Sprawozdanie kadencyjne za rok 2014 sitk rp oddział w warszawiePobieranie 113.28 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar113.28 Kb.


STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W WARSZAWIESPRAWOZDANIE KADENCYJNE

za rok 2014


SITK RP ODDZIAŁ W WARSZAWIE


Warszawa, marzec 2015r.

ODESZLI OD NAS NA ZAWSZE KOLEDZY CZŁONKOWIE SITK

w roku 2014
mgr inż. Jerzy Ostaszewicz

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

1. Władze Oddziału


 • ZARZĄD

Wojciech Wojtysiak - Prezes Honorowy

Stefan Sarna - Prezes Oddziału

1. Ireneusz Jasiński - Wiceprezes

2. Waldemar Lasek - Wiceprezes

3. Andrzej Zajączkowski - Wiceprezes

4. Anna Gregier - Sekretarz

5. Jerzy Mastalerczuk - Skarbnik

6. Piotr Hnatkowski - Zastępca Sekretarza

7. Kazimierz Chojnowski - Członek Zarządu, Przew. Komisji Imprez i Reportaży

8. Jerzy Jarzyna - Członek Zarządu ,Wiceprzew. Sekcji Drogowej

9. Adam Kotuszewski - Członek Zarządu, Przew. Sekcji Komunikacji Miejskiej

10. Jerzy Materna - Członek Zarządu, Przew. Komisji ds. Współpracy z Kołami

11 Joanna Poszepczyńska - Członek Zarządu, Przew. Komisji Wyróżnień

12. Marek Rolla - Członek Zarządu, Przew. Sekcji Drogowej

13. Bogdan Wojewódzki - Członek Zarządu, Przew. Komisji Kwalifikacyjnej ds. Rzeczoznawstwa

14. Czesław Wrotek - Członek Zarządu, Przew. Komisji ds. Pozyskiwania Zleceń
i Szkoleń

15. Henryk Wywiórka - Członek Zarządu, Przew. Sekcji Kolejowej,

16. Bogdan Kublin - Zastępca Członka Zarządu

17. Wiesława Barańska - Zastępca Członka Zarządu
 • Komisja Rewizyjna

1. Piotr Rakowski - Przewodniczący

2. Andrzej Rumianowski - Wiceprzewodniczący

3. Andrzej Głuchowski - Sekretarz

4. Wojciech Drela - Członek

5. Stanisław Jamszaruk - Członek


 • Sąd Koleżeński

1. Leszek Mikołajków - Przewodniczący

2. Jadwiga Bąk - Wiceprzewodnicząca

3. Beata Krzysztofowicz - Sekretarz

4. Władysław Krassowski - członek


Oddział posiada własne biuro, w którym pracuje 1 osoba na ½ etatu.

SEKCJE BRANŻOWE

Funkcje przewodniczącego pełnią:

1. Drogowo - Kol. Marek Rolla

2. Kolejowa - Kol. Henryk Wywiórka

3. Komunikacji Miejskiej - Kol. Adam Kotuszewski

4 Lotnicza - Kol. Marek Gnyś

5. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Kol. Leszek KaniaKOMISJE PROBLEMOWE

Funkcje przewodniczącego pełnią:

1. Szkoleniowa - Kol. Czesław Wrotek

2. Wyróżnień - Kol. Joanna Poszepczyńska

3. Kwalifikacyjna ds. Rzeczoznawstwa - - Kol. Bogdan Wojewódzki

4. ds. Pozyskiwania Zleceń - Kol. Czesław Wrotek

5. Współpracy z Kołami i Klubami - Kol. Jerzy Materna

6. Imprez i Reportaży - Kol. Kazimierz Chojnowski

Reprezentacja Oddziału w strukturach Krajowych Stowarzyszenia:

Zarząd Krajowy

- Andrzej Gołaszewski

- Anna Gregier

- Stefan Sarna


Krajowa Sekcja Kolejowa:

- Wiesława Barańska

- Ireneusz Jasiński

- Bogdan Kublin

- Roman Lubowiński

- Jerzy Materna

- Piotr Rakowski

- Grażyna Gawlik - Tarnowska

- Henryk Wywiórka
Krajowa Sekcja Lotnicza:

- Marek Gnyś- Kinga Sobolewska
Krajowa Sekcja Drogowa:

- Marek Rolla

- Grzegorz Małetka

- Jerzy Mastalerczuk


Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej

- Wiesław Witek


Krajowa Komisja Wyróżnień:

- Henryk Komorowski

- Adam Kotuszewski
Krajowa Komisja ds. Rzeczoznawstwa:

- Tadeusz Szyszkowski

- Adam Kotuszewski

- Jerzy Zalewski


Krajowy Klub Seniorów SITK

- Zbigniew Kozaczek

- Andrzej Zieliński
Krajowy Klub Miłośników Historii i Zabytków Transportu

- Andrzej Zajączkowski

- Irena Drążkiewicz.
2. Informacja o zwyczajnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym (zamykającym poprzednio i otwierającym bieżącą kadencję).
• Walne Zebranie Delegatów OW SITK odbyło się dnia 26 marca 2014r.

• W Walnym Zebraniu Delegatów Kół - Klubów brali udział uprawnieni do głosowania, którzy otrzymują mandaty tj.:- delegaci wybrani przez koła zakładowe i kluby na zasadach ustalonych przez Zarząd Oddziału to jest Prezes i Sekretarz Koła - Klubu oraz jeden delegat wybrany na każdych kolejnych pięciu członków Koła – Klubu;

 • członkowie Zarządu Oddziału i ich Zastępcy;

 • członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału i ich zastępcy;

 • przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału;

 • członkowie Honorowi SITK z terenu Oddziału.

• Protokół z WZD jest przechowywany w szafie pod kluczem jak również karty mandatowe, które są w kopertach zaklejowych i ostemplowanych.
Wnioski podjęte na WZD i ich realizacja (R:):

 1. Proponuje się przeanalizowanie przez nowy Zarząd wniosków z Walnego Zebrania Delegatów z 2010 r., które nie znalazły poparcia w Zarządzie Krajowym i ponowne ich przekazanie do ZK o ile zostaną uznane za uzasadnione mimo upływu czasu.

R: Zarząd przekazał sugestie do ZK (Komisja Rzeczoznawstwa) działań w celu zwiększenia roli rzeczoznawcy SITK w obowiązujących przepisach.

 1. Dla podniesienia prestiżu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz w celu zachęcenia do wstępowania nowych członków proponuje się rozważenie możliwości podjęcia przez Oddział działań na rzecz nadawania przez SITK „tytułu” dla inżynierów i techników, który podnosiłby ich prestiż. Zarząd powinien zaproponować brzmienie tego tytułu.

 2. W związku z brakiem wartości dodanej dla członków SITK i ich pracodawców z tytułu ich przynależności do SITK, co utrudnia pozyskanie nowych członków, postuluje się podjęcie działań, które stanowiłyby zachętę dla aktywnego członkostwa i wspierania przez pracodawców działania w SITK.

R (2 i 3): Zarząd rozważa celowość wprowadzenia oddziałowej nagrody dla wybitnego inżyniera/technika lub nagrodzonej w konkursie firmy budowlanej w formie statuetki. Statuetka przedstawiałaby motyw trylinki tj. prefabrykowanego elementu budowlanego do budowy dojazdów tymczasowych, popularnego do dzisiaj, opatentowanego w 1932r. przez Władysława Trylińskiego, inż. budownictwa transportowego z Warszawy. W tym celu wysłano zapytanie do Akademii Sztuk Pięknych o wykonanie nieodpłatne przez studentów projektu statuetki.


 1. Wnioskuje się o wyposażenie odpłatne członków SITK w tzw. wpinki z logiem Stowarzyszenia dla celów promocyjnych oraz podniesienia prestiżu członków.

R: Zarząd wystąpi do 2 grawerów o ofertę wykonania wpinki. Dla osób chętnych już obecnie wpinka jest dostępna w ograniczonej liczbie.

 1. Wnioskuje się o zwiększenie liczby szkoleń i innych działań podnoszących kwalifikacje zawodowe członków SITK.

R: W toku realizacji. W tym celu utworzono oddziałowy Ośrodek szkoleniowy.

 1. Proponuje się rozszerzenie współpracy SITK z izbami branżowymi.

R:W toku. Prowadzone są rozmowy z MIIB o prowadzenie wspólne szkoleń.

 1. Wnioskuje się o przekazywanie w ramach możliwości środków finansowych na działalność kół, klubów, sekcji oraz innych struktur Oddziału.

R:Zarząd wypracował we wrześniu 2014r. uchwałę o współfinansowaniu imprez z Klubami/Kołami.

 1. Sugeruje się wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad skreślania z listy członków osób zalegających ze składkami do Oddziału.

R: Zarząd podjął uchwałę o zasadzie reaktywacji byłych członków SITK, chcących ponownie kontynuować przynależność do Stowarzyszenia – tj. w takim przypadku, gdy zainteresowana osoba zalega ze składkami ponad 3 lata i wyrazi chęć ponownej przynależności musi wnieść składki członkowskie za ostatnie 3 lata .


 1. Wnioskuje się o weryfikację liczby kół, sekcji, klubów działających w Oddziale w celu uniknięcia rozdrobnienia struktury organizacji.

R: Zarząd przeanalizował ten wniosek. Powstanie nowych kół w zakładach pracy jest praktycznie ograniczone. Przewiduje się powołanie klubu inżynierii komunikacyjnej, który będzie skupiać członków z różnych zakładów pracy.

 1. Wnioskuje się o rozważenie możliwości realizacji przedsięwzięć organizacyjnych w celu upamiętnienia 70-lecia Oddziału i 420-lecia stołeczności Warszawy przypadających w roku 2016.

R: Wniosek w trakcie realizacji.

 1. Proponuje się intensyfikację działań tak, aby konferencje i szkolenia były organizowane przynajmniej raz na kwartał.

R: Zarząd prowadzi starania w tym kierunku (2 konferencje są w trakcie organizacji) z uwagą, że aktualnie konferencje są możliwe do realizacji pod warunkiem pozyskania sponsorów, którzy pokryją koszty. Odbycie szkoleń, które muszą być odpłatne, jest warunkowane zgłoszeniem odpowiedniej liczby chętnych, aby wpłaty pokryły koszty.

 1. Wnioskuje się o zapraszanie na organizowane przez Oddział szkolenia, konferencje i inne imprezy polityków oraz innych decydentów.

R: Wniosek w toku realizacji. Znane publiczne osoby uczestniczą w Forum dyskusyjnym.

 1. Proponuje się zwiększenie wykorzystania poczty elektronicznej i SMS w informacji członków Oddziału o aktualnych działaniach i imprezach.

R: Wniosek w trakcie realizacji. Koszty pocztowe Oddziału uległy redukcji.

14. Wnioskuje się o kontynuację prac p. Anny Gregier i Waldemara Laska nad rozwojem strony internetowej.
R: Staraniem Kol.Sekretarz Anny Gregier (sponsorowanie kosztów projektu)

i wiceprezesa Waldemara Laska, z twórczym zaangażowaniem Klubu Warszawskiego,

w szczególności kol. Beaty Krzysztofowicz, powstała nowa strona internetowa

Oddziału.

Wnioski z ubiegłej kadencji:

 1. Dotychczasowe pozytywne efekty uzasadniają wniosek, aby Zarząd kontynuował i rozwijał następujące formy działań: forum dyskusyjne, forum aglomeracyjne, szkolenia, konkurs prac dyplomowych, konferencje naukowo-techniczne i wycieczki techniczne na place budów ważnych obiektów transportowych Wniosek zrealizowano.

 2. Zarząd Oddziału powinien podjąć starania zwiększające atrakcyjność przynależności do SITK, w szczególności dla młodych członków. Kierunkiem godnym uwagi jest pozyskanie przez SITK RP prawa do sprawowania przez Stowarzyszenie istotnej roli w procesie nadawania uprawnień zawodowych, jak to ma miejsce w licznych krajach UE.

Z uwagi na rangę sprawy starania te należy prowadzić w porozumieniu z Zarządem Krajowym. – Wniosek został zrealizowany poprzez przekazanie sprawy nadawania uprawnień zawodowych do ZK. Zarząd Oddziału zaproponował młodych członkom bezpłatny udziału w organizowanych forach i konferencjach.

 1. Zarząd Oddziału powinien podjąć starania wykreowania własnego tytułu zawodowego związanego z transportem (certyfikatu) zaświadczającego o szczególnej wiedzy i umiejętnościach posiadacza takiego tytułu (certyfikatu). W tym sprawie Zarząd Oddziału skierował wniosek do Zarządu Krajowego o włączenie SITK w procedurę nadania certyfikatów audytora BRD. Wniosek został zrealizowany poprzez przekazanie sprawy do ZK. ZK nie poparł tej inicjatywy z uwagi na wejście w tym czasie w życie obowiązujących przepisów nadającym instytutom naukowym prawo przygotowania kandydatów na audytorów.

 2. Zarząd powinien dołożyć zdecydowanych starań zmierzających do likwidacji strat finansowych w kolejnych rocznych okresach obrachunkowych. W tym celu powinny być podejmowane działania takie jak:

 • intensyfikowanie usług rzeczoznawczych i szkoleniowych W tym celu zarząd wystąpił do samorządów oraz instytucji samorządowych z ofertami usług projektowych i szkoleń. Nie odnotowaliśmy jednak zainteresowania. Zarząd wystąpił też do Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa z wnioskiem o wspólne przygotowanie serii szkoleń dla członków Izby i SITK. Wniosek nie został uwzględniony.

 • racjonalizowanie wydatków m.in. poprzez korzystanie z poczty tradycyjnej na rzecz elektronicznej – Wniosek realizowano.

 • zapobieganie, w porozumieniu z zarządami kół i sekcji, powtórzenia się przypadków niepożądanych zachowań członków, sprzecznych z ekonomicznym interesem macierzystego Oddziału –Wniosek realizowano.

 1. Zarząd powinien zintensyfikować współpracę z Kołami i Sekcjami m.in. poprzez reaktywowanie pracy Komisji Współpracy z Kołami oraz organizowanie spotkań (również wyjazdowych) Zarządu z Kołami i Sekcjami (Drogową, Kolejową, Lotniczą, Komunikacji Miejskiej i Samochodową) w celu zwiększenie efektów działań wynikających ze statutowych obowiązków Stowarzyszenia. Podjęto działania realizacji wniosku. Z uwagi na trudności związane z zsynchronizowaniem terminu spotkań z poszczególnymi Kołami, Klubami i Sekcjami wniosek został częściowo zrealizowany i będzie kontynuowany.

 2. Zarząd powinien ułatwić członkom i osobom zainteresowanym dostęp do informacji
  o inicjatywach podejmowanych przez Oddział oraz informacji o ofercie usługowej Oddziału poprzez unowocześnienie i systematyczne aktualizowanie strony internetowej Oddziału
  a także i wydawanie, stosownie do potrzeb, materiałów w tekstowych typu biuletyny informacyjne. Wniosek realizowano na bieżąco.

 3. Zarząd powinien rozważyć powrót do organizowania przez Oddział, na zlecenie, konkursów na wielobranżowe rozwiązania komunikacyjne – Z uwagi brak zainteresowania klientów wniosku nie realizowano.

 4. Przeprowadzenie wyborów kadencyjnych jest złożonym i czasochłonnym zadaniem. Zgromadzone doświadczenie uzasadnia celowość powoływania licznej, wieloosobowej komisji skrutacyjnej do liczenia głosów. Chcąc usprawnić to liczenie głosów Zarząd powinien wnioskować do Federacji Stowarzyszeń o udostępnienie na kolejne wybory urządzeń automatycznie zliczających głosy w trakcie wyborów. Ze względu na potrzebę minimalizacji kosztów nie wystąpiono o te urządzenia.

3. Liczba członków Oddziału na koniec 2014r.
W 2014 r. przybyło 48 osób i na koniec roku sprawozdawczego w naszym Oddziale było 294 członków. Liczba ta jest rezultatem weryfikacji stanu płacenia składek przez członków do tego zobowiązanych.

Liczba członków biorących aktywny udział (tj. płacących składki) w działalności

Stowarzyszeniowej w bieżącej kadencji - 1/3 liczby ogółu członków.


4. Osiągnięcia Oddziału w skali kraju

• Osiągnięcia zbiorowe Oddziału.

- nie odnotowano.

• Osiągnięcia indywidualne członków jak poniżej.

- nie odnotowano.
5. Organizacja działalności merytorycznej (koła, kluby)
Liczba klubów i kół w Oddział 21

LICZBA CZŁONKÓW I KÓŁ W LATACH 2013-2014


Lp.

Sekcja

Liczba członków

Liczba Kół

2013

2014

2013

2014

1.

Kolejowa

68

97

5

5

2.

Drogowa

82

99

5

5

3.

Komunikacji Miejskiej

35

47

4

5

4.

Lotnicza

47

41

3

3

5.

Samochodowa

14

10

2

1

w tym

6.

Klub Warszawski

Członkowie Klubów w różnych Sekcjach

1

1

7.

Klub Seniorów

1

1

OGÓŁEM

246

294

21

21

W Oddziale jest 14 osób, które uzyskały godność Członka Honorowego.

Oddział skupia 84 emerytów i rencistów (oraz tylko 3 studentów), z czego 32 należą do Klubu Seniorów. Ponad połowa emerytów i rencistów należy do innych Kół (Klubów), głównie Klubu Warszawskiego.6. Działalność szkoleniowa
Oddział wspólnie z Klubem Międzyzakładowym przy Centrum Diagnostyki PLK PKP w 2014 r. zorganizował następujące kursy:

 • kurs doskonalący spawaczy regeneracji szyn i elementów rozjazdów kolejowych spawaniem / napawaniem łukowym (10 – 14.03) – 5 osób,

 • kurs doskonalący spawaczy z zakresu spawania termitem szyn kolejowych metodami SoWoS, SoWoS-P, SoWoS-P R350 (03 – 27. 06) – 10 osób,

 • kurs doskonalący spawaczy z zakresu spawania termitem szyn kolejowych metodami SoWoS, SoWoS-P, SoWoS-P R350 (26.06 – 17.07) – 6 osób,

 • kurs w zakresie nadzoru, kontroli wykonania i odbioru robót spawalniczych wykonywanych w stalowej nawierzchni kolejowej (20.10 – 06.11) – 6 osób.

W Klubie Warszawskim odbyły się dwa spotkania szkoleniowe: • o charakterze wspomnieniowym w 15 rocznicę odsłonięcia pomnika Ernesta Adama Malinowskiego w Peru połączone z wyświetleniem filmu. Prezentację przedstawił kol. Stanisław Zimnoch, uczestnik odsłonięcia pomnika.

 • pt.: „Dobre praktyki przy realizacji inwestycji drogowych”. W trakcie tego spotkania szkoleniowego dr inż. Michał Ćwiąkała omówił zagadnienia dotyczące reform w zakresie zamówień publicznych i cyklu projektu inwestycyjnego, nadzoru i kontroli finansowania dróg gminnych oraz przedstawił możliwości nowoczesnej optymalizacji procesu dróg gminnych.

7. Działalność konferencyjna


 • Współpracowaliśmy z Zarządem Krajowym przy organizowaniu LVII Technicznych Dni Drogowych, które odbyły się w dniach 19 – 21.XI.2014 r w Krynicy Zdroju. W czasie obrad nasi Koledzy mgr inż. Jerzy Lejk i dr inż. Tadeusz Suwara wygłosili referaty, a mgr Anna Gregier jako Przewodnicząca Komisji Wnioskowej treściwie przedstawiła Uchwałę Końcową.

Członkowie Koła przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego uczestniczyli w konferencji pt. „Zarządzanie lotniskami i przestrzenią użytku publicznego w Polsce”.
8. Współpraca koleżeńska
• Formy współpracy i komunikowania się oddziału z członkami
Członkowie naszego Oddziału uczestniczą w organizowanych imprezach okolicznościowych np. Jubileusze, a w Klubie Seniorów corocznie z okazji Świąt i Dnia Seniora (często połączone
z wręczaniem wyróżnień), a także cyklicznych np. w Forum Dyskusyjnym (opis Forum w p.17 ).

Jak co roku współuczestniczyliśmy z Kołami naukowymi przy Politechnice Warszawskiej (PW)


w organizowaniu kolejnej VIII Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Miasto i Transport na temat „Mobilności w miastach”, która odbyła się 27 marca 2014 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej. Miała ona charakter międzynarodowy, a trzy Sesje tematyczne prowadzili nasi Koledzy: Andrzej Brzeziński, Wiesław Witek i Mieczysław Reksnis. Autorami referatów byli, jak zazwyczaj także nasi Koledzy, m.in. prof. Wojciech Suchorzewski.
Na zebraniach w Kołach i Klubach wygłaszane są odczyty na tematy zawodowe, a dyskusja wskazuje na to, że uczestnicy tych spotkań na bieżąco śledzą wydarzenia techniczne, a ich komentarze są nieraz przydatne w pracy zawodowej. Np. w Klubie Warszawskim wygłaszone były następujące odczyty: „Zarządzanie własnością intelektualną”, „Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych”, „Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS”, „Perspektywy budowy kolei dużych prędkości powyżej 300 km/h oraz jej wpływ na rozwój gospodarczy i techniczny kraju”,
W Kole przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC) zorganizowano spotkania w Borowicach, Szymanach i w ULC omawiając problemy związane z usprawnianiem działania lotnisk.

• Prasa techniczna


W czasie konferencji staramy się przekazywać uczestnikom, a szczególnie studentom bezpłatnie prasę techniczną SITK. W Sekretariacie Oddziału są do wglądu czasopisma techniczne SITK i NOT. Niektóre Instytucje, przy których działają nasze Koła prenumerują miesięczniki fachowe.
• Formy działania ukierunkowane dla młodzieży
Studenci uczestniczą bezpłatnie w konferencjach organizowanych przez nasz Oddział. Istotne informacje uzyskiwane z konferencji publikowanych i inspirowanych przez SITK są przekazywane przez wykładowców, członków naszego Oddziału, studentom m.in. z PW i WAT w ramach zajęć praktycznych i wykładów.

Prezes Klubu Warszawskiego Kol. inż. Beata Krzysztofowicz nawiązała kontakt z Dyrekcją Zespołu Szkół im. Stanisława Wysockiego (dawna „Kolejówka”), zapraszając młodzież do udziału w konkursie fotograficznym..


• Formy działania ukierunkowane dla seniorów
Członkowie naszego Oddziału uczestniczą w organizowanych imprezach okolicznościowych np. Jubileusze, corocznie z okazji Świąt i Dnia Seniora. W spotkaniu Opłatkowym uczestniczy ksiądz Ryszard Marciniak kapelan kolejarzy.

Na zebraniach Klubu Seniorów zawsze wygłaszane są odczyty na tematy zawodowe, a dyskusja wskazuje na to, że Seniorzy na bieżąco śledzą wydarzenia techniczne, a ich komentarze są nieraz przydatne w pracy zawodowej. Były to m.in. odczyty pt.: „Koncepcja wykorzystania kolei w usprawnieniu transportu w aglomeracji warszawskiej”, „Nowoczesne pojazdy trakcyjne firmy NEWAG do przewozu pasażerów”.


9. Konkursy
Od 2010 r. Zarząd Oddziału przeprowadza Konkurs dla Szkół Wyższych (6 edycja) na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie transportu i komunikacji. Założeniem tego konkursu było, aby tematy prac wybranych i nagrodzonych mogły być wykorzystane do praktycznych zastosowań w Warszawie i na Mazowszu.

W 2014r zgłoszono następujące prace;

- z Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Dróg i Mostów ”Koncepcja przebudowy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Nowy Świat” (I miejsce) – praca magisterska. Autor Lech Książkiewicz. Promotor dr inż.arch. Adam Dolot;

- z Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji „Projekt obwodnicy Sokołowa Podlaskiego” (II miejsce) praca inżynierska. Autor Marcin Błoński. Promotor dr inż. Bogdan Wojewódzki.

- z Politechniki Warszawskiej Wydział Transportu, Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Analiza wpływu organizacji ruchu lotniczego na wielkość szkodliwych emisji do środowiska” (III miejsce). Praca inżynierska. Autor Beata Aleksandra Płanda. Promotor prof.nzw. dr hab. Inż. Jacek Skorupski.

Promotorzy otrzymali specjalne podziękowania za trafny wybór praktycznej problematyki, a prace zostały zaprezentowane na specjalnym seminarium.

Ponadto Oddział ufundował nagrodę pieniężną dla dyplomanta (dla mgr inż. P. Budy za pracę dot. wykorzystania sytemu informatycznego TRANSYT do sterowania ruchem z zastosowaniem na warszawskich ulicach silne obciążonych ruchem) w konkursie organizowanym w 2014r. przez Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na najlepsze prace dyplomowe.

Klub Warszawski ogłosił konkurs fotograficzny pt.: „Dworce kolejowe w Polsce”. Regulamin opracował kol. Wojciech Drela. Konkurs dedykowany jest do wszystkich członków SITK i ich rodzin W konkursie przewidziano nagrody w postaci publikacji zdjęć w prasie branżowej oraz wystawę prac w siedzibie NOT. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w III kwartale 2015 roku.10. Funkcja SITK jako kompleksowego eksperta
• Wypełnianie funkcji kompleksowego (wielobranżowego) eksperta w naszym Oddziale ma różne formy. Członkowie Oddziału współpracują na rzecz Miasta, a niektórzy są delegatami różnych gremiów doradczych i opiniujących w Urzędzie Miejskim i Wojewódzkim. Oddział nie ustaje w działaniach na rzecz dalszej realizacji II linii metra.

Poprzez comiesięczne Forum Dyskusyjne (opis w punkcie 17) prowadzimy szeroką akcję informacyjną popularyzując różne rozwiązania i usprawnienia komunikacyjne doskonaląc je w wyniku wymiany poglądów i opinii bardzo przydatnych dla Władz.


• Współpraca z samorządem

Opracowujemy opinie na rzecz Miasta, Województwa i Resortu dotyczące problemów komunikacyjnych w dziedzinie eksploatacji, planowania i realizacji, a także określania strategii rozwoju i polityki komunikacyjnej. Ostatnio wykonaliśmy opinię nt. Planu Transportowego Warszawy.


11. Dokumentowania działalności Oddziału
Kronika

W Klubie Seniorów prowadzone były prace kronikarskie dotyczące bieżącej działalności oraz Kroniki Honorowej, w której zamieszczane są charakterystyki osób szczególnie zasłużonych dla SITK oraz prowadzone były prace nad przygotowaniem notek biograficznych Seniorów, Zasłużonych Seniorów i Członków Honorowych SITK.

Kronikę opracowywali koledzy Emilian Domański, Zdzisław Świderski i Leszek Jakubowski Niestety wszyscy zmarli w poprzednim okresie sprawozdawczym. Prowadzone są działania zmierzające do kontynuowania tych prac.

W Sekcji Komunikacji Miejskiej opracowano Monografię 55–lecia działalności tej Sekcji.

W Zarządzie przygotowywana jest Monografia 70-lecia działalności naszego Oddziału.

Wydawanie informatora

Zaprojektowano nową stronę internetową Oddziału pod adresem: www.sitk.waw.pl Strona funkcjonuje od Nowego roku 2015. Zamieszczane są aktualności oraz informacje z prac zarządu i kół/klubów. Zachęcamy do odwiedzania.
W Klubie Warszawskim, skupiającym 105 osób prowadzona jest elektroniczna kartoteka członków. Pragniemy to przenieść na cały Oddział. Nowością było utworzenie w Klubie Warszawskim skrzynki mailowej stanowiącej platformę bezpośredniego kontaktu z Zarządem Klubu.


12. Działalność gospodarcza
Obowiązki dyrektora Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych kontynuował kol. Czesław Wrotek - członek Zarządu powołany przez Zarząd Oddziału.
Zasadniczym zadaniem działalności w tym okresie było zdobywanie środków finansowych na działalność statutową Oddziału SITK w Warszawie poprzez zlecenia na wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii, prowadzenie szkoleń, kursów zawodowych od potencjalnych jednostek administracyjnych, samorządowych i przedsiębiorstw.
Ośrodek wypracował katalog oferowanych usług i jest dostępny na stronie internetowej Oddział, był wielokrotnie przedstawiany na konferencjach organizowanych przez SITK w Warszawie oraz wysłany pocztą elektroniczną do 40-tu powiatów i 314 gmin województwa mazowieckiego.
Ośrodek był reklamowany wraz z prezentacją nowego katalogu oferowanych usług w ogólnopolskiej wizytówce tekstowej widocznej w wyszukiwarce firm www.pf.pl, niezależnie od oferowanych usług prezentowanych na stronie internetowej Oddziału Warszawskiego SITK.

Dość istotną formą działalności Ośrodka umożliwiająca zdobywanie zleceń było przygotowanie się do uczestnictwa w przetargach, co wymagało przygotowania odpowiednich zespołów rzeczoznawców i specjalistów, przygotowania wymaganych dokumentów w tym referencji.

Lata 2010-2014 nie były łatwe, gdyż właśnie w tych latach zaczęliśmy odczuwać dotkliwie skutki kryzysu gospodarczego i to również miało odczuwalny wpływ na pozyskiwanie zleceń.

Mimo zaistniałych trudności Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych starał się jednak pozyskiwać niezbędne potrzebne środki, aby działalność statutowa Oddziału SITK w Warszawie zbytnio nie ucierpiała.

Staramy się, ażeby praca Ośrodka dawała coraz większe korzyści i w tym celu powołano Ośrodek Szkolenia.
13. Działalność finansowa
W okresie sprawozdawczym działalność finansowa skupiała się na pozyskiwaniu środków z różnych form działalności Oddziału oraz skierowana była na obsługę statutową m.in. Kół Zakładowych, Sekcji Branżowych, Komisji Problemowych i Komisji Seniorów.

Szczególne miejsce w finansowaniu Oddziału zajmuje Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych, z którego zysk przekazywany jest na bieżącą działalność statutową Oddziału.

Wpływy Oddziału pochodziły również m. in. z zorganizowanych kursów podnoszące kwalifikacje zawodowe i Forum komunikacyjne oraz składek członków zwyczajnych Oddziału.

Prowadzony jest przez Komisję Rewizyjna Oddziału stały skrupulatny nadzór i kontrola bieżących wydatków Oddziału.

Bilans Oddziału za rok 2014 obejmował wyniki finansowe działalności statutowej i gospodarczej i zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 82254,61 złotych.

Oddział w 2014r. poniósł stratę bilansową w wysokości 13 954,54 złotych. Mimo intensywnych starań w działalności gospodarczej poprzez organizowanie Forów Komunikacyjnych strata w Oddziale była spowodowana spadkiem pozyskiwanych zleceń na wykonywanie ocen, opinii i ekspertyz pojazdów samochodowych oraz branżowych spowodowanych dużą konkurencyjnością na rynku.

Odnotowano ogólny spadek zainteresowania szkoleniami, kursami i konferencjami, gdyż powstało kilka konkurencyjnych organizacji, które zmniejszają możliwości wejścia na rynek naszemu Stowarzyszeniu.

W celu zrekompensowania obniżonych dochodów podjęto działania w zakresie ściągalności zaległych składek członkowskich co zostało uwidocznione wzrostem w porównaniu do roku ubiegłego z 16651,00 złotych na 18266,00 złotych w roku 2014.

Pomimo, że rok obrotowy 2014 zamknął się stratą bilansową to płynność finansowa była zachowana a Oddział posiadał pełną zdolność do terminowego regulowania zobowiązań.

Jednak mimo zaistniałej sytuacji spowodowanej czynnikami niezależnymi od Oddziału, to wszystkie kierunki działania nakreślone w planie pracy na 2014 r. były realizowane zgodnie z przyjętymi wnioskami WZD SITK w Warszawie w dniu 26.03.2014 r.


Zapomogi dla członków.

Klub Seniorów Oddziału dysponuje Funduszem Pomocy Seniorom im. Bolesława Przelaskowskiego, długoletniego Prezesa Koła, twórcy tego funduszu.( 5400,00 zł). W ubiegłej kadencji przyznano 1 zapomogę w wysokości 500 złotych.


14. Forma sponsorowania SITK
• Przyjęte formy, sponsorowanie

Oddział nie ma Członków Wspierających, ale istnieje forma pomocy finansowej dla Oddziału na określone działania np. zorganizowanie konferencji (Biura Urzędu m. st. Warszawy).


• Składki członkowskie

Składki członkowskie nie stanowią istotnej części wpływów dla utrzymania działalności OW SITK.


15. Organizowane imprezy dla całego SITK
Popularne jest przyjmowanie wycieczek z naszych Kół oraz innych Oddziałów na teren MDL im. Fryderyka Chopina na Okęciu oraz do metra, gdzie oprowadzającymi są nasi koledzy z Kół przy PP Portach Lotniczych i Metrze Warszawskim.
W 2014 r. (18.11) gościliśmy w Warszawie członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu. Program obejmował pobyt w Centrum Olimpijskim, gdzie w Muzeum Sportu i Turystyki obejrzano wystawę oraz film pt. „Igrzyska za drutami”, w którym przedstawiono uprawianie sportu w obozach jenieckich pomimo zakazu. Kol. Andrzej Zajączkowski prowadząc uczestników po Warszawie pokazał stację metra Plac Wilsona i Centralny Żoliborz oraz Stare Miasto. Po obiedzie Wiceprezes Oddziału mgr inż. Zajączkowski przedstawił uczestnikom spotkania jeszcze nieczynną dla pasażerów stację Dworzec Wileński na II linii metra w czasie testowania obiektów na tej stacji.
16. Formy życia towarzyskiego członków
Na duże uznanie zasługuje organizowanie wycieczek w Klubie Seniorów, obejmowały one zwiedzanie:

- II linii metra (III i X)

- Belwederu (V),

- Pałacu Prezydenckiego (VI)

- Muzeum Papieskiego i starożytności w Częstochowie (VIII)

- Pałacu w Karolinie – siedzibie Mazowsza (I).


W Klubie Warszawskim zorganizowano dwie wycieczki do:

- Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w siedzibie PKP PLK przy ul. Targowej 74 gdzie zapoznano się z najnowocześniejszymi systemami monitorowania i zarządzania przez całą dobę przewozami kolejowymi na terenie całego kraju,

- Wieży Kontrolnej Ruchu Lotniczego Lotniska Chopina w Warszawie.
W Oddziale zorganizowano 2 wycieczki:

- na stację II linii metra Dworzec Wileński gdzie zwiedzano obiekty techniczne (prelekcja Kol. Andrzeja Zajączkowskiego) stacji w końcowej fazie budowy (24.X). Organizatorem była Sekcja Komunikacji Miejskiej.

- na stację II linii metra Świętokrzyska w budowie z prelekcją w punkcie informacyjnym metra (we wrześniu). Organizatorem była Sekcja Kolejowa.
Międzyzakładowy Klub przy PKP PLK SA Centrum Diagnostyki w Warszawie zorganizował V Spotkanie integracyjno – opłatkowe członków i sympatyków Klubu.

17. Formy i obszary działalności, w których Oddział czuje się najlepiej. Forum Dyskusyjne
Formą godną wyjątkowej uwagi jest fakt organizowania w naszym Oddziale od października 2003 roku comiesięcznego (z przerwą wakacyjną) Warszawskiego Forum Dyskusyjnego na temat Komunikacji. Spotkania są organizowane we współpracy z Biurem Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy (BDiK) i odbywają się w Warszawskim Domu Technika. Obrady organizuje i prowadzi Prezes Honorowy Oddziału SITK w Warszawie – mgr inż. Wojciech Wojtysiak, a sprawozdania pisze Prezes Oddziałowej Sekcji Komunikacji Miejskiej mgr inż. Adam Kotuszewski.

Po wygłoszeniu (bezpłatnie) prelekcji odbywa się dyskusja. Sprawozdania z obrad są przekazywane do BDiK oraz Transportu Miejskiego i Regionalnego (ew. do Drogownictwa, jeżeli dotyczy tej branży). Forum jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych danym tematem tzn. dla mieszkańców Warszawy, przedstawicieli samorządu, środowiska inżynierów komunikacji i innych specjalności, a także ekonomistów i humanistów. Wysyłamy dziesiątki zaproszeń oraz dajemy ogłoszenie w prasie warszawskiej. Tematyka spotkań jest tak dobrana, że obejmuje kolejno różne dziedziny transportu. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań w ramach Forum od nr 102 do 111:

102 – CII Warszawski Raport Rowerowy – Krzysztof Rytel – 30.01.2014.

103 – CIII Projekt przebudowy Trasy Armii Krajowej od ul. Powązkowskiej do ul. Modlińskiej – Tadeusz Suwara – 27.02.2014..

104 – CIV Automatyczny pobór opłat nowe trendy płatności – Joan Constantini – 27.03.2014.

105 – CV Skuteczny transport publiczny w sytuacjach kryzysowych – Michał Stawiński – 24.04.2014.

106 – CVI Dworce i przystanki kolejowe jako elementy infrastruktury komunikacji miejskiej w

Warszawie – Piotr Dąbrowski – 29.05.2014.

107 – CII Budowa tras tramwajowych w 2014 r w Warszawie – Robert Grzywacz – 26.06.2014.

108 – CVIII Zmiany w komunikacji publicznej po otwarciu centralnego odcinka II linii metra w Warszawie – Andrzej Frankow – 25.09.2014.

109 – CIX Kierunki rozwoju systemu transportowego Warszawy – Mieczysław Reksnis - . Jacek Wojciechowicz – 23.10.2014.

110 - -CX Centrum współczesnego miasta – rozwiązania komunikacyjne - Andrzej Brzeziński – Mieczysław Reksnis – Panel dyskusyjny ze studentami – 23.10.2014.

111 – CXI Planowanie inwestycji i remontów drogowych w Warszawie w 2015 r – Karol Sznajder – 11.12.2014.
18. Kłopoty i trudności w działalności Oddziału

Od kilku lat zmniejszała się liczba Członków i Kół. Liczba członków ostatnio zwiększyła się o ok. 20%. Odeszły Koła pozawarszawskie. Reformy restrukturyzacyjne, zwłaszcza na kolei i w drogownictwie, także spowodowały likwidację wielu Kół. Koledzy pozbawieni pracy nie mają czasu na uczestniczenie w życiu stowarzyszeniowym. Szczególnie daje się odczuć spadek zainteresowania naszą działalnością wśród młodych ludzi, którzy muszą zajmować się bardziej obroną swoich miejsc pracy, a odchodzący na wczesne emerytury czy renty nie mają siły na kontakty z nami.

Nieciekawa sytuacja na rynku pracy nie sprzyja aktywności naszych członków.
W przypadku naszego Oddziału duży wpływ na zmniejszenie zainteresowania działalnością Stowarzyszeniową miał fakt powołania (zgodnie z Ustawą z dnia 16.12.2000 – Dz.U. z 24.01.2001r. „O samorządach zawodowych inżynierów) Izb Inżynierów Budownictwa (z dużym obciążeniem finansowym dla członków), które są monopolistą w wydawaniu uprawnień budowlanych.

Jak wynika ze sprawozdań z naszych Kół i Klubów istnieje brak sprzyjającej atmosfery do działalności społecznej i często mają miejsce postawy „zaporowe” nowych władz firm z branż. Brakuje także woli (może potrzeby?) sięgania po opinie techniczno–inżynierskie w kluczowych problemach branżowych, które specjaliści SITK mogą przygotować.19. Inne sprawy istotne dla Oddziału, które nie znalazły się w powyższych punktach
Dzięki działaniu Zarządu Krajowego i naszego Oddziału, a przede wszystkim mgr inż. Bogdana Kublina specjalistyczne uprawnienia kolejowe po ośmiu latach zostały przywrócone. Ostateczny tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie minister podpisał 11 września 2014 r.
20. Podsumowanie
W sprawozdaniu przedstawiono istotne elementy i przykłady z życia naszego Oddziału. Są to wyniki dużego zaangażowania i wysiłków, często w niełatwych warunkach życia oraz pracy zawodowej, która często przeplata się z pracą społeczną naszych Koleżanek i Kolegów.

Działalność ta była możliwa dzięki pracy naszych Członków z Klubów, Kół oraz Sekcji i Komisji Problemowych, a także Komisji Rewizyjnej, Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno – Ekonomicznych oraz Sekretariatu.

Składamy Im serdeczne koleżeńskie podziękowanie.

Prezes Oddziału


/ -/ mgr inż. Stefan SarnaPobieranie 113.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna