Sprawozdanie merytoryczne z działalności Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo w 2008 rPobieranie 17.05 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar17.05 Kb.
Warszawa, 31.03.2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo w 2008 r.


 1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia w roku 2008:

Prezes Zarządu – Urszula Bosiacka

Skarbnik Zarządu – Adam Narloch

Sekretarz Zarządu - Katarzyna Marczak

Członek Zarządu– Magdalena Łuszkiewicz

Członek Zarządu - Tomasz Kudliński
 1. Cele statutowe:

Celem Stowarzyszenia jest budowanie cywilizacji miłości poprzez kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw środowiska akademickiego i przygotowanie go do odpowiedzialnego zaangażowania się w życie publiczne, zawodowe i prywatne w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej. (§7 Statutu)


Środki działania Stowarzyszenia ( zgodnie z §8 Statutu):
1. Organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym, oświatowym
i wychowawczym, w szczególności: dyskusji, konferencji, pokazów,
prelekcji, rekolekcji, sympozjów, wykładów.
2. Organizowanie wydarzeń o charakterze krajoznawczym, turystycznym i
sportowym, w szczególności: obozów, pielgrzymek. plenerów, rajdów,
wycieczek, zawodów sportowych.
3. Organizowanie wydarzeń w dziedzinie kultury i sztuki, w szczególności:
koncertów, projekcji filmów, przedstawień, spotkań integracyjnych
wspomagających rozwój społeczności akademickiej, wystaw.
4. Działalność charytatywna, w szczególności kwesty i zbiórki.

5. Prowadzenie kół naukowo - samokształceniowych, oświatowych, charytatywnych, artystycznych, turystycznych i sportowych.

6. Współpraca z:
1). Wszystkimi strukturami Kościoła Katolickiego.

2). Administracją państwową i samorządową wszystkich szczebli.

3). Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

4). Samorządem akademickim, nauczycielskim, studenckim i uczniowskim.

5). Stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie działalności Stowarzyszenia.

6). Krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi podmiotami, stowarzyszeniami i organizacjami o zbliżonych celach działania oraz działających na rzecz dobra ogólnego.
 1. Sposób realizacji celów statutowych

W 2008 roku Akademickie Stowarzyszenia Katolickie „Soli Deo” zorganizowało wiele projektów cyklicznych jak i wydarzeń jednorazowych mających za cel realizację określonych w statucie zadań Stowarzyszenia. Projekty były realizowane zarówno przez Zarząd Główny Stowarzyszenia jak i koła terenowe działające na poszczególnych uczelniach. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych projektów organizowanych przez ASK „Soli Deo” w 2008 roku podając w nawiasach skróty nazw uczelni na których dany projekt byłe realizowany.


Spotkania modlitewno – dyskusyjne odbywające się na poszczególnych uczelniach (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytety Warszawski)
Rekolekcje wielkopostne i adwentowe na uczelniach
Cykle Spotkań

 • Sympatia-Miłość-Małżenstwo ( SGH, SGGW) goście m.in. Ks. Piotr Pawlukiewicz, Jacek Pulikowski i inni.

 • Dni Kultury Chrześcijańskiej (SGH) 18-27.10.2008. Goście: Krzysztof Kolberger, G. Napieralski, S. Ismail, Ks. M. Gancarczyk, D. Karlowicz. Udział wzięło około 1000 uczestników.

 • Laboratorium Miłości ( UW, APS) 3-13.11.2008. Goście: Ks. Zbigniew Kapłaski, Michał Piekara, Dr Aneta Gawkowska.


Konferencje, spotkania tematyczne:

 • Pokochaj Siebie” ( APS). Goście : Ks. Piotr Pawlukiewicz, dr Szymon Grzelak. Około 400 uczestników.

 • NaProTechnology” goście: dr. Piotr Klimasa

 • IN VITRO - czy wiesz już wszystko” goście: Tomasz Terlikowski, Ks. Marek Szumowski, prof. Bogdan Chazan, Maria Środoń.

 • Sex bez kompromisów” ( SGGW)

 • Wesołe nowinki o Kardynale Wyszyńskim” oraz koncert Marcina Stycznia ( Pieśń o Bogu ukrytym). Goście: Hubert Kaczmarski, Jania Michalska, Ks. Prof. Waldemar Chrostowski. Spotkanie prowadzone było przez dziennikarza Mikołaja Grudzińskiego.

 • Konferencja na temat zranień ( APS). Goście: Ks. Kruszewski

 • Cykl konferencji „Poruszyć Niebo i Ziemię” (SGH) 13-15.10 1008 : Czy katolik może być człowiekiem sukcesu? –ks. Jarosław Szymczyk, Czy pieniądz jest złem? – Marek Zuber, Moja droga do sukcesu- Świadectwa znanych osób.Wyjazdy:


 • Organizacja grupy osób jadących na spotkanie sylwestrowe Wspólnoty Taize

 • Organizacja dojazdu na spotkanie Modlitewne w Lednicy

 • Wyjazd Sylwestrowy 2008/2009 do Zakopanego

 • Trzy obozy dla nowy przyjętych studentów (obozy zerowe) – w Poroninie, Zakopanem oraz Bieszczadach

 • Ferie zimowe

 • Wyjazd majowy

 • Biwak weekendowy


Zadanie wzmacniania formacji duchowej realizowaliśmy również poprzez następujące inicjatywy:

 • Comiesięczne Msze Święte w intencji Stowarzyszenia

 • Comiesięczne Adoracje Najświętszego Sakramentu

 • Droga Światła

 • Rekolekcje wyjazdowe

 • Dni skupienia

 • Wyjazd formacyjno-rekolekcyjny do Górek w dniach 3-5 października 2008


Inne inicjatywy:

 • Akcje Krwiodawstwa na uczelniach (Krwinka PW, SGH)

 • Promocja Wolontariatu

 • Bożonarodzeniowa Zbiórka Prezentów

 • Kursy Pierwszej Pomocy
 1. Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo” nie prowadzi działalności gospodarczej.
 1. Przychody, koszty oraz wynik finansowy Akademickiego Stowarzyszenie Katolickiego „Soli Deo” w roku 2007:
 1. Na koniec roku 2008 na koncie Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego „Soli Deo” znajdowała się suma 6343,53 zł. Konto było prowadzone przez bank PKO BP Oddział 1 w Warszawie ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa. Stowarzyszenie nie posiada obligacji ani lokat bankowych, nie zaciągało ani nie udzielało pożyczek.
 1. W 2008 roku Soli Deo nie zatrudniało żadnych osób na podstawie umowy o pracę ani umowy zlecenia.
 1. Członkowie Zarządu Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego „Soli Deo” nie pobierali wynagrodzeń z tytułu pełnionych przez siebie funkcji.
 1. W roku 2008 zostały nabyte środki trwałe za kwotę 5808 zł.
 1. W Akademickim Stowarzyszeniu Katolickim Soli Deo nie była w 2008 roku przeprowadzana żadna kontrola.
 1. Akademickie Stowarzyszenie Soli Deo w 2008 roku rozlicza się z deklaracji CIT-8 i CIT-8/O. Stowarzyszenie nie ma żadnych zaległości podatkowych.

Sporządzono dn.31.03.2009


Elżbieta Nowokuńska Barbara Wolańska


Prezes Stowarzyszenia Skarbnik Zarządu Głównego©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna