Spółka Akcyjna w LubawiePobieranie 27.33 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar27.33 Kb.
Zakłady Konfekcji Technicznej „LUBAWA”

Spółka Akcyjna w LubawieInformacje dodatkowe do raportu kwartalnego za IV kwartał 1999 roku zgodnie z § 49 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160)Część opisowa do raportu kwartalnego za IV kwartał 1999 r. Zakładów Konfekcji Technicznej „LUBAWA” S.A w Lubawie.
Zakłady Konfekcji Technicznej „LUBAWA” Spółka Akcyjna, spółka prawa handlowego, posiadająca osobowość prawną, działająca na podstawie przepisów

prawa polskiego.


a) Podstawowy przedmiot działalności Spółki

 • produkcja gotowych artykułów włókienniczych z wyjątkiem odzieży według EKD 1740

Prezentowane w sprawozdaniu finansowym dane dotyczą okresu od: • pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.1998 oraz 31.12.1999r

 • pozycje rachunku zysków i strat za okres od 01.01.1999 do 31.12.1999r.


b) metody wyceny aktywów i pasywów:
1. Wartości niematerialne i prawne.

 • Wartości niematerialne i prawne stanowią:

 • wartość firmy,

 • grunty w wieczystym użytkowaniu,

 • koszty organizacji poniesione przy założeniu i późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej

 • oprogramowanie komputerów.

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w sprawozdaniu finansowym według wartości netto (wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe umorzenie).


Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych obliczana jest według stawki 20%

(wszystkie tytuły wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się w okresie 5 lat).


2. Rzeczowy majątek trwały.

 • Rzeczowy majątek trwały stanowią:

- budynki i budowle,

- urządzenia techniczne i maszyny,

- środki transportu,

- pozostałe środki trwałe.


Do środków trwałych Spółka zalicza wymienione wyżej stanowiące własność Spółki

składniki majątkowe kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia ich do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.


Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w sprawozdaniu finansowym według wartości netto (wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne).
3. Amortyzacja.
Spółka amortyzuje środki trwałe według stawek i zasad wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku. Środki trwałe nowo wprowadzone do produkcji amortyzuje się metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 2.
Amortyzacja planowa odzwierciedlająca ekonomiczne zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczana jest do kosztów działalności Spółki,

natomiast amortyzacja nieplanowa - obciąża pozostałe koszty operacyjne.4. Finansowy majątek trwały.

Do finansowego majątku trwałego zaliczane są nabyte przez Spółkę udziały i akcje w cenie nabycia. W bilansie wykazywane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
5. Zapasy.
5.1 Materiały

Ewidencję materiałów prowadzi się według cen zakupu, natomiast wydaje według zasady FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło).

5.2 Produkty w toku
Produkty w toku na koniec okresu sprawozdawczego wycenia się po koszcie zużycia materiałów bezpośrednich z uwagi na stosunkowo wysoki ich udział w technicznym koszcie wytworzenia (60-70%),

5.3 Produkty gotowe

Produkty gotowe wycenia się po rzeczywistym technicznym koszcie wytworzenia,

nie wyższym od cen sprzedaży netto.


5.4 Towary
Towary wycenia się według cen zakupu.
5.5 W przypadku, gdy zapasy utraciły swoją wartość rynkową, a także gdy zalegają dłużej niż jeden rok, ich cenę zakupu lub koszt wytworzenia obniża się do ceny sprzedaży netto - przez okres 3 lat.( w 1-szym roku o 50%, w drugim i trzecim roku po 25 %). Odpisy aktualizujące zaliczane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
6. Należności i roszczenia

Należności i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty w wartości netto (pomniejszonej o rezerwy). Rezerwy tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, a jeżeli dotyczą pożyczek lub odsetek, w ciężar kosztów finansowych.

Do przeliczenia danych finansowych poszczególnych pozycji bilansu użyto średniego kursu EURO obowiązującego wg tabeli kursów średnich ogłoszonej w dniu 30.09.1999 r.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za 4 kwartały przeliczono wg średnich kursów EURO z 12 m-cy obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca z 1999 r. tj:,
31.01.1999 - kurs średni 4.1650

28.02.1999 - „ 4.3450

31.03.1999 - „ 4.3000

30.04.1999 - „ 4.1890

31.05.1999 - „ 4.1500

30.06.1999 - „ 4.0593

31.07.1999 - „ 4.1340

31.08.1999 - „ 4.1748

30.09.1999 - „ 4.3353

31.10.1999 - „ 4.4378

30.11.1999 - „ 4.3253

31.12.1999 - „ 4.1689

--------------

50.7844 : 12 = 4.2320


Pozycje rachunku zysków i strat za trzeci kwartał przeliczono wg średnich kursów EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego m-ca IV kwartału 1999 r. tj.
31.10.1999 - „ 4.4378

30.11.1999 - „ 4.3253

31.12.1999 - „ 4.1689

--------------12.9320 : 3 = 4.3107

Informacje dodatkowe


1) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta , na dzień sporządzenia raportu kwartalnego, oraz zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

 1. Elżbieta Błaszczuk – 377.665 akcji (głosów) stanowiących 13,488% maksymalnej liczby głosów na WZA ;w stosunku do poprzedniego raportu kwartalnego powiększyła swój udział w kapitale o 120.000 akcji.

 2. Jan Józef Błaszczuk – 348.596 akcji (głosów) stanowiących 12,45% maksymalnej liczby głosów na WZA; bez zmian w stosunku do poprzedniego raportu kwartalnego.

 3. Anna Małgorzata Błaszczuk–Oparowska 270.570 akcji (głosów) stanowiących 9,66% maksymalnej liczby głosów na WZA; bez zmian w stosunku do poprzedniego raportu kwartalnego.

 4. Krzysztof Jan Fijałkowski – 251.666 akcji (głosów) stanowiących 8,98% maksymalnej liczby głosów na WZA; bez zmian w stosunku do poprzedniego raportu kwartalnego.

 5. Ministerstwo Skarbu Państwa – 203.000 akcji (głosów) stanowiących 7,25% maksymalnej liczby głosów na WZA; bez zmian w stosunku do poprzedniego raportu kwartalnego.

2) Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące ,zgodnie z posiadanymi przez spółkę informacjami.

W okresie od dnia sporządzenia raportu kwartalnego za III kwartał 1999 roku spółka nie została poinformowana o zmianie w posiadaniu akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące.

3) Zwięzły opis dokonań emitenta w okresie , którego dotyczy raport , wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń , o których emitent informował w formie raportów bieżących w okresie objętym raportem kwartalnym.


W omawianym okresie Zarząd Zakładów Konfekcji Technicznej „LUBAWA” Spółka Akcyjna zagwarantował spłatę rat wynikających z umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa (sprzedającym pakiet 51% akcji spółki „KOLMEX” S.A. ) a firmą „WIEPOFAMA” S.A. przy udziale ZKT „LUBAWA” S.A. oraz „AGRAM” S.A. Łączna kwota rat wynosi 25.905 tys. zł., a okres spłaty 3 lata. W zamian za udzielenie gwarancji ZKT „LUBAWA”S.A. oraz „AGRAM” S.A. mają prawo zakupu akcji „KOLMEX” S.A. oraz prawo obejmowania akcji w podwyższeniu kapitału spółki „KOLMEX” S.A. jako współinwestor . ZKT”LUBAWA” S.A. oraz „WIEPOFAMA” S.A. są podmiotami powiązanymi poprzez osoby zarządzajace.
4) Informacje o wszczęciu przed sądem lub organem administracji publicznej jednego lub więcej postępowań, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostek od niego zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z podaniem informacji o podstawowych przedmiotach tych postępowań i ich łącznej wartości oraz informacji o największych postępowaniach w grupach zobowiązań i wierzytelności , w tym ich przedmiot , wartość sporu, datę wszczęcia postępowania, strony wszczętego postępowania.

W omawianym okresie nie zaistniały powyżej przedstawione wydarzenia.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna