie przeznaczone dla użytkownika końcowego do odbioru sygnałów radiofonii cyfrowej DAB+ nadawanych zgodnie z normą EN 300 401 [1] i ETSI TS 102 563 [6].

4.2. Odbiornik standardowy – odbiornik cyfrowy DAB+ przeznaczony do odbioru programów radiofonicznych wyposażony w co najmniej wyświetlacz alfanumeryczny.

4.3. Odbiornik multimedialny – odbiornik cyfrowy DAB+ przeznaczony do odbioru programów radiofonicznych i strumienia danych wyposażony w kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej 320 x 240 pikseli i rozdzielczości koloru co najmniej 8 bitów.


5.Skróty i akronimy


Użyte w dokumencie skróty i akronimy oznaczają:

AAC Advanced Audio Coding (Zaawansowane kodowanie fonii) zgodnie z [14]

BER Bit-Error Ratio (Bitowa stopa błędu)

CENELEC Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique (Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej)

CU Capacity Unit (Jednostka pojemności)

DAB Digital Audio Broadcasting (Radiofonia cyfrowa DAB)

DAB+ Radiofonia cyfrowa DAB+ wykorzystująca kodowanie fonii MPEG-4 HE AACv2 zgodnie z ETSI TS 102 563

DL Dynamic Label (Etykieta dynamiczna)

EG ETSI Guide (Poradnik ETSI)

EN European Norm (Norma Europejska)

EPG Electronic Program Guide (Elektroniczny przewodnik po programach)

ETR ETSI Technical Report (Raport Techniczny ETSI)

ETSI European Telecommunications Standards Institute (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych)

EWS Emergency Warning System (System Wczesnego Ostrzegania)

FM Frequency Modulation (Modulacja częstotliwości)

FTA Free-to-Air (Programy niekodowane dostępne dla każdego)

IEC International Electrotechnical Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna)

ISO International Organisation for Standardisation (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna)

ITU International Telecommunication Union (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny)

ITU-R ITU Radiocommunications Sector (Sektor Radiokomunikacyjny ITU)

MPEG Moving Picture Experts Group (Grupa Ekspertów ds. Ruchomych Obrazów)

MPEG-4 Rodzina standardów kodowania wizji i fonii opisana normą ISO/IEC 14496

MSC Main Service Channel (Główny kanał usług)

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex (Zwielokrotnianie z ortogonalnym podziałem częstotliwości)

RDS Radio Data System (System danych dla radia VHF-FM)

T-DAB Terrestrial - Digital Audio Broadcasting – (Naziemna radiofonia cyfrowa DAB)

TMC Traffic Message Channel (Kanał wiadomości o ruchu drogowym)

TPEG Transport Protocol Expert Group (Grupa Ekspertów ds. Protokołu Transportowego)

TTI Traffic and Travel Information (Informacja o podróży i ruchu drogowym)

TR Technical Report (Raport techniczny ETSI)

TS Technical Specification (Przed 6-cyfrowym numerem – Specyfikacja techniczna)

VHF Very-High Frequency (Zakres bardzo wysokich częstotliwości 30-300 MHz)


6.Ogólna charakterystyka funkcjonalna odbiornika

6.1.Wprowadzenie


Dokument definiuje dwa profile odbiornika cyfrowego DAB+:

6.2.Możliwości odbiorcze


Odbiornik cyfrowy DAB+ powinien zapewniać odbiór sygnałów T-DAB o parametrach zgodnych z ETSI EN 300 401 [1] nadawanych w paśmie III zakresu VHF (174-240 MHz).

6.3.Usługi


Odbiornik cyfrowy DAB+ powinien zapewniać dostęp do następujących usług:

 1. odbiór programów radiofonicznych niekodowanych (FTA);

 2. odbiór komunikatów tekstowych: nazwa stacji i DL;

 3. odbiór profilu podstawowego Elektronicznego Przewodnika po Programach (EPG) [5] [7] (zalecany dla odbiorników z odpowiednim wyświetlaczem);

 4. odbiór komunikatów drogowych TPEG [16] i TMC [4] (zalecany dla odbiorników samochodowych);

 5. odbiór komunikatów EWS [12].

Ponadto odbiornik multimedialny powinien zapewniać dostęp do następujących usług:

 1. odbiór profilu zaawansowanego Elektronicznego Przewodnika po Programach (EPG) [5] [7];

 2. odbiór komunikatów DL Plus [9] i pokazu slajdów [2];

 3. odbiór, Journaline [8] i (zalecany dla odbiorników z odpowiednim wyświetlaczem).

7.Parametry interfejsu radiowego i zasady strojenia odbiornika DAB+

7.1.Zakres odbieranych częstotliwości


Odbiornik cyfrowy DAB+ powinien zapewniać odbiór sygnałów T-DAB o parametrach zgodnych z ETSI EN 300 401 [1] nadawanych w paśmie III zakresu VHF (174-240 MHz). Częstotliwości środkowe poszczególnych bloków częstotliwości podane są w Załączniku A normy EN 62104 [11]. Ponadto odbiornik powinien być w stanie dostroić się do częstotliwości środkowej bloku odstrojonej od częstotliwości nominalnej o połowę odległości pomiędzy sąsiednimi nośnymi (offset).

7.2.Strojenie i wybieranie usług


Odbiornik cyfrowy DAB+ powinien być zdolny do automatycznego przeszukania całego zakresu częstotliwości podanego w podrozdziale 7.1 oraz dostrojenia do prawidłowej struktury bloku T-DAB w celu utworzenia listy dostępnych usług.

Odbiornik samochodowy przemieszczający się pomiędzy różnymi obszarami rezerwacji powinien się automatycznie przełączać do odpowiedniego bloku T-DAB w celu utrzymania ciągłości odbioru wybranej usługi, jeżeli odbierane strumienie danych zawierają sygnalizację „Service following” transmitowaną zgodnie z ETSI TS 103 176 [10].

Odbiornik samochodowy odbierający również radiofonię VHF-FM [17] i wyposażony w dekoder RDS [12] powinien zapewniać automatyczne przełączanie na odbiór VHF-FM po opuszczeniu obszaru objętego zasięgiem sygnału T-DAB i odwrotnie, jeżeli odbierane strumienie danych zawierają sygnalizację „Service following” transmitowaną zgodnie z ETSI TS 103 176 [10]. Odbiór T-DAB powinien być preferowany wszędzie tam gdzie to możliwe.

7.3.Wskaźnik jakości odbioru


Zaleca się aby odbiornik cyfrowy DAB+ był wyposażony we wskaźnik jakości odbioru wykorzystujący wyliczoną bitową stopę błędów (BER) w kanale MSC. Sposób prezentowania informacji powinien ułatwiać użytkownikowi optymalizację ustawienia anteny odbiorczej.

8.Parametry dekodera odbiornika cyfrowego DAB+

8.1.Dekoder kanałowy


Zgodnie z rozdz. 4.3 EN 62104 [11]:

 1. dekoder kanałowy odbiornika standardowego powinien dekodować co najmniej jeden kanał składowy MSC i być w stanie zdekodować co najmniej 144 CU (tj. 256 kbps@EEP3B, 192 kbps@EEP3A, 96 kbps@EEP1A);

 2. dekoder kanałowy odbiornika multimedialnego powinien być w stanie dekodować jednocześnie co najmniej cztery kanały składowe MSC i być w stanie zdekodować co najmniej 288 CU.

8.2.Dekoder fonii


Zgodnie z rozdz. 4.6 EN 62104 [11] dekoder powinien prawidłowo dekodować sygnały foniczne MPEG-4 HE AACv2 [14] z ograniczeniami podanymi w ETSI TS 102 563 [6].

Dekoder powinien również prawidłowo obsługiwać strumienie foniczne zawierające treści dookólne opisane w ISO/IEC 23003-1 [15] (MPEG Surround). Jeżeli dekodowanie pełnego dźwięku dookólnego nie jest możliwe, to dekoder powinien prawidłowo dekodować takie sygnały jako mono- lub stereofoniczne.

Zaleca się aby dekoder maskował błędy transmisji a w razie niemożliwości odtworzenia sygnału, wyciszał wyjście fonii.

9.Odbiór radiofonii analogowej


Zaleca się aby do zaprzestania emisji analogowych w Polsce odbiornik cyfrowy DAB+ odbierał również sygnały radiofonii VHF-FM nadawane zgodnie z Zaleceniem ITU-R BS.450-3 [17].

10.Parametry wyświetlacza odbiornika cyfrowego DAB+

10.1.Wyświetlanie nazw programów


Wyświetlacz odbiornika powinien poprawnie i czytelnie wyświetlać nazwę wybranej składowej programu (Component Label), a w przypadku kiedy nadawca jej nie nadaje, nazwę wybranego programu (Service Label).

Wyświetlacz powinien poprawnie wyświetlać nazwę wybranej składowej lub programu zarówno w formie krótkiej (8-znakowej) jak i preferowanej formie długiej (16-znakowej).

Zestaw znaków alfanumerycznych, wykorzystywany przez nadawców w Polsce do nadawania nazw programów, składowych programów oraz multipleksu zdefiniowany jest w Dodatku C normy TS 101 756 [3]

ABCĆDEFGHIJKLMNOÓPQRSŚTUVXYZŹabcćdefghijklmnoópqrsśtuvxyzź0123456789


10.2.Etykiety dynamiczne i inne usługi tekstowe


Odbiornik powinien dekodować etykiety dynamiczne niezależnie od tego czy nadawane są inne usługi PAD (DL Plus, pokaz slajdów).

Odbiornik powinien poprawnie formatować etykiety dynamiczne, zgodnie ze zdekodowanymi znakami 0x0A i 0x0B zgodnie z EN 300 401 [1].

Odbiornik natychmiast po otrzymaniu komunikatu anulującego etykietę powinien usunąć etykietę z wyświetlacza nawet kiedy nie została ona w całości zaprezentowana. Dotyczy to zarówno wyświetlaczy przewijających treść etykiety oraz wielolinijkowych prezentujących etykietę w całości.

Zestaw znaków alfanumerycznych wykorzystywanych przez nadawców w Polsce do nadawania usług tekstowych zdefiniowany jest w Tab. BMP (Basic Multilingual Plane) normy ISO/IEC 10646 [13].

Uwaga: Nadawcy w Polsce będą w szczególności wykorzystywać dodatkowe znaki wykorzystując przekształcanie formatu UTF-8 zgodnie z ISO/IEC 10646 [13] do reprezentacji poniższych liter specyficznych dla języka polskiego:

ĄĆĘŁŃÓŚŻŹąćęłńóśżź

Ponadto wyświetlacz odbiornika cyfrowego DAB+ powinien wyświetlać prawidłowo i czytelnie następujące znaki i symbole:

$ۤ%@!?()"+-,.:;/W przypadku braku możliwości poprawnego wyświetlenia innych znaków lub symboli niż te wskazane w punkcie 10.1 i 10.2, a wymienionych w Tab. BMP normy ISO/IEC 10646 [13] wyświetlacz odbiornika powinien zastąpić go spacją. W przypadku braku możliwości technicznych wyświetlania liter ze znakami diakrytycznymi (np. dla wyświetlaczy segmentowych) wyświetlacz powinien zastąpić je odpowiedną literą pozbawioną znaku diakrytycznego wg poniższego wzoru:


zdekodowany znak:

Ą

Ć

Ę

Ł

Ń

Ó

Ś

Ż

Ź

ą

ć

ę

ł

ń

ó

ś

ż

ź

wyświetlony znak:

A

C

E

L

N

O

S

Z

Z

a

c

e

l

n

o

s

z

z

wyświetlony znak (opcja):

A

C

E

L

N

O

S

Z

Z

A

C

E

L

N

O

S

z

Z                      

Wymagania na polski odbiornik radiofonii DAB+ w. 0.4 /6

: Data -> Files -> public -> Portals
Portals -> Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowych
Portals -> Uwaga: dokument ten nie jest oryginałem pisma, a stanowi cyfrowe odwzorowanie (ocr) papierowego dokumentu, udostępnionego na stronie krrit w formacie pdf
Portals -> Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Polityki Europejskiej I Współpracy z Zagranicą Wrzesień 2006 analiza biura krrit nr 4/2006 Rozwój naziemnej telewizji cyfrowej w wybranych krajach europejskich Wielkiej Brytanii
Portals -> Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Strategii I Analiz Listopad 2005 analiza biura krrit nr 13/2005 Informacja o państwowych oraz innych formach
Portals -> Sprawozdanie z sesji eurodig „who sets the rules for the internet?”, Sztokholm, 14 – 15 czerwca 2012 R
Portals -> Informacja o przyjmowaniu I załatwianiu wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych
Portals -> Sprawozdanie z 35. spotkania Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych Portoroż, Słowenia, 30. 05 06. 2012 r
Portals -> Wersja skrócona Programy ogólnopolskie Badanie zrealizowane na zlecenie: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 2015 Zespół koordynujący i przygotowujący raport
Portals -> Projekt z dnia 28 września 2012 r. Rozporządzenie krajowej rady radiofonii I telewizji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna