Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2012Pobieranie 2.6 Mb.
Strona1/19
Data07.05.2016
Rozmiar2.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Sprawozdanie

Dziekana Wydziału

Przyrodniczo-Technologicznego

Uniwersytetu Przyrodniczego

we Wrocławiu

za rok 2012

Spis treści


1.Nazwa Jednostki 3

2.Dane adresowe 3

3.Kierownik Jednostki 3

4.Struktura Jednostki 3

5.Aparatura naukowa 4

6.Dane liczbowe o składzie Rady Wydziału 4

7.Zatrudnienie 4

8.Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki 5

9.Rozwój kadry naukowej w latach 5

10.Najważniejsze osiągnięcia naukowe uszeregowane w formie rankingu 7

11.Prowadzone w jednostce w sposób ciągły badania naukowe i prace badawczo - rozwojowe z określeniem dyscyplin i specjalności 34

12.Publikacje naukowe 37

13.Monografie naukowe 63

14.Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe 84

15.Inne efekty praktyczne badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej 94

16.Dane o dwustronnych umowach międzynarodowych zawartych przez wydział, instytut, katedrę 100

17.Realizowane projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową 100

18.Baza laboratoryjna 104

19.Patenty i wdrożenia 105

20.Udział w sieciach naukowych lub konsorcjach naukowo-przemysłowych 108

21.Członkostwo we władzach i pełnione funkcje w zagranicznych lub międzynaro­dowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych oraz komite­tach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego) 110

22. Konferencje naukowe 117

23. Liczba gości zagranicznych z poszczególnych krajów 121

24.Informacje o wyjazdach za granicę z podaniem liczby wyjazdów do poszczególnych krajów z podziałem na staże naukowe i staże szkoleniowe, konferencje i inne 121

25.Nagrody i wyróżnienia 122

26.Najważniejsze osiągnięcia uzyskane poza Uczelnią 122

27.Inne ważne informacje 123

28.Ogólne uwagi o rozwoju jednostki 124……………………….. Wrocław, dnia …………….

Pieczątka Jednostki
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

ZA ROK 2012


 1. Nazwa Jednostki

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
 1. Dane adresowe
Ulica: plac Grunwaldzki

Telefon: (071) 320 15 38

Nr domu: 24a

Fax: (071) 320 15 35

Kod pocztowy: 50-363

E-mail: dziekanat.wpt@up.wroc.pl

Miejscowość: Wrocław

Strona www: www.wpt.up.wroc.pl

Województwo: dolnośląskie

 1. Kierownik Jednostki
Imię i nazwisko: Adam Szewczuk

Telefon służbowy: (071) 320 15 34

Stanowisko służbowe: Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

Fax: (071) 320 15 35


Tytuły i stopnie naukowe: profesor doktor habilitowany

E-mail: adam.szewczuk@up.wroc.pl


 1. Struktura Jednostki
 1. Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

 2. Instytut Inżynierii Rolniczej

 3. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

 4. Katedra Botaniki i Ekologii Roślin

 5. Katedra Fizyki i Biofizyki

 6. Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa

 7. Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni

 8. Katedra Ochrony Roślin

 9. Katedra Ogrodnictwa

 10. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

 11. Katedra Żywienia Roślin

 12. Wydziałowe Biuro Praktyk

 13. Wydziałowe Biuro Obsługi Projektów Unijnych 1. Aparatura naukowa

Wykaz aparatury naukowej zakupionej (uzyskanej) w roku sprawozdawczym:

Wyszczególnienie

Jednostka

Wirówka próżniowa


Instytut Nauk o Glebie

i Ochrony ŚrodowiskaElektromiograf Noraxon Clinical DTS

Instytut Inżynierii Rolniczej

Komputer

Katedra Fizyki i Biofizyki

Spektrofotometr

Waga

Wytrząsarki

Wirówka laboratoryjna - 2szt.

Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa

Komora klimatyczna MLR-352

Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni

Respirometr glebowy EGM-4 z komorą do określania stężenia COSRC-1

Cieplarka laboratoryjna Q-Cell-1400 - 2 szt.

Spektrofotometr absorpcji atomowej AAnalist 200

Biureta cyfrowa Continous RS 25 ml/G

Dozownik butelkowy Dispensette III typ Easy calibration 5-50ml

Dozownik butelkowy Dispensette III typ Easy calibration 2,5-25 ml

Mineralizator mikrofalowy 8-pozycyjny

Szafa termostatyczna

Katedra Ochrony Roślin


Autoklaw

Waga analityczna

Mikroskop biologiczny

Suszarka laboratoryjna - 2 szt.

Katedra Ogrodnictwa


Wytrząsarka

Szafa termostatyczna

Komora laminarna

Komora chłodnicza oraz komora szokowego chłodzenia

Autoklaw laboratoryjny

Laboratoryjny młynek nożowy typ LMN 100 (do homogenizacji biomasy) - 2 szt.

Katedra Żywienia Roślin

Młynek IKA 10.1 (do homogenizacji gleb)

Zmywarka do szkła laboratoryjnego Miele Professional G7883

System oczyszczania wody TKA (0.055µS,TYPE I)

System oczyszczania wody RIOS 8 (0.11µS TYPE II)

Spektrofotometr PHARO 100
 1. Dane liczbowe o składzie Rady Wydziału

Liczba członków ogółem: 105

- w tym członków z tytułem prof. oraz stopniem dr hab.: 67


 1. Zatrudnienie


Liczba zatrudnionych ogółem na dzień 31grudnia 2012 r.: 313

1) Pracownicy naukowo-dydaktyczni: 185

a) liczba osób z tytułem naukowym profesora: 34

w tym liczba osób z tytułem naukowym do 45 roku życia: 2
b) liczba osób ze stopniem dr hab.: 33

w tym liczba osób ze stopniem doktora habilitowanego do 40 roku życia: 0


c) liczba osób ze stopniem dr: 109

w tym liczba osób ze stopniem doktora do 35 roku życia: 18

w tym

adiunkci: 105asystenci: 4
d) asystenci: 9
2) Pracownicy dydaktyczni: 11

Starszy wykładowca ze stopniem naukowym dr: 10

Starszy wykładowca: 1


 1. Pracownicy techniczni, administracyjni i pracownicy obsługi: 117

a) pracownicy techniczni: 81

w tym ze stopniem dr: 6

b) pracownicy administracyjni: 24

c) pracownicy obsługi: 12
 1. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki

Wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki (na dzień złożenia ankiety);

 1. Wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora

Lp.

Nazwa uprawnienia

Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

1.

Nadawanie stopnia doktora

Nauki rolnicze

Agronomia

2.

Nadawanie stopnia doktora

Nauki rolnicze

Inżynieria rolnicza

3.

Nadawanie stopnia doktora

Nauki rolnicze

Ogrodnictwo
 1. Wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Lp.

Nazwa uprawnienia

Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

1.

Nadawanie stopnia doktora habilitowanego

Nauki rolnicze

Agronomia

2.

Nadawanie stopnia doktora habilitowanego

Nauki rolnicze

Inżynieria rolnicza 1. Rozwój kadry naukowej w latach
 1. Wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy uzyskali stopień naukowy doktora lub sto­pień doktora sztuki w tej jednostce naukowej

Lp.

Imiona

Nazwisko

Data uzyskania stopnia

(dd.mm.rrrr)Nazwa jednostki naukowej w której uzyskano stopień

Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

1.

-

-

-

-

-

-
 1. Wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy uzyskali stopień naukowy doktora lub sto­pień doktora sztuki w innej jednostce naukowej

Lp.

Imiona

Nazwisko

Data uzyskania stopnia (dd.mm.rrrr)

Nazwa jednostki naukowej w której uzyskano stopień

Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

1.

-

-

-

-

-

-
 1. Wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilito­wanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki w tej jednostce naukowej

Lp.

Imiona

Nazwisko

Data uzyskania stopnia (dd.mm.rrrr)

Stopień uzyskany przed ukończeniem 40r. życia (tak/nie)

Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

1.

Renata

Galek

07.02.2012

nie

nauki rolnicze

agronomia
 1. Wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilito­wanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki w innej jednostce naukowej

Lp.

Imiona

Nazwisko

Data uzyskania stopnia (dd.mm.rrrr)

Stopień uzyskany przed ukończeniem 40r. życia (tak/nie)

Nazwa jednostki naukowej w której uzyskano stopień

Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

1.

-

-

-

-

-

-

- 1. Wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy uzyskali tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki

Lp.

Imiona

Nazwisko

Data uzyskania tytułu (dd.mm.rrrr)

Tytuł uzyskany przed ukończeniem 45r. życia (tak/nie)

Dziedzina nauki

1.

Katarzyna Maria

Adamczewska-Sowińska

18.10.2012

nie

nauki rolnicze

2.

Cezary

Kabała

18.10.2012

tak

nauki rolnicze

3.

Jarosław

Kaszubkiewicz

18.10.2012

nie

nauki rolnicze

4.

Marcin

Kozak

11.04.2012

tak

nauki rolnicze

5.

Danuta

Mierzwa

12.02.2012

nie

nauki ekonomiczne

6.

Marek

Prymon

11.04.2012

nie

nauki ekonomiczne

7.

Adam

Szewczuk

18.10.2012

nie

nauki rolnicze

8.

Karol

Wolski

11.04.2012

nie

nauki rolnicze 1. Wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki osobom niebędącym pracownika­mi jednostki naukowej, przeprowadzonych w jednostce naukowej i zakończonych nadaniem tytułu profesora

Lp.

Imiona

Nazwisko

Data uzyskania tytułu (dd.mm.rrrr)

Dziedzina nauki

1.

-

-

-

- 1. Wykaz postępowań habilitacyjnych osób niebędących pracownikami jednostki naukowej, przeprowadzonych w jednost­ce naukowej i zakończonych uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia dokto­ra habilitowanego sztuki

Lp.

Imiona

Nazwisko

Data uzyskania stopnia (dd.mm.rrrr)

Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

1.

-

-

-

-

-
 1. Wykaz przewodów doktorskich osób niebędących pracownikami jednostki naukowej, w tym będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę naukową i zakończonych uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki

Lp.

Imiona

Nazwisko

Data uzyskania stopnia (dd.mm.rrrr)

Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

1.

Karolina

Walenczak

17.01.2012

nauki rolnicze

agronomia

2.

Małgorzata

Mederska

15.05.2012

nauki rolnicze

agronomia

3.

Justyna

Sołtysiak

15.05.2012

nauki rolnicze

agronomia

4.

Wojciech

Łobczowski

25.09.2012

nauki rolnicze

agronomia

5.

Roman

Pieprzka

25.09.2012

nauki rolnicze

agronomia

6.

Leokadia

Wojtala-Łozowska

25.09.2012

nauki rolnicze

agronomia

7.

Andrzej

Jurkowski

16.10.2012

nauki rolnicze

agronomia
 1. Wykaz pracowników jednostki naukowej pełniących funkcję promotora w prowadzonych przez inną jednostkę naukową przewodach doktorskich zakończonych uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki

Lp

Imiona

Nazwisko

Jednostka naukowa przeprowadzająca przewód

Imiona promotor

Nazwisko promotor

Data uzyskania stopnia (dd.mm.rrrr)

Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

1.

Katarzyna

Markowska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Andrzej

Matysiak

21.12. 2012

Ekonomia

Mikroekono-mia
 1. Najważniejsze osiągnięcia naukowe uszeregowane w formie rankingu


Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna