Spis zawartości dotychczas opublikowanych tomów rocznika Dotychczas w napisiePobieranie 140.54 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar140.54 Kb.

Spis zawartości dotychczas opublikowanych tomów rocznika

Dotychczas w NAPISie:

Seria XVIII 2012 Tabu i wstyd

Teresa BANAŚ-KORNIAK: „Aż się za cię wstydzę, gdy cię w tańcu widzę”. O kobiecości i wstydzie w poezji Jana Kochanowskiego (na wybranych przykładach)  Iwona MACIEJEWSKA: Erotyka jako temat wyznań w barokowym liście miłosnym. Próby przełamywania tabu  Szymon Piotr DĄBROWSKI: Zjawisko sodomii w polskiej poezji XVIII wieku. Wstępne rozpoznanie problemu  Barbara WOLSKA: Bez winy i wstydu. Seksualność w polskiej poezji obscenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia  Zbigniew CHOJNOWSKI: W mazurskiej gęstwienie znaków i powinności. Uwagi o opowieści Marcina Gerssa „Jest Bóg!”Agnieszka BĄBEL: Sztuka zrywania. Niefortunne narzeczeństwa w polskiej powieści i wspomnieniach końca XIX i początku XX w.  Tadeusz BUDREWICZ: Zasada „3 P” – o czym myślą rodziny w powieści pozytywizmu  Anna Małgorzata PYCKA: Przekraczanie granic w dyskursie publicystycznym Bolesława Prusa  Bartłomiej SZLESZYŃSKI: Bolesław Prus i pozytywistyczne „porno z Murzynkami”  Anna LEWENSTAM: „My nie jesteśmy: ty i ja. My jesteśmy czegoś katastrofalną tylko konsekwencją”. Maria Jehanne Wielopolska pisze historię kobiet  Izabela PONIATOWSKA: „Płcią opętani, gębą splątani”. Tabu w powieści popularnej na przykładzie utworów Tadeusza Dołęgi-Mostowicza („Bracia Dalcz i S-ka”) i Witolda Gombrowicza („Opętani”)  Tomasz BOCHEŃSKI: Dwa teatry Witkacego  Anna SOBIESKA: Scopophobia (lęk przed spojrzeniem) i marzenia i bezwstydzie – Leśmianowska fenomenologia wstydu  Kamila BUDROWSKA: Cenzura, tabu i wstyd. Cenzura obyczajowa w PRL-u (1948-1958)  Marek PĄKCIŃSKI: Ciało, płeć i wstyd komunisty (na marginesie fantastycznonaukowych powieści utopijnych Stanisława Lema z lat pięćdziesiątych XX w.)  Marek PACUKIEWICZ: Między wstydem a bezwstydem – kulturowy eksperyment Salmana Rushdiego  Kamila TUSZYŃSKA: Lesbijka, córka geja. Homoseksualizm – tabu – autonarracja w powieści graficznej „Fun Home. Tragikomiks rodzinny” Alison BechdelVaria – Katarzyna STANNY: Tabu i wstyd w fotografii czy zimny i nagi obiektyw?Tabu i wstyd – prace studentów ASP w Warszawie Komentarze autorów do fotografiiRecenzje, omówienia, sprawozdania – Grażyna Legutko, Niespokojny płomień. Życie i twórczość Gustawa Daniłowskiego, Kielce 2011 (Wojciech Kaliszewski)  Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór tekstów i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa, Tomasz Chachulski, Warszawa 2011 (Jacek Wójcicki)  2012 – Rok Bolesława Prusa. Sprawozdanie (Pracowania Literatury II Połowy XIX Wieku)Seria XVII 2011 Jawne i ukryte w literaturze i kulturze

Marcin Jarosław KUŹMA: Życiowe wybory wyczytane spomiędzy wydań. Analiza porównawcza dwóch edycji powieści „Ksiądz Pleban” Józefa Kossakowskiego  Wojciech KALISZEWSKI: Trembecki pod imieniem Bielawskiego ukryty  Agata GRABOWSKA-KUNICZUK: Przejaskrawiony biografizm czy ukryta prawda? Echa przeżyć autora w powieściach Bolesława Prusa („Dusze w niewoli”, „Lalka”, „Dzieci”)  Magdalena DZIUGIEŁ-ŁAGUNA: Mówiąc o człowieku, siebie ukrywam na dnie… Biograficzno-aksjologiczny kontekst „Rodziny Połanieckich” Henryka Sienkiewicza  Beata UTKOWSKA: Poeci „bruLionu” – kontestatorzy czy moraliści? Na podstawie pierwszej, tzw. filetowej serii publikacji („bibLioteka” 1992)  Anita FRANKOWIAK: „Wszystko zaczynało się od mojej obecności”. Sekretny przekaz prozy Andrzeja Stasiuka  Iwona MACIEJEWSKA: Szyfr w świecie miłosnego wyznania – uwarunkowania i funkcje (w dawnym liście i diariuszu)  Małgorzata WALIŃSKA: Szyfr, kod i konwencja. Staropolskie sposoby „mówienia mitologią”  Krystyna MAKSIMOWICZ: Oświeceniowy rebus polityczny. O ukrytych w akrostychach nazwiskach wodzów targowickich  Marek PĄKCIŃSKI: Literatura a strategia: relacje o wojnie 1920 roku Stanisława Rembeka, Eugeniusza Małaczewskiego oraz Izaaka Babla  Wiesław RATAJCZAK: Conrad i Arendt. Ujawnianie korzeni zła  Marek PACUKIEWICZ: „Inna tkanina”. Jawne i ukryte w przedmowach Josepha Conrada  Marzena WYDRYCH-GAWRYLAK: Relacja między alegorycznym obrazem a poetycką interpretacją rzeczywistości w wybranych emblematach staropolskich  Teresa BANAŚ-KORNIAK: Jawne i ukryte sądy o rzeczywistości w „Pismach” z lat 1608-1625 Jana DzwonowskiegoAgnieszka BĄBEL: Jawne paragrafy i ukryte obyczaje. O niektórych zapomnianych realiach w powieści dziewiętnastowiecznej  Anna Małgorzata PYCKA: Blaski i cienie życia aktorek końca XIX wieku pod piórem Gabrieli Zapolskiej  Przemysław ŚNIADAŁA: Kim jest Wanda, co Niemca nie chciała? Próba reinterpretacji mitu o Wandzie zawartego w „Kronice Polskiej” Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem  Michał GRABOWSKI: Kody i zagadki w „spiskach” tatrzańskich  Katarzyna WĄDOLNY-TATAR: Maskowanie rzeczywistości. Kołysanka w liryce współczesnej  Magdalena BUDNIK: Abecadło i propaganda. Cele jawne i ukryte tekstów do nauki elementarnej dorosłych w latach 1945-1972  Kamila TUSZYŃSKA: Sygnał w szumie – ukryte opowiadanie w komiksie Neila Gaimana  Edyta Izabela RUDOLF: W poszukiwaniu świadomości – zastosowanie alegorii w polskiej literaturze science fiction (na przykładzie „Limes inferior” Janusza A. Zajdla)  Grzegorz SZELWACH: Listy Konstantego Gaszyńskiego do Victora de Laprade’a  Magdalena DĄBROWSKA: Le vingt-un mai” – urodziny hrabiny Ireny Łubieńskiej. Obrazek z życia towarzyskiego Warszawy I połowy XIX wieku  Kamila TUSZYŃSKA: Polskie komiksy okolicznościowe i użytkowe: historyczne, religijne, społeczneRecenzje – Grzegorz Szelwach, Listy Adama Mickiewicza (lata 1817-1833), Nowy Jork 2006 (Maria Berkan-Jabłońska)

Seria XVI 2010 Literatura i rytuały

Maciej JUNKIERT: Nieczytelne gesty. Wizerunek chrześcijan w polemice Celsusa i Orygenesa  Marcela KOŚCIAŃCZUK: Analiza języka jako znaku kultury. Eksploracja modlitwy polskich Żydów Mesjańskich  Tamara BRZOSTOWSKA-TERESZKIEWICZ: Semantyczne rytuały Olgi Freudenberg i Izraila Frank-Kamienieckiego  Jan A. CHOROSZY: Między teologią a antropologią słowa. O użytkach płynących z Modlitwy Pańskiej  Izabela WINIARSKA-GÓRSKA: Zagadnienie ceremonii w XVI- i XVII-wiecznym piśmiennictwie religijnym protestantów jako spór o język sakralny  Zbigniew CHOJNOWSKI: Pieśni religijne Mazurów pruskich w związku z rokiem kościelnym ułożone (na przykładzie „piosnek adwentowych”)  Wiesław FELSKI: Podmiot liryczny poezji Czesława Miłosza wobec liturgii katolickiej  Mariola JARCZYKOWA: Wielkie rytuały dla małych Radziwiłłów. O tekstach towarzyszących śmierci dzieci w XVII wieku  Małgorzata TRĘBSKA: Świeckie mowy obłóczynowe a ceremoniały zakonne w XVII wieku  Bożena MAZURKOWA: Dzień ślubny i wieczór weselny w poezji doby stanisławowskiej. Rekonesans  Krzysztof TRYBUŚ: Rytuał i pamięć w „Dziadach”. Uwagi do stanu badań  Grzegorz TROŚCIŃSKI: Mord rytualny w poetyckiej relacji Stefana Żuchowskiego Grzegorz ZAJĄC: Lejbe i Siora w Ciemnogrodzie – powieściami w „nieludzkie przesądy” i „śmieszne zabobony”  Sylwia KAROLAK: Pogrzeby, których nie było. O rytuałach niemożliwych (w literaturze poholokaustowej)  Sławomir BACZEWSKI: Zaślubiny króla i Rzeczypospolitej. O próbach rytualizacji elekcji monarszej w publicystyce doby pierwszego bezkrólewia  Aleksandra NORKOWSKA: Miasto wita króla. Ceremoniał i jego rola komunikacyjna w diariuszach Adama Naruszewicza (1784, 1787) Krystyna MAKSIMOWICZ: Wokół oświeceniowych życzeń noworocznych  Monika SZCZOT: Między sacrumprofanum. Rozważania o dialogach zmarłych Lukiana z Samosat i Ignacego Krasickiego Magdalena ŚLUSARSKA: Między polityką a religią. O rytuałach i  rytualności konfederacji barskiej  Agata WĄSACZ: „Na powrót wojska” – obrazowanie rytuału w poezji okolicznościowej lat 1809-1814  Elżbieta LIJEWSKA: Tajemnice krakowskich kopców. Wokół dedykacji do misterium Norwida „Wanda”  Paweł KUCIŃSKI: Rytuały demokracji – święto totalitaryzmu. Narodowo-Radykalna refleksja o obchodach, celebracjach i pamięci między wojnami  Piotr MICHAŁOWSKI: „Słońce – świeci; Razem!”. Wiersz pierwszomajowy jako rytuał  Marzena WOŹNIAK-ŁABIENIEC: Rytuał w zwierciadle cenzury. Urząd Kontroli jako strażnik kultowego obrazu władzy w początkach Polski Ludowej  Danuta DĄBROWSKA: Rytuały religijno-patriotyczne i ich echa w poezji okolicznościowej lat osiemdziesiątych XX wieku  Lech GIEMZA: Esej powojenny i współczesny wobec językowej rytualizacji historii  Jacek GŁAŻEWSKI: Wieczysty węzeł ludzkości. Pieśni łańcuchowe jako gatunek okolicznościowej poezji masońskiej  Marek PĄKCIŃSKI: Symbolika piramidy w rytuałach wolnomularstwa a filozofia Nietzschego (prolegomena)  Patrycja KALETA: Modlitwy Grochowiaka  Bogumiła KANIEWSKA: Wiesława Myśliwskiego rytuały mowy i myśli  Michał GRABOWSKI: Rytuały magiczne i chrześcijańskie w „spiskach” tatrzańskich  Jakub ŻMIDZIŃSKI: Przewodnik jako scenariusz rytuałów turystycznych (na podstawie dawnych bedekerów pienińskich). Narodziny pewnej religii  Marek PACUKIEWICZ: Literatura alpinistyczna jako „sobąpisanie”  Wojciech KALISZEWSKI: Balony nad Puławami. Osiemnastowieczne rytuały wypraw ponad chmury w poetyckim opisie

Seria XV 2009 Umysły zniewolone. Literatura pod presją

Rozprawy, materiały – Sławomir BACZEWSKI: Obraz plebejusza w literaturze szlacheckiej. Rekonesans  Maria WICHOWA: Traktat Diega de Estella „O wzgardzie świata i próżności jego” w przekładzie Augustyna Kochańskiego – dyskurs religijny de contemptu mundi. Problemy komunikacji literackiej jako procesu wywierania presji na odbiorców dzieła  Małgorzata KRZYSZTOFIK: „O niepłodności w stanach małżeńskich” – czyli jak XVII-wieczny kalendarzysta-lekarz omawia oraz cenzuruje tematy wstydliwe  Agata ROĆKO: Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia służące…” – osiemnastowieczny poradnik byłego pijara, Aleksandra Pawła Zatorskiego. Próba wyzwolenia czy tradycja?  Iwona MACIEJEWSKA: „Te rzeczy…” – przejawy autocenzury w prezentowaniu treści erotycznych (na przykładzie prozy czasów saskich)  Krystyna MAKSIMOWICZ: Jak więźniowie Nikołaja Repnina radzili sobie z cenzurą podczas pobytu w niewoli kałuskiej?  Wojciech KALISZEWSKI: O niektórych przypadkach autocenzury w poezji stanisławowskiej  Aurelia HAS: Jakobiński ruch wolnościowy w Polsce pod presją państw zaborczych w poezji lat 1789-1794  Marcin KUŹMA: Walka „Korespondenta Warszawskiego” z cenzurą – rekonesans badawczy  Danuta KOWALEWSKA: Do mego Cenzora”. Stanisława Starzyńskiego potyczki z zoilami  Katarzyna PUZIO: Romantyczna parabola polityczna w „Królu zamczyska” Seweryna Goszczyńskiego  Elżbieta STOCH: Literatura i teatr pod presją cenzury w pierwszej połowie XIX wieku – na przykładzie życia kulturalnego Lublina  Kamila TUSZYŃSKA: Strategie niedoczytania: Maria Bartusówna  Magdalena DZIUGIEŁ-ŁAGUNA: Ezop opowiada „Lalkę”. O werbalnych i niewerbalnych sposobach komunikacji z czytelnikiem w powieści Bolesława Prusa  Marian PŁACHECKI: Przyczynek do sporu „młodej” i „starej prasy”  Ryszard NOWICKI: Druki okolicznościowe świadectwem walki z uciskiem narodowym  Agnieszka BĄBEL, Agata GRABOWSKA-KUNICZUK: „Kodeks światowy” i „towarzyskie nieprzyzwoitości”. Zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach savoir-vivre’u  Gabriela MATUSZEK: Upiorne zniewolenie – odkryte i ukryte w dramatach Ibsena  Aleksandra GROTOWSKA: O czym się nawet myśleć nie chce”, a jednak trzeba o tym mówić. O dziełach Gabrieli Zapolskiej i ich recepcji w środowisku współczesnym autorce  Grażyna LEGUTKO: Jaskółka” uwięziona… Gustawa Daniłowskiego kłopoty z cenzurą  Anna Małgorzata PYCKA: Melpomena pod nadzorem, czyli dramat z dramatem w dobie socrealizmu  Marek PĄKCIŃSKI: Ugięcie fabuły: twórczość Stanisława Lema pod presją uwarunkowań  Marzena WOŹNIAK-ŁABIENIEC: Strategie literackie wobec zapisu cenzury. Czesław Miłosz w krajowej prasie i poezji w latach pięćdziesiątych  Janusz MACIEJEWSKI: Cenzura w Polsce w latach 1957-1980 i sposoby jej omijania przez pisarzy  Joanna SZYDŁOWSKA: Ocenzurowane dziedzictwo. Ziemie Zachodnie i Północne w świetle archiwów Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Olsztynie  Anna WZOREK: O autocenzurze w zbiorze opowiadań „Gdzie jest Siwobrody?” Stanisława Rogali  Anita FRANKOWIAK: Między ekshibicjonizmem a autobiografizmem. Literatura najnowsza w obszarze intymności (ciota – Żydowica – odludek)Recenzje, omówieniaLiteratura konfederacji barskiej, pod redakcją Janusza Maciejewskiego oraz Agnieszki Bąbel, Agaty Grabowskiej-Kuniczuk i Jacka Wójcickiego, t. 1-4, Warszawa 2005-2009 (Krystyna Maksimowicz)  Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, opracowała Krystyna Maksimowicz, Gdańsk 2008 (Wojciech Kaliszewski)  Alina Kowalczykowa, Świadectwo autoportretu, Warszawa 2008 (Tomasz Dziubecki)

Seria XIV 2008 Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska

Marzena WYDRYCH-GAWRYLAK: Świat frantów i sowizdrzałów w wybranych utworach literatury dawnej  Teresa BANAŚ: Rzeczywistość „realna” czy absurdalna? Ethos rycerski plebejusza i Żyda w dramacie sowizdrzalskim  Małgorzata KRZYSZTOFIK: „Minucje nowe sowizrzałowe” Maurycjusza Trztyprztyckiego – staropolski kalendarz w krzywym zwierciadle satyry  Urszula WICH: Echo polityczne i obyczajowe jako narzędzie przedstawiania świata w krzywym zwierciadle satyry i karykatury. Strategie konwersacyjne  Paweł PIETRZYK: „Chleba naszego powszedniego zbawiłeś nas za panowania swego…” – o parodiach tekstów religijnych w literaturze XVII i XVIII stulecia  Maria WICHOWA: O nikczemności żartów i śmiechu świeckiego, czyli płacz Heraklita i śmiech Demokryta chrześcijańskiego w piśmiennictwie ascetyczno-medytacyjnym doby potrydenckiej w Polsce  Maria BARŁOWSKA: Wśród oracji komicznych XVII wieku  Tomasz ŚLĘCZKA: Od żartu do anegdoty. Komiczne aspekty pamiętników wojennych XVII wieku  Marcin BAUER: O funkcjach humoru w pamiętnikach Jakuba Łosia i Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego  Dariusz DYBEK: Piękne panny, grzeczne wdowy i herbowne baby – postaci kobiece w „Poczcie herbów” oraz „Odjemku od Herbów szlacheckich” Wacława Potockiego  Iwona MACIEJEWSKA: Wenera w krzywym zwierciadle. O powinowactwach satyry, ironii i erotyki w literaturze wieków dawnych  Piotr PIRECKI: Tragizm komiczny. O niektórych aspektach techniki dramatycznej w utworach Piotra Krasuskiego „Daniel” i „Alzyra”  Beata CIESZYŃSKA: Ostrze w pierś „polskiej” zdrady. Satyra i karykatura w służbie groźby w poemacie “The Apostate Prince, or Satyr against the King of Poland” Richarda Burridge’a (1700)  Sławomir BACZEWSKI: Karykatura – groteska – ironia – humor w literaturze czasów saskich: Jan Stanisław Jabłonowski i Karol Mikołaj Juniewicz  Wojciech KALISZEWSKI: Satyra a proroctwo w wierszach elekcyjnych ostatniego bezkrólewia. Uwagi o intertekstualności  Alicja LEWANDOWSKA: „Niech zdrów czyta, ale wesoło…” – dydaktyczna funkcja komizmu w wybranych satyrach Gracjana Piotrowskiego  Krystyna MAKSIMOWICZ: Wpływ pierwiastka komicznego na kształtowanie opinii publicznej w utworach poetyckich czasu konfederacji targowickiej  Aurelia HAS: Znaczenie czarnego humoru w wierszach nagrobkowych z czasów powstania kościuszkowskiego  Danuta KOWALEWSKA: Satyryczne funkcje rekwizytów magicznych  Małgorzata CHACHAJ: Karykaturalny obraz prześladowców narodu polskiego w niepublikowanej powieści Juliana Ursyna Niemcewicza „Władysław Bojomir”  Katarzyna PUZIO: Oswajanie grozy. O humorze „Nie-bajek” Henryka Rzewuskiego  Tadeusz BUDREWICZ: Pozytywistyczny poemat humorystyczny  Magdalena DZIUGIEŁ-ŁAGUNA: Język maski. O funkcjach ironii w tomie „Chwile” Elizy Orzeszkowej  Grażyna LEGUTKO: Literaci i prasa warszawska pod pręgierzem satyry Gustawa Daniłowskiego  Sabina BRZOZOWSKA: Micińskiego teatr dziwów. Groteska w „Nocy rabinowej”, „Termopilach polskich” i „Królewnie Orlicy”  Marek PĄKCIŃSKI: Ironiczny „skok stylu”: Miciński i Witkacy pomiędzy wzniosłością a groteską  Aleksandra BUDREWICZ-BERATAN: Śmiech angielski po polsku. Problemy humoru w przekładach Charlesa Dickensa  Agata GRABOWSKA-KUNICZUK: Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku (na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego)  Agnieszka BĄBEL: Żart i autoironia w wybranych polskich wspomnieniach z dziewiętnastego wieku  Bartłomiej SZLESZYŃSKI: Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komiksu polskiego. Kilka uwag o „Pierwszej brygadzie” i „Romantyzmie”  Lech GIEMZA: Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka  Monika JUNG: Groteskowa wizja państwa w „Kompleksie polskim” Tadeusza Konwickiego  Agnieszka KRAMKOWSKA-DĄBROWSKA: „Krasnoludki rosną w lesie”. Żywioł groteski i mowy dziecięcej w prozie poetyckiej Zbigniewa Herberta  Marta BOLIŃSKA: Właściwości ludyczne opowiadań i bajek terapeutycznych (na wybranych przykładach)  Piotr MICHAŁOWSKI: „Amerykanin, Rusek i Polak…” Kawał polityczny w PRL-u w kontekście międzynarodowym  Jerzy WINIARSKI: Wielka awantura, czy o „monidło”? Jana Himilsbacha semiotyka groteski i dyskurs humanistyczny  Wiesław GODZIC: „Pora umierać”… z takim poczuciem humoru. O śmiechu w filmie i sitcomach  Tadeusz RACHWAŁ: O zabawianiu  Janusz MACIEJEWSKI: Posłowie

Seria XIII 2007 Cień złotych skrzydeł

Rozprawy, materiały – Marian SKRZYPEK: „Promemoria Bounaparcie”, czyli ambiwalencje bonapartyzmu w polskiej anonimowej broszurze z końca XVIII wieku  Ryszard NOWICKI: Wizerunek Napoleona w świetle „Mowy Hrabi Skorzewskiego” z roku 1809  Dariusz DYBEK: Obywatel Rzeczpospolitej i nieba… O kazaniach Wojciecha Samina  Krzysztof OSTROWSKI: Napoleon w polskich lożach masońskich  Grzegorz ZAJĄC: Napoleońskie ślady w twórczości Kazimierza Brodzińskiego  Tomasz ŚLĘCZKA: Rosja i jej mieszkańcy w oczach polskich jeńców wojennych XVII oraz początków XIX wieku  Anna ŁYSIAK-ŁĄTKOWSKA: Opis epoki napoleońskiej w „Pamiętnikach ks. Radziwiłłowej (Ludwiki ks. pruskiej) Czterdzieści pięć lat mojego życia (1770 do 1815)”  Krzysztof FORDOŃSKI, Piotr URBAŃSKI: William Sidney Walker i jego „The Appeal of Poland” (1816). Glosa do stosunków polsko-brytyjskich w epoce napoleońskiej  Jacek WÓJCICKI: Napoleon w poezji środowiska akademików krakowskich  Zbigniew CHOJNOWSKI: Napoleon i jego wojska w oczach Mazurów  Lech GIEMZA: O „czarnej” i „białej” legendzie napoleońskiej w powieści „Warunek” Eustachego RylskiegoVaria – Radosław SZTYBER: W stronę Dembołęckiego. Wokół niektórych wątków poruszonych w tomie „Krwawy świt, mroczny dzień…” („Napis” 2006, seria XII)  Marcin KUŹMA: Ewangelia, polityka i karnawał. O „Kontynuacji Biblii Targowickiej” Józefa Kossakowskiego  Aurelia HAS: Wokół druku ulotnego „Epitaphium…” z czasów rewolucji francuskiejLiteratura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. J. Okoń, M. Kuran, Łódź 2007 (Iwona M. Dacka-Górzyńska)

Seria XII 2006 Krwawy świt, mroczny dzień…

Rozprawy, materiały – Małgorzata KRZYSZTOFIK: Siedemnastowieczne kalendarzowe poglądy na temat problemów zewnętrznych i wewnętrznych Rzeczypospolitej szlacheckiej  Piotr GROCHOWSKI: Nastroje społeczno-religijne pierwszej połowy XVII wieku w świetle pieśni nowiniarskich  Iwona MACIEJEWSKA: Bóg zgody, zemsty, sprawiedliwości – o poezji rokoszu Zebrzydowskiego  Piotr BOREK: Hetman Stanisław Żółkiewski w poezji rokoszowej z lat 1606-1608  Teresa BANAŚ: Polskie wiersze okolicznościowe okresu rokoszu Zebrzydowskiego – problemy genologiczne  Urszula WICH: Echo w służbie poezji rokoszu Zebrzydowskiego  Maria WICHOWA: Jana Szczęsnego Herburta „Strzała, którą Korona Polska… do dziatek swych stanu szlacheckiego wypuściła” – dzieło publicystyczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego i jego funkcje komunikacyjne w procesie odbioru  Henryk WISNER: Wielkie Księstwo Litewskie a Moskwa. Okres Smuty  Michał KURAN: Moskiewska trylogia Jana Żabczyca  Małgorzata TRĘBSKA: „Powinne poszanowanie”, czyli co winien jest wszytkiej Rusi samodzierżca wojewodzie sandomierskiemu. Oracja weselna na ślubie Dymitra Iwanowicza  Grzegorz TROŚCIŃSKI: „Wiek naprawdę stracony”. Poezja Sebastiana Petrycego jako świadectwo klęski wyprawy moskiewskiej  Agnieszka BUDZYŃSKA-DACA: O cudownym rozmnożeniu Dymitrów, czyli retoryka wielkiej mistyfikacji  Marcin BAUER: Obraz państwa moskiewskiego i jego mieszkańców w pamiętniku Samuela Maskiewicza  Jerzy KROCZAK: Ludożercy na Kremlu (we współczesnych opisach i własnych relacjach)  Roman KRZYWY: Adama Władysławiusza lamenty „moskiewskie” w imieniu kobiet pisane  Maria BARŁOWSKA: Słowo na theatrum wojny, czyli mowy pozostałe po czasach Dymitriad. Epizod smoleński  Piotr PIRECKI: Plebejskie „potkania” z niechcianym żołnierzem – na przykładzie wybranych komedii polskich z początku XVII wieku  Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK: Fabian Birkowski i jego misyjne przepowiadanie. W 370 rocznicę śmierci kapelana obozowego  Dariusz DYBEK: „Bogu, co boskie, cesarzowi, co cesarskie…” – problematyka społeczno-religijna w kazaniach Fabiana Birkowskiego  Patrycja POTONIEC: Obrazowanie w kazaniach politycznych (od Skargi do Starowolskiego)  Sławomir BACZEWSKI: Kazanie pogrzebowe z pierwszej połowy XVII wieku jako spektakl władzy  Mirosław LENART: Dwa polskie teksty „ku przyzbrojeniu wojownikowi chrześcijańskiemu” z pierwszej połowy XVII wieku  Renata RYBA: Motyw niewoli tatarsko-tureckiej w poezji początku siedemnastego wieku. Z perspektywy grzechu  Jakub NIEDŹWIEDŹ: Polska i szwedzka epika propagandowa w pierwszej połowie XVII wieku  Tomasz ŚLĘCZKA: Hieronim Chrystian Holsten w Polsce – „potop” widziany oczyma niemieckiego najemnika  Beata CIESZYŃSKA: Obrazy Polski i Polaków w Dymitriadach z perspektywy brytyjskiej  Elwira BUSZEWICZ: O sławie Maryny Mniszchówny. Dumna wojewodzianka jako nieustająca inspiracjaVaria – Tadeusz Marian NOWAK: O „mówiących działach” artylerii polskiej XVI-XVIII wieku  Janusz BRZOZA: Szablą i piórem. Uwagi o poezji okolicznościowej początku wojny północnej (1700-1703)  Marcin KUŹMA: Wyznanie i perswazja w „Spowiedzi politycznej…” Józefa Kossakowskiego  [Józef Kossakowski]: Spowiedź polityczna albo wyznanie polityczne przekonania (opr. Marcin Kuźma)  Recenzje, omówienia – Rafał Niedziela, Pisma polityczne w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski po śmierci Augusta II Mocnego (1733-1736), Kraków 2005 (Wojciech Kaliszewski)  Maria Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, opr. Jacek Nowak, Warszawa 2005 (Izabela Zeller)

Seria XI 2005 Słowa ponad granicami

Rozprawy, materiały – Weronika GIRYS-CZAGOWIEC: Obraz siedemnastowiecznej Polski i jej mieszkańców w oczach cudzoziemców  Piotr PIRECKI: Rybałt w drodze  Michał KURAN: Losy i doświadczenia turecko-tatarskie Jakuba Kimikowskiego w epickiej próbie Marcina Paszkowskiego „Dzieje tureckie”  Marcin BAUER: Nad „Przewagami elearów polskich” Wojciecha Dembołęckiego. O apologetycznym pamiętniku z walk lisowczyków w krajach monarchii habsburskiej podczas pierwszych lat wojny trzydziestoletniej  Elwira BUSZEWICZ, Piotr URBAŃSKI: Zwycięstwa Jana Sobieskiego nad Turkami z perspektywy angielskiej  Beata CIESZYŃSKA: Literackie okruchy religijnych peregrynacji Brytyjczyków w Polsce (do początków XVIII wieku)  Małgorzata TRĘBSKA: Obrzęd rzymski, perski, portugalski, celtycki… i sarmacki. Kultury obce w historycznych egzemplach obyczajowych na przykładzie oracji weselnych  Maria WICHOWA: Sarmacki ogląd świata w „Nowych Atenach” ks. Benedykta Chmielowskiego  Aleksandra NORKOWSKA: „Die deutsche Muse wagst Dir, Herr, ein Lied zu singen”. Stanisław August Poniatowski w poezji kurlandzkiej  Paweł KACZYŃSKI: Czeskie przygody polskich oświeconych. Podróże Polaków do Czech w XVIII wieku  Tomasz ŚLĘCZKA: Śląsk i jego mieszkańcy w oczach Polaków w służbie Napoleona I  Anna TYRPA: Pieśni ludowe jako dokument kontaktów Ślązaków z cudzoziemcami i obcymi krajami  Elżbieta MALINOWSKA: Wobec stereotypów. Stanisława Tarnowskiego relacja z podróży do Rosji  Paweł ZAJAS: Polskie „postcolonial studies”? Przypadek południowoafrykański  Aleksandra KIJAK: Polski zesłaniec wśród Jakutów, Japończyków i Ajnów. Świadectwa kontaktów kulturowych w pamiętnikach i wspomnieniach Wacława Sieroszewskiego  Łucja DAWID: Jedna religia, dwie poetyki. Jana Kubisza przygoda translatorska  Grażyna LEGUTKO: Mistrz – przyjaciel – inspirator. Jarosław Vrchlicki w oczach Zenona Przesmyckiego (Miriama) w świetle korespondencji z lat 1883-1901  Magdalena RZADKOWOLSKA: Kobieta żydowska, kobieta czytająca  Ryszard NOWICKI: Zabezpieczanie księgozbiorów po II wojnie światowej w Polsce  Olga CIWKACZ: Obraz Huculszczyzny w listach Stanisława Vincenta  Daria MAZUR: Pośrednictwo lekturowe – czytelnicze inspiracje w eseistyce Józefa Czapskiego Marcin TELICKI: Związki twórcze Julii Hartwig z kulturą francuską  Katarzyna KRASOŃ: W zwierciadle obcej literatury (recepcja Zbigniewa Herberta w Niemczech)Varia – Marcin KUŹMA: Dwugłos w sprawie Antoniego Tyzenhauza – Józef Kossakowski i Stanisław August Poniatowski  [Józef Kazimierz Kossakowski]: Piotruczek; Stanisław August Poniatowski: [„Czytałem kopiją Listu z Litwy…”] (opr. Marcin Kuźma)  Grzegorz SZELWACH: Polski list romantyczny jako forma mówiona (w świetle korespondencji młodego Mickiewicza)Recenzje, omówienia – Joanna Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2004 (Beata Cieszyńska)  Stanisław Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg typu silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004 (Beata Cieszyńska)  Poezja (bezkrytycznego) świadectwa (Anna Skoczek, Poezja świadectwa i sprzeciwu. Stan wojenny w twórczości wybranych polskich poetów, Kraków 2004 – Agnieszka Dębska)

Seria X 2004 Formy i normy stosowności

Rozprawy, materiały – Anna BURZYŃSKA-KAMIENIECKA: Kilka uwag o grzeczności według „Wokabularza rozmaitych i potrzebnych sentencji” z 1590 roku  Maria WICHOWA: Staropolska grzeczność. O pobycie króla Władysława IV w gościnie u Stanisława Radziejowskiego w 1632 roku w świetle okolicznościowego pisma „Hospes grati animi”  Michał KURAN: Formy „grzeczności” w „Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego (język, literatura, historia i dyplomacja)  Małgorzata TRĘBSKA: Grzecznie i niegrzecznie w weselnych oracjach. Od konkurów do zrękowin  Roman KRZYWY: Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fescenniny)  Wojciech KALISZEWSKI: O grzeczności w dedykacjach czasów stanisławowskich  Irena ŁOSSOWSKA: Wokół problemów prawa autorskiego, czyli spór między Piotrem Świtkowskim a Michałem Gröllem  Jacek WÓJCICKI: Onufrego Kopczyńskiego mariaż gramatyki z polityką  Bartłomiej SZLESZYŃSKI: „Ważna Cześnika nauka o grzeczności”. O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach „Pamiątek Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza  Barbara ZWOLIŃSKA: O konwencji i formach grzecznościowych w listach Narcyzy Żmichowskiej (w świetle przyjmowanej przez pisarkę epistolarnej roli przyjaźni)  Elżbieta MALINOWSKA: W hołdzie „królowej ideału” i „mężom sławy niespożytej”. O laudacjach jubileuszowych z drugiej połowy XIX wieku  Agnieszka M. BĄBEL: Natura i osobliwości biletu wizytowego. Uwagi o zbiorze wizytówek w papierach Władysława Smoleńskiego  Aleksandra SAWICKA: Skandalista Przybyszewski – życiowe i literackie faux-pas młodopolskiego Archicygana  Mariola MAŁECKA: Apologia i kreacja. O przyjaźni Tadeusza Nalepińskiego z Tadeuszem Micińskim  Małgorzata KOSMALA: „Narkotyki. Niemyte dusze” – dziwny poradnik Witkacego  Marcin CIEŃSKI: Grzeczność (staropolska) Gombrowicza  Piotr MICHAŁOWSKI: Poezja jako sztuka niegrzeczności  Adam MAZURKIEWICZ: Śmierć wstydu. O zjawisku skandalu w najnowszej prozie polskiej po roku 1989  Anita FRANKOWIAK: Skandal jako norma w literaturze współczesnej  Joanna SZYDŁOWSKA: Besserwisser za katedrą, czyli o funkcjach prowokacji w poetyce felietonu  Agata GRABOWSKA-KUNICZUK: „Wszystkie odcienie grzeczności”. Przemiany znaczeniowe pojęcia słownikowego od Lindego do Doroszewskiego  Elżbieta PLESZKUN-OLEJNICZAKOWA: Pojęcie stosowności we współczesnym reportażu radiowym (na wybranych przykładach)  Kinga KLIMCZAK: „Stosowny sam w sobie” – czyli rzecz o reportażu radiowym  Ewa SZCZĘSNA: Grzeczność zobowiązuje, niegrzeczność prowokuje – o grzeczności i stosowności w reklamie  Arkadiusz Stanisław DUDZIAK: Stosowność a promocja polityczna  Monika ZAŚKO-ZIELIŃSKA: Od krytyki do ośmieszania – o stosowności w tekstach prasowych  Katarzyna CZARNECKA: Epistolarne konwencje grzecznościowe w listach do redakcji czasopisma religijnego „Miłujcie się!”  Monika GRABOWSKA: Konwencje grzecznościowe w dydaktyce języków obcych: „Europejski system kształcenia językowego” a rzeczywistość (na przykładzie języka francuskiego)  Michał MASŁOWSKI: Rytuały jedzenia i picia we Francji i w Polsce. Rekonesans Recenzje, omówienia – Wojciech Kaliszewski, Kto królem będzie, czy Polak i który? Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763-1764, Warszawa 2003 (Jerzy Snopek)  Agnieszka Bąbel, Muza z warząchwią. Uwagi o literaturze i kulinariach, Warszawa 2004 (Joanna Partyka)  Czy zawsze lege artis? Intelektualne podróże widziane przez pryzmat indywidualności twórczej (Dorota Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Kraków 2003 – Katarzyna Wąsala)

Seria IX 2003 Pożegnania, pamiętania…

Rozprawy, materiały – Alicja ZDZIECHIEWICZ: Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych  Teresa BANASIOWA: Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku – wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki  Michał KURAN: Utwory funeralne ku czci księcia Janusza Wiśniowieckiego (Czarliński, Giżycki, Fatowicz). U genezy eposu biograficznego Samuela Twardowskiego  Halina POPŁAWSKA: Rękopiśmienne „Kantyczki po polsku” z XVII wieku – problemy proweniencji i autorstwa  Ewa ROT: Klęska awanturnicy w „Mowie ostatniej…” Jana Gawińskiego. Historia a tradycja literacka  Patrycja POTONIEC: Jan Chryzostom Pasek i jego badacze – dwie sztuki postaciowania  Maria WICHOWA: Ks. Benedykt Chmielowski – „wielki lingwista”, biegły znawca i obrońca łaciny (w świetle „Nowych Aten”)  Joanna NAPIÓRKOWSKA: „Popielec” Urbana Szostowicza – nieznany utwór nieznanego autora  Jacek WÓJCICKI: Stanisław Kostka Potocki i mowa ku czci poległych w roku 1809  Dorota SAMBORSKA-KUKUĆ: Bardowie rezydenci. Fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej I połowy XIX wieku  Agata ROĆKO: Świat wspomnień Ewy Felińskiej z Wendorffów  Agnieszka DĘBSKA: Od Pyjasa do Popiełuszki. Obraz „męczennika politycznego” w poezji  Maciej WRÓBLEWSKI: Intelektualny i emocjonalny charakter działań pisarskich w koncepcji Jana Rymarkiewicza  Piotr MICHAŁOWSKI: Hiperbola w reklamie i panegiryku  Małgorzata SZPAKOWSKA: Listy w sprawach osobistych na łamach prasy  Katarzyna CZARNECKA: Warsztaty twórczego pisania jako zadanie retoryczneRecenzje, omówienia – Historie nie tylko tragiczne… (Katarzyna Wąsala)  Wojciech J. Podgórski, Poeci na tułaczce. W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947, Warszawa 2002 (Irena Łossowska)

Seria VIII 2002 Polemika i żart literacki

Janusz MACIEJEWSKI: Specyfika rękopiśmiennego obiegu literatury w XVI-XVIII wieku  Bogusław PFEIFFER: „Muza prostych rymów”. Topika skromności w utworach staropolskich  Joanna PARTYKA: Czy autor „Przysłów mów potocznych” był Sarmatą?  Izabella ZATORSKA: Przemiana dziennika pokładowego w dziennik wyprawy. Maurycy August Beniowski w drodze na Madagaskar  Bronisław TREGER: Edukacja i satyra. Przyczynek do analizy koncepcji wychowawczych i działalności oświatowej Franciszka Salezego Jezierskiego  Franciszek Salezy Jezierski: Życie domowe Piasta podczas panowania i rozmowa jego w Gnieźnie z żoną o wychowaniu młodzieży z okazyi syna swego Semowita (opr. Bronisław Treger)  Maria CZEPPE: Kanonik pułkownikiem, czyli ksiądz rotmistrz. Ksiądz Maciej Kajetan Sołtyk  Violetta JULKOWSKA: Krasicki do Naruszewicza, Mickiewicz do Lelewela, czyli retorycznie o pisaniu historii  Jacek WÓJCICKI: Ks. Seweryn Wedykowski (1755-1839) i jego krytyka tłumaczenia „Eneidy” Franciszka Ksawerego Dmochowskiego  Aneks – Seweryn Wedykowski: Przemowa przy złożeniu do grobu ciała śp. W. Imci Księdza Franciszka Zabłockiego… dnia 12 września 1821 roku w Końskowoli (opr. Jacek Wójcicki)  Jan Lechoń do Stefana Żeromskiego. Korespondencja ze zbiorów Moniki Żeromskiej, opr. Roman LOTH  Tadeusz BUJNICKI: O „smorgońskim” skeczu „Związek Zawodowy Laureatów”Związek Zawodowy Laureatów (opr. Tadeusz Bujnicki)  Recenzja: Sarmackie theatrum, cz. I: Wartości i słowa, cz. II: Idee i rzeczywistość, red. Renarda Ocieczek, Bożena Mazurkowa (cz. I), Maria Barłowska (cz. II), Katowice 2001 (Wojciech Kaliszewski)Seria VII 2001

Rozprawy, materiały – Jerzy STRZELCZYK: Wojna z niewiernymi w opinii chrześcijańskiego Zachodu  Dariusz WYBRANOWSKI: Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza  Tadeusz Marian NOWAK: Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku  Marek PLEWCZYŃSKI: Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym XVI wieku  Marek JANICKI: Pochówki i pamięć poległych (XIV-XVII w.)  Bogusław PFEIFFER: Wizerunek rycerza i obrońcy ojczyzny w twórczości Jana Jurkowskiego  Stanisław Borsza: Cara moskiewskiego wyprawa naonczas do Moskwy z panem wojewodą sendomirskim i z inszym rycerstwem Anno Domini 1604 (opr. Janusz Byliński)  Renata GAŁAJ: Szlak bojowy i wizerunek wojsk Jana Piotra Sapiehy w świetle pamiętników z czasów wojny moskiewskiej a rzeczywistość historyczna  Aleksandra OSZCZĘDA: Mała „Iliada” – „Nemezis kraju północnego” Jakuba Duszy Podhoreckiego  Urszula WÓJCICKA: Wojna polsko-rosyjska (1609-1618) w staroruskiej literaturze historycznej  Elwira BUSZEWICZ: Mars w wieku miodowym. Retoryka wojny w odach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego  Michał KURAN: Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego  Piotr BOREK: Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie  Mirosław NAGIELSKI: Stosunki wojska ze społeczeństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku w świetle poezji okolicznościowej  Jakub NIEDŹWIEDŹ: Między „Wojną domową” a „Wojną chocimską” – poemat Samuela Leszczyńskiego o bitwie cudnowskiej  Artur REJTER: Sarmackie widzenie świata. O stylu poezji Wespazjana Kochowskiego  Anna MICHAŁOWSKA: Elegie żydowskie upamiętniające wydarzenia połowy XVII wieku  Ilona CZAMAŃSKA: Wojny tureckie XIV-XVII wieku w pieśniach narodowości Europy południowowschodniej i środkowej  Marek WAGNER: Pamiętnikarstwo wojskowe czasów Jana III Sobieskiego (1674-1696). Próba bilansu  Agata ROĆKO: Rzeczpospolita czasów saskich w pamiętniku Krzysztofa Zawiszy – świat wojen, żywiołów, niepokojów  Wiesław MAJEWSKI: Jędrzej Kitowicz a konfederacja barska  Bronisław TREGER: Wojna w twórczości Franciszka Salezego Jezierskiego (zagadnienia wybrane)  Franciszek Salezy Jezierski: Mowa przy obchodzeniu pamiątki stu lat zwycięstwa pod Wiedniem Jana III miana w Lublinie (opr. Bronisław Treger)  Maria WICHOWA: Historia w kalendarzach polskich XVIII i początku XIX wieku. Literackie formy popularyzacji wiedzy o przeszłości  Krystyna MAKSIMOWICZ: Poezja wobec wojny rosyjsko-tureckiej (1787-1792)  Ewa JURCZYK: Panegiryczne i antyrewolucyjne niemieckie dramaty mieszczańskie XIX wieku  Artur TIMOFIEJEW: „Gdzie się dwóch światów stykają drogi…”. Problem wojny i postępu dziejowego w poglądach Cypriana Godebskiego  Zofia WÓJCICKA: Dwaj przeciwnicy ideowi: Ludwik Nabielak i Maurycy MochnackiLudwik Nabielak do Maurycego Mochnackiego z powodu pism auxerskich (opr. Zofia Wójcicka)  Beata TROJANOWSKA: Wojsko w twórczości Lwa Tołstoja z lat 1830-1864  Magdalena RUDKOWSKA: Gruzy i ruiny w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego  Agnieszka PAJA: Irracjonalność polskiej irredenty a terapia wspomnieniowa – „Omyłka” Bolesława Prusa  Wiesław MAJEWSKI: Mazowieckie „pogranicze w ogniu” w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza  Jan ORŁOWSKI: Polska w okolicznościowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny światowej  Ryszard HANDKE: Militaria w kreacji świata przedstawionego powieści Stefana Żeromskiego. Pisarz wobec nowych środków walki  Anna SKOCZEK: Poezja stanu wojennego jako tekst kulturyRecenzje, omówienia – Piotr Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja, Kraków 2001 (Jacek Głażewski)  Renata Ryba, „Książę Wiśniowiecki Janusz” Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku, Katowice 2000 (Piotr Borek)  Na pograniczu kategorii genologicznych (Artur Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000 – Katarzyna Wąsala)  „Obywatele kraju znającego wagę i cenę wolności” piszą wiersze o węgierskim październiku (Agnieszka Dębska)

Seria VI 2000

Rozprawy, materiały – Artur REJTER: Polifoniczność gatunkowa „Merkuriusza Polskiego” z 1661 roku  Piotr KĄKOL: Wokół gdańskiego afisza teatralnego z XVIII wieku  Krystyna MAKSIMOWICZ: Zagadkowe autorstwo poematu Supplex libellus populorum ad reges  Seweryn Rzewuski: Supplex libellus populorum ad reges; Pokorna prośba od ludzi do monarchów wojujących, tłum. Józef Rzewuski (opr. Krystyna Maksimowicz)  Diariusze oblężenia Jasnej Góry w roku 1771 (opr. Jacek Wójcicki)  Barbara WOLSKA: Pan i pies – król i poeta. O „wierszach w materiach politycznych” Stanisława Trembeckiego z lat 1773-1798  Bronisław TREGER: Gowórek herbu Rawicz… a niektóre właściwości metody pisarskiej Franciszka Salezego Jezierskiego  Franciszek Salezy Jezierski: Gowórek herbu Rawicz, wojewoda sandomirski. Powieść z widoku we śnie (opr. Bronisław Treger)  Eliza Orzeszkowa: Dnie (fragm., opr. Iwona Wiśniewska)  Agnieszka M. BĄBEL: Przemiany tekstu kulinarnego (III-XIX w.)  Ewa JURCZYK: Poradnik domowy Anny Margarethy Justiny Lindheimer  Boris NOSOW: Stanisław Staszic – ostatnia przestroga dla Polski  Aleksander W. LIPATOW: Rosja i Polska – „domowy spór” Słowian czy konflikt mentalności?  Wiktor CHORIEW: Ingerencja ZSRR w życie kulturalne Polski (1944-1953)  Irina ADELGEJM: „Polska była poetyką mego pokolenia…”. Polska w świadomości inteligencji rosyjskiej w czasach odwilży – doświadczenie Brodskiego  Agnieszka DĘBSKA: Czerwiec 1956 w poezji  Janusz MACIEJEWSKI: Ulotny wiersz okolicznościowy Leszka Kołakowskiego z 1973 roku  Leszek Kołakowski: Lament krześcijanina nad zepsuciem świata doczesnego  Anna SKOCZEK: Poezja stanu wojennego – poezja świadectwa Partia; Naukowiec; Wiersz wyborczy; Lewą marsz; Kołysanki dla wyborcy Recenzje, omówienia – Metafizyk, poeta dewocyjny, satyryk? O poszukiwaniu dogodnej formuły (Aleksandra Oszczęda, Poeta Wazów. Studia o okolicznościowej poezji Stanisława Grochowskiego, Wrocław 1999 – Katarzyna Wąsala)  Mieczysław Klimowicz, Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku. Problemy uczestnictwa w dwu kulturach, Wrocław 1998 (Tadeusz Namowicz)  O poezji, styropianie i bardzo starych mitach (Stanisław Nawrocki, Rzeczpospolita styropienna, Warszawa 1999 – Agnieszka Dębska)

Seria V 1999

Rozprawy, materiały – Dorota ADAMIEC: O desakralizacji językowej (na przykładzie tekstów z okresu baroku)  Izabela WINIARSKA: Święci Pańscy w XVII-wiecznym ewangelickim kalendarzu z „Agendy Gdańskiej”  Halina POPŁAWSKA: „Ethica albo Zwierciadło żywota Krzysztofa Pieniążka” – autobiografia parenetyczna z początku XVII wieku  Maria WICHOWA: Ksiądz Benedykt Chmielowski jako uczony barokowy  Magdalena ŚLUSARSKA: Felicjan Wykowski (1728-1784) – zapomniany poeta z wileńskiego środowiska pijarów litewskich  Franciszek Salezy Jezierski: Dwa wystąpienia trybunalskie (opr. Bronisław Treger)  Bronisław TREGER: Kaznodzieja i prześmiewca. Uwagi o niektórych zagadnieniach twórczości i życia Franciszka Salezego Jezierskiego  Anna GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ: Publicystyczna dyskusja wokół „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego” Stanisława Staszica  Izabella ZATORSKA: Tragizm historii a utwory pisane po francusku przez Polaków o Polakach na San Domingo  Jacek WÓJCICKI: Bóg wojny i suplika Sarmaty. Franciszek Ignacy Narocki przed Napoleonem  Monika HAMANOWA: Obraz śmierci w kazaniach z czasów Księstwa Warszawskiego  Zbigniew SUDOLSKI: Jan Mieczkowski, sybirak-konfederata – czyli u początków romantycznej recepcji Baru  Wincenty Kamieński: Itinerarium (opr. Iwona Wiśniewska)  Iwona WIŚNIEWSKA: Polak w rosyjskim mundurze. Próba komentarza do itinerarium Wincentego Kamieńskiego  Grzegorz SZELWACH: Korespondencja Adama Mickiewicza ze Stefanem Garczyńskim  Elżbieta Z. WICHROWSKA: „Wstań i chodź…”. Z nieznanego pamiętnika wojewody Ostrowskiego  Julian Juźwikiewicz: Polacy w Ameryce, czyli pamiętnik piętnastomiesięcznego pobytu (opr. Zofia Wójcicka)  Zofia WÓJCICKA: O amerykańskich wspomnieniach Juliana Juźwikiewicza  Artur REJTER: Szkic fizjologiczny jako gatunek mowy  Agnieszka M. BĄBEL: „Gospodyni doskonała” – pozytywizm stosowany  Agnieszka DĘBSKA: Rzeczywistość przedstawiona w poezji stanu wojennegoRecenzje, omówienia Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. I: 1788-1789, opr. Krystyna Maksimowicz, Warszawa 1998 (Wojciech Kaliszewski)  Literatura jako element całości kulturowej (Janusz Maciejewski, Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1998 – Danuta Dąbrowska)  Sarajewo opłakane (Agnieszka Dębska)  Dobrochna Dabert, Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego, Poznań 1998; Danuta Dąbrowska, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990, Szczecin 1998 (Agnieszka Dębska)  Andrzej i Remigiusz Pettyn, Wielka księga anegdot, Bielsko-Biała 1998 (Agata Grabowska)  Marta Karasińska, Między baśnią a podwórkiem. Gry literackie w polskim dramacie dla dzieci, Poznań 1998; Alicja Baluch, Czyta, nie czyta…(o dziecku literackim), Kraków 1998 (Agnieszka Paja)

Seria IV 1998

Rozprawy, materiały – Halina POPŁAWSKA: O refleksji egzystencjalnej w autobiografii staropolskiej  Jacek WÓJCICKI: „Początki królów rzymskich” Jana Achacego Kmity przekładem?  [Andreas Loeaechius? tłum.?] Jan Achacy Kmita: Początki królów rzymskich (opr. Jacek Wójcicki)  Joanna PARTYKA: „Skład abo skarbiec…” Jakuba Kazimierza Haura: sylwa czy encyklopedia?  Wojciech KALISZEWSKI: Kilka uwag o wierszach czasu ostatniego bezkrólewia Aleksandra NORKOWSKA: Stanisław August i powracające Muzy. Rzecz o panegirycznym wierszu elekcyjnym  [Rozmowa brata Marcina z Duszą] (opr. Magdalena Rudkowska)  Bronisław TREGER: Kołłątaj czy Jezierski? Zagadnienie autorstwa „Tronu dla próżnej powagi…”  [Franciszek Salezy Jezierski]: Tron dla próżnej powagi, szlachta do poddaństwa (opr. Bronisław Treger)  Marek NALEPA: Śmiech po ojczyźnie. Patologia społeczeństwa początków epoki rozbiorowej  Jacek WÓJCICKI: „Król rzymski nam się narodził”. Polacy u kołyski Napoleona II  [Onufry Kopczyński]: Napoleonis Magni primogenito nato Romanorum regi carmen sacrum (opr. Jacek Wójcicki)  Recenzje, omówienia – Paulina Buchwald-Pelcowa: Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997 (Jacek Głażewski)  Joanna Partyka: Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Warszawa 1995 (Ewa Bem-Wiśniewska)  Anna Martuszewska: „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997 (Agata Grabowska)  Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Irena Socha, Katowice 1996 (Agnieszka Paja)

Seria III 1997

Rozprawy, materiały – Jakub Z. LICHAŃSKI: „Mars z upominkiem na wesele”. Siedemnastowieczne panegiryki jako świadectwo mentalności  Aleksander Magnuszewski: Mars z upominkiem na wesele… P. Jędrzeja Ścibora Chełmskiego… i… P. Marianny Bieganowskiej… prezentowany roku 1688 (fragm., opr. Jakub Z. Lichański)  Edmund KOTARSKI: Wśród uczniowskich i studenckich walet (z osiemnastowiecznej gdańskiej poezji okolicznościowej)  Janusz MACIEJEWSKI: Osiemnastowieczny poprzednik reportażuPostępek niegodziwy wojska rosyjskiego w Biéczu wykonany die 5 Aprilis 1770…; Postępek szkaradny przez wojsko moskiewskie w… Bieczu die 5-go kwietnia 1770 wykonany… (opr. Janusz Maciejewski i Magdalena Rudkowska)  Barbara WOLSKA: Echa konfederacji barskiej w okolicznościowej literaturze politycznej lat 1772-1775  Zofia REJMAN: Żale, sny i smutki – o poezji patriotycznej 1795 roku  Grzegorz SZELWACH: Korespondencja Adama Mickiewicza z Joachimem Lelewelem  Zbigniew SUDOLSKI: Galicyjska poezja okolicznościowa lat 1833-1847  Roch SULIMA: Poezja Wielkiego Strajku – 1980  Janusz MACIEJEWSKI: Zasady edycji okolicznościowej literatury politycznej XVIII wiekuRecenzje, omówienia – Andrzej Borowski: Poezja nagrobków  Hanna Dziechcińska: Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1994 (Jacek Głażewski)  Edmund Kotarski: Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993 (Magdalena Rudkowska)

Seria II 1995

Rozprawy, materiały – Maria WICHOWA: Problemy metodologiczne w badaniach nad literaturą stosowaną (na przykładzie twórczości Jana Ostroroga II)  Edmund KOTARSKI: O gdańskiej poezji rodzinnej XVIII wieku  Katarzyna SAŁKIEWICZ: Rozmowa na Polach Elizejskich między Janem Zamojskim (…) i Eustachym Potockim (…) d. 24 lutego 1768 roku zmarłymRozmowa na Polach Elizejskich między Janem Zamojskim, kanclerzem niegdyś i hetmanem wielkim koronnym, i Eustachym Potockim, generałem artyleryi litewskiej, d. 24 lutego 1768 roku w Warszawie zmarłym (opr. Katarzyna Sałkiewicz)  Jacek WÓJCICKI: Rozmowy na Polach Elizejskich królów polskichRozmowa na Polach Elizejskich królów polskich Augusta III i Stanisława Leszczyńskiego; Rozmowa druga po śmierci między Augustem II, Augustem III synem jego i Stanisławem Leszczyńskim, królami polskimi (opr. Jacek Wójcicki)  Magdalena ŚLUSARSKA: Kaznodziejstwo epoki stanisławowskiej – inspiratorzy, twórcy, odbiorcy  Irena ŁOSSOWSKA: Recepcja literacka obrony i rzezi Pragi  Zofia WÓJCICKA: Rocznicowa pobudka wojenna Józefa Meyznera  Anna BŁASZKIEWICZ: Twórczość strajkowa maj-sierpień 1988  Dorota ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK: Kultura słowa w komunikacji kaznodziejskiej – uwagi na marginesie tekstów homiletycznych i oficjalnych wypowiedzi kościelnych lat dziewięćdziesiątychRecenzje – Janusz Andrzej Drob: Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle gazet drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich, Lublin 1993 (Janusz Tazbir)  Franciszek Łasiewicki (autor domniemany): Pamiętnik Woźnego Cenzury, opr. i wst. poprz. Bogdan Burdziej, Toruń 1995 (Jacek Wójcicki)

Seria I 1994

Janusz MACIEJEWSKI: Literatura okolicznościowa i użytkowa (Zamiast wstępu)  Maria WICHOWA: List jako forma wypowiedzi w humanistycznych traktatach pedagogicznych powstałych na gruncie polskim  Krystyna DŁUGOSZ-KURCZABOWA: Biblizmy w języku staropolskim  Katarzyna SAŁKIEWICZ: Gabriel Podoski w opinii okolicznościowej literatury politycznejRozmowa księcia prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim biskupem ekskapucynem 1769 Anno (opr. Katarzyna Sałkiewicz) Jacek WÓJCICKI: Poetyckie reakcje na porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego  Stanisław DUBISZ: O „urządzeniu” kuchni Króla JM Stanisława Augusta  Magdalena ŚLUSARSKA: Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego  Agnieszka Dorota KAWKA: Przeżycie, przestrzeń, obraz. Publiczność a okoliczności epoki©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna