Sprawozdanie Debatę rozpoczął gen insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny PolicjiPobieranie 110.14 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar110.14 Kb.
  1   2
Debata w sprawie statystyki policyjnej i sprawozdawczości w Policji

- sprawozdanie -

Debatę rozpoczął gen. insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji
Szanowni państwo!”
Chcielibyśmy rozpocząć taką dyskusję na temat statystyki, na temat sprawozdawczości w Policji. Czy te dane które zbiera Policja, są w ogóle nam potrzebne, nam jako policjantom. Oczywiście aby na ten temat mówić, za chwilę przedstawimy krótką informację, jakie dane w ogóle Policja zbiera, nie tylko te statystyczne, bo te dane statystyczne jakie zbieramy to każdy dokładnie wie, bo to wynika z biuletynu, ale również w ogóle jakie dane zbieramy w wyniku sprawozdawczości która obowiązuje w Policji. Jak państwo zobaczycie, tych danych jest bardzo dużo.

Chcielibyśmy się tutaj w dyskusji aby w ogóle się zastanowić, czy te dane są potrzebne dla Policji, z jakich danych Policja może zrezygnować, m.in. po to, aby odciążyć policjantów. Również chcielibyśmy się zastanowić, czy te dane które zbiera Policja dla swoich potrzeb, dla wielu, wielu innych instytucji, bo to jest również ważne, że nie tylko dla siebie zbieramy te dane, w jaki sposób obciążają policjanta. Czy te dane które zbieramy, zbieramy na podstawie obowiązujących czy funkcjonujących w Polsce baz i systemów informatycznych, czy niestety pewne dane zbieramy ręcznie. Jeśli zbieramy ręcznie, to z jakiego poziomu. Proszę Państwa, również chcielibyśmy się zastanowić, jeżeli jest coś zbędne, to po co to zbierać? Jeżeli zbieramy, to trzeba się zastanowić, gdzie są nieprawidłowości, bo że są nieprawidłowości, to wszyscy o tym mówią, tutaj Pan minister o tym wspomniał, że szczególnie takie dochodzą do nas informacje, sygnały z naszego Internetowego Forum Policyjnego i policjanci wyraźnie wskazują na te słabe strony, słabe strony naszej sprawozdawczości, słabe strony naszej statystyki. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zbieranie danych w tej formie, czy również rozliczanie komend wojewódzkich, komend powiatowych, czy komisariatów w tej formie, wielokrotnie powoduje to patologie. Patologią jest to, że pracujemy dla statystyki, że pracujemy pod sprawozdawczość i tak prawdę mówiąc to na każdej niemalże odprawie powtarzam, nie interesuje statystyka, nie interesują mierniki, mnie interesuje droga do tych efektów, czy to jest w wyniku pracy policyjnej, czy tylko zabiegów statystycznych, bo każdy z nas który pracuje, czy pracował, dokładnie wie, jak [...] można manipulować. Chcielibyśmy również się tutaj zastanowić, jeżeli oczywiście znajdziemy na to czas i będzie taka wola Państwa, co zmienić w ocenie naszej Policji? Czy w ogóle powinniśmy się oceniać? Czy powinniśmy się zastanawiać, w którym miejscu jesteśmy, przy realizacji konkretnych zadań policyjnych? Te konkretne zadania policyjne, nakłada na nas Ustawa o Policji, również inne ustawy, a przede wszystkim te konkretne zadania, które realizujemy nakładają na nas mieszkańcy. Czy realizujemy ich oczekiwania społeczne? Czy powinniśmy badać to, w jaki sposób realizujemy te oczekiwania społeczne, czy nie? Czy faktycznie ta cała sprawozdawczość jest nam potrzebna?

Uważam, że powinniśmy w tej chwili przekazać krótką informację i prosiłbym wszystkie osoby, które będą zabierać głos, czy będą przekazywać informację, to ma być informacja, która ma nam przypomnieć [...] jakie dane zbieramy. Już po samym wstępie będziemy wiedzieć, że tych danych tyle zbieramy, że gdybyśmy chcieli uzasadniać dlaczego, to absolutnie nie starczy nam kilku dni! Jak wspomniałem, traktujemy to spotkanie jako pierwsze, będziemy starać się wspólnie takie metody, aby było w Policji jak najmniej sprawozdawczości i jak najmniej patologii. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że patologia występuje również tam, gdzie pracują ludzie. O tym również musimy pamiętać, że ten, kto dopuszcza się tej patologii, to wielokrotnie popełnia przewinienie dyscyplinarne, a wielokrotnie również karne. Tutaj są również komendanci i mam nadzieję, że o tym zawsze i dokładnie przypominają [...].”

Następnie, tytułem wprowadzenia, w zakresie podstaw prawnych oraz ogólnym zarysie o sprawozdawczości w Policji, opowiedział komisarz Sławomir Weremiuk reprezentujący Gabinet Komendanta Głównego Policji. W krótkiej prezentacji multimedialnej przybliżył zarządzenie 159/07 KGP dotyczące sprawozdawczości w Policji i jakie obowiązki z niego wynikają. W trakcie wystąpienia zwrócił uwagę na fakt, iż w Komendach Wojewódzkich Policji powstaje bardzo dużo sprawozdań dodatkowych, które nie wynikają bezpośrednio z zarządzenia 159/07 KGP. Zarządzenie to bowiem, daje możliwość zbierania w uzasadnionych przypadkach danych dodatkowych, które nie zostały w nim określone. W skali kraju takich dodatkowych sprawozdań na szczeblu komend wojewódzkich jest około 270. Najmniej dodatkowych sprawozdań generuje się w KWP w Rzeszowie (2 szt.) natomiast najgorzej pod tym względem wygląda KWP w Bydgoszczy, gdzie policjanci obciążeni są zbieraniem i przetwarzaniem danych do 51 dodatkowych sprawozdań. Są również cztery garnizony, w których nie wymaga się od policjantów zbierania dodatkowych danych.

Komisarz Sławomir Weremiuk, na zakończenie, wskazał także na wady systemu sprawozdawczości w Policji, a przede wszystkim na brak elektronicznego systemu do prowadzenia takiej sprawozdawczości oraz właściwego systemu kontroli.

nadkom. Marek Ślizak – Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego

Przypomniano jakimi systemami do zliczania statystyk dysponuje Policja polska. Prowadzący przyznał, że od 4 lat funkcjonowania systemu TEMIDA, nie spotkał się nigdy z wnioskami o ograniczenie ilości zbieranych danych. Wręcz przeciwnie, spotykał się z wnioskami o rozszerzenie katalogu zbieranych danych. Wnioski te pochodziły zarówno od jednostek policji w kraju, jak i biur KGP. Dyrektor M. Ślizak przyznał jednocześnie, że system Temida jest stary i niewydajny. Zostanie zastąpiona modułem uzupełniającym w KSIP, który będzie pełnił taką samą rolę jak Temida – w sensie statystycznym. Po wprowadzeniu nowego modułu dane dotyczące dochodzenia będzie wpisywać się raz, natomiast będzie możliwe wygenerowanie statystyk takich jak obecnie z systemu Temida. Te dane, są również niezbędne w zakresie, w jakim przekazujemy je do GUS, ONZ, Eurostat i nie można w tym zakresie wprowadzić znaczącej rewolucji.

Na chwile obecną są opracowane nowe wzory formularzy statystycznych, które jednak nie są rozbudowane o nowe elementy których nie wypełniało się dotychczas. Nowe formularze będą połączeniem obecnych druków STP i PKR. Na ukończeniu jest też instrukcja, jak nowe druki wypełniać. Nowe druki jeszcze w tym roku trafią wraz z instrukcją do jednostek, aby policjanci mogli się z nimi zapoznać. Druki były już testowane na stanowiskach roboczych. Biuro Łączności i Informatyki - według relacji Marka Ślizaka - kończy uruchamianie nowych funkcji w module statystycznym KSIP. Po uruchomieniu tego modułu docelowo obecnie istniejący system Temida będzie zamknięty.

Wprowadzenie takiego systemu i zintegrowanych druków ograniczy nieprawidłowości związane z datami wypełniania poszczególnych druków STP, co może prowadzić do manipulacjami statystyką. Będzie dość łatwo ujawnić takie nieprawidłowości. Dyrektor Ślizak wspomniał o funkcjonowaniu "Hurtowni danych" która jednak w jego przekonaniu nie funkcjonuje dobrze. Przyznał, że wychwytywanych jest dużo błędów, które przekazywane są do BłiI i na bieżąco są korygowane. Minister Rapacki, zadał pytanie, na jakim etapie jest uruchamianie nowego moduły i czy są na to pieniądze? Dyrektor Ślizak oświadczył, że system wystartuje nie później niż w pierwszym kwartale 2009 roku, ale nie jest w stanie powiedzieć, czy i ile błędów wychwyconych zostanie przy jego uruchomieniu. W ostateczności system powinien ruszyć w drugim kwartale 2009 roku. Podkreślono również, że jest to kończenie projektów wdrożonych wcześniej, jednak kwestie finansowe nie zostały jednoznacznie określone i Minister Rapacki – na zadane pytanie - nie uzyskał jednoznacznej informacji czy będzie wymagać, to dodatkowych wydatków. Na spotkaniu zabrakło Dyrektora Biura Łączności który mógłby wnieść więcej w zakresie faktycznego stanu prac i finansowania projektu.

mł. insp. Jarosław Czerechowski – Zastępca Dyrektora Biura kontroli

Dyrektor biura Kontroli KGP przedstawił wyniki audytów i kontroli związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem statystyk. Dane zgromadzone podczas kontroli przedstawił w formie prezentacji, a oto co z nich wynikało:

- w postępów. przygotowawczych wykrytych – zawyżano czyny wykryte, było to bardzo częste, wręcz nagminne.

- wpisywano różne daty dla wypełnienia i wydania postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego.

- niezgodne były terminy przekazywania informacji stat. do komórek statystycznych.

- błędnie kwalifikowano czyny – w STP 2 – przestępstwa, za które przewidziana jest najsurowsza kara. Często policjanci manipulowali tym zakresem wpisując inne przestępstwa.

- w zakresie STP-3 do STP-5 m.in. nie były natychmiast sporządzane formularze, lub były przetrzymywane, choć nie powinno być żadnej zwłoki.
Stwierdzono również, że zbiera się dane do nieaktualnych porozumień.

mł. insp. Ryszard Walczuk – p.o. Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych

Nieprawidłowości w statystyce policyjnej zostały poddane wnikliwej analizie zarówno w kontekście czynników mogących mieć wpływ na jej fałszowanie, sposobów działania popartych przykładami spraw, przyczyn oraz skutków, a także wypracowania rozwiązań eliminujących tego rodzaju przestępcze działania.

Według oceny Biura spraw Wewnętrznych KGP wśród czynników mogących mieć wpływ na zafałszowanie statystyki policyjnej występują czynniki pośrednie – nie związane bezpośrednio z prowadzeniem statystyki, np. przestępstwa o charakterze korupcyjnym (nie podejmowanie czynności w związku z ujawnieniem przestępstwa, fałszowanie dokumentacji procesowej w celu uniknięcia odpowiedzialności przez sprawcę przestępstwa, itp.) oraz czynniki bezpośrednie – świadome i celowe działania związane z wprowadzeniem do systemów policyjnych nieprawdziwych danych o prowadzonych postępowaniach i ich efektach, a także zaniechanie wprowadzenia danych prawdziwych. Czynniki bezpośrednie mogą mieć charakter incydentalny, związany ze złą organizacją pracy, zdarzeniami losowymi, niskim poziomem kompetencji, brakiem zaangażowania, ale również mogą mieć charakter systemowy, angażujący szeroką grupę funkcjonariuszy danej jednostki w celu wpływania w sposób bezprawny na wysokość parametrów statystycznych, charakteryzujących pracę tej jednostki.

Na przykład w ostatnich czterech latach prokuratury wszczęły 19 postępowań przygotowawczych dotyczących fałszowania statystyki policyjnej, prowadzonych przy udziale policjantów BSW lub na podstawie materiałów przekazanych przez biuro.

Niektóre z nich zostały wszczęte w oparciu o wyniki kontroli, które pokazały szereg nieprawidłowości, inne natomiast w oparciu o działania operacyjne BSW KGP. Wśród przykładów spraw można przytoczyć kontrolę doraźną prowadzoną przez Biuro Kontroli KGP, w wyniku której w jednej z jednostek wykazano nieprawidłowości w 983 sprawach, polegające na fałszowaniu danych statystycznych w drukach STP-1 i STP-2. Wyniki innej kontroli prowadzonej na szczeblu wojewódzkim spowodowały wszczęcie śledztwa w sprawie ujawnionego niedopełnienia obowiązków służbowych polegającego na nieprzyjmowaniu zawiadomień o przestępstwie, zaniechaniu działań zmierzających do wykrycia sprawców.

Wśród spraw realizowanych przez BSW, związanych z fałszowaniem statystyki policyjnej, najgłośniejszą sprawą było ujawnienie fałszowania statystyki policyjnej w KPP Grójec w latach 2001-2003. W wyniku prowadzonego postępowania udowodniono, że w 1976 przypadkach nie nastąpiło przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie od osób, które zgłaszały fakt kradzieży dokumentów, pieniędzy, rozbojów, oszustów, itd. na obszarze powiatu grójeckiego, ale przede wszystkim na terenie giełdy w Słomczynie - osobom tym wystawiano jedynie zaświadczenia o utracie dokumentów w niewyjaśnionych okolicznościach. W tej sprawie 64 policjantom prokurator postawił zarzuty popełnienia przestępstw z art. 231 § 1 kk., art. 239 § 1 kk. i art. 271 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 kk., a wobec 57 policjantów skierowano akt oskarżenia.

Aktualnie z zakresu fałszowania statystyki policyjnej 12 spraw jest w toku, 3 postępowania umorzono, w tym 1 warunkowo, a także są 4 akty oskarżenia.

W tych sprawach prokurator przedstawił zarzuty z art. 231 § 1 kk. - przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych w związku lub w zbiegu z następującymi artykułami karnymi:  • art. 276 kk.(zniszczenie lub ukrywanie dokumentu), w zw. z art. 11 § 2 kk.,

  • art. 56 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.

art. 56. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”,

  • art. 270 § 1 kk.(podrabianie, fałszowanie dokumentu), art. 239 § 1 kk. (poplecznictwo),

  • art. 42 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, w zw. z art. 11 § 2 kk.

„art. 42. Kto, wbrew przepisom ustawy, wstrzymuje przekazanie informacji kryminalnej albo świadomie przekazuje nieprawdziwą informację kryminalną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”.

Najczęstsze nieprawidłowości, które prowadzą do działań przestępczych to: nie przyjmowanie zawiadomień o przestępstwie; nie wszczynanie postępowań w sprawach, w których ujawniono popełnienie przestępstw; zmiana kwalifikacji prawnej czynu; zaniechanie ścigania konkretnych przestępstw; usuwanie dokumentów z wykonanych czynności procesowych w toku prowadzonych postępowań; przerabianie rejestrów śledztw i dochodzeń oraz druków, np. STP-1, STP-2; przekazywanie do Policyjnego Systemu Statystyki Policyjnej TEMIDA, stanowiącego część statystyki publicznej, danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym, np. wykazywanie nieprawdziwego terminu zakończenia postępowań przygotowawczych.

Wszelkie działania koncentrowane na wypracowaniu rozwiązań zapobiegających fałszowaniu statystyki policyjnej muszą uwzględniać uwarunkowania występowania tego rodzaju procederu, który nierzadko ma charakter instytucjonalny i jest nastawiony na osiągniecie określonych celów, np. pokazania dobrego, choć fałszywego obrazu pracy jednostki, natomiast nierozwiązywane są konkretne problemy, stanowiące przyczyny tego typu praktyk.

insp. Sławomir Śnieżko – Dyrektor Biura Kryminalnego

W odniesieniu do omawianej wcześniej problematyki i stwierdzonych nieprawidłowości w statystyce policyjnej, poruszono kwestię najsłabszego ogniwa, a mianowicie o czynnika ludzkiego. Teoretycznie zakładając, gdyby wszystko było robione tak jak przepisy stanowią, to nie były by problemu. Gdyby właściwie stosowano się do przepisów, sprawowano nadzór i kontrolę, nie byłoby nieprawidłowości, to że tak się dzieje, jest wynikiem braku właściwego nadzoru. Statystyka musi być rzetelnie zbierana i ewidencjonowana. Patrząc na funkcjonowanie w ostatnich latach wszystkich programów poprawy bezpieczeństwa, realizowanych przez Policję, to należy zauważyć, że jednym z celów była redukcja poziomu przestępczości, a to nie mogło odbyć się bez zbierania danych w celu jej zmierzenia. Statystyka - powinna odzwierciedlać to, co się dzieje w postępowaniach przygotowawczych – nie może istnieć jako główny cel działania, nie może też tworzyć, kreować kierunków postępowania przygotowawczego. Gdyby STP-y były by właściwie i terminowo sporządzane i rejestrowane, a także gdyby był właściwy nadzór, to nie byłoby problemu, jaki teraz występuje, nie byłoby nie przyjmowania zgłoszeń, zniechęcania do składania zawiadomień, przekwalifikowania na wykroczenia. Wspomniano zagrożeniach karnych za naruszenia przepisów prawa w zakresie prowadzonej statystyki. Podkreślono brak właściwego nadzoru, bezpośredniego i pośredniego do poziomu KWP włącznie. Kilkukrotnie powoływano się na informacje umieszczone na Internetowym Forum Policyjnym.podinsp. Ryszard Garbarz – Naczelnik Wydziału do spraw Zabezpieczenia Prewencyjnego

Głos zabrał przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Na wstępie zaznaczył, że brak jest jakiegokolwiek narzędzia informatycznego, które by pozwalałoby na szczeblu centralnym gromadzić takie informacje. Przedstawił, jakie obszary obejmuje statystyka w pionie prewencji poprzez 19 różnego rodzaju sprawozdań – 17 statystycznych, w tym 3 typowo opisowych, ale zbierane i realizowane w zakresie czynności prewencyjnych, ale przez wszystkich policjantów, nie tylko służb prewencyjnych. Dotyczą one: wybranych czynności prewencyjnych, postępowania mandatowe, w sprawach o wykroczenia, konwojowanie, doprowadzania osób zatrzymanych, służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, działania profilaktyczne i działania na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i popełniania czynów karalnych przez nieletnich. Te obszary w ocenie BP KGP, po uwzględnieniu uwag Komend Wojewódzkich i zaleceń poaudytowych, zostały te druki statystyczne zmodyfikowane, a ten który został zachowany na dzień dzisiejszym jest niezbędny w jakim kierunku i jakie czynności są wykonywane przez policjantów z poszczególnych komórek organizacyjnych. Rozmówca oświadczył, że druki statystyczne które wypełnia się w pionie prewencji zostały zmodyfikowane po audycie przeprowadzonym przez Biuro Kontroli KGP. Jednak prowadzenie tej statystyki jest niezbędne, aby określić jakie czynności wykonywane są przez policjantów z poszczególnych komórek organizacyjnych.

Zwrócono także, na kolejną rzecz, że jeśli wejdzie do użytku Ogólnokrajowy System Wspomagania Dowodzenia, który jest obecnie opracowywany, to powinno wyeliminować lub znacznie zmniejszyć obciążenie policjantów w zakresie zbierania danych, jeśli chodzi o siły kierowane do służby.

Podczas spotkania uzyskano informację, że BP KGP już od dłuższego czasu współpracuje z Biurem Łączności i informatyki – wypracowano już pewne założenia, które mogłoby, a w ocenie BP KGP powinno usprawnić gromadzenie informacji statystycznych jeżeli chodzi o czynności prewencyjne.insp. Jacek Zalewski – Dyrektor Biura Ruchu Drogowego

Dyrektor Biura Ruchu Drogowego przypomniał jaka statystyka gromadzona i przetwarzana jest zgodnie z Zarządzeniem 159/07 KGP, która stanowi o pracy pionu ruchu drogowego.  • karta pracy policjanta ruchu drogowego sporządzana raz na kwartał (na jego zakończenie), służy między innymi do oceny efektywności pracy policjantów ruchu drogowego, efektywności, a przede wszystkim czy te działania, które są podejmowane przez policjantów idą w kierunku likwidacji największych zagrożeń jeżeli chodzi o wypadki drogowe,

  • wykorzystania ekip techniki drogowej i ekologii (wynikające z porozumienia Ministra Środowiska i MSWiA, chodzi o zwalczanie zagrożeń dla środowiska),

  • zestawienie sił skierowanych do służby patrolowej na drodze, są to podstawowe dane, na podstawie których wyliczany jest mierniki – procentowy ilość policjantów RD kierowanych bezpośrednio do służby na drodze – wpisz definicje miernika) z tego miernika można ocenić czy dane jednostki faktycznie podejmują działania przeciwdziałające przestępczości drogowej,

Z zarządzenia 159/07 KGP wynika jeszcze jeden miernik, który dotyczy liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Miernik ten wylicza się na podstawie istniejącego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

Poza ww. sprawozdaniami prowadzone są jeszcze inne, które wynikają z zobowiązań sektorowego programu dofinansowania "Transport". Chodzi o monitorowanie wykorzystania sprzętu takiego jak alkosensory, videorejestratory, fotoradary i narkotestery. Z ustawy o transporcie drogowym raz na dwa lata sporządza się sprawozdania ze stanu technicznego pojazdów oraz przestrzegania przepisów dot. czasu jazdy i czasu postoju pojazdów w transporcie drogowym – wymogi unijne.


DYSKUSJA UCZESTNIKÓW

Po zakończeniu wystąpień przedstawicieli poszczególnych Biur Komendy Głównej, rozpoczęła się dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania.kom. Sławomir Weremiuk, krótko podsumował dotychczasowe wystąpienia i prezentacje, wnioskując jednocześnie, by w dalszej dyskusji skupić się na uzyskaniu odpowiedzi, nad tym czy zasadnym i poprawnym jest zbieranie informacji: w zakresie sprawozdawczości i planowania w zakresie 76 druków określonych przez KGP, a z drugiej strony z poziomu KWP/KSP dalszych 270 dodatkowych sprawozdań. Należy się zastanowić, czy słusznie postępujemy zbierając taką ilość i zakres danych, szczególnie że nie są one standaryzowane? Czy zasadnym jest stworzenie nowego systemu zbierania danych, jak szybko można to zorganizować i jaki ten system powinien być, jakie zastosować rozwiązania. Należałoby również odpowiedzieć sobie, czy policjanci faktycznie są zbytnio obciążeni zbieraniem tych danych, czy problem leży gdzieś indziej? Nie należy zapomnieć o nieprawidłowościach stwierdzonych przez audyt i kontrolę, jak i Biuro Spraw Wewnętrznych. Z drugiej strony widoczny jest element tych niedoskonałości, czyli człowiek.

Jako jeden z pierwszych głos zabrał komendant szczebla wojewódzkiego, który stwierdził:

- zbieranie informacji – statystyka – są potrzebne, lecz nie powinny służyć jedynie ocenie pracy jednostki, a powinny służyć znajdowaniu słabych punktów naszej pracy i na tej podstawie wyznaczenia sobie celów dojścia do stanu pożądanego i w miarę możliwości dyslokowania sił i środków, na zapobieganie i zwalczenia przestępczości. Za duża ilość informacji obciąża policjanta, który swój efektywny czas przeznacza na wypełnianie druków, natomiast statystyka, szczególnie ta kryminalna jest niezbędna. Trzeba wypełniać te druki, dot. zdarzeń, wszczęć sprawcach. Korzystam z biuletynów wojewódzkich, krajowych, porównuję tendencję przestępczości w wielu jednostkach i wykorzystuję to, do opracowywania przez siebie i kadrę kierowniczą pewnych kierunków zwalczania przestępczości. Sprawozdawczość ogólna, której byłem przeciwnikiem rozwijania zbyt dużego mierników, tzn. sprawozdawczości. Jednak przyznał potrzebę ich istnienia, gdy przestępczość gospodarczą i korupcyjną, ponieważ w bieżącym roku nastąpiło załamanie w tych kategoriach. Należy zastanowić się czy w ogóle bawić się w takie coś jak mierniki, a nie brać pod uwagę całokształtu działalności policji, czyli pozostałych – wszystkich punktów opisywanych w biuletynie statystycznym, czyli wszystkich przestępstw. To byłoby bardziej właściwe, całościowo oddające wiarygodną ocenę społeczną naszej działalności. Bo inaczej będziemy się zabijali wypełnianiem sterty druków, być może wynikiem bardzo pięknie, a jeżeli przyjdzie do rozliczenia, to społeczeństwo wystawi nam rachunek.

Następny głos należał do komendanta powiatowego o ponad 100 osobowym stanie etatowym jednostki, który przed przyjazdem na debatę, wraz ze średnią kadrą kierowniczą dokonał omówienia zakresu statystyki sporządzanej w naszej jednostce. Oto obszerne fragmenty jego wypowiedzi:Jak obliczono w 100 etatowej komendzie, w ciągu roku sporządza się 1500 stron różnego typu sprawozdań, wychodzących poza jednostkę, najczęściej do Komendy Wojewódzkiej Policji. Ktoś te dane musi zebrać. Wnioski jakie nasuwały się, były następujące. Statystyka jest stanowczo zbyt rozbudowana, jednak bez szczegółowego wnikania w uzasadnienia, należy stwierdzić, że te same dane powielają się w różnych zestawieniach, systemach. Na przykładzie wypadków drogowych, w trakcie wystąpienia wyjaśniono, że pewien dualizm jest uzależniony od unijnych zobowiązań, procedur i prowadzonych od lat zestawień w naszej statystyce. Znacznym utrudnieniem i obarczonym mała wiarygodnością, jest żądanie zbierania danych lub sporządzenia analiz „na wczoraj” i za długi okres. Powoduje to koniczność ręcznego przeszukiwania kwerend w archiwach, w zbiorach, zależy zbytnio od faktycznej rzetelności sporządzającego, na skrupulatne zebranie danych po prostu brak jest czasu, te dane bywają obarczone dużym błędem. Występuje zjawisko rozszerzającego stosowania Zarządzenia nr 159/07 KGP, poprzez skracanie okresów sprawozdawczych, np. z rocznego na kwartalne. Jest to dodatkowe obciążenie. Wiele danych zawieranych w obowiązkowych pisemnych sprawozdaniach istnieje już w systemach informatycznych, są wprowadzane na bieżąco – „Temida”, „KSIP”, „SEWIK”. Pomimo tego, że dane te istnieją, zmuszeni jesteśmy posługiwać się sprawozdawczością papierową np. policjant generuje te dane z KSIP-u, przepisuje, drukuje, a potem wrzuca w inne tabelki. Kierownik Ruchu Drogowego, który kieruje ok. 10 funkcjonariuszami, stwierdza, że w ciągu miesiąca ok. 5 dni zajmuje mu sporządzanie różnego typu sprawozdań, zestawień i innych danych statystycznych. Policjant ruchu drogowego, a także prewencji, dokonując kontroli kierowcy, legitymowania, dokonując sprawdzeń w KSIP, po zakończeniu służby i nałożeniu mandatu karnego, wraca do jednostki i sporządza druk MRD-5, który praktycznie zawiera te same dane oprócz ilości punktów i kodu wykroczenia, te same dane, które wcześniej godzinę lub dwie wcześniej podawał dyżurnemu ale mimo to musi tą kartę (MRD-5) sporządzić, na nowo te same dane wprowadza się do systemu. Jeżeli policjant ruchu drogowego w czasie służby dokona większej ilości kontroli, to zemści się to na nim w ten sposób, że będzie musiał zostać po godzinach, by wypełnić wiele kart MRD-5. Więc nikt nie jest szalony i nie będzie dokonywał tylu kontroli, legitymowań. Nie potrafimy korzystać ze zbiorów informatycznych, niejednokrotnie nie da się skorzystać z tego co mamy w zbiorach, dlatego uważamy, że chętnie posługujemy się tą sprawozdawczością papierową, mimo że wiele danych w zbiorach figuruje. Posiadanie różnego typu ewidencji informatycznych nie eliminuje papierowej formy gromadzenia tych samych rejestrów, np. zdjęć z fotoradarów, oprócz formy elektronicznej, trzeba prowadzić książki zdjęć. To jest dodatkowa robota, którą ktoś musi zrobić. Inna kwestia, w wielu sprawozdaniach rozlicza się policjantów służb prewencyjnych z zadań, które z urzędu są przypisane służbom kryminalnym i vice versa, liczymy ile to służb patrolowych wykonywały służby kryminalne, a ile osób poszukiwanych zatrzymywały służby prewencji. Nie neguje się tego, by służby prewencji zatrzymywali Ci policjanci, że mają obowiązek, ale to mam wynikać z innych czynności, z legitymowania, ze sprawdzeń. Robi się też tak (np. wysyła dzielnicowego), by po prostu w prewencji były lepsze wyniki. Przecież to jest zupełnie niepotrzebne, może to zrobić pion kryminalny. Niedawno miałem okazję przez tydzień w Badenii-Wirtembergii miałem okazję poznać prace tamtejszej Policji, wieloma rzeczami byliśmy zaskoczeni, Oni zupełnie inaczej funkcjonują – nie patrząc nawet na inną mentalność społeczeństwa niemieckiego – w każdym razie na pytanie o statystyce tamtejszy policjant nie wiedział o co chodzi. U Nich statystyką jest to co da się wygenerować z systemów informatycznych, natomiast nie ma żadnych dodatkowych sprawozdań, żadnych dodatkowych informacji. To co jest w systemach informatycznych służy do oceny pracy, do wyciągania wniosków i do sporządzania analiz i myślę, że błędu byśmy nie popełnili gdybyśmy próbowali taki sam model wprowadzić u Nas. Zresztą tam służba prewencji funkcjonuje trochę inaczej, niemieccy policjanci raz na trzy dni sporządzają dokument z przebiegu służby. U nas, notatnik, do tego karta pracy – dwie strony A4, ktoś to siedzi i później liczy, to są setki, tysiące godzin, które spędzają policjanci na sporządzania druków, ich przełożeni, i to, tak w górę idzie.”

Następnie wypowiedział się jeden z energicznych komendantów miejskich, dużej jednostki terenowej (z-ca ds. prewencji), który podkreślił wyraźnie różnice, w rozwiązaniach informatycznych, istniejących pomiędzy pionem kryminalnym, a pionem prewencji, a raczej ich brakiem (w prewencji), w tym odpowiednich narzędzi elektronicznych, baz danych oraz systemów, z których prewencja mogłaby skorzystać, odciążając policjantów w zakresie statystyki. Takich narzędzi Policja nie posiada, choć to właśnie o czas efektywnej służby prewencyjnej kruszy się największe kopie. Ciągle brak jest pieniędzy na te rozwiązania, brak wsparcia jest wsparcia ze strony ministerstwa i siłą rzeczy muszą być podejmowane próby uzyskania pieniędzy na ten cel od samorządów miejscowych gmin, bo rozwiązania techniczne, są w obecnych czasach niezbędne, również w pionie prewencji.

Zaproponowano nawet – dość odważnie - by reformę statystyczną zacząć poprzez budowanie niezbędnych zestawień prewencyjnych od podstaw, by sposób poprawy zbierania statystyki odwrócić, to znaczy zamiast odejmować niektóre pozycje lub punkty z istniejących tabel, porzucić na rzecz budowy ich zupełnie od podstaw, szczególnie uzasadniając istnienie każdego z nich. Podkreślono również, by nie ignorować znaczenia intranetu, być może znaleźć inne rozwiązania informatyczne na tej płaszczyźnie, ale dokonać tego w sposób przemyślany.

Następnie głos zabrał naczelnik Wydziału Prewencji jednego z większych miast w Polsce, wskazał na brak wykorzystania intranetu i jego możliwości w przekazywaniu danych statystycznych, sprawozdawczości, przede wszystkim w komunikacji z KGP w sposób zorganizowany, ułatwiający pracę (i zwrotny). Nawiązał też do przekazanych na początku debaty, prezentacji, dot. zbieranych przez Komendy Wojewódzkie dodatkowych zestawień statystycznych, nie wchodzących w zakres zarządzenia nr 159/07 KGP. Pan Naczelnik przekazał, że nadmiarowe zestawienia statystyczne, które były zbierane w 2007 roku, przez Wydział Prewencji, to były te informacje, wynikające z zamknięcia statystycznego w 2007 r. poprzedniej strategii, która w kraju nie została zakończona w ogóle. Województwo dolnośląskie w części prewencyjnej zakończyło ją w całości. Ta ilość sprawozdań - programów wynikała z zalegalizowanej strategii wojewódzkiej, potrzebnych elementów, które były przewidziane i zaplanowane wcześniej. Były one ujęte w strategii, w związku z czym były zbierane niezbędne informacje. Padło stwierdzenie: że jeżeli ktoś z innego województwa powie, że nie zbiera informacji spoza „Temidy”, ale dotyczy to typowo spraw prewencyjnych, np.: nieletnich, „bezpiecznej drogi do szkoły” i wielu innych akcji, których nie sposób tutaj wymienić, to nie jest to prawda! Jeżeli jest województwo, które zbiera tylko jedną dodatkową informację, to ciekawym jaka, to jest najważniejsza w tym województwie informacja, że wystarczy do zobrazowania ww. działań.

Pan naczelnik – w kontekście zbierania danych statystycznych - odniósł się do kwestii obliczania mierników prewencyjnych, szczególnie nr 1 i 2 (Procentowy udział w służbie patrolowej policjantów wykonujących zadania o charakterze patrolowo-interwencyjnym oraz Liczby bezwzględnej policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych (poza OPP i SPPP) danej jednostki Policji (w ten zakres wchodzą również policjanci SWiI, "Innych służb": prewencyjnych, kryminalnych i wspomagających oraz służby ponadnormatywne – przyp. własny). W szczególności odniósł się do sprzeczności związanych z wykazywaniem jako absencji, nowoprzyjętych do służby policjantów, z powodu skierowania ich na przeszkolenie podstawowe (w efekcie obniżenie miernika) oraz zaliczanie do absencji udziału policjantów w zabezpieczaniu imprez masowych (pełniących faktycznie pewien rodzaj służby patrolowej).

Inny uczestnik debaty wskazał na istniejące, a nie wykorzystane możliwości w postaci intranetu do przetwarzania statystyki czy też sprawozdawczości za pośrednictwem istniejących serwerów komend wojewódzkich. Jednak pomimo chęci i wyraźnych propozycji utworzenia rozwiązań ze strony informatycznej, zaczęły pojawiać się obawy, że zbytni automatyzm pozbawi niektórych możliwości zajmowania stanowiska opartego na pośredniczeniu przesyłania tych danych. Padła też propozycja, by przetwarzanie tych danych, jeżeli jest konieczne dla sprawy albo samo wprowadzanie do systemów, przekazać w większym stopniu na ręce pracowników cywilnych, tym bardziej, że nie są to zagadnienia wymagające obligatoryjnej obsługi przez policjantów.
Pobieranie 110.14 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna