Spraw obywatelskich ( usc I ewidencja ludności ) 2 etatyPobieranie 12.18 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar12.18 Kb.


Ad. A 1.
Otrzymana dotacja w rozdziale 01095 na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 ze zm.) objęła pomocą 310 rolników. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3.519,90 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 6.991 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosi 267.058.3712 l. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosiła 287.575,83 zł.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 253.705,45 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 5.074,10 zł.Ad. A 2.
Otrzymana z budżetu państwa dotacja na realizację zleconych Gminie ustawami zadań

z zakresu administracji rządowej pozwala sfinansować jedynie 69,57 % kosztów wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących określone ustawami zadania z zakresu:  • spraw obywatelskich ( USC i ewidencja ludności ) - 2 etaty,

  • ewidencji działalności gospodarczej - 1 etat,

  • spraw wojskowych - 0,5 etatu,

  • spraw obronnych - 0,5 etatu,

  • rolnictwo - 0,5 etatu,

  • obrona cywilna - 0,2 etatu.Ad. A3.
Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ad. A 4.
Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz bezpośrednich wyborów wójta. Różnica między planem a wykonaniem wynika z tego, że plan zakładał wydatki związane z drugą turą wyborów wójta, która w Gminie Lubicz się nie odbyła.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.757,25 zł przekazano dysponentowi (kw. 1.700 zł dnia 27.11.2014r., kw. 55,79 zł dnia 19.12.2014r. oraz 1,46 zł 31.12.2014r.).Ad. A 5.
Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8,50 zł przekazano dysponentowi 04.07.2014r.
Ad. A 6.
W ramach otrzymanej dotacji wyposażono szkoły w podręczniki szkolne i materiały edukacyjne do nowożytnego języka obcego dla 388 uczniów. Materiały ćwiczeniowe dla 371 uczniów klas pierwszych oraz zakupiono materiały biurowe.

Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną kwotę 348,61 zł dnia 31.12.2014r. w związku ze zmianą liczby uczniów.Ad. A 7.
W ramach dotacji w rozdziale 85212 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poniesiono wydatki na realizację 20.236 świadczeń rodzinnych, 3.487 zasiłków pielęgnacyjnych, 671 świadczeń pielęgnacyjnych, 144 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, 1.848 świadczeń funduszu alimentacyjnego, 51 świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 102.262 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 20.342,70 zł. Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 114.384,07 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 3.281,79 zł.

Kwotę w wysokości 20,93 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.Ad. A 8.
W ramach dotacji w rozdziale 85213 poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych:

- za 23 osoby, które otrzymały świadczenia pielęgnacyjne.

Kwotę w wysokości 165,92 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ad. A 9.
Dotacja przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Dodatek otrzymało 18 osób – 95 świadczeń.

Kwotę w wysokości 470,41 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.Ad. A 10.
Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 18 dzieci – 1.077 świadczeń.

Kwotę w wysokości 7.686,44 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.Ad. A 11.
Przekazana dotacja została przeznaczona na wsparcie 55 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dla 26 osób - zasiłek dla opiekuna, dla 5 osób – specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Kwotę w wysokości 4.748,00 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ponadto kwotę 492,54 zł przeznaczono na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Złożono 59 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Kwotę w wysokości 16,47 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Pobieranie 12.18 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna