Spraw obywatelskich ( usc I ewidencja ludności ) 2 etatyPobieranie 41 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar41 Kb.
Ad. A 1.
Otrzymana dotacja w rozdziale 01095 na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379) objęła pomocą 94 rolników. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 1.818,38 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7.288 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosi 64.355.203 l. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 132.923,58 zł. Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi w/w zwrotu.


Ad. A 2.

Otrzymana z budżetu państwa dotacja na realizację zleconych Gminie ustawami zadań

z zakresu administracji rządowej pozwala sfinansować jedynie 80,51 % kosztów wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy 5 pracowników Urzędu Gminy wykonujących określone ustawami zadania z zakresu:


  • spraw obywatelskich ( USC i ewidencja ludności ) - 2 etaty;

  • ewidencji działalności gospodarczej - 1 etat;

  • spraw wojskowych - 0,5 etatu

  • spraw obronnych - 0,5 etatu;

  • rolnictwo - 0,5 etatu;

  • obrona cywilna - 0,2 etatu

Dlatego też plan finansowy uwzględnia jedynie wydatki w § § 4010, 4110, 4120.

Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji zostanie przeznaczona na pochodne od wynagrodzeń w m-cu lipcu 2008r.Ad. A 3.
Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki dotyczą dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za rejestr wyborców.

Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji zostanie przeznaczona na pochodne od wynagrodzeń w m-cu lipcu 2008r.


Ad. A 4.
W ramach dotacji w rozdziale 85212 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej poniesiono wydatki na realizację 20.520 świadczeń rodzinnych, 2.337 zasiłków pielęgnacyjnych, 242 świadczeń pielęgnacyjnych, 121 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, 670 świadczeń z tyt. zaliczki alimentacyjnej. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 42.979,81 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 7.044,64 zł. Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 15.694,77 zł. Wydatki z tyt. opłacenia prowizji bankowej od wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosły 6.402,00 zł, oraz odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 2.209,86 zł. Pozostałą kwotę dotacji GOPS zadysponuje w II półroczu 2008 r. w związku ze wzmożonym okresem zasiłkowym przypadającym na sezon jesienno – zimowy.

Ad. A 5.
W ramach dotacji w rozdziale 85213 poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 32 osoby, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego, a pobierały z GOPS zasiłek stały oraz za 37 osób, które otrzymały świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie przeznaczona na zapłatę składek zdrowotnych w II półroczu bieżącego roku.


Ad. A 6. i B 3.
W ramach dotacji w rozdziale 85214 zrealizowano pomoc w formie:

  • zasiłku stałego dla 45 osób, którym udzielono 243 świadczeń;

(zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) udzielono pomocy w formie

zasiłku okresowego 75 rodzinom - 209 świadczeń.

Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji zostanie rozdysponowana w II półroczu br. oraz kwota 496,07 zł przekazana Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Toruniu na refundację zasiłku stałego.

Ad. B 1.
Otrzymana dotacja została przeznaczona na sfinansowanie nauczania jęz. angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych. W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano 1.540 godzin zajęć lekcyjnych. Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji zostanie rozdysponowana w II półroczu br.

Ad. B 2.

Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) otrzymana dotacja wykorzystana została na częściowy zwrot pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika. W okresie I-VI 2008r. tylko jeden uczeń ukończył naukę i zdał egzamin, w związku z czym niewykorzystana dotacja zostanie rozdysponowana w II półroczu 2008 r.
Ad. B 4.
W ramach dotacji na utrzymanie GOPS pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionych pracowników. Zadanie realizowane było w ramach 6 etatów.

Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji zostanie rozdysponowana w II półroczu bieżącego roku.Ad. B 5.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w formie:

- opłat za posiłki otrzymywane w szkole dla 391 uczniów,

- zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla 733 osób.

Niewykorzystana dotacja zostanie rozdysponowana w II półroczu 2008 r.


Ad. B 6.
Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie projektu „Przeszłość dla przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niewykorzystana dotacja zostanie rozdysponowana w II półroczu 2008 r.
Ad. B 7.

Otrzymana dotacja na pomoc finansową dla uczniów została przeznaczona na stypendia w formie pieniężnej. W ramach tych środków wypłacono stypendium szkolne 405 uczniom. Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji zostanie rozdysponowana w II półroczu bieżącego roku.Ad. B 8.
Dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grębocinie w ramach programu „Moje Boiska Orlik-2012” nastąpi w II półroczu br.Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r.


Określenie zadania

plan w zł

wykonanie w zł

wykonanie w %

Dział 750 Administracja publicznaUrzędy Wojewódzkie1. dochody przekazywane


do budżetu państwa43 70021 485,6049,17

z tego:


- dochody z tyt. opłat za


wydanie dowodu osobistego

43 700

21 032,00- dochody z tyt. udostępnienia


danych osobowych

-

453,60

-
Dział 852 Pomoc społeczna


Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki


na ubezpieczenia emerytalne


i rentowe z ubezpieczenia społecznego1. dochody przekazywane


do budżetu państwa

3 000

5 044,29

168,14

z tego:


- dochód z tyt. wyegzekwowanych od dłużników i przekazanych przez komornika sądowego zaliczek alimentacyjnychOGÓŁEM:

3 000


46 700

5 044,2926 529,89

-Ad.1 dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do czerwca 2008 r. 21.485,60 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 1.074,28 zł. Na dzień 30.06.2008r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 20.06.2008 r. - tj. 19.413,82 zł zaś do budżetu Gminy odprowadzono prowizję 1.021,78 zł. Do przekazania pozostała kwota 1.050,00 zł po pomniejszeniu o należną prowizję gminie w kwocie 52,50 zł.Ad. 1 dział 852

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 5.044,29 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 2.349,77 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej GOPS wypłacił osobom uprawnionym na podstawie decyzji administracyjnych zaliczki alimentacyjne w kwocie 771.472,56 zł. Kopie decyzji administracyjnych zostały przekazane komornikowi sądowemu celem egzekucji od dłużników alimentacyjnych. W okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2008r. na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 4.916,96 zł, z czego 50 % czyli kwota 2.458,47 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 2.458,49 zł dochód budżetu Gminy. W odniesieniu do dochodów wykonanych kwota 236,03 zł przekazana przez GOPS po 20-tym czerwca br., została przekazana do budżetu Wojewody w m-cu lipcu br.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują niezapłacone należności w kwocie 766.428,27zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 383.214,12 zł.Pobieranie 41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna