Sprawozdanie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z działalności naukowo-badawczej w latach 2011 2013Pobieranie 0.94 Mb.
Strona1/14
Data07.05.2016
Rozmiar0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   147. 1. Sprawozdanie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z działalności naukowo-badawczej w latach 2011 - 2013

- ze wskazaniem najważniejszych monografii naukowych, podręczników akademickich, skryptów, prac i artykułów, projektów badawczych, patentów, prac wdrożeniowych, opracowań technologicznych, projektowych i prototypów będących wynikiem prac realizowanych w ramach działalności naukowo-badawczej, z podaniem autorów oraz z uwzględnieniem działalności prowadzonej w ramach współpracy międzynarodowej Instytutu.


WSNSiR od kilkudziesięciu lat prowadzi badania i kształcenie w Obszarze Nauk Społecznych, nt. interdyscyplinarnych zagadnień stosowania nauk społecznych w praktyce polityki publicznej, polityki społecznej, polityki rozwiązywania problemów przestępczości i patologii społecznej, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, skupiając przedstawicieli licznych dyscyplin z Dziedziny Nauk Społecznych i Dziedziny Nauk Prawnych, takich jak, przede wszystkim: socjologia, pedagogika, psychologia i prawo. Działalność naukowa pracowników Wydziału skupia się min. na takich specjalnościach NAUK O POLITYCE PUBLICZNEJ, jak: Podstawy nauk o polityce publicznej (budowanie podstaw teoretycznych i metodologicznych tej dyscypliny w jej rozmaitych zakresach), Polityka społeczna (dotycząca min. spraw rodziny, rozwoju rynku pracy i ochrony zdrowia), Polityka wymiaru sprawiedliwości i ochrony bezpieczeństwa oraz praw człowieka (wraz z: Polityką prawa, Polityką kryminalną, Polityką penitencjarną i postpenitencjarną, Polityką resocjalizacji, inkluzji i społecznej reintegracji), Instrumenty polityki publicznej (prawne, organizacyjne i kontrolno-społeczne, środki i metody rozwiązywania problemów społecznych)

WSNSiR wydaje 4 czasopisma naukowe włączone do międzynarodowego systemu wydawnictw ciągłych:
  1. „NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE” ISSN 1231-0298. Punktacja czasopism MNiSzW – 4 punkty

  2. „NORMY, DEWIACJE I KONTROLA SPOŁECZNA” - rocznik ISSN 2299-7725, czasopismo jest indeksowane w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Punktacja czasopism MNiSzW – 3 punkty

  3. „PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA” półrocznik (d. „PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI”) – ISSN 2300-3952. Czasopismo jest indeksowane w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Punktacja czasopism MNiSzW – 7 punktów

  4. „SOCIETAS/COMMUNITAS” – kwartalnik ISSN 1895-6890. Czasopismo indeksowane w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Punktacja czasopism MNiSzW – 8 punktów

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI W OKRESIE OD 2011 roku

Publikacja w czasopiśmie
1. Profilaktyka w kontekście socjologii architektury - cz. VI

REMEDIUM Nr 3 (253) r. 2014, str. 10-11 (Artykuł)

Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk

2. Adwokackie korzenie Ady Sari. O życiu i działalności Edwarda Szayera (1859-1940) – adwokata i burmistrza Starego Sącza

PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA Tom 23-24 r. 2013, str. 26-31 (Artykuł)

Adam Redzik (Autor oryginału)

3. Analiza prawna aktu 'porządku wewnętrznego' w zakładzie karnym/areszcie śledczym

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 76-77 r. 2013, str. 77-94 (Artykuł)

Tomasz Przesławski (Autor oryginału)

4. Animator kultury - zawód czy sposób ulepszania świata?

RES PUBLICA NOWA Tom 21 r. 2013, str. 39-42 (Artykuł)

Magdalena Kubecka

5. Benjamin i hermeneutyka wszystkoizmu

KRONOS. METAFIZYKA, KULTURA, RELIGIA Nr 1(24) r. 2013, str. 271-279 (Artykuł)

Paweł Dybel

6. Bezdroża nieświadomości zbiorowej. O Świeżych wiśniach Anny Baumgart

DYSKURS. ZESZYTY NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU Nr 15 r. 2013, str. 268-281 (Artykuł)

Paweł Możdżyński

7. Biografia środowiskowa na styku klasycznej biografii i badań terenowych

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Tom 1 (47) r. 2013, str. 29-42 (Artykuł)

Danuta Lalak (Autor oryginału)

8. Brak pozytków z historii

BARDZIEJ KOCHANI Tom 2(66) r. 2013, str. 9-13 (Artykuł)

Elżbieta Zakrzewska-Manterys

9. Bruno Schulz i psychoanaliza

TEKSTY DRUGIE Nr 6 r. 2013, str. 15-27 (Artykuł)

Paweł Dybel

10. Celebryzacja polityki - politycy i ich rodziny w "Vivie" i "Twoim Stylu"

MEDIA, KULTURA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Nr 9/2013 r. 2013, str. 23-37 (Artykuł)

Tomasz Olczyk

11. Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA Tom 21 r. 2013, str. 165-222 (Artykuł)

Ewa Kiliszek (Autor oryginału)

12. Dzieci i młodzież jako uczestnicy badań społecznych. Problemy metodologiczne i etyczne oraz zaangażowanie dzieci w proces badawczy w kontekście badań dotyczący problemu przemocy

DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 12(3) r. 2013, str. 7-20 (Artykuł)

Joanna Włodarczyk, Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik

13. Fetysze i rewolucja. Kulturowo-społeczne konteksty funkcjonowania fenomenów [ LINK ]

r. 2013, str. 1-2 (Artykuł)

Paweł Możdżyński

14. From Diffusion to Translation and Back. Disembedding-Reembedding and Re-invention in Sociological Studies of Diffusion

POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 1(181) r. 2013, str. 3-19 (Artykuł)

Adriana Mica

15. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2011 r., (II KK 316/10)

WROCŁAWSKIE STUDIA SĄDOWE Tom 1 r. 2013, str. 58-69 (Inne)

Łukasz Chojniak (Autor oryginału)

16. Gombrowicza gra w gęby albo gra gąb

PRZESTRZENIE TEORII Nr 20 r. 2013, str. 29-37 (Artykuł)

Paweł Dybel

17. Hegemon mimo woli. Czy Niemcy zapanują w Europie

WIĘŹ Tom 4(654) r. 2013, str. 145-150 (Artykuł)

Marek Cichocki

18. Im więcej władzy i pieniędzy w samorządach, tym lepiej dla Polski. Z prof. Andrzejem Rzeplińskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmawia Krystyna Sieniawska

CASUS Tom 4 (70) r. 2013, str. 3-9 (Inne)

Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)

19. Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców

STUDIA MIGRACYJNE-PRZEGLĄD POLONIJNY Tom 39 (3) r. 2013, str. 97-121 (Artykuł)

Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)

20. Instytucjonalny system przeciwdziałania narkomanii w latach 1999-2012

SERWIS INFORMACYJNY. NARKOMANIA Tom 4(64) r. 2013, str. 19-26 (Artykuł)

Robert Sobiech

21. Jan Piskurewicz, "Z ziemi włoskiej do Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, ss. 311

KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI Nr 3 r. 2013, str. 147-153 (Recenzja)

Adam Gałkowski

22. Jeden z trzech marszałków Pierwszego Sejmiku Adwokatury Polskiej z 1914 roku - Władysław Mieczkowski (1877-1959)

PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA Tom 25-26 r. 2013, str. 25-31 (Artykuł)

Adam Redzik (Autor oryginału)

23. Katecheza w szkole lekcją dialogu. Wobec Małgorzaty Cackowskiej i Piotra Stańczyka polemicznie

TERAŹNIEJSZOŚĆ - CZŁOWIEK - EDUKACJA Tom 2 r. 2013, str. 141-152 (Artykuł)

Andrzej Potocki (Autor oryginału)

24. Kilka refleksji 'adwokackich' na 70-lecie Powstania w getcie warszawskim

PALESTRA Tom 5-6 r. 2013, str. 313-314 (Artykuł)

Adam Redzik (Autor oryginału)

25. Kilka uwag o przemianach w sposobie uprawiania socjologii

NAUKA I SZKOLNICTWO WYZSZE Nr 1(14) r. 2013, str. 6-18 (Artykuł)

Ireneusz Białecki

26. Komputer szansa i zagrożeniem dla rozwoju dziecka

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Nr 9/13 r. 2013, str. 42-48 (Artykuł)

Beata Hoffmann

27. Komunikacja strategiczna w organizacjach pozarządowych - analiza wybranych przykładów [ LINK ]

TRZECI SEKTOR Nr 30 r. 2013, str. 84-92 (Artykuł)

Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk

28. Metodologia badania EU NET ADB

DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 12(1) r. 2013, str. 7-11 (Artykuł)

Joanna Włodarczyk, Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik

29. Metodologia Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci

DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 12(3) r. 2013, str. 21-29 (Artykuł)

Joanna Włodarczyk, Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik

30. Miejsca w cieniu

KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Nr 2(301) r. 2013, str. 201-208 (Artykuł)

Barbara Fatyga, Janina Fatyga, Ludwika Malarska

31. Morskie granice i obszary przygraniczne

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Tom 65 r. 2013, str. 237-257 (Artykuł)

Władysław Misiak, Joanna Felczak

32. Nadzieja w kryzysie szansą na rozwój i adaptację

WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Tom 18 r. 2013, str. 75-88 (Artykuł)

Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)

33. Narkoturystyka

REMEDIUM Nr 6(244) r. 2013, str. 1-4 (Artykuł)

Beata Hoffmann

34. Naukowe fascynacje sztuki. Przegląd arbitralny

STAN RZECZY Nr 1(4) r. 2013, str. 107-126 (Artykuł)

Paweł Możdżyński

35. Niezaskarżalność postanowienia o przedstawieniu zarzutów

PROKURATURA I PRAWO Tom 4 r. 2013, str. 43-56 (Artykuł)

Łukasz Chojniak (Autor oryginału)

36. Nowa ustawa o adwokaturze na Ukrainie

PALESTRA Tom 1-2 r. 2013, str. 162-169 (Artykuł)

Andriy Kosylo (Autor oryginału)

37. Nowe formy pracy wolontariackiej

PRACA SOCJALNA Tom 1 r. 2013, str. 3-40 (Artykuł)

Mirosław Górecki (Autor oryginału)

38. O intelektualistach - wychodźcach z Europy Środkowo-Wschodniej we Francji - w Paryżu. Recenzja książki Intellectuels de l'Est exiles en France, publie sour la direction de Wojciech Fałkowski et Antoine Mares. Institut d'Etudes Slaves, Paris 2011, ss. 174

DZIEJE NAJNOWSZE. KWARTALNIK POSWIECONY HISTORII XX W. Nr nr 3 r. 2013, str. 177-185 (Recenzja)

Adam Gałkowski

39. O sieciowaniu i granicach pracy (socjalnej) z rodzinami w opiece zastepczej

TRZECI SEKTOR r. 2013, str. 35-45 (Artykuł)

Mariola Racław

40. O zasadzie prawdy materialnej w procesie karnym w świetle Konstytucji RP

PAŃSTWO I PRAWO Tom 9 r. 2013, str. 18-29 (Artykuł)

Łukasz Chojniak (Autor oryginału)

41. Ojciec samorządnej adwokatury [o Cezarym Ponikowskim]

DZIENNIK GAZETA PRAWNA Tom 166 r. 2013, str. 3-3 (Artykuł)

Adam Redzik (Autor oryginału)

42. Operacjonalizacja zachowania nieuczciwego w badaniach psychologicznych

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA Tom 21 r. 2013, str. 141-163 (Artykuł)

Wojciech Wypler (Autor oryginału)

43. Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnozy i rekomendacje [ LINK ]

ANALIZY I OPINIE Tom 3 r. 2013, str. 1-24 (Artykuł)

Anna Olech, Paulina Sobiesiak-Penszko

44. Pathologies of the State and Law Institutions in Post-totalitarian Poland

SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1 (15) r. 2013, str. 193-200 (Artykuł)

Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)

45. Patologie instytucji państwa i prawa w posttotalitarnej Polsce

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA Tom 21 r. 2013, str. 225-232 (Artykuł)

Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)

46. Patrzenie a widzenie. Rola kompetencji w odbiorze miasta

ZESZYTY ARTYSTYCZNE Nr 24 r. 2013, str. 89-96 (Artykuł)

Bogna Kietlińska

47. Podstawy i zakres żądań odszkodowawczych związanych z pobytem w zakładzie karnym (areszcie śledczym)

PALESTRA Tom 7-8 r. 2013, str. 31-38 (Artykuł)

Tomasz Przesławski (Autor oryginału)

48. Pomoc w wyborze lepszej przyszłości

DYREKTOR SZKOŁY Nr 12 r. 2013, str. 10-17 (Artykuł)

Tomasz Sobierajski

49. Poparcie celebryckie (celebrity endorsement) w komunikacji politycznej - polskie doświadczenia na amerykańskiej licencji

E-POLITIKON Nr 5(2013) r. 2013, str. 27-67 (Artykuł)

Tomasz Olczyk

50. Postępowania sądowe w sprawach o odszkodowanie (zadośćuczynienie) z tytułu nieprawidłowego wykonania kary pozbawienia wolności

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA Tom 22 r. 2013, str. 25-53 (Artykuł)

Tomasz Przesławski (Autor oryginału)

51. Pracoholizm

REMEDIUM Nr 11(249) r. 2013, str. 8-10 (Artykuł)

Beata Hoffmann

52. Profesor Zbigniew Radwański (1924–2012)

PALESTRA Tom 1-2 r. 2013, str. 307-308 (Inne)

Adam Redzik (Autor oryginału)

53. Profilaktyka w kontekście socjologii architektury - cz. I

REMEDIUM Nr 3 (241) r. 2013, str. 1-3 (Artykuł)

Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk

54. Profilaktyka w kontekście socjologii architektury - cz. II

REMEDIUM Nr 5 (243) r. 2013, str. 8-9 (Artykuł)

Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk

55. Profilaktyka w kontekście socjologii architektury - cz. III

REMEDIUM Nr 7-8 r. 2013, str. 8-9 (Artykuł)

Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk

56. Profilaktyka w kontekście socjologii architektury - cz. IV

REMEDIUM Nr 10 (248) r. 2013, str. 11-12 (Artykuł)

Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk

57. Profilaktyka w kontekście socjologii architektury - cz. V

REMEDIUM Nr 12(250) r. 2013, str. 4-5 (Artykuł)

Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk

58. Przemoc rówieśnicza. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci

DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 12(3) r. 2013, str. 63-82 (Artykuł)

Joanna Włodarczyk

59. Przyszłośc szkolnictwa wyższego. Od kompetencji do konsumpcji

NAUKA I SZKOLNICTWO WYZSZE Nr 39 r. 2013, str. 125-133 (Artykuł)

Tomasz Sobierajski

60. Recenzja ksiązki Stanisława Kozaka "Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Nr 9/13 r. 2013, str. 62-63 (Recenzja)

Beata Hoffmann

61. Recenzja książki pod redakcją Adama Szecówki i Bronisławy Ogonowski 'Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży'

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA Tom 22 r. 2013, str. 237-242 (Recenzja)

Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)

62. Recenzja: Andrij Kosyło, Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim, Toruń: Adam Marszałek 2010, ss. 248 [jako Janusz Kanimir]

PALESTRA Tom 9-10 r. 2013, str. 266-270 (Recenzja)

Adam Redzik (Autor oryginału)

63. Recenzja: Coulshed V., Orme J., Social Work practice, 5th ed., Plagrave Macmillan, Basingstoke, Hamshire 2012

EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK Tom 16 Nr 4 r. 2013, str. 576-578 (Recenzja)

Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)

64. Recenzja: Peter Kerecman, Rudolf Manik, História advokácie na Slovensku, Bratislava: Eurokódex 2011, ss. 656

PALESTRA Tom 1-2 r. 2013, str. 264-265 (Recenzja)

Adam Redzik (Autor oryginału)

65. Recenzja: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform więziennictwa w latach 1957–1969, pod red. Michała Porowskiego i Macieja Tygielskiego, Legnica 2012, ss. 263,

PALESTRA Tom 7-8 r. 2013, str. 288-291 (Recenzja)

Adam Redzik (Autor oryginału)

66. Recenzja: Stanisław Milewski, Życie uliczne niegdysiejszej Warszawy, Warszawa: Iskry 2013, ss. 176

PALESTRA Tom 9-10 r. 2013, str. 270-273 (Recenzja)

Adam Redzik (Autor oryginału)

67. Recenzja: Walker S., Beckett C., Social Work Assessement and Intervention, Russel House, Lyme Regis, Dorset 2011

CHILD CARE IN PRACTICE. JOURNAL OF MULTI-DISCIPLINARY CHILD CARE PRACTICE Tom 19 Nr 1 r. 2013, str. 95-97 (Recenzja)

Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)

68. Religia w szkole wobec postaw młodzieży w obszarze moralności seksualnej i małżeńskiej

ATENEUM KAPŁAŃSKIE Tom 628 r. 2013, str. 461-473 (Artykuł)

Andrzej Potocki (Autor oryginału)

69. Roman Longchamps de Berier, Wina w prawie cywilnym. Wprowadzenie

KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO Tom 1 r. 2013, str. 223-229 (Artykuł)

Adam Redzik (Autor przedmowy)

70. Rule of law - the ideal or catastrophe?

SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(15) r. 2013, str. 201-217 (Artykuł)

Iwona Jakubowska-Branicka, Jacek Kurczewski (Redaktor)

71. Scent in science and culture

HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES Tom 26 Nr 5 r. 2013, str. 31-48 (Artykuł)

Beata Hoffmann

72. Sektor obywatelski w czasach gospodarczego kryzysu

TRZECI SEKTOR Tom 30 r. 2013, str. 5-7 (Artykuł)

Marek Rymsza, Magdalena Dudkiewicz

73. Służba cywilna. Oczekiwania społeczne a rozwiązania instytucjonalne. Część III i IV

PRZEGLĄD SŁUŻBY CYWILNEJ Tom 1(22) r. 2013, str. 61-69 (Artykuł)

Robert Sobiech

74. Społeczny i obywatelski potencjał polskiej wsi

TRZECI SEKTOR Tom 29 r. 2013, str. 2-8 (Artykuł)

Marek Rymsza

75. Stanisław Milewski (1931-2013). In memoriam

PALESTRA Tom 11-12 r. 2013, str. 307-316 (Inne)

Adam Redzik (Autor oryginału)

76. Street racing jako zjawisko społeczne

REMEDIUM Nr 1(239) r. 2013, str. 1-4 (Artykuł)

Beata Hoffmann

77. Studencki Ruch Penitencjarny

FORUM PENITENCJARNE Tom 2 (177) r. 2013, str. 34-35 (Artykuł)

Mirosław Górecki (Autor oryginału)

78. Sumienie w doświadczeniu moralnym Polaków

PRZEGLĄD TOMISTYCZNY Tom XVIII r. 2013, str. 113-127 (Artykuł)

Andrzej Potocki (Autor oryginału)

79. Tajemnica Chambo Lamy. Buddyzm w Buriacji

NOWA EUROPA WSCHODNIA Nr 3-4 r. 2013, str. 200-220 (Artykuł)

Albert Jawłowski

80. Telefon zaufania na antenie

TELEFON ZAUFANIA. NASZA GAZETA Tom 47 r. 2013, str. 1642-9834 / 16-17 (Artykuł)

Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)

81. Teoria antropologiczna a socjologia (numer monograficzny PSJ) [ LINK ]

QUALITATIVE SOCIOLOGY REVIEW Tom IX Nr 3 r. 2013, str. 1-141 (Inne)

Grażyna Romańczuk-Woroniecka (Redaktor), Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk (Redaktor)

82. Teoria i praktyka celebryzacji politycznej. Celebryci polityczni w internetowych serwisach plotkarskich

ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA POLITYCZNE Nr 1(2013) r. 2013, str. 71-90 (Artykuł)

Tomasz Olczyk

83. The Law, Ideology, and Politics

SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(15) r. 2013, str. 161-182 (Artykuł)

Małgorzata Fuszara

84. To nie jest czas dla "starych" rodziców

BARDZIEJ KOCHANI Tom 3(67) r. 2013, str. 12-15 (Artykuł)

Elżbieta Zakrzewska-Manterys

85. Trybunał Konstytucyjny nie jest w wieży z kości słoniowej. Z prof. dr Andrzejem Rzeplińskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmwia Piotr Rachtan

NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE Tom 7/8 r. 2013, str. 5-7 (Inne)

Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)

86. Tym razem poświęćmy własny kościół. Sacrum w sztuce młodych artystów

ESTETYKA I KRYTYKA Nr 28(1) r. 2013, str. 93-116 (Artykuł)

Paweł Możdżyński

87. William M. Evan - The Third Father of the ISA Research Committee of Sociology of Law

SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 15 r. 2013, str. 61-63 (Artykuł)

Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)

88. Wolontariat - idea, organizacja, doświadczenia

WARMIŃSKO-MAZURSKI KWARTALNIK NAUKOWY, NAUKI SPOŁECZNE Tom 1 r. 2013, str. 81-109 (Artykuł)

Mirosław Górecki (Autor oryginału)

89. Wolontariat w organizacjach pozarządowych w Polsce

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Tom 2 (48) r. 2013, str. 89-114 (Artykuł)

Mirosław Górecki (Autor oryginału)

90. Wolontriat jako forma aktywności młodzieży

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Nr 7/13 r. 2013, str. 30-34 (Artykuł)

Beata Hoffmann

91. Wykluczenie społeczne młodzieży - zapobieganie i przeciwdziałanie w świetle polityki młodzieżowej UE

REMEDIUM Nr VII/VII r. 2013, str. 1-4 (Artykuł)

Marcin Sińczuch

92. Wykorzystywanie seksualne. Wyniki ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci

DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 12(3) r. 2013, str. 82-100 (Artykuł)

Joanna Włodarczyk, Monika Sajkowska

93. Z dziejów polskiego buntu. Rozmowa z Barbarą Fatygą

WIĘŹ Nr 3(653) r. 2013, str. 57-66 (Artykuł)

Barbara Fatyga

94. Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB

DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 12(1) r. 2013, str. 49-68 (Artykuł)

Joanna Włodarczyk

95. Zmaganie z formą

TEOLOGIA POLITYCZNA Tom 7 r. 2013, str. 67-74 (Artykuł)

Marek Cichocki

96. Znaczenie rozmowy w życiu człowieka

TELEFON ZAUFANIA. NASZA GAZETA Tom 47 r. 2013, str. 1642-9834 / 17-18 (Artykuł)  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna