Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz OsóbPobieranie 242.82 Kb.
Strona1/6
Data06.05.2016
Rozmiar242.82 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Sprawozdanie merytoryczne z działalności

gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym

za 2012rok 

Gdańskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym utworzone w 1991 roku, jako samodzielna jednostka wyodrębniona ze struktur Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zarejestrowane jest
w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń  (KRS) pod numerem 0000081242.   Od dnia 16 grudnia 2006 r. gdańskie Koło PSOUU ma status organizacji pożytku publicznego.

Dane identyfikacyjne:

Siedziba: 80-351 Gdańsk ulica Tysiąclecia 13 A; tel.58-553-02-61 tel.fax.58-340-87-82

mail: sekretariat@psouu.gda.pl  biuro@psouu.gda.pl   strona internetowa: www.psouu.gda.pl

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON  - 190056591Numer Identyfikacji Podatkowej  NIP 584-10-66-193

Celem Stowarzyszenia jest:

 • działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,  prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia społecznego z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia,

 • prowadzenie różnorodnych usług  w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji i terapii,

 • inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodziny, a w szczególności grup samopomocowych, grup wsparcia, usług wspomagających  rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej  w domu i poza nim, również w  sytuacjach kryzysowych, placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków  (w tym komunikacyjnych) itp.,

 • inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne  w zakresie   niezbędnych  form pomocy dla rodzin i opiekunów  osób upośledzonych umysłowo,

 • tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach  wsparcia, z których korzystają,

 • prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa  chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego  i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej,

 • prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia,

 • zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w  charakterze  wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego
  w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy,

 • prowadzenie  działalności  wydawniczej ,

 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską
   i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich,

 • gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Koło nasze liczyło 167 członków, w tym 122 rodziców osób niepełnosprawnych,  20 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 25 osób nie związanych rodzinnie z osobami z upośledzeniem umysłowym.

W dniu 11 maja 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, w którym uczestniczyło 44 członków Koła. 

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych,  nie lokowało żadnych kwot na rachunkach bankowych, nie posiada żadnych akcji i obligacji,  nie posiada żadnych nieruchomości.

W 2012 roku Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:


Zarząd  Koła


1. Joanna Cwojdzińska – Przewodnicząca Zarządu Koła

2. Ewa Truszkowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła

3. Monika Gołubiew – Konieczna – Sekretarz

4. Ewa Mikołajczyk - Skarbnik

5. Zdzisława Małolepsza  - Członek

6. Stanisław Jakubek  -Członek

7. Katarzyna Świeczkowska – Członek


Komisja Rewizyjna


1. Alicja Zimna – Przewodnicząca

2. Marianna Łukowska - Członek

3. Czesław Szymczak - Członek


INFORMACJe ogólne


W celu sprawnej realizacji swoich zadań w roku 2012 Zarząd zebrał się na 9  protokołowanych posiedzeniach i podjął 23 uchwały. 

W ubiegłym roku  działalność gospodarczą prowadziliśmy w zakresie usług Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, szkoleń, organizacji cateringów , stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych, sprzedaży rękodzieła.Działalność realizowana w ramach działalności gospodarczej

1. W minionym roku zorganizowaliśmy szkolenie z zakresu ,,Zaburzenia integracji sensorycznej u uczniów z trudnościami w uczeniu się” pierwszego stopnia, w którym uczestniczyły osoby z zespołu psychologów, logopedów, pedagogów i fizjoterapeutów naszych i innych placówek. Prowadzącym szkolenie była mgr Liliana Klimont, instruktor metody integracji sensorycznej;

2. zorganizowaliśmy dwa dwutygodniowe, stacjonarne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych;

3. zorganizowaliśmy koncert Grzegorza Turnaua, z którego dochód zasilił konto WINDA. Była to kwota 19.000 zł.

4. W listopadzie zrealizowaliśmy zlecenie od firmy LOTOS, która zamówiła woreczki jutowe na wino w ilości 1500 sztuk, 300 kartek świątecznych oraz 400 świec z motywem świątecznym.

5. Przystąpiliśmy też do przetargu na realizację zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku


i zadanie to realizujemy do czerwca 2013 roku.

Pozostałe formy działalności gospodarczej sukcesywnie będą uruchamiane w latach następnych.

  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna