Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2012Pobieranie 2.6 Mb.
Strona16/19
Data07.05.2016
Rozmiar2.6 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

d) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,Lp.

Nr projektu

Tytuł projektu

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce naukowej

Data zawarcia umowy

(dd.mm.rrrr)Termin zakończenia realizacji projektu

(dd.mm.rrrr)Nazwa instytucji finansującej

Nazwa programu w ramach którego projekt jest finansowany

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Lp.

Nr projektu

Tytuł projektu

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce naukowej

Data zawarcia umowy

(dd.mm.rrrr)Termin zakończenia realizacji projektu

(dd.mm.rrrr)Nazwa instytucji finansującej

Nazwa programu w ramach którego projekt jest finansowany

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1. Inne efekty praktyczne badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej

1) wykaz nowych technologii, materiałów, wyrobów, metod, oprogramowania opracowanych na rzecz innych podmiotów na podstawie umów zawartych przez jednostkę naukową.Lp.

Nazwa zadania

Nazwa zamawiającego

Nr umowy

Opis zadania (do 250 znaków ze spacjami)

Przychody jednostki naukowej [tys. zł]

1.

-

-

-

-

-

2) ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania artystyczne przygotowane na zlecenie przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, instytucji państwowych, samorządowych oraz zagranicznych lub międzynarodowychLp.

Nazwa ekspertyzy, opracowania lub dzieła

Nazwa zamawiającego

Nr umowy

Kierownik umowy

Opis zlecenia (do 250 znaków ze spacjami)

Przychody jednostki naukowej [zł]

1.

Badania wieloletnie „Ocena oddziaływania PRP SOL na plonowanie roślin oraz właściwości fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne gleby”

PRP Polska sp. z o.o.

76/6-R/2010

Prof. dr hab. Zofia Spiak

W 2012 roku prowadzono ostatni rok doświadczeń polowych w których wprowadzono pszenicę i rzepak. Nacisk położono na analizę gleb i zmianę ich właściwości fizycznych, chemicznych, i biologicznych. Podsumowano trzyletni okres badań i wydano zalecenia.

36 600

2.

Określenie przyczyn zamarcia żywotnika zachodniego na posesji Zakładu Hodowlano-Produkcujnego w Kobierzycach

Małopolska Hodowla Roślin-HBP Sp. zo.o.
Oddział - Nasiona Kobierzyc

9/4-R/12

Dr inż. Włodzimierz Kita

Przedmiotem opinii było określenie przyczyny zamarcia żywotnika zachodniego o obwodzie pnia 74 cm.

841

3.

Wpływ aktywatorów z oferty firmy Arysta LifeScience na plonowanie roślin oleistych

Arysta LifeScience Polska
Sp. z o.o. Warszawa

31/8-R/12

Dr hab. Marcin Kozak

 Praca naukowo-badawcza miała na celu ocenę przydatności zastosowania aktywatorów wzrostu i rozwoju w uprawie rzepaku ozimego.

15 000

4.

Aktywacja niemieckich nasion - realizacja doświadczeń polowych

Germains Seed Technology Norfolk, UK

11/8-R/12

Prof. dr hab.Urszula Prośba-Białczyk

 Umowa zawarta została z angielską firmą Germains Seed Technology. Zlecenie obejmowało porównanie procesu kiełkowania, rozwoju oraz plonowania i jakości cukru w zależności od przedsiewnej stymulacji nasion buraka cukrowego.

22 888

5.

Opracowanie opinii dla Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt IC 941/09

Sąd Okręgowy
Kalisz

18/4-R/12

Dr inż. Włodzimierz Kita

Przedmiotem opinii było określenie przyczyny nieprawidłowego rozwoju roślin pomidorów w gospodarstwie, powodów tak jak w postanowieniu sądu okręgowego z dnia 5 kwietnia 2012 roku (str. 762 akt). Również odpowiedź na szczegółowe pytania sądu i stron zadane na piśmie.

5 475

6.

Wykonanie oceny wartości nawozowej nawozów dolistnych na bazie substancji keratynowych

Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

19/6-R/12

Prof. dr hab. Zofia Spiak

Substancje keratynowe z krwi i piór testowano porównując do mineralnych nawozów azotowych w doświadczeniu wegetacyjnym. Oceniano ilość i jakość biomasy dwóch gatunków roślin nawożonych trzema sposobami; przed siewem, w czasie siewu oraz pogłównie.

20 325

7.

Wpływ uprawy w mieszankach na plonowanie i jakość nasion strączkowych

Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

21/8-R/12

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki

 Zlecenie dotyczyło wpływu zróżnicowanej ilości komponentów mieszanek, którymi są: bobik i pszenżyto, oraz łubin żółty i pszenżyto, na rozwój roślin, oraz ich plonowanie. Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego „Ulepszanie rodzimych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”, na którego realizację jest przyznana dotacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

97 561

8.

Rolnicza i ekonomiczna waloryzacja przedplonów strączkowych w uprawie rzepaku w regionie dolnośląskim

Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

22/8-R/12

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki

 Zlecenie obejmowało wpływ różnych roślin uprawianych jako przedplon: grochu, bobiku, pszenicy ozimej oraz łubinu wąskolistnego na rozwój i plonowanie rzepaku ozimego. Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego „Ulepszanie rodzimych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”, na którego realizację jest przyznana dotacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

48 780

9.

Siew punktowy jako nowy trend w agrotechnice roślin strączkowych w regionie dolnośląskim

Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

23/8-R/12

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki

Zlecenie obejmowało analizę zróżnicowanej ilości wysiewu, oraz różnych sposobów siewu na rozwój i plonowanie bobiku. Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego „Ulepszanie rodzimych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”, na którego realizację jest przyznana dotacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

65 041

10.

Analizy występowania bakterii patogenicznych dla ziemniaków w uprawach polowych

McCain Poland Sp. z o.o. Chociwel

41/4-R/12

Prof. dr hab. Stanisław Pietr

 Dobór oraz weryfikacja przydatności primerów w celu identyfikacji techniką PCR bakterii patogenicznych dla ziemniaka w warunkach in vivo oraz ocena ich występowania na różnych odmianach w warunkach produkcyjnych

25 000

11.

Analiza materiału roślinnego zbóż (pszenica i jęczmień) na zawartość azotu, fosforu, potasu, magnezu i suchej masy

Arysta LifeScience Polska
Sp. z o.o. Warszawa

33/6-R/12

Prof. dr hab. Zofia Spiak

W ramach umowy oceniano skład chemiczny ziarna pszenicy ozimej, jarej i jęczmienia zebranych z szeregu gospodarstw na Dolnym Śląsku przez międzynarodową firmę KWS. Analizowano również dynamikę pobierania azotu przez te gatunki roślin w okresie wegetacji.

16 845

12.

Testy skuteczności wybranych insektycydów na redukcję populacji mszyc zasiedlających uprawy ziemniaków

Bayer Sp z o.o.
Warszawa

65/4-R/12

Dr hab. Zdzisław Klukowski

Ocena porównawcza skuteczności nowej substancji aktywnej w zwalczaniu mszyc

21 000

13.

Przeprowadzenie badań w zakresie rolniczego wykorzystania popiołów ze spalania biomasy

EDF Polska CUW sp. z o.o. Warszawa

48/11-R/12

Dr inż. Roman Wacławowicz

Badania realizowano w trzech obszarach: Pierwszym była analiza właściwości fizyko-chemicznych popiołów z biomasy.  Drugim opracowanie dotyczące spełniania norm i wymagań prawnych odnoszących się do zagospodarowania popiołów, w ostatnim etapie badano wpływ ubocznych produktów spalania na wzrost i rozwój pszenżyta oraz na warunki siedliskowe.

30 000

14.

Wykonanie analizy ogólnej i pierwiastkowej oraz analizy parametrów fizyko-chemicznych popiołów z próbek biomasy pochodzenia rolnego i leśnego

PGNiG TERMIKA SA Warszawa

44/11-R/12

Dr inż. Roman Wacławowicz

 W badaniach wykonano analizę pierwiastkową  biomasy pochodzenia rolnego i leśnego. Po jej spaleniu zbadano fizyko-chemiczne  parametry popiołów ze szczególnym uwzględnieniem temperatury topliwości. Określono także  zawartość pierwiastków mających znaczenie w żywieniu roślin oraz metali ciężkich.

30 000

15.

Wpływ mieszanki kwitnących roślin na pożyteczna faunę pól uprawnych

BASF Polska sp. z o.o. Warszawa

53/4-R/12

Prof. dr hab. Michał Hurej

 Określenie atrakcyjności mieszanki kwitnących roślin dla drapieżnych i pasożytniczych organizmów pożytecznych w warunkach typowego krajobrazu rolniczego

65 000

16.

Wykonania doświadczeń typu K z pszenicą ozimą

COBOR
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie

68/12-R/12

Dr hab. Henryk Bujak

Wykonano doświadczenie polowe z odmianami pszenicy ozimej w ramach systemu PDOiR. Dokonano oceny cech użytkowych zgodnie z metodyką tego typu doświadczeń. Z powodu wymarznięcia doświadczenie zakończono przed terminem.

1 253

17.

Wykonania doświadczeń zgodnie z metodyką K z jęczmieniem ozimym i jarym oraz rzepakiem jarym

COBOR
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zbiszowie

8/8-R/12

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki

 Zlecenie obejmuje wykonanie doświadczeń o metodyce K z jęczmieniem ozimym, rzepakiem ozimym i jęczmieniem jarym. Wyniki doświadczeń mogą być wykorzystane jedynie przez Zleceniodawcę.

4 147

18.

Wykonanie analiz statystycznych i interpretacji wyników w ramach tematu : Badanie interakcji genotypowo-środowiskowej linii wsobnych i mieszańców kukurydzy dla oceny ich przydatności

IHAR, PIB w Radzikowie BŁONIE

47/12-R/12

Dr hab. Henryk Bujak

Wykonano analizy statystyczne i przeprowadzono interpretację wyników interakcji genotypowo-środowiskowych mieszańców kukurydzy dla wybranych cech użytkowych.

24 390

19.

Wykonanie analiz i opracowanie opinii o przydatności do stosowania w rolnictwie popiołu uzyskanego ze spalania wywaru gorzelnianego

Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk

71/6-R/12

Prof. dr hab. Zofia Spiak

 W popiele z wywaru gorzelnianego określano zawartość C-org., N, P, K, Mg i mikroelementów decydujących o jego wartości nawozowej. Oceniano również koncentrację zanieczyszczeń, głównie metali ciężkich i opisano możliwość wykorzystania tej substancji w rolnictwie.

13 821

20.

Potencjał podaży i popytu produktu regionalnego „Wołowina Sudecka”.


Urząd Gminy Kłodzko


Pismo RRL.041.06.18.2012


Prof. dr hab. Bożena Tańska-Hus

Dr Marek Nowak

Dr inż. Stanisław Minta


Zakres tematyczny zlecenia: obszary górskie i produkcja bydła mięsnego, projekt badawczy „Wołowina Sudecka”, produkcja i handel zagraniczny mięsem wołowym i cielęcym, potencjalna produkcja wołowiny kulinarnej na obszarze powiatów sudeckich, uwarunkowania konsumpcji wołowiny, struktura i potencjalna wielkość rynku produktu regionalnego wołowina sudecka, sugestie dotyczące wprowadzenia na rynek produktu „Wołowina Sudecka”.

-

21.

Koncepcja zaprojektowania i wdrożenia produktu regionalnego „Wołowina Sudecka” na obszarze ONW Sudety – wybrane wyniki badań.Starostwo Powiatowe w Kłodzku


Pismo OŚR. 611.1.2012.RL1


Prof. dr hab. Bożena Tańska-Hus

Dr Marek Nowak

Dr inż. Stanisław Minta


Zakres tematyczny zlecenia: czynniki określające podaż wołowiny i cielęciny w Polsce, wielkość i struktura pogłowia bydła w powiatach sudeckich, możliwości produkcji wołowiny pochodzącej z bydła w typie mięsnym na obszarze powiatów sudeckich, czynniki determinujące konsumpcję wołowiny, prognoza potencjalnego popytu na wołowinę sudecką.

-

22.

Wołowina sudecka jako nowy produkt regionalny – potencjał podaży i popytu oraz wybrane zagadnienia dotyczące wdrożenia.


Grupa Producencka „Wołowina Sudecka Sp. z o.o.”


Pismo z dnia 25.09.2012.


Prof. dr hab. Bożena Tańska-Hus

Dr Marek Nowak

Dr inż. Stanisław Minta


Zakres tematyczny zlecenia: czynniki warunkujące podaż bydła mięsnego w Polsce, pogłowie bydła ras mięsnych w powiatach sudeckich, potencjalna podaż wołowiny sudeckiej, trendy w konsumpcji wołowiny w UE i Polsce, wielkość i struktura potencjalnego rynku wołowiny sudeckiej.

-

23.

Preferencje potencjalnych konsumentów suplementów diety wytwarzanych na bazie jaj nowej generacji

Projekt Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie jaj nowej generacji (OVOCURA) nr POIG.01.03.01-00-133/08 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Umowa o dzieło z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu z dnia 02.11.2012.

Dr Marek Nowak


W opracowaniu przedstawiono wyniki badań ankietowych zrealizowanych w 2011 i 2012 roku na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego i podkarpackiego, które miały na celu ustalenie preferencji potencjalnych konsumentów suplementów diety wytworzonych na bazie jaj nowej generacji.

-

24.

Koncepcja utworzenia ponadgimnazjalnej szkoły akademickiej w Bożkowie we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

DS-E/1060/12

Prof. dr hab. Leszek Kordas

Dr inż. Tomasz SzukZlecenie dotyczyło analizy stanu istniejącego ZSA w Bożkowie oraz oceny wykonalności prawnej, organizacyjnej i ekonomicznej utworzenia i funkcjonowania ponadgimnazjalnej szkoły akademickiej w Bożkowie we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.


-

25.

Prawne aspekty wykorzystania energii wiatru w Niemczech

Ekspertyza wykonana przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

-

Dr KamilaKwaśnicka

Dr Dipl.-Geoökologe Ansgar QuinkensteinZlecenie dotyczyło opracowania Modułu nt: ,,Badania prawne wskazań dla energetyki wiatrowej” w ramach ekspertyzy pt. ,,Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim”

-

3) wykaz sprzedanych licencji i odpłatnego przeniesienia praw do know-howLp.

Nazwa licencji

Nazwa odbiorcy

Nr umowy

Opis licencji (do 250 znaków ze spacjami)

Przychody jednostki naukowej [tys. zł]

1.

-

-

-

-

-
 1. Dane o dwustronnych umowach międzynarodowych zawartych przez wydział, instytut, katedrę(Podać nazwę placówki, kraj, okres trwania umowy, liczba wyjazdów, wspólne osiągnięcia)

    1. Umowa dwustronna o wymianie materiałów genetycznych z rodzaju Lupinus, zawarta na okres 10 lat w roku 2003 (Bilateral Lupin Genetic Material Transfer Agreement) pomiędzy Katedrą Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz State Of Western Australia, represented by the Director General of Agriculture of 3 Baron-Hay Court South Perth, Western Australia (DAWA). W 2012 roku podjęto wspólne badania nad poszukiwaniem markerów molekularnych przydatnych do identyfikacji cechy cienkościenności nasion u łubinu wąskolistnego. Efektem tych prac będzie wspólna publikacja naukowa.

    2. Umowa w sprawie realizacji szeregu doświadczeń polowych „Aktywacja niemieckich nasion”, pomiędzy Germains Seed Technology (Dr Ludwig Pülschen, Hansa Road, Hardwick Industrial Estate, King’s Lynn, Norfolk, UK PE30 4 LG) a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, nr umowy 11/8-R/2012 Kierownik projektu: prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk Projekt badawczy rozpoczął się 1.03.2012 r. , a zakończył się w dniu 31.12.2012 r. Tytuł projektu: „Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion na rozwój i produkcyjność buraka cukrowego”. Wielokrotne przyjazdy Dr. Ludwiga Pülschena do Wrocławia miały na celu lustrację polową i omówienie szczegółów przebiegu doświadczenia polowego. Na bazie dotychczasowo przeprowadzonych badań stwierdzono, iż nasiona stymulowane (priming) mają wyższy potencjał plonotwórczy, co uwidoczniło się podczas prowadzenia niniejszego doświadczenia. Z nasion stymulowanych uzyskano wyższy o około 7 t . ha-1 plon korzeni i wyższą o około 500 kg . ha-1 wydajność cukru niż z nasion niestymulowanych. 1. Realizowane projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową
 1. Liczba i wykaz zadań badawczych finansowanych z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego realizowanych w roku 2012: 11

Lp.

Kierownik

zadania badawczegoTemat

Kwota przyznana

na realizację [zł]1

2

3

4

1.

Prof. dr hab. Jerzy Weber

Dynamika procesów glebowych w zróżnicowanych warunkach bioekologicznych i ich wpływ na środowisko przyrodnicze.

61849,58

2.

Dr hab. Józef Cież

Doskonalenie pozyskiwania i przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych w aspekcie uzyskania produktu najwyższej jakości z uwzględnieniem racjonalizacji nakładów energetycznych i zagospodarowania odpadów

91187,50

3.

Prof. dr hab. Barbara Kutkowska

Kierunki przemian społeczno-gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sektora żywnościowego i obszarów wiejskich

75628,34

4.

Dr hab. Teresa Brej, prof. nadzw.

Badania flory, roślinności i funkcjonowania ekosystemów naturalnych oraz antropogenicznie zmienionych

30112,00


5.

Prof. dr hab. Halina Kleszczyńska

Wpływ czynników fizykochemicznych na błony biologiczne i lipidowe modele błon

28718,64

6.

Dr hab. prof. nadzw. Henryk Bujak

Genetyczne podstawy hodowli odmian roślin uprawnych

15713,97

7.

Prof. dr hab. Leszek Kordas

Optymalizacja produkcji roślinnej w różnych agroekosystemach

40175,13

8.

Prof. dr hab. Michał Hurej

Mikroorganizmy oraz zoofauna w środowisku naturalnym, agroekosystemach i na terenach zurbanizowanych

44277,80

9.

Dr hab. Katarzyna Adamczewska -Sowińska prof. nadzw.

Doskonalenie technologii produkcji roślin ogrodniczych, z uwzględnieniem ich zbioru w różnych porach roku, optymalizacji nawożenia , stosowania płaskich okryć, wykorzystywania nowych podkładek i regulatorów wzrostu oraz oceny przydatności taksonów roślin ozdobnych na tereny zieleni

53024,99


10.

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki

Przyrodnicze, agrotechniczne i ekonomiczne aspekty uprawy roślin

36382,11

11.

Prof. dr hab. Zofia Spiak

Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na plon i skład chemiczny roślin z uwzględnieniem żyzności gleb, ochrony środowiska oraz reakcji roślin na czynniki stresowe

25622,29 1. Liczba i wykaz zadań badawczych finansowanych z dotacji MNiSW na prowadzenie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz słuchaczy studiów doktoranckich realizowanych w roku 2012: 61

Lp.

Kierownik

zadania badawczegoTemat

Kwota przyznana

na realizację [zł]1

2

3

4

1.

Mariusz Adamski

Analiza fenotypowa i molekularna endosymbiontów zasiedlających grzyby z rodzaju Pleurotus (Fr.) P. Kumm i Lentinus Fr.

1867,44

2.

Tomasz Bińczycki

Antropogenizacja środowiska glebowego Karkonoszy w świetle badań nad stosunkami izotopowymi ołowiu w glebach bielicowych na Równi pod Śnieżką

2801,16

3.

Oskar Bojko

Zasoby węgla organicznego w glebach i ekosystemach Sudetów – zróżnicowanie przestrzenne i perspektywy zmian

2178,68

4.

Małgorzata Borkowska

Uwarunkowania funkcjonowania organizacji pozarządowych na przykładzie Lokalnych Grup Działania na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego

2489,92

5.

Beata Cieniawska

Jakość opryskiwania upraw polowych w aspekcie wybranych parametrów procesu rozpylania cieczy

2801,16

6.

Anna Cudzik

Ocena skutków oddziaływania techniki na podłoża rolnicze o różnych technologiach uprawy gleby

3734,88

7.

Marta Czaplicka-Pędzich

Nowoczesna technologia uprawy winorośli na cele przerobowe w warunkach Dolnego Śląska – agrotechnika, jakość owoców oraz wina

4201,74

8.

Irmina Ćwieląg-Piasecka

Oddziaływanie pestycydów z materią organiczną gleby – wpływ czynników fizykochemicznych

4201,74

9.

Marcin Dębowski

Stanowisko do badania generatorów elektrycznych w siłowniach wiatrowych

2801,16

10.

Katarzyna Dudar

Pozyskiwanie haploidów na drodze androgenezy oraz krzyżowań oddalonych u wybranych gatunków roślin uprawnych

2801,16

11.

Karolina Falińska

Analiza wykorzystania środków technicznych w gospodarstwach zrzeszonych w grupie producentów rolnych

2489,92

12.

Leszek Gersztyn

Wpływ substancji organicznej na rozpuszczalność, fitoprzyswajalnosć i formy metali ciężkich w osadach poflotacyjnych górnictwa miedzi i arsenu

1867,44

13.

Magdalena Giemza-Mikoda

Warunki wzrostu i plonowania jęczmienia jarego w różnych systemach uprawy

2178,68

14.

Bartłomiej Glina

Przestrzenne zróżnicowanie płytkich gleb organicznych Gór Stołowych jako wynik antropogenicznych przeobrażeń

2801,16

15.

Łukasz Górnik

Polioptymalizacja procesu doboru srodków technicznych w gospodarstwach rolnych

2801,16

16.

Paskalis Grzemski

Właściwości reologiczne owoców wybranych odmian śliwy

2178,68

17.

Marta Jabłońska

Reakcja pszenżyta jarego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze na różne systemy uprawy roli oraz czynniki regenerujące stanowisko

1867,44

18.

Justyna Janowska-Biernat

Ekonomiczne, społeczno-kulturowe i ekologiczne wyznaczniki trwałości i zrównoważenia rodzinnego gospodarstwa rolnego

4201,74

19.

Beata Jawoszek

Ocena możliwości intensyfikacji uprawy brzoskwini przy wykorzystaniu podkładki karłowej Pumiselect®

3112,30

20.

Bartosz Jaźwiec

Wpływ cech mechanicznych i reologicznych na ocenę sensoryczną wybranych suszy owocowych i warzywnych

2801,16

21.

Kamil Jodź

Modelowanie intensywności zgonów oraz prognozowanie przeciętnego dalszego trwania życia w Polsce

2801,16

22.

Anna Kapała

Regulacja prawna bezpieczeństwa żywności

4201,74

23.

Kamil Kędra

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość biologiczną kopru ogrodowego (Anethun graveolens L.)

2178,68

24.

Daria Kortylewska

Ocena wzrostu plonowania oraz jakości owoców śliwy i gruszy azjatyckiej w rejonie Wrocławia

2801,16

25.

Bartosz Kozak

Charakterystyka markerów molekularnych przydatnych do selekcji wybranych cech łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolis L.)

2801,16

26.

Katarzyna Kozłowska

Wpływ nawożenia dolistnego miedzią i manganem na wartość browarną jęczmienia jarego

2489,92

27.

Michał Kręgielewski

Identyfikacja wybranych markerów molekularnych Lupinus angustifolius L. dla wybranych cech

2801,16

28.

Michał Kruszyński

Efekty wdrażania programu rolnośrodowiskowego w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego

3112,40

29.

Magdalena Krygier

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość biologiczną owoców oberżyny (Solanum melongena L.)

2801,16

30.

Piotr Kuc

Zastosowanie uprawy konserwującej i dolistnego dokarmiania w produkcji kukurydzy na ziarno

3268,02

31.

Łukasz Kuta

Identyfikacja ryzyk powiązanych z pracą w indywidualnym gospodarstwie rolnym

2801,16

32.

Kamila Kwaśnicka

System prawny odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech

4201,74

33.

Andrzej Latusek

Dziedziczenie wybranych cech jakościowych na podstawie dwóch populacji mapujących żyta ozimego (Secale Cereale L.)

3112,40

34.

Krzysztof Lech

Wpływ parametrów suszenia metodą łączoną na jakość suszu z buraków ćwikłowych odwodnionych osmotycznie w roztworze owocowym z udziałem ziół

2801,16

35.

Anna Lehman

Rola międzyplonów w różnych zmianowaniach na glebie lekkiej

2178,68

36.

Agnieszka Lejman

Regulacja zachwaszczenia w mieszance jęczmienia jarego z grochem siewnym

2178,68

37.

Agnieszka Medyńska-Juraszek

Możliwość wykorzystania kompostów do sekwestracji pestycydów w glebie

3734,88

38.

Agnieszka Mruklik

Wybrane modele stopy krótkoterminowej w ubezpieczeniach na życie

2801,16

39.

Rafał Mulka

Modelowanie procesów fermentacji beztlenowej w biogazowniach

2178,68

40.

Rafał Ogórek

Rola Epicoccum nigrum Ling w patogenezie chorób zbóż

2178,68

41.

Paweł Ożóg

Możliwość wykorzystania czujników pojemnościowych w pomiarach przepustowości maszyn do zbioru ziemniaków

2178,68

42.

Kamil Pałka

Analiza właściwości siłowni wiatrowej zamieszczonej w obudowie rurowej

2801,16

43.

Magda Podlaska

Rozmieszczenie flory synantropijnej w niżowej części Dolnego Śląska

3268,02

44.

Ewa Pora

Wpływ obciążenia i składu roztworu glebowego na właściwości retencyjne supersorbentów

1244,96

45.

Hubert Prask

Wpływ stopnia rozdrobnienia substratów oraz sposobu ich podawania do komory fermentacyjnej na efektywność uzysku biogazu

2801,16

46.

Daniel Pruchniewicz

Wpływ czynników środowiskowych i sposobu użytkowania na roślinność łąk świeżych w wybranych rejonach Sudetów Środkowych

3112,40

47.

Krzysztof Pruski

Analiza właściwości elektrycznych materiałów pochodzenia biologicznego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

2801,16

48.

Małgorzata Rabiega

Rozmnażanie roślin z gatunku Stenia rebaudiana

2801,16

49.

Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz

Wpływ zrównoważonego rozwoju na konkurencyjność gospodarstw rybackich w dolinie Baryczy

3268,02

50.

Krzysztof Rutkiewicz

Pomoc publiczna w sektorach wrażliwych w świetle polityki konkurencji Unii Europejskiej

2801,16

51.

Małgorzata Serowik

Wpływ warunków suszenia na jakość suszu z owoców granatowca

2801,16

52.

Aneta Sikora

Monitoring na terenie Wrocławia trzmieli (Bambus sp) oraz poszukiwanie metod zwiększenia ich liczebnosci

2801,16

53.

Bartłomiej Spyrka

Wpływ warunków siedliskowych na powstawanie i wielkość uszkodzeń mechanicznych bulw ziemniaka dla przetwórstwa spożywczego

2489,92

54.

Iwona Strzelczyk

Zmiany w występowaniumezofauny glebowej powodowane wieloletnią uprawą żyta ozimego w monokulturze i zróżnicowanym nawozeniem

2801,16

55.

Ewelina Szydełko-Rabska

Wpływ form nawozów azotowych i sposobu ich stosowania na wysokośc i jakość plonu sorga cukrowego (Sorghum bicolor ssp. bicolor)

2489,92

56.

Ewa Tendziagolska

Uprawa zbóż w mieszaninach odmianowych z wykorzystaniem wsiewek międzyplonowych w warunkach ekologicznego gospodarowania

3268,02

57.

Rafał Tyszka

Właściwości submikroskopowe gleby oraz stosunki izotopowe wybranych pierwiastków jako wskaźniki pochodzenia materiału glebowego

3268,02

58.

Cecylia Uklańska-Pusz

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wartość odżywczą mało znanych gatunków warzyw i grzybów uprawnych

4201,74

59.

Aneta Wójtowicz

Wpływ rozmieszczenia nasion na rozwój i plonowanie odmian rzepaku ozimego

2489,92

60.

Patryk Zagórski

Wpływ nawożenia dolistnego mikroelementami B, Cu, Mn i regulatora wzrostu na wzrost, rozwój i plonowanie kilku odmian ziemniaka

2489,92

61.

Gabriel Zygmunt

Wpływ sterowania barwą i natężeniem światła na rozwój roślin

2178,68 1. Wykaz doktorantów otrzymujących stypendium w programie "Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Mariusz Adamski

2.

Monika Białkowska

3.

Marta Gwiżdż

4.

Beata Hermanowicz

5.

Bartosz Kozak

6.

Anna Kuś

7.

Andrzej Tomasz Latusek

8.

Rafał Ogórek

9.

Katarzyna Pisarska

10.

Iwona Rybka

11.

Bartłomiej Spyrka

12.

Weronika Włodarczyk1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna