Sprawozdanie generalnego inspektora ochrony danych osobowych z działalności w roku 2005Pobieranie 1.72 Mb.
Strona1/33
Data10.05.2016
Rozmiar1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33SPRAWOZDANIE
GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005

. ISPIS TREŚCI


SPRAWOZDANIE
GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005 1

. II

. IIIWSTĘP
. AWprowadzenie - prawne podstawy działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Podstawą prawną działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), która weszła w życie 30 kwietnia 1998 r.1 oraz trzy rozporządzenia:

 1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

 2. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1025),

 3. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 94, poz. 923).. BBiuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
. 1Struktura organizacyjna.

Zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki pomocniczej, jaką jest Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Organizacja oraz zasady działania Biura określone zostały w statucie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 73, poz. 464 ze zm.). Strukturę organizacyjną Biura przedstawia poniższy wykres.


GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHline 29

ZASTĘPCA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


DYREKTOR BIURA GIODO
line 30


line 28

Departament Prawny

Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych
line 16 line 20 line 21 line 31

Dział FinansowyZespół Prasowy
line 22 line 27

Departament

Inspekcji
  1. Inspekcji


Departament Informatyki
line 19 line 25

Stanowisko

do spraw Pracowniczych

Pion

Ochrony
line 17 line 24Departament Skarg

Departament Organizacyjno-Administracyjny
line 26

Stanowisko

do spraw

Audytu Wewnętrznego


line 18 line 23
. 2Budżet.

Plan budżetu Generalnego Inspektora za rok 2005 po naniesieniu w nim zmian wyniósł:

 • wynagrodzenia 7 184 tys. zł

 • pochodne od wynagrodzeń 1 265 tys. zł

 • pozostałe wydatki 2 641 tys. zł

 • wydatki majątkowe 410 tys. zł

Zrealizowane w 2005 r. przez Generalnego Inspektora wydatki wyniosły:

 • wynagrodzenia 7 112 tys. zł

 • pochodne od wynagrodzeń 1 234 tys. zł

 • pozostałe wydatki 2 522 tys. zł

 • wydatki majątkowe 203 tys. zł

z tego kwota 90 tys. zł przeznaczona w 2005 r. na wydatki majątkowe należy do wydatków wygasających z końcem 2005 r. Kwota 297 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków nie wygasających z końcem 2005 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu Elektroniczna platforma komunikacji z GIODO „E-GIODO”2. Minister Finansów udzielił Generalnemu Inspektorowi pożyczki w kwocie 1 195 tys. zł. na prefinansowanie powyższego projektu.
. 3Stan zatrudnienia.

Przeciętne zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 115 osób.

Spośród ogółu zatrudnionych w Biurze GIODO 92 osoby były zatrudnione na stanowiskach merytorycznych, a 23 osoby jako personel pomocniczy. Znaczna większość pracowników Biura posiada wykształcenie wyższe – 94 osoby, z tego 72 prawnicze.Część .IOGÓLNA CHERAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna