Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2005/2006Pobieranie 356.52 Kb.
Strona1/6
Data03.05.2016
Rozmiar356.52 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Sprawozdanie

z działalności Akademii Wychowania Fizycznego

im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

w roku akademickim 2005/2006 1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, DOKONANE MODYFIKACJE SYSTEMU KSZTAŁCENIA, ICH KONSEKWENCJE W ODNIESIENIU DO PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW ORAZ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

W roku akademickim 2005/2006 Akademia realizowała dydaktykę na trzech Wydziałach:
 1. Wychowania Fizycznego w Poznaniu prowadząc:

 • studia magisterskie 4,5 letnie na:

  • kierunku wychowanie fizyczne - stacjonarne

(z możliwością uzyskania po III r. studiów, po zdaniu egzaminów, stopnia zawodowego licencjata na specjalności nauczycielskiej)

  • kierunku fizjoterapia - stacjonarne (nowy plan)

 • studia magisterskie 4-letnie na:

  • kierunku fizjoterapia - niestacjonarne (stary plan)

 • studia magisterskie 5-letnie na:

  • kierunku fizjoterapia - niestacjonarne (nowy plan)

  • kierunku wychowanie fizyczne - niestacjonarne(stary i nowy plan)

 • studia drugiego stopnia 2-letnie dla absolwentów wyższych szkół zawodowych na:

  • kierunku wychowanie fizyczne dla absolwentów wyższych szkół zawodowych po licencjacie - niestacjonarne

 • studia doktoranckie:

 • w zajęciach uczestniczyło 73 osoby, w tym 38 osób na studiach stacjonarnych i 35 na studiach niestacjonarnych,

 • w roku akademickim 2005/2006 przyjętych zostało 15 osób, w tym 9 na studia stacjonarne i 6 na studia niestacjonarne,

 • stypendia otrzymywało 20 uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych,

 • otwarto przewody doktorskie 5 osobom , 3 osoby obroniły pracę doktorską.
 1. W Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. prowadząc:

 • studia magisterskie 4,5-letnie na kierunku wychowanie fizyczne – stacjonarne

 • studia magisterskie 5-letnie na kierunku wychowanie fizyczne, specj. nauczycielska i trenerska – niestacjonarne

 • studia drugiego stopnia 2-letnie dla absolwentów wyższych szkół zawodowych na:

  • kierunku wychowanie fizyczne dla absolwentów wyższych szkół zawodowych po licencjacie - niestacjonarne.
 1. Turystyki i Rekreacji prowadząc:

 • studia magisterskie 4,5-letnie z możliwością uzyskania po III roku studiów, po zdaniu egzaminu, stopnia zawodowego licencjata w trybie:

 • stacjonarnym

 • niestacjonarnym

 • studia drugiego stopnia 1,5-roczne - niestacjonarne.

W roku akademickim 2005/2006 na kierunku wychowanie fizyczne zarówno w Poznaniu jak i w Gorzowie Wlkp. umożliwiono, zgodnie z programami studiów realizację czterech specjalności. Na kierunku wychowanie fizyczne w Poznaniu zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia wprowadzono na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach drugiego stopnia zmiany mające na celu uzupełnienie liczby godzin dla niektórych przedmiotów.

Studenci przyjeżdżający do naszej Uczelni w ramach wymiany międzynarodowej programu „Socrates-Erasmus” mogą korzystać z punktów kredytowych ECTS.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, opracowano nowy Regulamin Studiów, który wysłano do zatwierdzenia przez Ministra.

Opracowano także nowy Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom AWF.

Dziekanaty Wydziałów wydają dyplomy ukończenia studiów w tłumaczeniu części A i B na język angielski i niemiecki.

Wspólnie z uczelniami publicznymi miasta Poznania podjęto działania organizacyjne mające na celu wprowadzenie legitymacji elektronicznych dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W nowej Uchwale Senatu dotyczącej rekrutacji w roku 2007/2008 uwzględniono również nowe uregulowania prawne zgodnie z nową ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym w sprawie wprowadzenia studiów dwustopniowych, dodatkowych preferencji, oceny laureatów olimpiad przedmiotowych, zmian w zasadach przyjęć maturzystów z dyplomem matury międzynarodowej IB.

W roku akademickim 2005/2006 studiowało ogółem 4630 osób +151 wolnych słuchaczy w tym:


 • 2728 osób + 151 wolnych słuchaczy na studiach stacjonarnych,

 • 1902 osób na studiach niestacjonarnych.Na Wydziale Wychowania Fizycznego w Poznaniu studiowało 2077 osób + 63 wolnych słuchaczy, z tego 1296 osób +63 wolnych słuchaczy na studiach stacjonarnych i 781 na studiach niestacjonarnych.

W Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. studiowało 1442 osoby + 40 wolnych słuchaczy, z tego 808 osób + 40 wolnych słuchaczy na studiach stacjonarnych i 634 osoby na studiach niestacjonarnych.

Na Wydziale Turystyki i Rekreacji studiowało 1111 osób + 48 wolnych słuchaczy, w tym na studiach stacjonarnych 624 osoby + 48 wolnych słuchaczy i 487 osób na studiach niestacjonarnych.

Średni koszt kształcenia na jednego studenta w semestrze w roku akademickim 2005/2006 przedstawiał się następująco: • kierunek wychowanie fizyczne 7.543 zł

 • kierunek fizjoterapia 7.431 zł

 • kierunek turystyka i rekreacja 7.593 zł

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe:w Poznaniu:

 1. Trenerzy II Klasy (II semestry - liczba absolwentów 44 osoby);

 2. Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli

(III semestry – liczba słuchaczy 33 osoby);

 1. Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

(III semestry – liczba słuchaczy 21 osób);

 1. Organizacja i Zarządzanie Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem

(III semestry – liczba słuchaczy 42 osoby);

 1. Formy Gimnastyczno-Taneczne i Fitness

(III semestry – liczba słuchaczy 34 osoby);

W roku akademickim 2005/2006 prowadzono również 29 kursów instruktorskich, w których uczestniczyło 900 słuchaczy.


w Gorzowie Wlkp.:

 1. Wychowanie Fizyczne;

 2. Gimnastyka Korekcyjna;

 3. Menedżer Sportu;

 4. Menedżer Oświaty;

 5. Trener Lekkiej Atletyki

oraz specjalizacje z: pływania, koszykówki, lekkiej atletyki, odnowy biologicznej oraz piłki nożnej.


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PODSTAWOWA PROBLEMATYKA BADAŃ, STUDENCKI RUCH NAUKOWY
A. Działalność naukowo-badawcza.
Finansowanie działalności naukowo-badawczej


  1. Dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Działalność naukowo-badawcza Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w roku akademickim 2005/2006 realizowana była w ramach środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Łącznie na realizację prac naukowo-badawczych otrzymano kwotę 1 306 240,00 PLN.

Kwota powyższa podzielona była w następujący sposób:

1) na realizację 98 tematów w ramach badań własnych 410 000,00 PLN;

2) na realizację 25 tematów w ramach działalności statutowej 627 900,00 PLN;

3) na realizację projektów badawczych:


 • własnych 240 340,00 PLN

 • promotorskich 28 000,00 PLN.

W 2005 roku, po raz ostatni, Uczelnia otrzymała odrębną dotację na Działalność Wspomagającą Badania.

W sumie kwota dofinansowania wyniosła 21 500,00 PLN i została przeznaczona na następujące działania:


 • dofinansowanie działalności Biblioteki Głównej - 11 500,00 PLN,

 • dofinansowanie konferencji „Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych:” - 4 000,00 PLN,

 • dofinansowanie konferencji „Żywienie-Ruch-Zdrowie” - 4 000,00 PLN,

 • dofinansowanie udziału w XII Krajowych Targach Książki Akademickiej „ATENA 2005”

 • - 2 000,00 PLN.

2. Finansowanie z innych źródeł.


1) W roku akademickim 2005/2006 realizowano projekt badawczy w ramach umowy podpisanej pomiędzy Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie i finansowany przez PAN a Zakładem Neurobiologii AWF w Poznaniu nt.: „Dynamika zmian czynności mięśni kończyn tylnych oraz cech jednostek ruchowych po uszkodzeniu rdzenia kręgowego”.

2) Podpisano 5 umów na realizację Grantów Międzyuczelnianych: • 3 umowy z Politechniką Poznańską,

 • 1 umowę z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu,

 • 1 umowę z Akademią Medyczną.

Są one finansowane w połowie przez każdą z Uczelni. Środki AWF zostały zaplanowane w ramach dotacji na badania własne
3) W roku sprawozdawczym do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej złożono 5. wniosków.

 • Dofinansowano 1 projekt w ramach programu Stypendia Konferencyjne dla Młodych Pracowników Nauki w wysokości 2 800,00 PLN na udział w konferencji „FENS Forum 2006” w Wiedniu; stypendium otrzymała Pani mgr Hanna Drzymała, pracownik naukowo-techniczny w Zakładzie Neurobiologii AWF.


B. Podstawowa problematyka badań:

 • edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej, choroby układu krążenia,

 • rehabilitacja kardiologiczna,

 • rehabilitacja aktywna,

 • fizjologia wysiłku fizycznego,

 • medycyna sportowa z uwzględnieniem traumatologii sportowej,

 • metodologia badań w kulturze fizycznej i turystyce,

 • teoria kultury fizycznej i turystyki,

 • teoria wychowania fizycznego i sportu – motoryczność człowieka,

 • pedagogika czasu wolnego, rekreacji i turystyki,

 • socjologia i psychologia sportu,

 • historia kultury fizycznej,

 • prawo sportowe,

 • etnologia sportu,

 • olimpizm,

 • biologia człowieka,

 • badania wydolnościowe oraz programowanie treningu sportowego w wybranych dyscyplinach sportu: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis, hokej na trawie, gimnastyka, lekka atletyka,

 • biomechanika (analiza kinematyczna ruchu),

 • ocena parametrów fizjologiczno-biochemicznych krwi w warunkach wysiłku fizycznego i restytucji powysiłkowej,

 • anatomia, neuroanatomia, antropologia, antropomotoryka,

 • żywienie człowieka – ocena sposobu żywienia, wiedzy żywieniowej i stanu odżywienia wybranych grup ludności.


C. Awanse naukowe.
1. Wydziały w Poznaniu:

 • tytuł doktora nauk kultury fizycznej otrzymało 18 osób, w tym 10

spoza Uczelni,

 • otwarto 12 przewodów doktorskich, w tym 10 osobom spoza Uczelni,

 • wszczęto 4 postępowania o nadanie tytułu doktora habilitowanego

nauk o kulturze fizycznej,

 • nie wystąpiono z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora.

2. ZWKF w Gorzowie Wlkp. • tytuł doktora nauk kultury fizycznej otrzymały 4 osoby, w tym 2 spoza Uczelni,

 • otwarto 13 przewodów doktorskich, w tym 7 osobom spoza Uczelni,

 • nie wszczęto postępowania o nadanie tytułu doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej,

 • nie wystąpiono z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora.


D. konferencje naukowe.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano 7. konferencji naukowych w tym: 2. międzynarodowe i 2. z udziałem gości zagranicznych.
E. Inne osiągnięcia.
Zgodnie z informacją MNiSzW z dnia 22.08.2006 r. o zatwierdzeniu oceny parametrycznej jednostek naukowych AWF w Poznaniu uzyskała następujące kategorie dla podstawowych jednostek organizacyjnych : Kat.II – Wydz. WF ; kat.IV – Wydz. Tir; kat.IV – ZWKF.

III. PROBLEMY ŚRODOWISKA STUDENCKIEGO, POMOC MATERIALNA (LICZBA I RODZAJ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW), STOPIEŃ WYKORZYSTANIA DOMÓW STUDENCKICH
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna