Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2012Pobieranie 2.6 Mb.
Strona19/19
Data07.05.2016
Rozmiar2.6 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Znaczącym sukcesem było uzyskanie przez kilkunastu doktorantów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego stypendiów unijnych w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2.).

W roku 2012 zanotowano wyższy w stosunku do roku 2011 poziom działalności publikacyjnej w zakresie publikacji w wysoko punktowanych czasopismach (o 13 pozycji) i wyraźnie niższy w czasopismach, wymienionych w części B wykazu ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na ogół nisko punktowanych. Pracownicy Wydziału opublikowali łącznie 235 recenzowanych prac w czasopismach, z czego tylko 46 w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports. Liczba monografii i rozdziałów w monografiach była również niższa od ubiegłorocznej i wyniosła 36 (w 2011 – 56). Działalność wynalazczo-wdrożeniowa pracowników Wydziału była na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego, w roku 2012 przyznano 6 patentów oraz dokonano 12 zgłoszeń patentowych.

Na Wydziale zorganizowano jedną konferencję międzynarodową i 2 konferencje krajowe i jest to wyraźnie mniej niż w roku ubiegłym. Mimo rysujących się zmian nadal niezadowalające jest zainteresowanie pracowników, szczególnie młodszej kadry naukowej, wyjazdami zagranicznymi. W roku 2012, na staże naukowe wyjechało sumarycznie o 14% więcej osób niż w roku 2011. Jest to konsekwencja wprowadzenia zapisu o konieczności odbycia stażu zagranicznego przed kolejnym awansem. Nie mniej jednak zbyt mała liczba osób wyjeżdżających, szczególnie do krajów Europy Zachodniej, budzi obawy o perspektywy rozwoju współpracy z zagranicą i pozyskiwania środków z funduszy unijnych.

W zakresie dydaktyki znaczącym osiągnięciem było uruchomienie nowego kierunku studiów Medycyna roślin, oraz uzyskanie pozytywnej oceny przez Polską Komisję Akredytacyjną w ramach tzw. oceny instytucjonalnej, która obejmowała funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Kontynuowano realizację finansowanego ze środków UE w ramach POKL. Działanie 4.1. Poddziałanie 4. 1.1. projektu, w skład którego wchodzi kierunek studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji, szkolenia oraz staże naukowe kadry dydaktycznej. Znaczącym osiągnięciem było uzyskanie finansowania ze środków UE w ramach POKL. Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.2. projektu Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami unikatowy kierunek zamawiany. Projekt ma być prowadzony w latach 2012-2015 a Uniwersytet otrzymał na ten cel ponad 1,7 mln zł.

Pracownicy i studenci Wydziału aktywnie uczestniczyli w niektórych przedsięwzięciach popularyzatorskich. Szczególnie znaczącym była organizacja II Pikniku Edukacyjnego pod hasłem: Zdrowa roślina - zdrowy świat połączony z promocją nowego, jedynego w Polsce kierunku studiów Medycyna roślin a impreza skierowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do kalendarza imprez wydziałowych weszła także cyklicznie organizowana Studencka Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Warunki Rozwoju Obszarów Wiejskich” organizowana przez Studenckie Koło Nauk Ekonomicznych i Społecznych „INES”.

W ramach kształcenia ustawicznego zrealizowano studia podyplomowe pt. Studia menedżerskie dla inżynierów. Dwoje studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego uzyskało stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Niewątpliwym sukcesem, dzięki wzbogaceniu oferty edukacyjnej oraz aktywnej działalności promocyjnej, był wzrost zainteresowania studiami na naszym Wydziale. Najwięcej kandydatów zarejestrowało się na kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - 7,1 osoby na 1 miejsce, co stanowiło trzeci wynik wśród wszystkich kierunków oferowanych na Uczelni. Limity przyjęć już w I naborze zostały osiągnięte na kierunkach Ekonomia, OŹEiGO oraz ZiIP. Na kierunkach Medycyna roślin, Ogrodnictwo i TRiL limity przyjęć zostały wypełnione po przeprowadzeniu II naboru. Przyjęć na zakładanym poziomie limitu nie udało się uzyskać na kierunku Ochrona środowiska, co było spowodowane nie uruchomieniem II naboru, oraz na kierunku Rolnictwo. Łącznie na studia stacjonarne przyjęto 960 osób, co stanowi większą liczbę niż w roku poprzednim. Zostało to spowodowane uruchomieniem nowego kierunku studiów Medycyna Roślin, na który przyjęto 93 osoby. Na studia niestacjonarne nawet po przeprowadzeniu kolejnych naborów we wrześniu 2012 wypełniono tylko część limitu miejsc. Z powodu zbyt małej liczby kandydatów nie uruchomiono studiów na kierunku Ekonomia, Ochrona Środowiska i TRiL.

W 2012 r. rozpoczęło działalność Centrum Badań nad Uprawą Grzybów Jadalnych i Leczniczych wyposażone w komory produkcyjne i laboratorium. Jest to jedyna tego typu placówka naukowo-badawcza na terenie południowo-zachodniej Polski, która spełnia także rolę zaplecza szkoleniowego dla producentów grzybów. W 2012 roku kontynuowano inwestycję pt. Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zmodernizowano ścieżki dydaktyczne w Swojcu.

Dużym sukcesem promującym osiągnięcia naukowe Wydziału było uzyskanie przez zespół kierowany przez prof. dr hab. Zofię Spiak Złotego Medalu na 61 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOWA za opracowanie metody rewitalizacji składowisk mineralnych, zwłaszcza gruntów bezglebowych. Za ten wynalazek zespół otrzymał również nagrodę I stopnia w Konkursie Rady FSNT NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”.Najbliższe działania muszą być nakierowane na poprawę pozycji Wydziału w zakresie działalności naukowej. Do najważniejszych należy wzrost liczby publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych o wysokim IF, szybsze wdrażanie do praktyki wyników prac naukowych, motywowanie pracowników do naukowych wyjazdów zagranicznych oraz intensyfikacja działań zmierzających do tworzenia zespołów badawczych ukierunkowanych na pozyskiwanie środków na badania ze źródeł zewnętrznych - granty NCN i NCBiR oraz unijne. Wydział ma duże szanse na rozszerzenie współpracy z uczelniami Azji Środkowej w ramach projektu EPASAT (lider - Uniwersytet w L'Aquila we Włoszech). Należy zadbać także o wzrost zainteresowania kształceniem na studiach doktoranckich ponieważ zmniejszeniu uległa liczba uczestników tych studiów. W zakresie dydaktyki niezbędna jest intensyfikacja działań promujących studia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym oraz dalsze rozwijanie możliwości kształcenia ustawicznego. Należy również doskonalić programy dydaktyczne wprowadzone w roku 2012 zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji. Realizacja nowych kierunków studiów (Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami) wymaga zwiększenia dorobku samodzielnych pracowników naukowych w obszarze tych nowych kierunków a także uzupełnienie specjalistycznej kadry. W zakresie inwestycji do najpilniejszych zadań należy utworzenie na bazie gospodarstwa Piecowice nowej stacji doświadczalnej, zapewniającej Wydziałowi Przyrodniczo-Technologicznemu oraz innym wydziałom możliwość prowadzenia działalności badawczej i dydaktycznej skoncentrowanej w jednym ośrodku, budowa szklarni w Psarach oraz stworzenie bazy socjalnej dla studentów odbywających praktyki zawodowe w stacji w Samotworze.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna