Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2012Pobieranie 2.6 Mb.
Strona17/19
Data07.05.2016
Rozmiar2.6 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19 1. Baza laboratoryjna

Posiadanie laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji: 1 1. nazwa laboratorium: Centrum Analiz Jakości Środowiska,

 2. profil działalności: badania chemiczne, analityka chemiczna, badania właściwości fizycznych (próbki środowiskowe),

 3. dokument nadający uprawnienia - nazwa, data, instytucja wydająca, zakres uprawnień: Akredytacja dla laboratorium badawczego wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzona certyfikatem nr AB 1293 dnia 3 listopada 2011 przez Polskie Centrum Akredytacji , 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska,

 4. liczba procedur i ich zakres: zakres akredytacji dostępny na stronie: PCA www.pca.gov.pl (23 metody objęte zakresem akredytacji),

 5. liczba i opis wdrożonych międzynarodowych systemów jakości przyjętych w Unii Europejskiej: - 1. Patenty i wdrożenia
 1. Wykaz patentów na wynalazek udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielonych za grani­cą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca wynalazku

Lp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Numer patentu

Data udzielenia patentu (wydanie decyzji)

(dd.mm.rrrr)Nazwa wynalazku

Czy wynalazek został wdrożony (tak/nie)

Miejsce wdrożenia

Nazwa podmiotu

Rok wdrożenia

1.

Leszek

Kordas

Prof. dr hab.

213169

14.07.2012

Zestaw do pobierania profili glebowych

nie

-

-

-

2.

Leszek

Kordas

Prof. dr hab.

-

18.12.2012

Silos na materiały sypkie, zwłaszcza na nasiona

nie

-

-

-

3.

Stanisław

Piotr


Mariusz

Peroń

Czajka


Surma

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Dr inż.


-

19.12.2012

Sposób suszenia pyłku kwiatowego zwłaszcza obnóży pyłkowych

nie

-

-

-

4.

Alina

Teresa


Włodzimierz

Anna


Świzdor

Kołek


Kita

Panek


Dr

Dr hab.


Dr inż.

Dr


212716

04-06-2012

Sposób wytwarzania 3-β-hydroksy-17a-oxa-D-homo-5α-androst-17-onu

nie

-

-

-

5.

Alina

Teresa


Włodzimierz

Anna


Świzdor

Kołek


Kita

Panek


Dr

Dr hab.


Dr inż.

Dr


212717

04-06-2012

Sposób wytwarzania 17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu (testololakton)

nie

-

-

-

6.

Tomasz

Ewa


Agnieszka

Jarosław


Anna

Elżbieta


Tronina Huszcza

Bartmańska

Popłoński

Madej


Pląskowska

Dr inż.

Dr hab.


Dr

Mgr inż.


Mgr inż.

Dr hab.


-

20-09-2012

„Nowy 2”-(2””-hydroksyizopropylo)-dihydrofurano[2”,3”:3’,4’]-2’,4-dihydroksy- 6’-metoksy-α,β-dihydrochalkon i sposób jego wytwarzania

nie

-

-

-

2) Wykaz patentów na wynalazek udzielonych za granicą lub udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Pol­skiej na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca wynalazkuLp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Numer patentu

Data udzielenia patentu

(dd.mm.rrrr)Nazwa podmiotu, któremu udzielono patentu na wynalazek

Nazwa wynalazku

Czy wynalazek został wdrożony (tak/nie)

Miejsce wdrożenia

Nazwa podmiotu

Rok wdrożenia

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3) Wykaz praw ochronnych na wzór użytkowy lub znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielonych za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest ich twórcaLp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Numer prawa ochronnego

Data udzielenia prawa ochronnego

(dd.mm.rrrr)Nazwa prawa ochronnego

Czy wzór został wdrożony (tak/nie)

Miejsce wdrożenia

Nazwa podmiotu

Rok wdrożenia

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4) Wykaz wykorzystanych praw autorskich przysługujących pracownikom jednostki naukowej do utworu będącego wyni­kiem działalności twórczej z zakresu architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztukiLp.

Nazwa praw autorskich

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Czy utwór został wykorzystany (tak/nie)

Miejsce wykorzystania

Nazwa podmiotu

Rok wykorzystania

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

5) Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostkę naukową, której pracowni­kiem jest twórca wynalazkuLp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Numer zgłoszenia

Data zgłoszenia

(dd.mm.rrrr)Nazwa wynalazku

1.

Adam

Aneta


Agnieszka

Antoni


Krzysztof

Figiel

Wojdyło


Zawirska

Szumny


Lech

Dr hab.

Dr hab.


Dr inż.

Dr inż.


Mgr inż.

P-400135

25.07.2012

Sposób otrzymywania chipsów z owoców albo warzyw

2.

Elżbieta

Antoni


Stanisław J.

Gębarowska

Szumny


Pietr

Dr inż.

Dr inż.


Prof. dr hab.

P-400136

25.07.2012

Sposób izolacji laktonów z hodowli mikroorganizmów

3.

Leszek

Wanda


Kordas

Tasz


Prof. dr hab.

Mgr


P402071

17.12.2012

Sposób rekultywacji składowisk mineralnych

4.

Leszek

Wanda


Kordas

Tasz


Prof. dr hab.

Mgr


P402073

17.12.2012

Sposób rekultywacji składowisk mineralnych

5.

Leszek

Wanda


Kordas

Tasz


Prof. dr hab.

Mgr


P402075

17.12.2012

Sposób rekultywacji składowisk mineralnych

6.

Leszek

Wanda


Kordas

Tasz


Prof. dr hab.

Mgr


P402076

17.12.2012

Sposób rekultywacji składowisk mineralnych

7.

Leszek

Wanda


Kordas

Tasz


Prof. dr hab.

Mgr


P402077

17.12.2012

Sposób rekultywacji składowisk mineralnych

8.

Leszek

Wanda


Kordas

Tasz


Prof. dr hab.

Mgr


P402078

17.12.2012

Sposób rekultywacji składowisk mineralnych

9.

Leszek

Wanda


Kordas

Tasz


Prof. dr hab.

Mgr


P402079

17.12.2012

Sposób rekultywacji składowisk mineralnych

10.

Leszek

Wanda


Kordas

Tasz


Prof. dr hab.

Mgr


P402080

17.12.2012

Sposób rekultywacji składowisk mineralnych

11.

Leszek

Wanda


Kordas

Tasz


Prof. dr hab.

Mgr


P402081

17.12.2012

Sposób rekultywacji składowisk mineralnych

12.

Wiesław

Joanna


Jacek

Tomaszewski

Markowska

Markowski


Mgr inż.

Dr inż.


Dr inż.

P-399488

12.06.2012

Sposób zwiększania przepustowości budowli hydrotechnicznych i/lub komunikacyjnych

6) Zgłoszenie wynalazku za granicą przez jednostkę, której pracownikiem jest twórca wynalazkuLp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Numer zgłoszenia

Kraj zgłoszenia

Data zgłoszenia

(dd.mm.rrrr)Nazwa wynalazku

1.

-

-

-

-

-

-

-

7) Wykaz wyłącznych praw do odmiany roślin udzielonych jednostce naukowej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub udzielonych za granicąLp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Nazwa rośliny

Nazwa odmiany

Rok uzyskania praw

Jednostka przyznająca prawo do odmiany rośliny

1.

-

-

-

-

-

-

- 1. Udział w sieciach naukowych lub konsorcjach naukowo-przemysłowych
 1. Liczba sieci naukowych w których uczestniczy jednostka: 2

 1. opis specjalności naukowej sieci;

 2. wykaz jednostek naukowych tworzących sieć naukową.

Nazwa sieci i opis specjalności naukowej sieci

Jednostki naukowe tworzące sieć

Scientific Network AGRORISKS
eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska

1.University of Agricultural Sciences Vienna, Austria

2. Catholic University Leuven Belgium

3. South-Western University”Neofit Rilsky” Bulgaria

4. Estonian Agricultural University Tartu, Estonia

5. Institut of Agricultural a. Environmental Engineering, Wageningen, Holandia

6. Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Litwa

7. Institute of Agricultural Engineering, Bornim, Niemcy

8. North-West Research Institute of Agricultural Engineering a. Electrification, St. Petersburg, Rosja

9. Scottish Agricultural College, Ayr,

10. Swedish University of Agricultural Science, Alnarp, Szwecja

11. Ukrainian Research Institute on testing a. Forecasting of machinery a. technologies for Agricultural Protection, Kiev, Ukraina

12. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

13. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Agroinżynierii

14.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Instytut Technologii Miesa,

15. Uniwersytet Zachodniopomorski w Szczecinie, Instytut Inżynierii Rolniczej,

16. Instytut Weterynarii w Puławach,

17. Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy,

18. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Poznań

19. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa,

20. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa i Inzynierii Środowiska,

21. Instytut Zootechniki, Kraków

22.Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, PoznańAgEngPol
rozwój zrównoważonego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, konsorcjów obszarów wiejskich.

Jest to dobrowolne porozumienie uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych podejmujących na podstawie umowy zorganizowaną współpracę związaną z prowadzeniem wspólnych badań naukowych i pracami rozwojowych, służących rozwojowi agroinżynierii.


Celami Sieci jest szeroko rozumiana współpraca ukierunkowana m.in. na:konsolidację potencjału naukowo-badawczego, ułatwianie uczestnikom Sieci przystępowanie do krajowych i międzynarodowych programów badawczych oraz korzystanie z funduszy krajowych i europejskich przeznaczonych na badania naukowe, rozwój technologiczny i wdrożenia.


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Politechnika Koszalińska

Politechnika Opolska

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk  w Lublinie

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

 1. Liczba konsorcjów naukowo-przemysłowych, w których skład wchodzi jednostka naukowa: 2

   1. nazwa konsorcjum;

   2. zakres działania konsorcjum;

   3. wykaz jednostek naukowych wchodzących w skład konsorcjum.Nazwa konsorcjum i zakres działania konsorcjum

Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum

Krajowe Konsorcjum Polski Synchrotron

Utworzone pierwsze w Polsce Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS koordynuje prace nad utworzeniem urządzenia badawczego – synchrotronu, którego uruchomienie planuje się w Krakowie, w III dekadzie 2014 r.Politechnika Warszawska

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Instytut Energii Atomowej – Świerk

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Instytut Tele- i Radio-techniczny w Warszawie

Instytut Problemów Jądrowych – Świerk

Uniwersytet Jagielloński

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Politechnika Krakowska

Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Politechnika Rzeszowska

Uniwersytet Rzeszowski

Politechnika Szczecińska

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Politechnika Lubelska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Politechnika Gdańska

Uniwersytet Gdański

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachKonsorcjum ,,Optymalizacja produktywności nowego lnu i jego zastosowanie jako źródła surowcowego preparatów biomedycznych”
Współdziałanie stron w zakresie badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności służących do opracowania innowacyjnych produktów podczas realizacji projektu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Lider

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 1. Członkostwo we władzach i pełnione funkcje w zagranicznych lub międzynaro­dowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych oraz komite­tach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego)

1) członkostwo we władzach i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w zagranicznych lub międzynaro­dowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw

Lp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Nazwa organizacji

Pełniona funkcja

(w tym funkcja przewodniczącego)Rok wyboru

1.

Anna

Karczewska

prof. dr hab. inż.

ISEB, International Society for Environmental Biogeochemistry

Członek International Committee (2009-2012)

2001

2.

Jerzy

Weber

prof. dr hab.

IHSS, International Humic Substances Society

Past President

(2010 – 2012)2010

3.

Jerzy

Weber

prof. dr hab.

EGU, European Geosciences Union

Chairman of the Duchaufour Medal Committee (2009-2012)

2005

4.

Jerzy

Weber

prof. dr hab.

ISEB, International Society for Environmental Biogeochemistry

Vice-chair ISEB

(2009-2012)2007

5.

Jerzy

Weber

prof. dr hab.

ISEB, International Society for Environmental Biogeochemistry

Członek Executive Board (2009-2012)

2005

6.

Jerzy

Weber

prof. dr hab.

ISEB, International Society for Environmental Biogeochemistry

Członek International Committee (2009-2012)

1991

2) członkostwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism nauko­wych znajdujących się w bazach ERIH lub JCR, w tym funkcje redaktora naczelnegoLp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Nazwa czasopisma naukowego

Współczynnik Impact Faktor (IF)

Nazwa bazy w której jest umieszczone czasopismo

(JCR, ERIH)Pełniona funkcja

(w tym funkcja redaktora naczelnego)Rok wyboru

1.

Cezary

Kabała

Prof. dr hab.

Journal of Plant Nutrition and Soil Science

1,596

JCR

Członek Editorial Board

2008

2.

Cezary

Kabała

Prof. dr hab.

Environmental Geochemistry and Health

1,620

JCR

Członek Editorial Board

2011

3.

Eugeniusz

Kołota

Prof. dr hab.

Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Horticulture

0,375

JCR

Członek Rady Naukowej

2011

4.

Piotr

Stępień

Dr

Acta Physiologiae Plantarum

1.639

JCR

Członek rady redakcyjnej

2009

5.

Piotr

Stępień

Dr

Environmental and Experimental Botany

2,985

JCR

Członek rady redakcyjnej

2006

6.

Piotr

Stępień

Dr

Biochemical Systematics and Ecology

0,931

JCR

Członek rady redakcyjnej

2005

7.

Piotr

Stępień

Dr

Scientia Horticulturae

1,527

JCR

Członek rady redakcyjnej

2006

8.

Piotr

Stępień

Dr

Journal of Plant Growth Regulation

2,859

JCR

Członek rady redakcyjnej

2008

9.

Jerzy

Weber

Prof. dr hab.

Pedosphere

1,161

JCR

Członek Editorial Committee

2010

10.

Jerzy

Weber

Prof. dr hab.

Journal of Geochemical Exploration

1,440

JCR

Associate Editor

2012

3) członkostwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism nauko­wych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF), za publikację w których przyznaje się co najmniej 8 pkt zgodnie z wykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, w tym funkcję redaktora naczelnegoLp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Nazwa czasopisma naukowego

Pozycja w wykazie MNiSW

Pełniona funkcja

(w tym funkcja redaktora naczelnego)Rok wyboru

1.

Michał

Hurej

Prof. dr hab.

Journal of Plant Protection Research

697

Członek rady programowej

2005

2.

Eugeniusz

Kołota

Prof. dr hab.

Folia Horticulturae

476

Wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego

2000

3.

Andrzej

Matysiak

Prof. dr hab.

Ekonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

416

Członek rady naukowej

2012

4) członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje pań­stwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodoweLp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Nazwa zespołu eksperckiego

Nazwa instytucji powołującej

Opis zadań eksperta (do 250 znaków ze spacjami)

1.

Henryk

Bujak

Dr hab.

Komisja Rejestrowa ds. Odmian Kukurydzy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Członek Komisji

Analiza wyników doświadczeń rejestrowych odmianami kukurydzy i podejmowanie decyzji o rekomendacji najlepszych nich do wpisu Krajowego Rejestru Odmian Roślin Rolniczych.2.

Henryk

Bujak

Dr hab.

Krajowy Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin UprawnychCzłonek Zespołu

Opiniowanie trybu i zasad funkcjonowania PDOiR, sposobu opracowywania wyników badań i doświadczeń oraz zasad tworzenia list odmian zalecanych do uprawy.3.

Henryk

Bujak

Dr hab.

Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Marszałek województwa dolnośląskiego,

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin UprawnychZastępca Przewodniczącego Zespołu

Udział w tworzeniu i zatwierdzanie planu badań i doświadczeń wojewódzkich PDOiR, dobór rodzaju doświadczeń, odmian i źródeł finansowania.4.

Maria

Golinowska

Dr hab.

Komitet Ochrony Roślin PAN

PAN

Członek Komitetu

Opiniowanie ekspertyz dotyczących ekonomicznej efektywności ochrony roślin.5.

Maria

Golinowska

Dr hab.

Rada Naukowa Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Udział w dyskusji i zatwierdzaniu otwarcia przewodów doktorskich, recenzowanie prac doktorskich, prowadzenie pracy doktorskiej, zatwierdzanie planów działalności naukowej IRWiR PAN i sprawozdań rocznych działalności naukowej Instytutu. Dyskusja i głosowanie w sprawach osobowych pracowników naukowych (awanse, wybory kierowników zakładów i Dyrektora Instytutu.

6.

Jan

Kaczmarek

Prof. dr hab.

Rada Naukowa IHAR

Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi

Zastępca przewodniczącego Rady

Opiniowanie działalności naukowo-badawczej Instytutu, tworzenie kierunków i priorytetów badawczych.7.

Jan

Kaczmarek

Prof. dr hab

Rada Naukowa Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk

Cłonek Rady

Opiniowanie działalności naukowo-badawczej Instytutu, tworzenie kierunków i priorytetów badawczych.8.

Jan

Kaczmarek

Prof. dr hab

Rada Konsultacyjna Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Przewodniczący Rady

Opiniowanie działalności COBORU, tworzenie kierunków i priorytetów badań rejestrowych.9.

Jan

Kaczmarek

Prof. dr hab.

Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego

Marszałek województwa dolnośląskiego,

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin UprawnychZastępca Przewodniczącego Zespołu

Udział w tworzeniu i zatwierdzanie planu badań i doświadczeń wojewódzkich PDOiR, dobór rodzaju doświadczeń, odmian i źródeł finansowania.10.

Jan

Kaczmarek

Prof. dr hab

Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk

Członek Komitetu

Opiniowanie działalności naukowej i badawczej w dziedzinie genetyki i hodowli roślin, kierunków i priorytetów badawczych.11.

Eugeniusz

Kołota

Prof. dr hab.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych

Premier

Członek

Opiniowanie wniosku o nagrody MNiSzW w dziedzinie nauk rolniczych oraz dotacji na podreczniki akademickie z dyscypliny ogrodnictwa.12.

Eugeniusz

Kołota

Prof. dr hab.

Zespół Ekspertów przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie nauk rolniczych

MNiSW

Członek

Opiniowanie wniosków o mianowanie na tytuł profesora nauk rolniczych w zakresie recenzenta w przewodach habilitacyjnych.13.

Eugeniusz

Kołota

Prof.dr hab.

Prezydium Komitetu Nauk Ogrodniczych

PAN

Udział w pracach nad określeniem priorytetowych kierunków badań w zakresie nauk ogrodniczych w Polsce , z możliwościami zwiększenia rangi czasopism naukowych oraz transferu uzyskanych wyników do praktyki ogrodniczej.

14.

Barbara

Kutkowska

Prof. dr hab.

Komitet Sterujący ds. Strategii Rozwoju Województwa

Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego

Delegowany przez JM. Rektora UP we Wrocławiu na posiedzenia Komitetu Sterującego, udział w dyskusjach i konsultacjach dot. Strategii Rozwoju Woj. Dolnośląskiego do 2020 r.

15.

Barbara

Kutkowska

Prof. dr hab.

Rada Społeczna Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Marszałek Woj. Dolnośląskiego

Przewodnicząca, potem członek Rady, zatwierdzanie planów i sprawozdań finansowych oraz programów działalności DODR.

16.

Barbara

Kutkowska

Prof. dr hab.

Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN

PAN

Członek Prezydium, Przewodnicząca Sekcji Sudeckiej.

Współorganizowanie i uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych dotyczących interdyscyplinarnych problemów zagospodarowania terenów wiejskich położonych w górach. Publikowanie i recenzowanie prac dotyczących ekonomicznych zagadnień gospodarowania w górach.17.

Barbara

Kutkowska

Prof. dr hab.

Rada Naukowa Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Udział w dyskusji i zatwierdzaniu otwarcia przewodów doktorskich, recenzowanie prac doktorskich, prowadzenie pracy doktorskiej, zatwierdzanie planów działalności naukowej IRWiR PAN i sprawozdań rocznych działalności naukowej Instytutu. Dyskusja i głosowanie w sprawach osobowych pracowników naukowych (awanse, wybory kierowników zakładów i Dyrektora Instytutu.

18.

Barbara

Kutkowska

Prof. dr hab.

Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN

PAN

Członek Komitetu.

Uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych związanych z ekonomicznymi problemami sektora rolnego i obszarów wiejskich. Wypracowywanie w trakcie dyskusji stanowiska dotyczącego ważnych kwestii przyszłości WPR.19.

Danuta

Parylak

Prof. dr hab.

Komitetu Uprawy Roślin PAN

Prezes PAN w wyniku powszechnych wyborów

Ocena stanu, poziomu i priorytetów badawczych, poziomu wydawnictw naukowych oraz wytyczanie kierunków badań w dyscyplinie agronomia, opiniowanie w sprawach kształcenia rolniczego, upowszechniania wyników badań.

20.

Danuta

Parylak

Prof. dr hab.

Rada Naukowa IUNG PIB w Puławach

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Inicjowanie i opiniowanie pracy IUNG w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

21.

Danuta

Parylak

Prof. dr hab.

Rada Programowa przy Krajowym Centrum

Edukacji Rolniczej w BrwinowieMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Opiniowanie kierunków działania KCER, planów pracy i programów, szczególnie w zakresie

doskonalenia zawodowego nauczycieli.22.

Danuta

Parylak

Prof. dr hab.

Rady Naukowa Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych z ramienia EIT+

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Wspieranie opracowaniami studialnymi jednostki samorządu terytorialnego, instytucje gospodarcze, edukacyjne i badawczo-rozwojowe w budowaniu optymalnych strategii rozwojowych, szczególnie w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

23.

Stanisław Jerzy

Pietr

Prof. dr hab.

FP-ENV-2010

European Commission, Department Research & Technology

Ocena merytoryczna projektów badawczych zgłoszonych do finansowania w ramach 7 Programu Ramowego.

24.

Zofia

Spiak

Prof. dr hab.

Konsorcjum Centrum Kompetencji

Zakłady Azotowe Puławy

Wydawanie opinii o przygotowaniu osobowym i merytorycznym jednostek badawczych do realizacji konkretnych zadań badawczych.Opiniowanie wyników prac badawczych.

25.

Józef

Szlachta

Prof. dr hab.

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Członek Rady Naukowej Instytutu . Opiniowanie i doradztwo w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

26.

Józef

Szlachta

Prof. dr hab.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych

MNISW- wybory

Ocena rozwoju jednostek naukowych, kadry naukowej.

27.

Lesław

Zimny

Prof. dr hab.

Komisja ds. rejestracji odmian roślin korzeniowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Coroczne opiniowanie wniosków rejestrowych COBORU dotyczących przedłużenia lub odmowy wpisu w krajowym rejestrze odmian roślin korzeniowych.
 1. Działalność pracowników jednostki w redakcjach i kolegiach wydawniczych.

Prof. dr hab. Danuta Drozd

Członek Rady Redakcyjnej Acta Agrophysica

Prof. d hab. Michał Hurej

Członek rady programowej Journal of Plant Protection Research

Członek rady programowej Ziemniak Polski

Członek Komitetu Redakcyjnego Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Dr hab. Cezary Kabała prof. nadzw.

Członek Editorial Board Environmental Geochemistry and Health

Członek Editorial Board Journal of Plant Nutrition and Soil Science

Członek Komitetu Redakcyjnego Roczniki Gleboznawcze

Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota

Członek Kolegium Redakcyjnego Roczniki AR w Poznaniu Seria Ogrodnictwo

Członek Komitetu Redakcyjnego Vegetable Crops Research Bulletin

Wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego Folia Horticulturae

Członek Komitetu Redakcyjnego Acta Scientiarum Polonorum s. Hortorum Cultus

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki

Członek Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura

Redaktor Naczelny Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Barbara Kutkowska

Członek Rady Programowej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria Ekonomika Rolnictwa

Prof. dr hab. Jan Matuła

Członek Rady Redakcyjnej Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica

Prof. dr hab. Andrzej Matysiak

Członek Rady Naukowej Ekonomia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Danuta Parylak

Członek Rady Redakcyjnej Fragmenta Agronomica

Prof., dr hab. Zygmunt Owsiak

Redaktor merytoryczny Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ser. Inżynieria Rolnicza

Dr hab. Elżbieta Pląskowska

Członek Rady Redakcyjnej Mikologia Lekarska

Prof. dr hab. Zofia Spiak

Redaktor merytoryczny Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ser. Rolnictwo

Dr Piotr Stępień

Członek Rady Redakcyjnej Acta Physiologiae Plantarum

Członek Rady Redakcyjnej Environmental and Experimental Botany

Członek Rady Redakcyjnej Biochemical Systematics and Ecology

Członek Rady Redakcyjnej Scientia Horticulturae

Członek Rady Redakcyjnej Journal of Plant Growth Regulation

Dr Mirosław Struś

Członek Rady Redakcyjnej Wrocławski Przegląd Międzynarodowy

Prof. dr hab. Józef Szlachta

Członek Rady Wydawniczej EJPAU

Członek Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria

Członek Rady Programowej Inżynieria Rolnicza

Członek Rady Programowej Problemy Inżynierii Rolniczej

Członek Rady Konsultaycjnej Bydło

Prof. dr hab. Jerzy Weber

Associate Editor Journal of Geochemical Exploration

Członek Editorial Committee Pedosphere

Dr hab. Karol Wolski prof. nadzw.

Członek komitetu redakcyjnego Łąkarstwo w Polsce

Prof. dr hab. Lesław Zimny

Członek Rady Naukowej Annales UMCS Sectio E Agricultura

Członek Komitetu Redakcyjnego Fragmenta Agronomica


 1. Konferencje naukowe

1) wykaz i liczba konferencji międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę naukowąLp.

Nazwa konferencji

Data

dd.mm.rrrrMiejsce

Liczba uczestników prezentujących referaty

Liczba uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe

Procentowy udział referatów wygłoszonych przez oso­by z zagranicznych ośrodków naukowych

Liczba uczestników

Razem


w tym

z zagranicy1.

3th International Conference Sandstone Landscapes

25-28.04.2012

Wrocław-Kudowa Zdrój

24

18

75%

46

40

2) wykaz i liczba konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostkęLp.

Nazwa konferencji

Data

dd.mm.rrrrMiejsce

Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji

Liczba uczestników

Razem


w tym

z zagranicy1.

Rośliny strączkowe w rolnictwie integrowanym

12.06.2012

Pawłowice

8

78

0

2.

XII Sympozjum Mikroelementy w rolnictwie

11-14.09.2012

Głuchołazy

18

97

10

3) Liczba i tytuły referatów zagranicznych przedstawionych na konferencjach międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkęLp.

Tytuł referatu


Imię i nazwisko prelegentaJednostka naukowa, reprezentowana przez prelegenta

Kraj

Tytuł konferencjiData i miejsce

1.

Weathering and conservation of sandstone heritage: the biological dimension

Heather Viles

University of Oxford,

School of Geography and Environmental SciencesWielka Brytania drey Żywienia Roślin oraz Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, pzy współudziale pracowników

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

2.

Origin of regular cavities in European sandstones: field evidence for dissolution of carbonate and silica cement

Jiři Adamovíč

Academy of Science, Institute of Geology

Czechy

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

3.

Central European sandstone regions as islands of montane and Atlantic floristic element

Handrij Härtel

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic

Czechy

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

4.

New insights on biodiversity from old, climatically-buffered, infertile sandstone landscapes exemplified by Lesueur National Park, southwest Australia

Stephen D. Hopper

Royal Botanic Gardens in Kew

Wielka Brytania

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

5.

Transboundary Lidar-based 3D landscape assessment in the Elbe/Labe Sandstone Mountains

Elmar Csaplovics

Technical University of Dresden

Niemcy

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

6.

Between sand and sandstone: microrelief on very weakly cemented sandstones

Radek Mikuláš

Academy of Science, Institute of Geology

Czechy

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

7.

Study of factors for the formation of typical sandstone landscapes in China

Qi Deli

Chinese Academy of Sciences, Beijing

Chiny

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

8.

The Research Progress and Basic Questions on China Danxia Landform

Peng Hua

Chinese Academy of Sciences, Beijing

Chiny

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

9.

Sandstone columns of the 3rd Nile Cataract (Nubia, Northern Sudan)

Vacláv Cílek

Academy of Science, Institute of Geology

Czechy

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

10.

Temporal and spatial variability of microclimate in sandstone landscape: detailed field measurement

Jan Wild

Royal Botanic Gardens in Kew

Wielka Brytania

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

11.

Biological research and monitoring in the Elbe Sandstones (Saxon-Bohemian Switzerland)

Handrij Härtel

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic

Niemcy

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

12.

The pteridophytes of the Luxembourg Petite-Suisse sandstone area – Past, present and future

Yves Krippel

Natural History Museum of Luxembourg

Belgia, Luxemburg

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

13.

Bryophyte in the Czech sandstone landscapes areas

Ivana Marková

Bohemian Switzerland National Park, Krasna Lipa

Czechy

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

14.

Holocene fire dynamics and forest composition in the Elbe Sandstone area

Přemysl Bobek

Karl University, Department of Botany

Czechy

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

15.

Idols carved and engraved in sandstone in western Europe

Marie-Claude Auffret

University de Rouen

Francja

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

16.

The interplay between Taoist philosophy, Danxia Landscape and human beings – Tao follows Nature

Ren Fang

Ohio State University

Chiny, USA

3rd International Conference “Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation”

Wrocław - Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

17.

Zinc for sustainable global crop production and better nutritional diets

Ismail Cakmak

Biological Sciences & Bioengineering Program
Faculty of Engineering & Natural Sciences, Sabanci University

Turcja

Microelements in Agriculture

Głuchołazy

11-14. 09. 2012

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna