Sposoby nabycia własnościPobieranie 10.78 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.78 Kb.
NABYCIE WŁASNOŚCI
Każde prawo własności można nabyć albo w sposób pochodny albo w sposób pierwotny. Do pochodnego zastosowanie ma ogólna zasada, iż nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada. Przeniesienie własności nie mogło nastąpić na skutek nieformalnej umowy.

sposoby nabycia własności:

1.mancypacja

2.in iure cessio

3.tradycja

pierwotne sposoby nabycia własności:

4.zasiedzenie

5.zawłaszczenie

6.przetworzenie

7.połączenie i zmieszanie

8.nabycie owoców

Ad. 1 - akt kupna-sprzedaży, w obecności 5 świadków

Ad. 2 - pozorny proces windykacyjny, w którym zbywca występował w roli pozwanego, a nabywca w roli powoda

Ad. 3 - wydanie lub wręczenie rzeczy, 3 wymogi aby w skutek tradycji nastąpiło przeniesienie:

 1. rzeczywiste wręczenie rzeczy

 2. towarzyszyć musiała wola przeniesienia własności po stronie zbywcy i wola przyjęcia rzeczy po stronie nabywcy

 3. istnienie słusznej przyczyny prawnej

Ad. 4 – nabycie własności w wyniku posiadana rzeczy, przy spełnieniu warunków wymaganych przez prawo

Wymogi warunkujące zasiedzenie:

1. Res Habilis – przedmiot na którym można było nabyć własność przez zasiedzenie (wyjęte spod zasiedzenia były: • rzeczy niedostępne w obrocie gospodarczym

 • pochodzące z kradzieży

 • nabyte gwałtem

 • należące do fiskusa i Kościoła

2. Titulus – tytuł słuszny, nabycie przez umowę kupna-sprzedaży, darowiznę, posag, zapis

3. Fides – dobra wiara posiadacza i istnieć musiała przynajmniej w momencie wejścia w posiadanie rzeczy 1. 4. Possesio – tylko posiadanie cywilne prowadzi do zasiedzenia, musi polegać na faktycznym władaniu rzeczą

 2. połączonym z wolą zachowania jej dla siebie

5. Tempus – zgodnie z ustawą XII tablic okres posiadania potrzebny do zasiedzenia wynosił rok dla ruchomości, a

 1. dwa lata dla nieruchomości. Od Sewerów posiadacze gruntów prowincjonalnych użytkujący przez 10 lat

 2. (mieszkańcy tej samej prowincji), przez 20 lat (mieszkańcy różnych prowincji):

mogli za pomocą zarzutu procesowego longi temporis praescriptio odeprzeć powództwo o wydobycie.

Ad. 5Occupatio – najstarszy sposób nabycia własności. Polegał na objęciu w posiadanie rzeczy niczyjej. Do tej kat. należały:

 1. dzikie zwierzęta – istoty dziko żyjące, które schwytać można było na lądzie, w morzu i w powietrzu

 2. insula in mari nata – wyspa wyłoniona z dna morskiego oraz przedmioty z dna morskiego

 3. res hostiles - rzeczy na terytorium Rzymu a należące do obywatela, z którego państwem Rzym rozpoczął wojnę

 4. res derelictae – rzeczy porzucone

 5. thesaurus – skarb, przedmioty wartościowe tak dawno ukryte, że zatraciła się już pamięć o ich właścicielu

Ad. 6 – sposób nabycia własności w wyniku gruntownego przetworzenia cudzej rzeczy i wytworzenia w ten sposób nowego

przedmiotuAd. 7Accessio – prowadziła do nabycia własności na rzeczy ubocznej, która w sposób trwały została złączona z rzeczą

główną, stając się pod względem gospodarczym jej częścią składową, połączyć się mogły:

1. dwie nieruchomości, połączenie na skutek działania sił przyrody:


 • przymulisko – powolny przyrost jednego gruntu kosztem drugiego

 • oderwisko – nagłe oderwanie części gruntu wskutek prądu rzecznego i dołączenie do cudzego

2. rzecz ruchoma z nieruchomością – obowiązywała zasada superficies solo cedit (cokolwiek w sposób

trwały zostało złączone z gruntem, stawało się jego częścią składową)

3. dwie rzeczy ruchome – jeśli połączenie miało charakter trwały, wartość rzeczy głównej rozciągała się na

uboczną


Ad. 8 – w sposób pierwotny na własność nabywał właściciel rzeczy macierzystej. Następowało w momencie separatio

odłączenia od rzeczy macierzystej .

Pobieranie 10.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna