Sprawozdania finansowegoPobieranie 399.58 Kb.
Strona1/8
Data10.05.2016
Rozmiar399.58 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
AGORA SA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES

OD 1 STYCZNIA 2000 R. DO 31 GRUDNIA 2000 R.

AGORA SA

RAPORT

BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES

OD 1 STYCZNIA 2000 R. DO 31 GRUDNIA 2000 R.OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

AGORA SA

Dla Akcjonariuszy Agora SA

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, na które składa się: wstęp, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.010.035.280,62 złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 143.496.395,62 złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego na sumę 143.679.809,66 złotych, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.343.282,44 złotych oraz noty objaśniające.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie sprawozdania finansowego i wydanie na jego temat opinii.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w sposób dający wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Spółki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Agora SA na dzień 31 grudnia 2000 r., wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, jak również z dodatkowymi wymogami dotyczącymi emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje zawarte w komentarzu Zarządu z działalności Spółki są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

....................................................

..........................................................

Biegły rewident nr 796/1670

Bogdan Dębicki, Członek ZarząduZa KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.

Biegły rewident nr 796/1670

Bogdan Dębicki, Członek Zarządu

.....................................................
Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.

Robert Novakowski, Dyrektor

Warszawa, 12 kwietnia 2001 r.


Spis treści

1 Część ogólna raportu 3

1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3

1.2 Dane identyfikujące biegłego rewidenta 3

1.3 Podstawy prawne 3

1.4 Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 4

1.5 Zakres prac i odpowiedzialności biegłego rewidenta 5

2 Analiza finansowa Spółki 7

2.1 Ogólna analiza sprawozdania finansowego 7

2.2Wybrane wskaźniki finansowe 9

2.3 Interpretacja wskaźników 10

3 Część szczegółowa raportu 11

3.1Księgi rachunkowe 11

3.2Zmiany zasad rachunkowości 11

3.3 Kontrola wewnętrzna 11

3.4 Inwentaryzacja składników majątkowych Spółki 11

3.5 Noty objaśniające 11

3.6 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 11

3.7 Komentarz Zarządu z działalności Spółki 12

3.8 Informacja o opinii biegłego rewidenta 12

WSTĘP 15

ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO 15

RAZEM 25

Gazeta Wyborcza 32

Sprzedaż egzemplarzy 32

20 stycznia 2001 r. Agora udostępniła publicznie wersję przedpremierową portalu. 33
1 Część ogólna raportu

1.1 Dane identyfikujące Spółkę


1.1.1 Nazwa Spółki

Agora SA

1.1.2 Siedziba Spółki


ul. Czerska 8/10

00-732 Warszawa


1.1.3 Rejestracja w Sądzie Gospodarczym


Siedziba sądu: Warszawa

Data: 1 kwietnia 1998 r.

Numer rejestru: RHB 53260

1.1.4 Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym


NIP: 526-030-56-44

REGON: 011559486

  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna