Sprawozdani e z działalności Rady Krajowej Izby Gospodarczej w kadencji 2009 2013 Warszawa, kwiecień 2013 Spis treściPobieranie 0.78 Mb.
Strona1/6
Data08.05.2016
Rozmiar0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6
S p r a w o z d a n i e

z działalności Rady Krajowej Izby Gospodarczej

w kadencji 2009 - 2013

Warszawa, kwiecień 2013


Spis treści


 1. Część ogólna.

 2. Działalność statutowa.

2.1. Organizacje członkowskie Krajowej Izby Gospodarczej

2.2. Rada Krajowej Izby Gospodarczej

2.3. Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej.


 1. Załączniki

Zał. nr 1.Wykaz organizacji członkowskich Krajowej Izby Gospodarczej.

Zał. nr 2. Skład osobowy Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

Zał. nr 3. Skład osobowy Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej.

Zał. nr 4. Wykaz uchwał Walnego Zgromadzenia KIG ze stopniem realizacji.

Zał. nr 5. Wykaz uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIG ze stopniem realizacji.

Zał. nr 6. Wykaz uchwał Rady KIG ze stopniem realizacji.

Zał. nr 7. Wykaz uchwał Prezydium KIG ze stopniem realizacji.

Zał. nr 8. Uchwała Rady KIG zatwierdzająca Sprawozdanie z działalności KIG w 2009 roku (Sprawozdanie do wglądu w Biurze Komunikacji i Spraw Członkowskich).

Zał. nr 8a. Uchwała Rady KIG zatwierdzająca Sprawozdanie finansowe KIG za rok 2009 (Sprawozdanie do wglądu w Biurze Komunikacji i Spraw Członkowskich).

Zał. nr 9. Uchwała Rady KIG zatwierdzająca Sprawozdanie z działalności KIG w 2010 roku (Sprawozdanie do wglądu w Biurze Komunikacji i Spraw Członkowskich).

Zał. nr 9a.Uchwała Rady KIG zatwierdzająca Sprawozdanie finansowe KIG za rok 2010 (Sprawozdanie do wglądu w Biurze Komunikacji i Spraw Członkowskich).

Zał. nr 10.Uchwała Rady KIG zatwierdzająca Sprawozdanie z działalności KIG w 2011 roku (Sprawozdanie do wzglądu w Biurze Komunikacji i Spraw Członkowskich).


Zał. nr 10a.Uchwała Rady KIG zatwierdzająca Sprawozdanie finansowe KIG za 2011 rok (Sprawozdanie do wglądu w Biurze Komunikacji i Spraw Członkowskich).

Zał. nr 11. Uchwała Rady KIG zatwierdzająca Sprawozdanie z działalności KIG w 2012 roku (Sprawozdanie do w Biurze Komunikacji i Spraw Członkowskich).

Zał. nr 11a. Uchwała Rady KIG zatwierdzająca Sprawozdanie finansowe KIG za 2012 rok (Sprawozdanie do wglądu w Biurze Komunikacji i Spraw Członkowskich).

Zał. nr 12. Wykaz Komitetów KIG z zakresem działania.


I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej, które odbyło się w czerwcu 2009 roku przyjęło między innymi Sprawozdanie z działalności Rady KIG za poprzednią kadencję, dokonało wyboru władz statutowych Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2009 - 2013 oraz przyjęło dokumenty programowe, które stanowiły merytoryczną podstawę działalności KIG i jej organów w mijającej kadencji.


Jednym z tych dokumentów była Deklaracja Programowa Krajowej Izby Gospodarczej, która określiła misję Krajowej Izby Gospodarczej, polegającą na „Budowie i rozwoju silnego samorządu gospodarczego w Polsce, aktywnym uczestnictwie w procesie budowy silnej i nowoczesnej gospodarki oraz wspieraniu polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych.”
Globalizacja, swobodny przepływ kapitałów, rosnąca konkurencyjność firm i całych gospodarek, potrzeba budowania społeczeństwa informacyjnego, potrzeba reformowania systemu gospodarczego oraz konieczność poprawy pozycji środowiska przedsiębiorców to nowe wyzwania dla Państwa oraz Samorządu Gospodarczego w Polsce, w warunkach spowolnienia i kryzysu w gospodarce światowej.
„Wykorzystanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej to szansa na szybki rozwój gospodarczy, awans cywilizacyjny oraz ogromne perspektywy dla młodego pokolenia Polaków.”
Krajowa Izba Gospodarcza opowiada się za taką polityką gospodarczą państwa, aby polska gospodarka miała szansę znaleźć się w najbliższych latach wśród najbardziej rozwiniętych gospodarek świata i być ich równoprawnym partnerem.
„Deklaracja ...” stwierdzała także, że „Dbałość o rozwój gospodarczy Polski oraz o silną pozycję samorządu gospodarczego w Polsce m.in. poprzez nowe rozwiązania legislacyjne będzie trwałym elementem programu działalności Krajowej Izby Gospodarczej. Krajowa Izba Gospodarcza będzie wspólnie ze swoimi członkami aktywnie uczestniczyć w budowaniu nowoczesnej gospodarki.”
Funkcjonowanie Krajowej Izby Gospodarczej w okresie sprawozdawczym przebiegało w otoczeniu zjawisk mających wpływ na rolę i miejsce KIG.
Zjawiska zewnętrzne:

 1. Zjawiska kryzysowe w gospodarce światowej.

 2. Spowolnienie w polskiej gospodarce.

 3. Zmiany polityczne i gospodarcze w kraju.

 4. Zmiany w polityce gospodarczej państwa.

 5. Polska w Unii Europejskiej – funkcjonowanie polskiej gospodarki na Rynku UE, wykorzystywanie funduszy europejskich, ciągłe dostosowywanie prawa polskiego do przepisów unijnych.

 6. Rozwój kontaktów międzynarodowych KIG i poszczególnych izb członkowskich.

 7. Dyskusja o roli i miejscu samorządu gospodarczego w państwie i gospodarce.

Zjawiska wewnętrzne: 1. Rozwój działalności usługowej KIG i organizacji członkowskich.

 2. Udział KIG i organizacji członkowskich w projektach finansowanych z funduszy europejskich.

 3. Rozszerzenie aktywności KIG w obszarze innowacyjna gospodarka.

 4. Pozyskiwanie środków na wejścia kapitałowe.

 5. Realizowanie projektów finansowanych bezpośrednio z Brukseli.

 6. Dostosowywanie struktury organizacyjnej KIG do aktualnych zadań.Niezależnie od tego, że powyższe zjawiska miały zarówno pozytywny, jak i czasami (niektóre z nich) negatywny wpływ na rozwój działalności KIG, to należy stwierdzić, że w ciągu minionych czterech lat rola i znaczenie KIG w otoczeniu wzrosła.
Krajowa Izba Gospodarcza w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o roczne programy działania. Sprawozdania z działalności Krajowej Izby Gospodarczej, kolejno za lata 2009 – 2012, zatwierdzane były rokrocznie - zgodnie ze Statutem KIG - na posiedzeniach Rady Krajowej Izby Gospodarczej.
II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
2.1. Organizacje członkowskie Krajowej Izby Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza, wg stanu na dzień 18 kwietnia 2013 r., liczy 150 organizacji członkowskich (załącznik nr 1).
W okresie sprawozdawczym (od lipca 2009 r. do kwietnia 2013 r.):

 • Przybyło - 17 organizacji.

 • Ubyło - 16 organizacji.

Struktura organizacji członkowskich przedstawia się następująco:
 • Izby regionalne i lokalne 50

 • Izby i organizacje branżowe 62

 • Izby dwu i wielostronne 16

 • Inne organizacje gospodarcze i społeczne 22.2.2. Rada Krajowej Izby Gospodarczej
Rada Krajowej Izby Gospodarczej, wg stanu na dzień 18 kwietnia 2013 r., liczy 127 członków (załącznik nr 2).
W kadencji 2009 – 2013:

 • przybyło 6. członków Rady KIG z tytułu uzupełnienia.

 • przybyło 16. członków Rady KIG z tytułu zmiany przedstawiciela w Radzie, na wniosek organizacji członkowskich.

 • ubyło 21. członków Rady KIG z tytułu wygaśnięcia mandatu.

 • ubyło 16. członków Rady KIG z tytułu zmiany przedstawiciela w Radzie, na wniosek organizacji członkowskich.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Rady KIG.

Omawiane były następujące zagadnienia:


 • Regulamin pracy Rady KIG,

 • Informacja nt. bieżącej działalności KIG (9 razy),

 • Uzupełnienia w składzie Rady KIG ( 4 razy),

 • Zmiany w składzie Rady Krajowej Izby Gospodarczej ( 8 razy),

 • Wygaśnięcie mandatu członka Rady KIG (6 razy),

 • Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium KIG (raz),

 • Przyjęcie organizacji członkowskich (inne organizacje) w poczet członków KIG
  (6 razy),

 • Ustanie członkostwa w KIG (3 razy),

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności KIG i z realizacji planu finansowego (5 razy),

 • Stanowisko Komisji Rewizyjnej KIG w sprawie Sprawozdania z działalności KIG na poszczególne lata (5 razy),

 • Ustalenie Programu działania i zatwierdzenie planu finansowego KIG (4 razy),

 • Stanowisko Komisji Rewizyjnej KIG w sprawie Programu działania KIG na poszczególne lata (4 razy),

 • Informacja o stanie przygotowań do II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki,

 • Informacja o stanie przygotowań do III Kongresu Innowacyjnej Gospodarki,

 • Biznes plan dla Pomorza – informacja,

 • Prezentacja Programu Rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce,

 • Prezentacja Fundacji „Twój Poranek”,

 • Projekty finansowane z funduszy europejskich,

 • Informacja Komisji Statutowej KIG o pracach nad zmianami w Statucie KIG oraz zaopiniowanie projektu nowego Statutu.

 • Udział członków Rady KIG w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach (2 razy).

Dokonano także wyboru Sekretarza Generalnego KIG na okres od 7 września 2011 r. do 6 września 2015 r.


Przedmiotem dyskusji były również sprawy pozastatutowe:

 • Spotkanie z Panem Profesorem Grzegorzem Kołodko. Temat spotkania:„Kryzys i co dalej?”,

 • Spotkanie z Panem Profesorem Stanisławem Gomułką. Temat spotkania: „Stan finansów publicznych w Polsce i Europie,

 • Spotkanie z Panem Profesorem Grzegorzem Kołodko. Temat spotkania: Prezentacja książki „

 • Świat na wyciągnięcie myśli”,

 • Spotkanie z Panem Profesorem Leszkiem Balcerowiczem. Prezentacja „Stan i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki”,

 • Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości, Panem Jarosławem Gowinem. Temat spotkania: SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA GOSPODARKI”,

 • Seminarium „Efektywność energetyczna jako sposób zwiększenia konkurencyjności gospodarki (firmy)”.

 • Spotkanie z Panem Profesorem Dariuszem Rosatim – Przewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów. Temat spotkania: Finanse publiczne w Polsce.

Wykaz uchwał Rady KIG przedstawia załącznik nr 5.


2.3. Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej
W grudniu 2010 roku skład osobowy Prezydium z 26 członków zmniejszył się do 25 członków. Przyczyną zmniejszenia składu było wygaśnięcie mandatu członka Prezydium KIG (odwołanie przedstawiciela przez członka § 11 ust. 6. pkt 1) i 4) Statutu KIG).
Aktualny skład Prezydium KIG przedstawia załącznik nr 3 wg stanu na dzień 18 kwietnia 2013 r.
W okresie od września 2009 roku do kwietnia 2013 roku odbyło się 27 posiedzeń Prezydium KIG.
Wykaz uchwał Prezydium KIG stanowi załącznik nr 6.

III. ZAŁĄCZNIKI


Załącznik nr 1


WYKAZ CZŁONKÓW KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Stan na: 18 kwietnia 2013 r.Ogółem: 150 organizacji
dolnośląskie


 1. Dolnośląska Izba Gospodarcza

  1. ul. Świdnicka 39

  2. 50-029 Wrocław

  3. tel. 71- 372-44-91,344-78-25 fax: 71-343-45-97

  4. e-mail: biuro@dig.wroc.pl strona internetowa: www.dig.wroc.pl

  5. Prezes: Zbigniew Sebastian

 1. Izba Gospodarcza Komponentów i Technologii

  1. Wyb. Wyspiańskiego 27

  2. 50-370 Wrocław

  3. tel. 71-32451-74 fax: 71 324-53-22

  4. e-mail: henryk.chrostowski@pwr.wroc.pl

  5. Prezes: Henryk Chrostowski

 1. Izba Przemysłowo-Handlowa w Legnicy

  1. ul. Rynek 32

  2. 59-220 Legnica

  3. tel. 76 856 09 69 fax: 76 722 39 00

  4. e-mail: iph@legnica.medianet.pl

  5. Dyrektor: Wiesław Szumksta

 1. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

  1. Al. Wiśniowa 47

  2. 53-126 Wrocław

  3. tel. 695 202 505 fax:

  4. e-mail: biuro@pidipo.pl; bartlomiej.krupa@pidipo.pl strona internetowa: www.pidipo.pl

  5. Prezes: Bartłomiej Krupa

 1. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

  1. ul. Rynek 1a

  2. 58-100 Świdnica

  3. tel. 74-853-50-09 fax: 74-856-93-88,

  4. e-mail: siph@siph.pl strona internetowa: www.siph.pl

  5. Prezydent: Ryszard Sobański


kujawsko-pomorskie


 1. Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

  1. ul. J.Kasprowicza 2

  2. 85-073 Bydgoszcz

  3. tel. 52-376-89-10 fax: 52-376-89-20

  4. e-mail: sekretariat@igwp.org.pl strona internetowa: www.igwp.org.pl

  5. Prezes: Tadeusz Rzepecki

 1. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

  1. ul. Kopernika 4

  2. 87-100 Toruń

  3. tel. 56-658-62-90 fax: 56-658-62-99

  4. e-mail: biuro@iph.torun.pl strona internetowa: www.iph.torun.pl

  5. Prezes: Zygmunt Jaczkowski

 1. Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  1. ul. Rumińskiego 6

  2. 85-030 Bydgoszcz

  3. tel. 52-322-22-79, 322-92-34 fax: 52-322-22-79

  4. e-mail: iph@iph.bydgoszcz.pl strona internetowa: www.iph.bydgoszcz.pl

  5. Prezes: Piotr Terlecki

 1. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

  1. ul. Piotrowskiego 11

  2. 85-098 Bydgoszcz

  3. tel. 52 322 12 77 fax: 52 322 14 23

  4. e-mail: sekretariat@izbarzem.pl strona internetowa: www.izbarzem.pl

  5. Prezes: Jan Gogolewski

 1. Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki

  1. ul. Szubińska 17

  2. 85-312 Bydgoszcz

  3. tel. 52 375 45 71 fax: 52 375 45 71

  4. e-mail: biuro@elektrotechnika.org.pl strona internetowa: www.elektrotechnika.org.pl

  5. Prezes: Janusz Nowastowski

 1. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

  1. ul. Poznańska 118

  2. 87-100 Toruń

  3. tel. 56 651 47 40, fax: 56 651 47 44

  4. e-mail: biuro@pigmiur.pl strona internetowa: www.agroshow.pl

  5. Prezes: Aleksandra Gralik

 1. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

  1. ul. Hetmańska 38

  2. 85-039 Bydgoszcz

  3. tel. 52-581-21-75, 324-93-80 fax: 52-581-21-75

  4. e-mail: biuro@izba-kolei.org.pl strona internetowa: www.izba-kolei.org.pl

  5. Prezes: Adam Przybyło


lubelskie


 1. Bialskopodlaska Izba Gospodarcza

  1. ul. Warszawska 12 c

  2. 21-500 Biała Podlaska

  3. tel. 83-342-46-68 fax: 83-343-75-07

  4. e-mail: bpig@tnet.pl strona internetowa: www.bpig.bialapodlaska.pl

  5. Prezes: Eugeniusz Izdebski

 1. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

  1. ul. Moniuszki 20;

  2. 21-500 Biała Podlaska

  3. tel. 83-343 34 35 fax: 83-343-34-35;

  4. e-mail: biuro@cechbialski.com.pl strona internetowa: www.cechbialski.com.pl

  5. Prezes: Edward Czapski

 1. Lubelska Izba Rzemieślnicza

  1. ul. Chopina 5

  2. 20-026 Lublin

  3. tel. 81-534-77-33, 534-77-34 fax: 81-534-77-33

  4. e-mail: lir.lublin@wp.pl strona internetowa: www.lir.com.pl

  5. Prezes: Jerzy Miszczak

 1. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland

  1. ul. Gospodarcza 26

  2. 20-213 Lublin

  3. tel. 81 710 46 30 fax: 81 746 13 24

  4. e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl; pchig@pchig.pl strona internetowa: www.oic.lublin.pl

  5. Prezes: Teresa Bogacka

 1. Puławska Izba Gospodarcza w Puławach

  1. ul. Mościckiego 1

  2. 24-110 Puławy

  3. tel. 81 888 67 67 fax: 81 888 06 36

  4. e-mail: izba@izbapulawy.pl strona internetowa: www.izbapulawy.pl

  5. Prezes: Waldemar Capała

 1. Regionalna Izba Gospodarcza

  1. ul.Dolna 3 Maja 8/9

  2. 20-076 Lublin

  3. tel. 81-532-16-88, 532-12-45 fax: 81-532-16-88,

  4. e-mail: info@rig.lublin.pl strona internetowa: www.rig.lublin.pl

  5. Prezes: Marek Wagner


lubuskie


 1. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa

  1. ul. Kazimierza Wielkiego 1

  2. 66-400 Gorzów Wielkopolski

  3. tel. 95 739 03 11 fax: 95 739 03 10

  4. e-mail: sekretariat@ziph.pl strona internetowa: www.ziph.pl

  5. Prezes: Jerzy Korolewicz


łódzkie


 1. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

  1. ul. Tuwima 30

  2. 90-002 Łódź

  3. tel. 42 250-54-50; 250-54-51 fax: 42 630-39-79

  4. e-mail: biuro@izba.lodz.pl strona internetowa: www.liph.com.pl

  5. Prezes: Mirosław Golis

 1. Regionalna Izba Gospodarcza

  1. ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 11

  2. 99-300 Kutno

  3. tel. 24-355-80-08 fax: 24-355-90-09

  4. e-mail: biuro@rig.kutno.pl strona internetowa: www.rig.kutno.pl

  5. Prezes: Wiesław Antoniak

 1. Regionalna Izba Gospodarcza - Łódź

  1. ul.Więckowskiego 13 IIp

  2. 90-721 Łódź

  3. tel. 42 632-72-92, 630-73-54 fax: 42 632-72-92

  4. e-mail: rig@rig.lodz.pl; rig.lodz@interia.pl strona internetowa: www.rig.lodz.pl

  5. Prezes: Witold Gerlicz

 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu

  1. ul. Pułaskiego 5,

  2. 98-200 Sieradz

  3. tel. 43 822 17 99 fax: 43 822 17 99

  4. e-mail: strona internetowa: www.rigsieradz.pl

  5. Prezes: Sławomir J. Balcerzak

 1. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku

  1. ul. Kościuszki 6

  2. 97-500 Radomsko

  3. tel. 44 683-19- 93 fax: 44 683-19- 93

  4. e-mail: riph-radomsko@o2.pl strona internetowa: www.riph.radomsko.pl

  5. Prezes: Adam Świerczyński

 1. Stowarzyszenie Papierników Polskich

  1. pl. Komuny Paryskiej 5a

  2. 90-007 Łódź

  3. tel. 42-630-01-17 fax: 42-632-43-65

  4. e-mail: info@spp.pl strona internetowa: www.spp.pl

  5. Prezes: Michał Jarczyński


małopolskie


 1. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

  1. ul. Floriańska 3

  2. 31-019 Kraków

  3. tel. 12-428-92-50 fax: 12-428-92-61

  4. e-mail: biuro@iph.krakow.pl strona internetowa: www.iph.krakow.pl

  5. Prezydent: Andrzej Zdebski

 1. Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

  1. ul. Słoneczna 32/9

  2. 33-100 Tarnów

  3. tel. 14-621-57-96 fax: 14-621-50-83

  4. e-mail: iph@chamber-tarnow.com.pl strona internetowa: www.chamber-tarnow.com.pl

  5. Prezes: Zbigniew Proć

 1. Odlewnicza Izba Gospodarcza

  1. ul. Zakopiańska 73

  2. 30-418 Kraków

  3. tel. 12-261-82-30, fax: 12-261-82-33

  4. e-mail: biuro@oig.com.pl strona internetowa: www.oig.com.pl

  5. Prezes: Andrzej Ryba

 1. Sądecka Izba Gospodarcza

  1. ul. Zielona 27

  2. 33-300 Nowy Sącz

  3. tel. 18-449-91-64 fax: 18-449-91-65

  4. e-mail: biuro@sig.org.pl strona internetowa: www.sig.org.pl

  5. Prezes: Paweł Kukla

mazowieckie


 1. CECED Polska- Związek Pracodawców AGD

  1. ul. Włodarzewska 76 d

  2. 02-393 Warszawa

  3. tel. 22 668 84 95 fax: 22 668 84 95

  4. e-mail: wojtek.konecki@cecedpolska.pl strona internetowa: www.cecedpolska.pl

  5. Prezes: Konrad Pokutycki

 1. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

  1. ul. Czackiego 3/5

  2. 00-043 Warszawa

  3. tel. 827-78-88, 826-87-31 fax: 827-29-49

  4. e-mail: sekretariat-prezes@not.org.pl strona internetowa: www.not.org.pl

  5. Prezes: Ewa Mańkiewicz-Cudny

 1. Fundacja Polski Instytut Dyrektorów

  1. Pl. Powstańców Warszawy 2

  2. 00-030 Warszawa

  3. tel. 22 582-95-30, 022 582-95-36 fax: 22 582-97-48

  4. e-mail: pid@pid.org.pl strona internetowa: www.pid.org.pl

  5. Prezes: Andrzej S. Nartowski

 1. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

  1. ul. Górskiego 1

  2. 00-033 Warszawa

  3. tel. 22 201 26 90 fax: 22 201 26 96

  4. e-mail: sekretariat@terazpolska.pl strona internetowa: www.terazpolska.pl

  5. Prezes: Krzysztof Przybył

 1. Fundacja Promocja Polska

  1. ul. Trębacka 4

  2. 00-074 Warszawa

  3. tel. 22 630 98 88 fax:

  4. e-mail: jprzeslakowski@kig.pl strona internetowa: www.pmp.org.pl

  5. Prezes: Jacek Prześlakowski

 1. Geodezyjna Izba Gospodarcza

  1. ul. Czackiego 3/5, p.520

  2. 00-043 Warszawa

  3. tel. 827-38-43, fax: 827-38-43

  4. e-mail: biuro@gig.org.pl strona internetowa: www.gig.org.pl

  5. Prezes: Bogdan Grzechnik

 1. Indyjsko Polska Izba Gospodarcza Weco Travel Sp. z o.o.

  1. ul. Taśmowa 7 bud. D

  2. 02-677 Warszawa

  3. tel. 22 520 28 02 fax: 22 520 28 86

  4. e-mail: jjsingh@ipcci.pl; jmazurkiewicz@ipcci.pl strona internetowa: www.ipcci.pl

  5. Prezes: Jawahar Jyoti Singh

 1. Izba Gospodarcza CIEPŁOWNICTWO POLSKIE

  1. ul. Migdałowa 4 lok.22

  2. 02-796 Warszawa

  3. tel. 644-70-19, 644-02-50 fax: 644-70-99

  4. e-mail: bi.warszawa@igcp.org.pl strona internetowa: www.igcp.org.pl

  5. Prezes: Jacek Szymczak

 1. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

  1. ul. Krucza 6/14

  2. 00-950 Warszawa

  3. tel. 22-621-65-72, 621-35-29 fax: 22-628-78-38

  4. e-mail: sekretariat@igeos.pl strona internetowa: www.igeos.pl

  5. Prezes: Dariusz Lubera

 1. Izba Gospodarcza Medycyna Polska

  1. ul. Muranowska 1

  2. 00-209 Warszawa

  3. tel. 22-831-52-81; 602 654 206 fax: 22-831-52-81;

  4. e-mail: izba@izbamedpol.pl; w.skawinski@onet.eu strona internetowa: www.izbamedpol.pl

  5. Prezes: Waldemar Skawiński

 1. Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych

  1. ul. Wilcza 54 A

  2. 00-679 Warszawa

  3. tel. (0 22) 622-79-99

  4. e-mail: biuro@izbagospodarcza.pl; strona internetowa: www.izbagospodarcza.pl

  5. Prezes: Stanisław Matuszewski

 1. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

  1. Plac Narutowicza 1/5

  2. 09-402 Płock

  3. tel. 24 364-99-89 fax: 24 364-99-89

  4. e-mail: biuro@igrp.com.pl strona internetowa: www.igrp.com.pl

  5. Prezes: Jan Brudnicki

 1. Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

  1. al. Niepodległości 227/233 lok. 105

  2. 02-087 Warszawa

  3. tel. 22 648 01 71 fax: 22 499 61 04

  4. e-mail: lechkaczon@aol.pl strona internetowa: www.igrz.org.pl

  5. Prezes: Lech Kaczoń

 1. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

  1. Al. Jerozolimskie 125/127

  2. 02-017 Warszawa

  3. tel. 654-09-42, fax: 654-08-96

  4. e-mail: igtl@igtl.pl strona internetowa: www.igtl.pl

  5. Prezes: Stanisław Kogut

 1. Izba Projektowania Budowlanego

  1. Al. Jerozolimskie 87

  2. 02-001 Warszawa

  3. tel. 654-97-01, 620-13-99 fax: 654-57-39

  4. e-mail: ipb@ipb.org.pl strona internetowa: www.ipb.org.pl

  5. Prezes: Ksawery Krassowski

 1. Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

  1. ul. Sienna 86/138

  2. 00-815 Warszawa

  3. tel. 401 13 22 fax: www.ipbbs.org.pl

  4. e-mail: biuro@ipbbs.org.pl; biuro@ipbbs.org.pl strona internetowa: www.ipbbs.org.pl

  5. Prezes: Piotr Kwiatkowski

 1. Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Izrael

  1. ul. Trębacka 4

  2. 00-074 Warszawa

  3. tel. 22 630-96-13 fax: 22 630 95 59

  4. e-mail: jwezyk@kig.pl; nwysocka@kig.pl strona internetowa: www.iphpi.com.pl

  5. Prezes: Władysław Jerzy Wężyk

 1. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej

  1. ul. Rwańska 7

  2. 26-600 Radom

  3. tel. 48-384-56-60 384-56-61 fax: 48-384-56-62

  4. e-mail: radom@ip-hzr.radom.pl strona internetowa: www.ip-hzr.radom.pl

  5. Prezes: Artur Około - Zubkowski

 1. KLUB WSCHODNI Stowarzyszenie Wspierania Współpracy Gospodarczej Ze Wschodem

  1. ul. Belgijska 11

  2. 02-511 Warszawa

  3. tel. 22 542-82-43 fax: 22 542-82-44

  4. e-mail: klubwschodni@ipgroup.pl strona internetowa:

  5. Prezes: Feliks Kulikowski

 1. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

  1. ul. Stępińska 22/30

  2. 00-739 Warszawa

  3. tel. 22 851-03-09, 840-65-22, fax: 22 851-03-00

  4. e-mail: kigeit@kigeit.org.pl strona internetowa: www.kigeit.org.pl

  5. Prezes: Stefan Kamiński

 1. Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy TAXI

  1. ul. Jerzego Waldorffa 34

  2. 01-494 Warszawa

  3. tel. 22 746 00 14 fax: 22 746 00 14 biuro@izbataxi.pl

  4. e-mail: biuro@kigt.pl strona internetowa: www.kigt.pl

  5. Prezes: Jan Bestry

 1. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna

  1. ul. Gałczyńskiego 4 (parter) skr. poczt. 86

  2. 00-362 Warszawa

  3. tel. 828-68-04, 828-68-05 fax: 826-30-38

  4. e-mail: sekretariat@kigr.org strona internetowa: www.kigr.pl

  5. Prezes: Włodzimierz Sobczak

 1. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie

  1. Al. Jerozolimskie 44, pok. 324/325

  2. 00-024 Warszawa

  3. tel. 22 826 54 13 fax: 22 826 54 13

  4. e-mail: biuro@kigo.pl strona internetowa: www.kigo.pl

  5. Prezes: Tomasz Uciński

 1. Mazowiecka Izba Gospodarcza

  1. Kraszewskiego 8 A

  2. 06-400 Ciechanów

  3. tel. 23-673-75-35 fax: 23-673-75-35

  4. e-mail: mig@ciechanow.pl strona internetowa: www.migciechanow.pl

  5. Prezes: Andrzej Bayer

 1. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

  1. pl. Powstańców Warszawy 2

  2. 00-030 Warszawa

  3. tel. 22-877-20-10 fax: 22-877-22-70

  4. e-mail: a.somorowska@mrot.pl strona internetowa: www.mrot.pl

  5. Prezes: Jan Błoński

 1. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

  1. Al. Stanów Zjednoczonych 51

  2. 04-028 Warszawa

  3. tel. 22 517 78 39 fax: 22 517 77 19

  4. e-mail: oigpm@oigpm.org.pl strona internetowa: http://www.oigpm.org.pl

  5. Prezes: Jacek Twaróg

 1. Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych

  1. ul. Żupnicza 17

  2. 03-821 Warszawa

  3. tel. 22 434 68 50; kom. 722 37 37 17

  4. e-mail: wieslaw.klimaszewski@pgpsa.pl strona internetowa: www.pgpsa.pl

  5. Prezes: Wiesław Klimaszewski

 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządządzania Bezpieczeństwem "POLALARM"

  1. ul. Nowogrodzka 18 lok. 8

  2. 00-511 Warszawa

  3. tel. 626-90-31, 625-57-43 fax: 625-57-43

  4. e-mail: polalarm@polalarm.com.pl strona internetowa: www.polalarm.com.pl

  5. Prezes: Mirosław Prokocki

 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

  1. Trębacka 4

  2. 00-074 Warszawa

  3. tel. 22 630-97-55 fax: 22 630 07 39

  4. e-mail: biuro@oskzp.pl strona internetowa: www.oskzp.pl

  5. Prezes: Ewa Wiktorowska

 1. Płońska Izba Gospodarcza

  1. ul. Mazowiecka 9

  2. 09-100 Płońsk

  3. tel. 23 662 29 67; kom.604-880-396 fax: 23 662 29 69

  4. e-mail: pig@plonska.pl strona internetowa: www.plonska.pl

  5. Prezes: Marian Serwach

 1. Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

  1. Al. Niepodległości 124 lok.22

  2. 02-577 Warszawa

  3. tel. 22 595 41 48 fax: 22 595 41 49; kom. 664 411 225

  4. e-mail: info@pibuir.org.pl strona internetowa: www.pibuir.org.pl

  5. Prezes: Małgorzata Kaniewska

 1. Polska Izba Druku

  1. ul. Wołoska 18 "Curtis Plaza"

  2. 02-675 Warszawa

  3. tel. 22 640 25 61 fax: 22 640 25 60

  4. e-mail: izbadruku@izbadruku.org.pl strona internetowa: www.izbadruku.org.pl

  5. Prezes: Edward Dreszer  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna