SprawozdaniePobieranie 6.42 Mb.
Strona1/47
Data01.05.2016
Rozmiar6.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47SPRAWOZDANIE

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2003 rok- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

(w złotych)

Lp.

Rodzaj zadłużenia


Kredytodawca lub pożyczkodawca

Kwota zaciągniętego zobowiązania /wg planu/

Rok zaciągnięcia zobowiązania

Planowana kwota spłat w 2003 roku (po zmianach)

Zrealizowana kwota spłat w 2003 roku

Kwota zadłużenia na 31.12.2003 r.

1

2

3

4

5

6

7

8
Zobowiązania wg tytułów dłużnych
80 000 000
6 869 231

6 852 308

92 317 565

1.

emisja papierów wartościowych
0

2.

kredyty

EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.12.1997 r.

80 000 000

2000

6 869 231

6 852 308

87 083 077

3.

pożyczki
0

4.

przyjęte depozyty
0

5.

wymagalne zobowiązania
5 234 488
Poręczenia i gwarancje
Razem

1.

wartość nominalna niewymagatnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
371440

2.

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym
371440

3.

wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczymx1 - kwota zaciągniętego kredytu 20.000.000 Euro wg kursu planowanego Euro = 4 zł

Planowane na 2003 rok odsetki od inwestycji zakończonych realizowanych w ramach kredytu z EBI w kwocie 4.014.702 zł, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,8%, tj. w kwocie 4.005.126 zł

  • planowana kwota spłat w 2003 r. (na 1.01.2003 r. przyjęto wg kursu Euro = 4zł, po zmianach wg kursu Euro = 4,50zł)

  • zrealizowana kwota spłat:

/ rata 769.230,78 Euro (wg kursu Euro = 4,4300 zł) II rata 769.230,78 Euro (wg kursu Euro = 4,4780 zł)

- kwota zadłużenia na 31.12.2003 r. 18.461538,44 Euro (wg kursu Euro = 4,7170 zł)zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 31.12.2003 r. w kwocie 5.234.488 zł dot. x2 Urzędu Miasta (2.248 zł); zakładów budżetowych (5.221.238 zł); środka specjalnego jednostki budżetowej (5.262 zł) i innych rozliczeń (5.740 zł)

x3, x4 dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2003 rok

(w złotych)Dział/ pozycja

Rozdział

Wyszczególnienie

Termin rozpo­częcia / zakoń­czenia

Wartość kosztorysowa (szacunkowa)

Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2002 r.

Plan na 2003 rok

Plan po zmianach na 2003 rok

Wykonanie za 2003 r.

Wsk.

% (10:9)


Wykonanie rzeczowe planu rocznego %

Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)

Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2003

ogółem

w tym: nakłady z budżetu miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Wydatki inwestycyjne

w tym:

1611550 300

1 421 305 767

625 060 096

185 746 600

222 668 258

193 558 829

86,9578199 328Wydatki majątkowe z budżetu realizowane przez Wydział Inwestycji,

w tym:

1 531 850 300

1 341 605 767

595 060 985

185 746 600

222 668 258

193 558 829

86,9528498439

Program Infrastruktury Miejskiej współfinansowany środkami z EBI oraz funduszu ISPA

środki EBI środki ISPA


372 775 193

353 944 193

154 980 317

36 005 600

35 981 824

12139 260
179 550 235

75 350 600

75350 600

75 135 600

0

0

0
0

121248 000

121248 000

0

20 370 000

20 370 000

6 579122
114 668 878

nowowprowadzone zadania zmianami do planu
4 497 540

2 346 540

0

0

600 000

533 296
1 749 038

Realizacja DTŚ, w tym:

środki własne dla DTŚ z budżetu miastasubwencja drogowa + dotacja z budżetu państwa dla DTŚ
698 598 724

698 598 724

307 983 718

107 000 000

145 657 945

142 000000

97,5

255 615 006

59610 000

59 610 000

14 248 224

7000 000

7000 000

3 342 055

47,7

42 019 721

638 988 724

638 988 724

293 735 494

100 000 000

138 657 945

138 657 945

100,0

213 595 285

Wydatki Miasta na udziały w TBS
79 700 000

79 700 000

29 999111

0

0

0


49 700889  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna