Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2012Pobieranie 2.6 Mb.
Strona15/19
Data07.05.2016
Rozmiar2.6 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

c) Narodowego Centrum Nauki,Lp.

Nr projektu

Tytuł projektu

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce naukowej [zł]

Data zawarcia umowy

(dd.mm.rrrr)Termin zakończenia realizacji projektu

(dd.mm.rrrr)1.

N N114 190940

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku
HABILITACYJNY

Hanna

Adamska

Dr

47 600

19.05.2011

18.05.2013

2.

N N305 395738

Analiza kierunków transformacji materii organicznej oraz składników mineralnych kompostach z odpadów miejskich, wytwarzanych według odmiennych technologii

Jakub

Bekier

Dr inż.

59 800

30.03.2010

31.12.2012

3.

N N313 149338

Energetyczna ocena procesu generowania sił napędowych na podłożach rolniczych i leśnych

Włodzimierz

Białczyk

Prof. dr hab.

144 150

15.03.2010

14.03.2013

4.

N N313 759340

Ocena właściwości trakcyjnych układu koło-podłoże w aspekcie zdolności uciągowych ciągnika jako uniwersalnego źródła energii pociągowej
PROMOTORSKI

Włodzimierz

Białczyk

Prof. dr hab.

48 855

16.05.2011

15.05.2013

5.

N N310 7268

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość biologiczną cykorii liściowej typu radicchio (cichorium intybus var. Foliosum Bisch.) PROMOTORSKI

Anita

Biesiada

Dr hab.

48 600

13.06.2011

12.06.2013

6.

N N312 422340

Oddziaływanie polifenoli roślinnych z modelowymi i naturalnymi błonami biologicznymi w aspekcie nanotechnologii

Dorota

Bonarska-Kujawa

Dr

300 000

11.05.2011

10.05.2014

7.

N N304 369138

Właściwości biologiczne i ekologiczne inwazyjnych chwastów z rodzaju rdestowiec (Fallopia spp.) w warunkach miejskich na przykładzie Wrocławia
PROMOTORSKI

Teresa

Brej

Dr hab.

45 011

27.04.2010

07.02.2012

8.

N N310 777340

Identyfikacja genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis) u żyta (Secale cereale L.) PROMOTORSKI

Henryk

Bujak

Dr hab.

49 530

19.05.2011

18.11.2012

9.

N N312 338039

Optymalizacja technologii otrzymywania chipsów warzywnych o zmodyfikowanym smaku z zastosowaniem suszenia osmotycznego, konwekcyjnego oraz mikrofalowego w warunkach obniżonego ciśnienia

Adam

Figiel

Dr hab.

198 000

28.10.2010

27.10.2013

10.

N N312 263638

Ochrona błon lipidowych in vitro przed wolnymi rodnikami przez naturalne substancje polifenolowe z rodziny Rosaceae oraz ich właściwosci biologiczne: przeciwzapalne i przeciwbakteryjne

Janina

Gabrielska

Prof. dr hab.

320 000

07.05.2010

06.05.2013

11.

N N309 281737

Wpływ monokultur świerkowych i drzewostanów mieszanych na właściwości gleb wytworzonych z różnych skał na terenie Gór Stołowych

Bernard

Gałka

Dr inż.

84 890

19.11.2009

31.10.2013

12.

N N310 303139

Zespoły organizmów glebowych jako czynnik ograniczajacy plonowanie ziemniaka uprawianego w wieloletniej monokulturze

Michał

Hurej

Prof. dr hab.

259 980

29.11.2010

28.11.2013

13.

N N305 155937

Wpływ gospodarki zrębowej na transformacje i właściwości próchnic gleb leśnych oraz tempo rozkładu materii organicznej

Elżbieta

Jamroz

Dr inż..

146 050

05.10.2009

04.10.2012

14.

N N111 452640

Dyskretny proces nadwyżki finansowej firmy ubezpieczeniowej z uwzględnieniem reasekuracji i inwestycji

Helena

Jasiulewicz

Dr hab.

31 600

04.05.2011

03.05.2014

15.

N N305 395538

Wpływ substancji organicznej na rozpuszczalność i formy metali ciężkich oraz arsenu w glebach zanieczyszczonych poddanych rekultywacji

Anna

Karczewska

Prof. dr hab.

195 000

26.04.2010

15.12.2013

16.

N N305 154537

Wpływ głębokości zalegania zwierciadła wód gruntowych na właściwości gleb pod lasami grądowymi

Dorota

Kawałko

Dr inż.

120 000

01.10.2009

31.03.2013

17.

N N304 173840

Ochronny wpływ ekstraktów roślinnych na układy biologiczne narażone na działanie promieniowania UV

Halina

Kleszczyńska

Prof.dr hab.

322 000

11.05.2011

10.05.2014

18.

N N310 445438

Ocena plonowania i wartości biologicznej siedmiolatki (Allium fistulosum L.) uprawianej na zbiór w różńych porach roku, z uwzględnieniem osłaniania roślin i zróżnicowanego nawożenia azotem

Eugeniusz

Kołota

Prof. dr hab.

233 000

25.06.2010

24.06.2013

19.

N N310 441538

Agroekologiczne i żywieniowe aspekty uprawy łubinu wąskolistnego w siewie czystym i współrzędnym z pszenżytem jarym

Marcin

Kozak

Prof. dr hab.

249 500

26.04.2010

25.04.2013

20.

N N310 725240

Stosowanie biologicznych zapraw do ochrony ziemniaka jako alternatywnej metody ochrony roślin i indukowania reakcji obronnych w roślinie

Maria

Kozicka-Pytlarz

Dr hab.

115 778

23.05.2011

22.05.2014

21.

N N313 789740

Optymalizacja kształtu i objętości kolektora aparatu udojowego do doju krów

Aleksander

Krzyś

Dr inż.

92 396

16.05.2011

15.05.2013

22.

N N310 284237

Badania nad wykorzystaniem siarki elementarnej do nawożenia roślin uprawnych

Grzegorz

Kulczycki

Dr inż.

205 000

04.11.2009

03.11.2012

23.

N N310 090336

Właściwości czarnych ziem Obniżenia Milicko-Głogowskiego wytworzonych z bezwęglanowych piasków fluwioglacjalnych

Beata

Łabaz

Dr inż.

90 000

07.07.2009

06.07.2012

24.

N N114 186738

Przekształcenia na przygranicznych obszarach wiejskich w południowo-zachodniej Polsce

Henryk

Łabędzki

Dr inż.

150 000

18.03.2010

17.03.2013

25.

N N313 766640

Badanie cech elektrycznych miodu

Deta

Łuczycka

Dr.hab.

162 000

27.05.2011

26.02.2013

26.

N N310 729240

Rola pszenicznych lipidów rezorcynolowych w kształtowaniu zależności typu ryzobakterie-roślina

Elżbieta

Magnucka

Dr

193 200

20.05.2011

19.05.2014

27.

N N310 090636

Ocena przydatności wybranych proekologicznych zabiegów agrotechnicznych w ograniczaniu negatywnych skutków uprawy pszenicy ozimej w krótkotrwałej monokulturze
PROMOTORSKI

Danuta

Parylak

Prof. dr hab.

41 000

07.07.2009

31.03.2012

28.

N N310 309139

Znaczenie biologicznej aktywizacji gleby w ograniczaniu negatywnych skutków uprawy pszenżyta ozimego w monokulturze
PROMOTORSKI

Danuta

Parylak

Prof. dr hab.

50 000

29.11.2010

28.11.2012

29.

N N313 771240

Mikrofalowo-próżniowe suszenie drożdży spożywczych

Marta

Pasławska

Dr inż.

95 400

16.05.2011

15.05.2013

30.

N N310 724440

Wpływ nawożenia selenem na jego zawartość w nadziemnych częściach kukurydzy PROMOTORSKI

Barbara

Patorczyk-Pytlik

Dr hab.

50 000

13.06.2011

12.12.2012

31.

2011/01/N/NZ9/02332

Analiza zróżnicowania bakterii endofitycznych zasiedlających różne odmiany kukurydzy Zea mays L.

Katarzyna

Pisarska

Mgr

59 800

09.12.2011

08.01.2013

32.

N N310 380139

Ocena i modyfikacja testów glebowych do szacowania stopnia wysycenia gleb fosforanami

Urszula

Piszcz

Dr inż.

197 950

29.11.2010

28.11.2013

33.

N N310 449138

Zdrowotność buraka cukrowego w uprawie konserwującej
PROMOTORSKI

Elżbieta

Pląskowska

Dr hab.

48 450

07.06.2010

31.05.2012

34.

N N310 307339

Wpływ systemu uprawy na porażenie wybranych odmian kukurydzy przez grzyby z rodzaju fusarium

Elżbieta

Pląskowska

Dr hab.

235 578

29.11.2010

28.11.2013

35.

N N305 389338

Zasoby, warunki występowania i trwałość populacji storczyków z rodzaju Dactylorhiza Necker et Nevski na Dolnym Śląsku

Joanna

Pokorny

Dr inż.

111 300

19.03.2010

18.03.2013

36.

N N305 133540

Ochrona środowiska przed toksycznym wpływem związków organicznych ołowiu i cyny metodą elektryczną

Stanisław

Przestalski

Prof.dr hab.

320 000

10.05.2011

09.05.2014

37.

N N304 069940

Badania zagrożenia kosodrzewiny (Pinus mugo Turra) w Karkonoskim Parku Narodowym przez grzyby porażające igły

Wojciech

Pusz

Dr

165 090

12.05.2011

11.05.2014

38.

N N313 789940

Analiza pracy dwuśmigłowej minisiłowni wiatrowej

Leszek

Romański

Prof.dr hab.

258 900

16.05.2011

15.05.2014

39.

N N305 361739

Kationowe surfaktanty cukrowe otrzymywane w oparciu o odnawialną bazę surowcową

Bożenna

Różycka-Roszak

Prof. dr hab.

204 000

27.09.2010

26.09.2013

40.

N N313 766540

Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych aparatów udojowych na zdolność utrzymania wybranych parametrów doju przy wahaniach podciśnienia roboczego w instalacji dojarki rurociągowej

Danuta

Skalska

Dr inż.

106 840

16.05.2011

15.05.2013

41.

N N313 189238

Wyznaczenie dopuszczalnych nacisków powierzchniowych dla wybranych produktów rolniczych na podstawie badan eksperymentalnych i w oparciu o modele dyskretne

Roman

Stopa

Dr inż.

331 200

09.04.2010

08.04.2013

42.

N N313 768540

Ocena przydatności wybranych substratów pochodzenia rolniczego i przemysłowego do pozyskiwania biogazu na przykładzie wybranego powiatu rolniczego PROMOTORSKI

Józef

Szlachta

Prof.dr hab.

49 950

16.05.2011

15.05.2013

43.

N N305 401438

Charakterystyka roślin inwazyjnych z rodzaju Solidago L. występujacych na obszarze południowo-zachodniej Polski

Magdalena

Szymura

Dr

90 000

29.03.2010

28.03.2013

44.

N N112 317638

Koncepcja zaprojektowania i wdrożenia produktu regionalnego "wołowina sudecka" na obszarach ONW Sudety

Bożena

Tańska-Hus

Prof. dr hab.

150 000

22.04.2010

21.10.2012

45.

N N303 506238

Taksonomia i filogeneza ramienic (Charophyta) rodzaj Chara sekcja Hartmania – na podstawie badań morfologicznych i molekularnych

Jacek

Urbaniak

Dr inż.

153 000

26.03.2010

25.09.2013

46.

N N306 388137

Właściwości zwietrzelin i gleb wytworzonych z wybranych skał zasadowych Dolnego Śląska
PROMOTORSKI

Jerzy

Weber

Prof. dr hab.

36 650

29.09.2009

04.02.2012

47.

N N305 395638

Ocena stanu materii organicznej i właściwości gleb antropogenicznych na zrekultywowanych terenach zdegradowanych geomechanicznie

Jerzy

Weber

Prof. dr hab.

149 750

24.03.2010

23.03.2013

48.

N N305 362639

Środowisko glebowe w rejonie składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Bełchatów i Adamów
PROMOTORSKI

Jerzy

Weber

Prof. dr hab.

50 000

28.10.2010

27.10.2013

49.

N N310 013040

Oddziaływanie międzyplonów ścierniskowych uprawianych w ramach KPR na siedlisko glebowe, plon i wartość technologiczną ziarna jakościowej pszenicy jarej

Wiesław

Wojciechowski

Dr hab.

133 540

13.06.2011

12.06.2014

50.

N N310 090836

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem, borem i siarką na plon nasion i profil kwasów tłuszczowych jasno i ciemnonasiennych odmian lnu oleistego

Anna

Wondołowska-Grabowska

Dr inż.

140 750

07.07.2009

06.07.20131   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna