SprawozdaniePobieranie 55.85 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar55.85 Kb.

SPRAWOZDANIE


z działalności Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

za rok 2010

1. Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe siedziba w Elblągu

ul. Robotnicza 68 82 – 300 Elbląg , • data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - 05.03.2004 r Nr

0000031769

 • nr identyfikacyjny REGON 000824623
 1. Członkowie Zarządu Elbląskiego WOPR :

* Bożena Ruszkowska 82-300 Elbląg ul. Pionierska 7/5

* Natalia Ćwik 82 -300 Elbląg ul. Mączna 7 /12

* Przemysław Kapała 82-300 Elbląg ul. Podgórna 2/3

* Henryk Pawelec 82-300 Elbląg ul.Topolowa 7/44

* Stanisław Chomentowski 82-300 Elbląg ul. Pionierska 7/5

* Piotr Zieliński 82 -300 Elbląg ul. L.Okulickiego 2/26

* Łukasz Zieliński 82-300 Elbląg ul. Kalenkiewicza 4/25

* Zbigniew Keczmer 82-300 Elbląg ul. Robotnicza 172 I/14

* Agnieszka Branecka 82 – 300 Elbląg ul. Myliusa 17 / 5

* Tomasz Wieczorek 82 – 300 Elbląg ul. Ks.A.Klimuszki 15

* Lech Gajewski 82 – 300 Elbląg ul. Częstochowska 2B/29


 1. Cele statutowe organizacji :
 • Celem Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi

lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania przez :
 • organizowanie wodnych służb ratowniczych,

 • ratownictwo i ochrona ludności,

 • wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego,

 • nadawanie stopni ratowniczych, egzaminowanie i wydawanie dokumentów potwierdzających umiejętność pływania,

 • nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania i ratownictwa,

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 • współdziałanie z organami administracji samorządowej i innymi podmiotami na rzecz porządku, bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałaniu patologii społecznej,

 • ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kapiących się,

 • edukacja w zakresie znajomości przepisów obowiązujących nad wodami,

 • inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa publicznego ,

 • ochrona wód i zapewnienie bezpieczeństwa osobistego społeczeństwu,

 • edukacja i wychowanie.

Stan organizacyjny ogółem członków w stowarzyszeniu zarejestrowanych jest - 220


Opis działań stowarzyszenia w roku 2010 :


 1. Edukacja i promocja w zakresie bezpieczeństwa nad wodami

W okresie całego roku sprawozdawczego El WOPR prowadziło działania edukacyjne, promocyjne z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, ratownictwa i ochrony ludności ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami i zmniejszenia liczby tragicznych wypadków na wodzie i pod lodem :1.Pogadanki i warsztaty z resuscytacji : prowadzone były dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu elbląskiego, SP Jelonki, Tolkmicko , Zwierzno, Żurawiec, Milejewo, z Elbląga SP nr 12, 18,8,16, Gimnazjum Nr 2 w Elblągu, w Milejewie oraz ZSB Braniewo III LO w Elblągu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wlk.

W przypadku szkół gminnych w zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie . Głównym założeniem dydaktycznym było nauczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) . Uczestnicy musieli zademonstrować poprawnie : • jak wykonać ocenę osoby nieprzytomnej,

 • jak wykonać uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze,

 • jak ułożyć nieprzytomnego, oddychającego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Warsztaty prowadzone w okresie III- VI poprzedzone były pogadankami na temat bezpiecznego przebywania nad wodami, obowiązujące przepisy na wodzie oraz sposoby komunikowania się ze służbami ratowniczymi. W okresie I-III i X- XII warsztaty poprzedzone były pogadankami nt bezpiecznego przebywania na lodzie. Podczas pogadanek wykorzystywano film pn „Bezpieczna woda „ i „ Bezpieczny lód” oraz specjalistyczny sprzęt do resuscytacji fantomy i defibrylator.

Ogółem przeszkolono 3690 osób.

2.Organizacja obozu specjalistycznego w Junoszynie : dla dzieci z Gminy Markusy, Tolkmicko najbiedniejszego rejonu Powiatu Elbląskiego. Uczestnikami były dzieci i młodzież z rodzin patologicznych i o niskim statusie materialnym. W programie nauka i doskonalenie pływania, ABC ratownictwa, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem nurkowym, warsztaty z resuscytacji ,wycieczki edukacyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Liczba uczestników : 60


3.Młodzieżowa Drużyna WOPR: działająca w Tolkmicku , której zadaniem było wspomaganie stałego zespołu ratowniczego na kąpielisku miejskim. Członkowie drużyny przeszkoleni zostali z zakresu ratownictwa wodnego, zasad udzielania pomocy w wodzie , z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Czuwali nad bezpieczeństwem kąpiących i wypoczywających na kąpielisku miejskim w Tolkmicku.

Kąpielisko strzeżone Tolkmicko : kąpielisko uruchomiono nad Zalewem Wiślanym w miejscowości Tolkmicko w okresie lipiec – sierpień 2010 . Na kąpielisku zatrudniono 3 ratowników , którzy czuwali nad bezpieczeństwem wypoczywających oraz prowadzili zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny WOPR oraz dzieci przedszkolnych. W programie zajęć : pogadanki, warsztaty z resuscytacji (RKO) , gry i zabawy w wodzie z elementami ratownictwa wodnego, liczne konkursy o tematyce związanej z bezpieczeństwem nad wodami. Uczestnicy MD dyżurowali wspólnie z ratownikami na kąpielisku. Część Młodzieżowej Drużyny WOPR wspólnie z ratownikami z Elbląga w dni weekendowe dyżurowała na kąpielisku w Kadynach.

Liczba uczestników : 45


Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego środowiska : realizacja zadań na rzecz efektywności ekologicznej, budowanie partnerstwa pomiędzy organizacją pozarządową a samorządami lokalnymi Małych Ojczyzn ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego. Realizacja zadania to przede wszystkim włączenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych do dbałości o swoje środowisko. Włączenie małych lokalnych społeczności do udziału w festynach ekologicznych, monitoringu, konkursach ekologiczno-ratowniczych, Sprzątaniu Świata i konkursie „Mistrz czystego środowiska” oraz „ Czysto i bezpiecznie nad zalewem Wiślanym „. Zgodnie z harmonogramem działań zorganizowano festyny ekologiczne i konkursy dla dzieci i młodzieży w SP Zwierzno, SP Żurawiec Gmina Markusy oraz w SP Tolkmicko Miasto i Gmina Tolkmicko. Tematy konkursów : „Postać ratownika „wykonana z odpadów, konkurs plastyczny dla dzieci klas I-III „Bezpiecznie nad wodami” , konkurs sprawnościowy „ Na ratunek” ,konkurs wiedzy ekologicznej . W Gminie Tolkmicko zorganizowano konkurs pn „Mistrz czystego środowiska” , który wyłonił osoby fizyczne i prawne najlepiej dbające o swoje posesje. Oceny dokonywali ratownicy z komisją składająca się z dzieci i młodzieży z SP i Gimnazjum w Tolkmicku. W ramach Sprzątania Świata dzieci i młodzież Tolkmicka wraz ze swoimi opiekunami sprzątała swoje miasto i linię brzegową zalewu Wiślanego leżącą w granicach administracyjnych Tolkmicka.
Liczba uczestników : 620
2.Akcja Żyj ekologicznie-Żyj zdrowo-Żyj aktywnie” Misja promowanie proekologicznego i prozdrowotnego stylu życia , wdrażanie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i dostrzegania zależności pomiędzy stanem lasów , a jakością zdrowia i warunkami życia społeczeństwa elbląskiego. Ideą akcji było promowanie ruchu jako stymulatora rozwoju sprawności fizycznej człowieka w środowisku przyrodniczym oraz działań kształtujących przyjazny stosunek do przyrody z uwrażliwieniem na konieczność ochrony Parku Leśnego „Bażantarnia” i najbliższego otoczenia.

Charakterystyka programu : realizatorem bezpośrednim zadania było Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elblągu we współpracy z Nadleśnictwem Elbląg, Zakładem Utylizacji Odpadów w Elblągu, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta , Szkoła Podstawowa Nr 21, 23 , Sklep sportowy „Krok”, Apteka na Stoku”, Salon Urody „Beauty” , Klub Nordic Walking „ Elbląskie Włóczy – Kije”, Urząd Miejski Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska w Elblągu.

Termin realizacji zadania 24.04.2010 – 16.09.2010 .

Obszar realizacji zadania : Polana i dukt Parku Leśnego „Bażantarnia”, Uniwersytet „ Trzeciego Wieku” Kryta Pływalnia MOSiR .

Sposoby i metody realizacji zadania : prace porządkowe duktu leśnego , warsztaty z zakresu resuscytacji, utylizacji odpadów, ochrony lasów, wykłady, artykuły prasowe i informacje w mediach lokalnych, raport z monitoringu duktów leśnych.

Szczegółowy opis zadania : akcja skierowana była do dzieci, młodzieży osób dorosłych, trenerów, instruktorów korzystających z Parku Leśnego „Bażantarnia„ słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz do mieszkańców Elbląga . Inauguracją programu promującego proekologiczny i prozdrowotny styl życia był wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku . Temat główny to „ Las jako aromaterapia i zielona apteka. „Zgodnie z programem akcji 24.04.2010 r członkowie klubu Nordic Walking „ Elbląskie-Włóczykije” działające przy El WOPR rozpoczęło akcję sprzątania 5km duktu leśnego .

W sprzątaniu tego odcinka udział wzięło 26 członków klubu, 14 uczniów SP 21 i 12 SP 23. Podczas akcji zebrano 128 worków 60 l. Zgodnie z ustaleniami wywozem odpadów zajęło się MPO Elbląg.

25.04.2010 r zorganizowano imprezę plenerową dla społeczeństwa miasta Elbląga . Na głównej polanie Parku Leśnego „Bażantarnia” uruchomiliśmy stoiska tematyczne :

PANEL I - edukacja

Zakład Utylizacji Odpadów – wykład „Utylizacji odpadów” przeprowadził Dyrektor przedsiębiorstwa. Apteka na „ Stoku” - porady farmaceutyczne i zdrowej żywności .

Elbląskie WOPR – warsztaty z resuscytacji , ćwiczenia na fantomach.

Zajęcia prowadzili Instruktorzy Ratownictwa , ratownicy El WOPR. • Warsztaty z Nordic Walking prowadzone były w grupach 10 osobowych przez Instruktorów Międzynarodowych : Nordic Walking i Przewodników NW.

 • Pokaz i ćwiczenia z przyrządem Gymstick w wykonaniu Instruktora fitness . Zajęcia prowadzono w grupach 20 osobowych.

Nadleśnictwo Elbląg- „Ochrona zasobów leśnych” – wykład przeprowadził Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg, Stoisko wzbogacone o pomoce edukacyjne oraz 300 drzewek modrzewia, które przeznaczone były dla uczestników Festynu.

Salon „Beauty” - porady dotyczące pielęgnacji ciała, drobne zabiegi kosmetyczne.

Dodatkowo uruchomiono stoiska : Sklepu Alpinistycznego „KROK” i Sklepu Sportowego – wystawa sprzętu sportowego i odzieży.

Na terenie Polany Parku Leśnego „Bażantarnia” dla wszystkich uczestników zorganizowano ognisko z kiełbaskami. Uczestnicy warsztatów , którzy przedstawili potwierdzone karty uczestnictwa losowali nagrody rzeczowe, koszulki i smycze z hasłem akcji. Ogółem w akcji udział wzięło ponad 400 osób.PANEL II Kryta Pływalnia MOSiR

25.04.2010 r - Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla rodzin :

*AQUA FITNESSU - z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń

w wodzie : pasy wypornościowe, buty wypornościowe, hantle, gymsticki. • ABC nurkowania w powietrznych aparatach nurkowych,

 • Gry zabawy rekreacyjne dla dzieci - mały basen

Wszystkie zajęcia prowadzili instruktorzy posiadający odpowiednie uprawnienia stosownie do prowadzonych zajęć: instruktorzy Aqua Fitnessu, Instruktorzy nurkowania, instruktorzy pływania.

Ogółem uczestniczyło w programie ponad 600 osób.


II. Ochrona wód i zapewnienie bezpieczeństwa osobistego społeczeństwa.
1.Organizacja kąpielisk strzeżonych: Kąpielisko strzeżone Tolkmicko : kąpielisko uruchomiono nad Zalewem Wiślanym w miejscowości Tolkmicko w okresie lipiec – sierpień 2010 . Na kąpielisku zatrudniono 3 ratowników , którzy czuwali nad bezpieczeństwem wypoczywających oraz prowadzili zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny WOPR oraz dzieci przedszkolnych . W programie zajęć pogadanki, warsztaty z resuscytacji (RKO) , gry i zabawy w wodzie z elementami ratownictwa wodnego, liczne konkursy o tematyce związanej z bezpieczeństwem nad wodami. Uczestnicy MD dyżurowali wspólnie z ratownikami na kąpielisku. Część Młodzieżowej Drużyny WOPR wspólnie z ratownikami z Elbląga w dni weekendowe dyżurowała na kąpielisku w Kadynach. Uczestnicy to głownie dzieci i młodzież z rodzin patologicznych i niskim statusie materialnym.

Liczba uczestników : 45


2.Działania porządkowe na wodzie : prowadzone były w okresie VI i VII na akwenach w podziale na rejony : Jezioro Drużno, Rzeka Elbląg , Kanał Jagielloński i Zalew Wiślany. W działaniach udział brali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji z Elbląga .W miesiącu lipcu 2010 r Komenda Miejska Policji otrzymała własną łódź i liczba uczestnictwa funkcjonariuszy we wspólnych działaniach zmniejszyła się. Nie mniej jednak dyżury ustalano tak aby każdego dnia prowadzony był dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów. Wszystkie patrole koordynowane wspólnie z KMP. Wodna Karetka Wypadkowa uruchomiona była w okresie lipiec – sierpień 2010 r.

W karetce dyżurował zespół w składzie : sternik motorowodny, ratownik zawodowy posiadający uprawnienia KPP. Zespół ratowniczy wypływał w przypadkach zdarzeń na wodzie w przypadkach wypadnięcia załoganta łodzi jachtowych do wody, utraty przytomności członka załogi jachtowej.


3. Pokazy ratownictwa wodnego : prowadzono dla społeczeństwa miasta Elbląga, pokaz ratowania osób tonących z łodzi ratowniczych, z wykorzystaniem sprzętu pomocniczego specjalistycznego :

Liczba pokazów - 10 liczba uczestników ponad 5200


4. Pokazy ratownictwa lodowego : przeprowadzono dwukrotnie w dniu 3.03.2010 r w Nowej Holandii k/Elbląga . Pokaz składał się z 6 scenek :

 • „Bezpieczne wejście na lód „

 • „Tonący w przerębli” z wykorzystaniem lin i rzutki ,

 • „Ratowanie tonącego z przerębla” z wykorzystaniem desek, drabiny ,

 • „Ratowanie tonącego spod lodu” z wykorzystaniem sani i funkcjonariuszy PSP,

 • „ Tonący w przerębli „ pomoc płetwonurków.

Pokaz przeprowadzono dwukrotnie dla dzieci ze szkół z Pilony, Węziny i Żurawca .
III. Upowszechnianie pływania , ratownictwa wodnego i nurkowania :
Zmniejszenie liczby utonięć to priorytetowy cel naszego stowarzyszenia, jego realizacja możliwa była dzięki prowadzeniu działań związanych z upowszechnianiem pływania. W roku 2010 nauką pływania objęliśmy dzieci w wieku od 2, 5 roku,dzieci przedszkolne , dzieci klas I- VI oraz osoby dorosłe z terenu miasta Elbląga. W programie uczestniczyły dzieci ze środowisk wiejskich , popeegerowskich , z rodzin dysfunkcyjnych oraz o bardzo niskim statusie materialnym. Szkoleniem objęto dzieci z Gminy Elbląg, Tolkmicko i Rychliki. Prowadzono szkolenia specjalistyczne z zakresu ratownictwa wodnego, płetwonurkowania i sternika motorowodnego. Ogółem w roku 2010 w szkoleniach z zakresu nauki i doskonalenia pływania wzięło 360 dzieci z rejonów popegeerowskich, rodzin dysfunkcyjnych. Nasze działania głównie kierowane są do grupy dzieci i młodzieży nie mających szans na uczestnictwo w takich programach.

W roku 2010 zorganizowano kursy nauki i doskonalenia pływania :


*dzieci od 2,5 do 4 roku życia - 6 liczba uczestników 48

* dzieci przedszkolne - 12 liczba uczestników 161

* dzieci w wieku 7-12 lat - 17 liczba uczestników 258

* doskonalenie pływania - 8 liczba uczestników 172

* osoby dorosłe - 4 liczba uczestników 54


Ogółem nauczono pływać : 1058
Szkolenia pomocnicze dla dzieci z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w wodzie z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego „
1.”ABC ratownictwa wodnego „ - liczba uczestników - 570

2. „ABC nurkowania „ - liczba uczestników - 175
Kursy specjalistyczne :
Kursy ratowników młodszych - 2 liczba wydanych uprawnień - 17

Kurs ratownika WOPR - 2 liczba wydanych uprawnień - 14

Kursy sterników motorowodnych - 2 liczba wydanych uprawnień - 17
Szkolenia specjalistyczne pierwszej pomocy przedmedycznej :
1.BLS,AED - liczba uczestników - 9

IV.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu społeczeństwa .
1.Zajęcia sportowo-rekreacyjne „ Trzy godziny dla rodziny „ : działania ukierunkowane na upowszechnianie kultury fizycznej rekreacji ruchowej w środowiskach małych społeczności lokalnych , dzieci i młodzieży trudnej z rodzin dysfunkcyjnych i niskim statusie materialnym nie mających szans na uczestnictwo w działaniach związanych z prozdrowotnym stylem życia i zapewnieniem ciekawych zajęć pozalekcyjnych. W ramach tego zadania zorganizowano w okresie styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień 2010 zajęcia pod nazwą „ Trzy godziny dla rodziny „ w ramach , których prowadzono dla rodzin z Gminy Tolkmicko i Markusy zorganizowane zajęcia z nauki pływania dla dorosłych, fitness w wodzie dla pań , dla panów pływanie i płetwonurkowanie zaś dla dzieci gry i zabawy rekreacyjne w wodzie z elementami nauki pływania. Zajęci prowadzono na basenie pełnowymiarowymi i basenie małym o wymiarach 10/6 m. Liczba uczestników podczas jednych zajęć wynosiła od 45 o- 50 osób. Zajęcia prowadziło 3 Instruktorów i asystent Instruktora Płetwonurkowania.
2. Wodny Festyn Rodzinny „ zorganizowano w dniu 9.05.2010 r w Krytej Pływalni MOSiR w Elblągu . W skład zespołu wchodzili rodzice i dziecko lub rodzic i dwoje dzieci. Zespoły rodzinne udział brały w konkurencjach : sztafeta 3x 25 m , holowanie zmęczonego, wyścig ze sprzętem ratowniczym. Wyścig na materacu i wyścig pontonem.

Ogółem uczestniczyło : 10 drużyn - 33 osoby


3.Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka 1.06.2010 - w zawodach uczestniczyły dzieci w wieku 7 – 12 lat. Konkurencja do przepłynięcia 25 m dowolnym sposobem dla dzieci w wieku 7-9 lat bez pomiaru czasu dla dzieci w wieku 10-12 z pomiarem czasu. Uczestnicy zawodów otrzymali puzzle ( 7-9 lat) książeczki „Bezpiecznie nad wodami „ . Uczestnicy współzawodnictwa otrzymali ( 10-12 lat) nagrody , dyplomy i medale .

Ogółem uczestniczyło : 307 dzieci


4. Mikołajkowe Zawody Pływackie 5.12.2010 r - w zawodach uczestniczyły dzieci w wieku 7 – 12 lat. Konkurencja do przepłynięcia 25 m dowolnym sposobem dla dzieci w wieku 7-9 lat bez pomiaru czasu dla dzieci w wieku 10-12 z pomiarem czasu.

Dzieci otrzymały puzzle i plany lekcje ( 7-9 lat). Dzieci starsze rywalizowali na dystansie 25 m , klasyfikacja oddzielna dla dziewcząt i chłopców . Uczestnicy tej grupy zawodników otrzymali medale, pucharki i nagrody rzeczowe.

Ogółem uczestniczyło : 237 dzieci


V. Ochrona wód i zapewnienie bezpieczeństwa osobistego społeczeństwa.
W okresie od czerwca do września 2010 r ratownicy Elbląskiego WOPR dyżurowali na akwenach Powiatu elbląskiego. W okresie tym prowadzono patrole wodne akwenów rzeki Elbląg, Jeziora Druźno i Zalewu Wiślanego, Kanału Jagiellońskiego, brali udział w pokazach ratownictwa wodnego oraz zabezpieczano wszystkie imprezy odbywające się na strzeżonych akwenach .
Statystyka :


 • akcje ratownicze : 38

 • udzielono pomocy w wodzie tonącym : 23

 • udzielono pomocy załogom wywrotek łodzi żeglarskich , kajaków: 9

 • zabezpieczano imprezy na wodzie : 6


VI. Współpraca
Dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich , Ministerstwa Sportu i Turystyki i Starostwa Powiatowego zdecydowanie zwiększyło się bezpieczeństwo na akwenach przynależnych do tego regionu. Zmniejszyła się zdecydowanie liczba utonięć. Udało się zainteresować środowiska patologiczne i o niskim statusie materialnym do udziału w programie i zaangażować samorządy i inne instytucje do szerokiej współpracy na rzecz bezpieczeństwa w małych społecznościach lokalnych. Organizacja zajęć edukacyjnych pozwoliła na wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie umiejętności pływackich , nurkowych i innych w stosunku do dzieci miejskich, prowadzenie działań prewencyjnych na wodzie i zaktywizowanie najmłodszej społeczności lokalnej do współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swojej gminy i jej mieszkańców. Projekt dał szansę pracy kilkunastu młodym mieszkańcom gmin zamieszkujących najuboższe tereny i nie mających szans na poprawienie swojej sytuacji życiowej. Dzięki wszystkim działaniom , a przede wszystkim pozyskanym środkom okazało się, że dobre praktyki współpracy z z FIO , Ministerstwem Sportu i Turystyki samorządami, placówkami edukacyjnymi nie są trudne, że dobra wola współpracy dała nieprawdopodobne efekty społeczne czego wyrazem jest liczba uczestniczących w realizacja zadań w roku 2010 ..

W roku sprawozdawczym 2010 Elbląskie WOPR w realizacji działań prewencyjnych , edukacyjnych współpracował z Dziennikiem Elbląskim , Radiem El. Dzięki tej współpracy jak również z samorządem lokalnym możliwe było prowadzenie szeroko zakrojonych działań lokalnych na różnych płaszczyznach działania. Swój ogromny wkład w ochronie życia na wodzie mają :

* Starostwo Powiatowe

* Urząd Miejski w Elblągu

* szkoły i placówki oświatowe

* Komenda Miejska Policji w Elblągu

* Państwowa Straż Pożarna * wolontariusze El WOPR
VII. Wydawnictwa:


 1. Puzzle „ Bezpiecznie na lodzie”

 2. Puzzle „ Bezpiecznie nad wodami”

 3. Książeczka dla dzieci pn „ Bezpiecznie nad wodą”

 4. Plany lekcji .VIII. Finansowanie :

Dochody własne z tytułu :


 1. Szkolenia specjalistyczne (kursy nauki pływania, ratownicze,

motorowodne)


 1. Składki członkowskie.

 2. Darowizn firm i osób prywatnych.

 3. Zabezpieczenia ratownicze

 4. Sprzedaż kart pływackich

 5. Zajęcia basenowe dla kobiet

Z działalności w ramach obowiązków statutowych w roku 2010 wpływy zamknęły się kwotą - 264.823,44
Dotacje na zadania zlecone z :

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 2. Starostwo Powiatowe w Elblągu.

 3. Urząd Miejski w Elblągu.

 4. Ministerstwo Polityki Społecznej w Warszawie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 5. Ministerstwo Sportu i Turystyki .


IX. Dane o zatrudnieniu .

1.Elbląskie WOPR prowadzi swoją działalność w oparciu :  1. o biuro, gdzie zatrudnia na etat Kierownika Biura, na ½ etatu Prezesa oraz 2 osoby na umowę-zlecenie tj. Głównego Księgowego i specjalistę ds. szkoleń

  2. ratownicy ,instruktorzy prowadzących zajęcia na kursach – forma zatrudnienia umowa – zlecenie, umowa o dzieło

2. W roku 2010 łączna kwota wynagrodzeń pracowników biura zamknęła

się sumą 207.142,08 :

- wynagrodzenie pracowników obsługujących biuro – 60.736,16

- łączne wynagrodzenie osób obsługujących zadania zlecone i

kursy wypłacone w formie umowy – zlecenie i umowy o dzieło

w roku 2010 wyniosło - 146.405,92 1. Dane o działalności zleconej

1. W roku 2010 Elbląskie WOPR otrzymało dotacje na wydzielone

zadania zlecone na ogólną sumę 188.384,00 w tym :

- środki Urzędu Miasta w Elblągu na organizację zawodów

- 4.500,00

- środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w Warszawie

- 125.515,00

- środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na edukację ratowniczą

- 2.000,00

- dotacja Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

- 52.869,00

- dotacja z Urząd Marszałkowski WFOŚiGW Olsztyn - 3.500,00Elbląg, 18-03-2011 r.


Pobieranie 55.85 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna