Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009 obejmujePobieranie 392.84 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar392.84 Kb.
  1   2   3   4


Sprawozdanie
z działalności Akademii Wychowania Fizycznego

im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

w roku akademickim 2008/2009
OBEJMUJE:

 1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, DOKONANE MODYFIKACJE SYSTEMU KSZTAŁCENIA, ICH KONSEKWENCJE W ODNIESIENIU DO PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW ORAZ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
 1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PODSTAWOWA PROBLEMATYKA BADAŃ, STUDENCKI RUCH NAUKOWY
 1. PROBLEMY ŚRODOWISKA STUDENCKIEGO, POMOC MATERIALNA (LICZBA I RODZAJ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW), STOPIEŃ WYKORZYSTANIA DOMÓW STUDENCKICH ORAZ STOŁÓWEK
 1. ZASADNICZE ZJAWISKA W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ, LICZBA NOWYCH PROFESORÓW – W TYM Z TYTUŁEM NAUKOWYM, UBYTKI KADROWE
 1. ZASADNICZE ZJAWISKA W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
 1. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, STAN BAZY TECHNICZNEJ, ZAKRES DOKONANEJ MODERNIZACJI BAZY
 1. DOSKONALENIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UCZELNI, WPROWADZONE ZMIANY
 1. PRACA CIAŁ KOLEGIALNYCH

 2. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA, KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE, UDZIAŁ W PROGRAMACH : COMENIUS, SOCRATES – ERASMUS, CEEPUS I INNYCH
 1. BIBLIOTEKA GŁÓWNA

 2. FORMY DZIAŁALNOŚCI BIURA KARIER
 1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE DOCHODY WŁASNE UCZELNI
 1. PRZEBIEG REMONTÓW ORAZ INWESTYCJI  • Organy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu wybrane na kadencję 2008 – 2012

  • Aktualne dane teleadresowe Uczelni

  • Informacja o Uczelni

 1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, DOKONANE MODYFIKACJE SYSTEMU KSZTAŁCENIA, ICH KONSEKWENCJE W ODNIESIENIU DO PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW ORAZ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

W roku akademickim 2008/2009 Akademia realizowała dydaktykę na trzech Wydziałach:
  1. na Wydziale Wychowania Fizycznego w Poznaniu,

  2. na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Poznaniu,

  3. w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.


A. Studia stacjonarne

Poznań

L.p.


Rodzaj prowadzonych studiów (magisterskie jednolite, magisterskie II stopniowe, zawodowe, uzupełniające, inne)

Czas trwania studiów


Kierunek kształcenia1.

jednolite magisterskie

4,5

wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja

2.

pierwszego stopnia licencjackie

3

wychowanie fizyczne, fizjoterapia

3.

drugiego stopnia magisterskie

2

turystyka i rekreacja


Gorzów Wlkp.

L.p.


Rodzaj prowadzonych studiów (magisterskie jednolite, magisterskie II stopniowe, zawodowe, uzupełniające, inne)

Czas trwania studiów


Kierunek kształcenia1.

jednolite magisterskie

4,5

wychowanie fizyczne

2.

pierwszego stopnia licencjackie

3

wychowanie fizyczne


B. Studia niestacjonarne

Poznań

L.p.


Rodzaj prowadzonych studiów (magisterskie jednolite, magisterskie II stopniowe, zawodowe, uzupełniające, inne)

Czas trwania studiów


Kierunek kształcenia1.

jednolite magisterskie

5

wychowanie fizyczne, fizjoterapia

2.

pierwszego stopnia licencjackie

3

wychowanie fizyczne, fizjoterapia

3.

drugiego stopnia magisterskie

2

wychowanie fizyczne, fizjoterapia


Gorzów Wlkp.

L.p.


Rodzaj prowadzonych studiów (magisterskie jednolite, magisterskie II stopniowe, zawodowe, uzupełniające, inne)

Czas trwania studiów


Kierunek kształcenia1.

jednolite magisterskie

5

wychowanie fizyczne

2.

drugiego stopnia magisterskie

2

wychowanie fizyczne

3.

pierwszego stopnia licencjackie

3

wychowanie fizyczne

W planach i programach studiów uwzględniono przepisy prawne zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. Zmiany te dotyczyły m.in. ramowych planów studiów na wszystkich kierunkach.

Wprowadzono zmianę w programie nauczania języków obcych na I roku na kierunku fizjoterapia (zajęcia prowadzili lektorzy Wyższej Szkoły Języków Obcych). Ustalono warunki i tryb rekrutacji na kierunek sport oraz złożono wniosek o powołanie tego kierunku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rady poszczególnych Wydziałów zatwierdziły propozycje zmian w Regulaminie Studiów.

Wprowadzono nowe programy studiów na kierunku wychowanie fizyczne i fizjoterapia oraz nowe specjalności na:kierunek wychowanie fizyczne:

I stopień: instruktor sportu, fitness, turystyka szkolna

II stopień: trenerska, sport osób niepełnosprawnych, organizacja i zarządzanie sportem,

kierunek turystyka i rekreacja:

I stopień: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo, turystyka kulturowa, dietetyka w turystyce i rekreacji, ekoturystyka,

II stopień: animacja czasu wolnego, turystyka zrównoważona, turystyka międzynarodowa.

uwzględniające dwustopniowość studiów, punkty ECTS, oraz przedmioty do wyboru i wykłady monograficzne.

Wystąpiono do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie zgody na uruchomienie nowego kierunku - sport.

Wprowadzone modyfikacje programowe, szczególnie zwiększające liczbę godzin na studiach niestacjonarnych, a także wprowadzenie nowych przedmiotów na studiach stacjonarnych w połączeniu z koniecznością prowadzenia zajęć w weekendy w znaczący sposób zwiększyły koszty kształcenia. Kontynuowano także zajęcia prowadzone w czasie tygodniowych sesji zjazdowych na studiach niestacjonarnych w miesiącach wakacyjnych. Spowodowało to zmniejszenie kosztów kształcenia, a także odciążenie obiektów dydaktycznych w czasie roku akademickiego.


W Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. na studiach stacjonarnych 4,5 letnich magisterskich jednolitych (III, IV i V rok) realizowano plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Wychowania Fizycznego w Poznaniu wspólny dla Uczelni macierzystej i jednostki gorzowskiej. Na studiach I stopnia realizowano plan studiów zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. w 2007 r. Od roku akademickiego 2008/2009 po uwagach Państwowej Komisji Akredytacyjnej wprowadzono na I roku plan z poprawkami z lipca 2008 r. W planie zwiększono do 30 procent grupę przedmiotów do wyboru. Innowacją jest wprowadzenie w każdym semestrze 2 godzin tygodniowo sportów rekreacyjnych. Podjęto działania mające na celu przygotowanie planów i programów nowych kierunków studiów: fizjoterapii, turystyki i rekreacji oraz sportu. Uzyskano pozytywną decyzję na uruchomienie w roku akademickim 2009/2010 kierunku turystyka i rekreacja.

Na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia realizowano nowe plany studiów. Na studiach II stopnia po raz pierwszy realizowano specjalność nauczycielską z edukacją zdrowotną oraz nauczycielską z menedżerstwem i zarządzaniem.

Studenci przyjeżdżający do naszej Uczelni w ramach wymiany międzynarodowej programu LLP-Erasmus, Comenius mogą korzystać z punktów kredytowych ECTS.

Podjęto prace nad wprowadzeniem nowego regulaminu studiów, uwzględniającego zmiany wynikające z wprowadzenia punktów kredytowych ECTS.

W dalszym ciągu kontynuuje swoją działalność Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji w Politechnice Poznańskiej. Aktualnie wszyscy studenci naszej Uczelni posiadają elektroniczne legitymacje studenckie (ELS).

W Akademii funkcjonuje elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia. W ramach systemu wszyscy kandydaci na studia zobowiązani są do wprowadzenia poprzez stronę internetową swoich danych osobowych i danych potrzebnych do rekrutacji.

W Akademii funkcjonuje w wersji elektronicznej album studentów dla całej Uczelni. Umożliwia on przekazywanie danych drogą elektroniczną z komisji rekrutacyjnych i dziekanatów oraz natychmiastowe nadanie kolejnych numerów.

W październiku 2008r. powołano Uczelnianą Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia na kadencję 2008-2012, w skład której wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz studentów.W roku akademickim 2008/2009 studiowało w Akademii ogółem 4880 osób w tym:

 • 3109 osób na studiach stacjonarnych,

 • 1771 osób na studiach niestacjonarnych.

Na Wydziale Wychowania Fizycznego w Poznaniu studiowało 2416 osób, z tego 1450 osób na studiach stacjonarnych i 966 na studiach niestacjonarnych.

Na Wydziale Turystyki i Rekreacji studiowało 1375 osób, w tym na studiach stacjonarnych 915 osób i 460 osób na studiach niestacjonarnych.

W Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. studiowało 1089 osób, z tego 744 osoby na studiach stacjonarnych i 345 osób na studiach niestacjonarnych.
Średni roczny koszt kształcenia na jednego studenta w roku akademickim 2008/2009 przedstawiał się następująco:


   1. kierunek wychowanie fizyczne

    • studia niestacjonarne pierwszego stopnia 9.048,00 zł

    • studia niestacjonarne drugiego stopnia 6.003,00 zł

   2. kierunek fizjoterapia

     • studia niestacjonarne pierwszego stopnia 6.437,00 zł

     • studia niestacjonarne drugiego stopnia 3.906,00 zł

 1. kierunek turystyka i rekreacja

 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia IV-V rok 3.466,00 zł

 • studia niestacjonarne drugiego stopnia 2.397,00 złC. Studia podyplomowe i kursy
Poznań
Uczelnia uruchomiła następujące kierunki studiów podyplomowych:

 1. Studia Podyplomowe 2-semestralne:

 1. Trener II Klasy,

 2. Menedżer Sportu,

 3. Fizjoterapia w Odnowie Biologicznej;

 1. Studia Podyplomowe 3-semestralne:

 1. Organizacja i Zarządzanie Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem (25 słuchaczy),

 2. Formy Gimnastyczno-Taneczne i Fitness (42 słuchaczy).

W semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009 odbyły się trzy egzaminy dyplomowe:

- Studia Podyplomowe Trener II Klasy (35 absolwentów),

- Studia Podyplomowe Menedżer Sportu (42 absolwentów),

- Studia Podyplomowe Fizjoterapii w Odnowie Biologicznej (30 absolwentów).

3-semestralne studia podyplomowe zostaną zakończone w semestrze zimowym roku akademickiego 2009 / 2010.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009 odbyły się egzaminy dyplomowe kierunków 3-semestralnych rozpoczętych w roku akademickim 2007 / 2008: • Studia Podyplomowe Form Gimnastyczno-Tanecznych i Fitness (21 absolwentów),

 • Studia Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem (29 absolwentów),

 • Studia Podyplomowe Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej (30 absolwentów),

 • Studia Podyplomowe Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli (20 absolwentów).


Gorzów Wlkp.

W Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. przeprowadzono następujące studia podyplomowe: • Menedżer Sportu (23 absolwentów) / w tym Menedżer Imprez Sportowych/,

 • Gimnastyka Korekcyjna (16 absolwentów).

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2008/2009:

 • Wychowanie Fizyczne (18 słuchaczy),

 • Menedżer Sportu (25 słuchaczy),

 • Trener II Klasy (21 słuchaczy).

W minionym roku akademickim przeprowadzono następujące kursy instruktorskie i kursy Trenera II Klasy:

  1. Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF w Poznaniu:

 • część ogólną instruktora sportu,

 • części specjalistyczne instruktora sportu: LA, narciarstwo alpejskie, pływanie, taniec sportowy, tenis, kulturystyka, piłka siatkowa, piłka nożna, żeglarstwo, judo, karate, koszykówka,

 • część ogólną instruktora rekreacji ruchowej (2 kursy),

 • części specjalistyczne instruktora rekreacji ruchowej: samoobrona, aerobik, jazda konna, wspinaczka skałkowa, snowboard, pływanie, narciarstwo zjazdowe, windsurfing;

  1. Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr w Gorzowie Wielkopolskim:

   • kursy i specjalizacje instruktorskie z: odnowy biologicznej, LA, piłki nożnej, wioślarstwa, pływania, koszykówki, siatkówka, kajakarstwa, akrobatyki sportowej, kulturystyki, gimnastyki korekcyjnej,

   • kurs trenera II klasy: piłka nożna (23 absolwentów) i kajakarstwo (21 absolwentów).


D. Studia Doktoranckie
Zajęcia na studiach doktoranckich w roku akademickim 2008/2009 prowadzone były na Wydziale Wychowania Fizycznego.

1. Ilość uczestników Studium Doktoranckiego na dzień 31.08.2009 r.

- Ogólna liczba uczestników studiów doktoranckich: 88 osób

W tym:


- Studia stacjonarne: 55 osób

- Studia niestacjonarne: 33 osoby

- Na urlopie: 1 osoba

- Na rok akademicki 2009/2010 zostało przyjętych – 35 osób, w tym na studia stacjonarne – 17 osób, na studia niestacjonarne – 18 osób.

2. Stypendia doktoranckie w wysokości 1050 zł otrzymywało 10 uczestników studiów doktoranckich w okresie od października 2008 do czerwca 2009.

3. Otwarto przewody doktorskie 3 osobom

- obroniła pracę doktorską 1 osoba.

4. W okresie sprawozdawczym, zorganizowano wraz z Samorządem Doktorantów I Krajową Konferencję Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego pt. „ Kultura fizyczna i turystyka w badaniach naukowych doktorantów”, która odbyła się 05 czerwca 2009 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w ramach obchodów Dnia Doktoranta, 90-lecia AWF w Poznaniu oraz 35-lecie Wydziału Turystyki i Rekreacji pod honorowym patronatem J.M. Rektora prof. Jerzego Smorawińskiego oraz Ministra Sportu i Turystyki Mirosława Drzewieckiego.II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PODSTAWOWA PROBLEMATYKA BADAŃ, STUDENCKI RUCH NAUKOWY

A. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA  1. Finansowanie działalności naukowo-badawczej.

  1. Dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Działalność naukowo-badawcza Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009 realizowana była w ramach środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Łącznie na realizację prac naukowo-badawczych otrzymano kwotę 2 205 208,00 PLN.

Kwota powyższa składała się z następujących źródeł finansowych:

a) z dotacji na realizację 78 tematów w ramach badań własnych 389 700,00 PLN

W ramach dotacji MNiSzW na badania własne wydzielona została kwota 107 300,00 PLN,

która została przeznaczona na złożone w drodze konkursu wnioski aparaturowe:

- mikrotom mrożeniowy (46 000,00 PLN)

- moduł telemetryczny do systemu K4b2 (9 500,00 PLN)

- Power 1401 MK2 (35 000,00 PLN)

- system kompleksowej analizy ruchu Biometrics (11 800,00 PLN)

- łaźnia wodna (5 000,00 PLN)

b) z dotacji na realizację 26 tematów w ramach podstawowej działalności statutowej wydziałów 598 000,00 PLN

c) z konkursów MNiSzW (35 i 36 konkurs) na realizację projektów badawczych:


 • własnych 353 048,00 PLN

 • promotorskich 66 160,00 PLN

d) z dotacji na realizację wniosków aparaturowych:

- system pomiarowy Footscan 290 000,00 PLN

e) z 6 konkursu na realizację projektów rozwojowych:

- dr Marzena Wiernicka 345 000,00 PLN

- dr Piotr Borkiewicz 56 000,00 PLN
W ramach dotacji na podstawową działalność statutową Uczelni, wyodrębniono kwotę na Działalność Wspomagającą Badania.

W sumie kwota dofinansowania wyniosła 40 000,00 PLN i została przeznaczona na następujące działania:

- dofinansowanie działalności Biblioteki Głównej 25 000,00 PLN


 • dofinansowanie konferencji uczelnianej 7 000,00 PLN

 • dofinansowanie dla działu Wydawnictw 5 000,00 PLN

 • dofinansowanie konferencji „Żywienie-Ruch-Zdrowie” 3 000,00 PLN

2) Finansowanie z innych źródeł 1. W roku akademickim 2008/2009 zakończono projekt realizowany w ramach programu Socrates-Comenius 2.1. „Health (a)ware” – numer wniosku 128737-CP-1-2006-1-DE-Comenius-c 2.1. Dofinansowanie działań objętych wnioskiem wyniosło 27 483,00 PLN.

 2. Kontynuowano prace w ramach uzyskanego stypendium indywidualnego Marie Curie Intra European Fellowships – numer wniosku 041326-AESTH-PRO. Projekt realizowany był przez Uniwersytet w Ołomuńcu przez okres 24 miesięcy, na ogólną kwotę 38 077 Euro.

 3. W roku sprawozdawczym do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej złożono ogółem 5 wniosków w tym:

 • 2 wnioski w ramach programu „Stypendium Konferencyjne”

 • 2 wnioski w ramach programu START oraz

 • 1 wniosek w ramach programu KOLUMB

Żaden w powyższych wniosków nie otrzymał dofinansowania.

 1. Kontynuowano projekt dotyczący współpracy pomiędzy Polską a Bułgarską Akademią Nauk pt.: „Experimental and modeling investigation of for ces developer by motor units”. Z ramienia Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialnym za realizację projektu jest prof. dr hab. Jan Celichowski – Zakład Neurobiologii.

 2. W dniu 9 lutego 2009 roku podpisano porozumienie pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu a Starostwem Pilskim, w ramach którego realizowane będą następujące projekty partnerskie:

 • zmiana sposobu żywienia i stanu odżywiania dzieci przedszkolnych i ich rodziców na terenie miasta i gminy Ujście,

 • ocena zróżnicowania aktywności i sprawności fizycznej, cech antropometrycznych dzieci przedszkolnych z terenów o zróżnicowanej zamożności (na przykładzie wybranego przedszkola miejskiego z Piły i wiejskiego z Miasteczka Krajeńskiego),

 • zorganizowanie konferencji „Edukacja zdrowotna” dla nauczycieli i młodzieży szkolnej.

B. PODSTAWOWA PROBLEMATYKA BADAŃ:

 • edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej, choroby układu krążenia,

 • rehabilitacja kardiologiczna,

 • rehabilitacja aktywna,

 • fizjologia wysiłku fizycznego,

 • medycyna sportowa z uwzględnieniem traumatologii sportowej,

 • metodologia badań w kulturze fizycznej i turystyce,

 • teoria kultury fizycznej i turystyki,

 • teoria wychowania fizycznego i sportu – motoryczność człowieka,

 • pedagogika czasu wolnego, rekreacji i turystyki,

 • socjologia i psychologia sportu,

 • historia kultury fizycznej,

 • prawo sportowe,

 • etnologia sportu,

 • olimpizm,

 • biologia człowieka,

 • badania wydolnościowe oraz programowanie treningu sportowego w wybranych dyscyplinach sportu: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis, hokej na trawie, gimnastyka, lekka atletyka,

 • biomechanika (analiza kinematyczna ruchu),

 • ocena parametrów fizjologiczno-biochemicznych krwi w warunkach wysiłku fizycznego i restytucji powysiłkowej,

 • anatomia, neuroanatomia, antropologia, antropomotoryka,

 • żywienie człowieka – ocena sposobu żywienia, wiedzy żywieniowej i stanu odżywienia wybranych grup ludności.

C. AWANSE NAUKOWE

1. Wydział Wychowania Fizycznego oraz Wydział Turystyki i Rekreacji w Poznaniu:

 • tytuł doktora nauk kultury fizycznej otrzymało 12 osób, w tym 6 spoza uczelni,

 • tytuł doktora habilitowanego otrzymało 5 osób, w tym 1 spoza uczelni,

 • otwarto 56 przewodów doktorskich,

 • wszczęto 1 postępowanie o nadanie tytułu doktora habilitowanego,

 • nie wystąpiono z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora.

2. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

 • tytuł doktora nauk kultury fizycznej otrzymało 6 osób, w tym 4 spoza Uczelni,

 • nie wszczęto postępowania o nadanie tytułu doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej,

 • nie wystąpiono z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora.

D. KONFERENCJE NAUKOWE

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 8. konferencji naukowych w tym: 2. międzynarodowe i 1. z udziałem gości zagranicznych.
E. CZĘŚĆ TABELARYCZNA


   1. Granty
Liczba grantów

(realizowanych)

realizowanych ogółem

w tym: przyznanych w okresie sprawozdawczym

zakończonych

16

7

4
  1. Wysokość środków na inwestycje naukowe przyznanych przez MNiSzW – 0,00 PLN

F. STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

Poznań

Liczba

Kół

Członków

Zorganizowanych konferencji naukowych

14

119

4

Wykaz kół naukowych w Poznaniu: 1. Studenckie Koło Naukowe Geograficzno-Krajoznawcze – opiekunowie dr Iwona Miedzińska, mgr Beata Kaczor – 16 osób

 2. Studenckie Koło Naukowe Historii Kultury i Sztuki – opiekun dr Izabela Wyszkowska – 12 osób

 3. Studenckie Koło Naukowe Przyrodników – opiekunowie dr Aleksandra Machnik, dr inż. Rafał Kurczewski – 18 osób

 4. Studenckie Koło Naukowe Statystyki w Turystyce i Rekreacji – opiekun mgr Marcin Kruk – 0 osób

 5. Studenckie Koło Naukowe Żywienia Człowieka – opiekun dr hab., prof. AWF Wojciech Chalcarz – 11 osób

 6. Studenckie Koło Naukowe Biologii i Ochrony Przyrody – opiekun dr hab., prof. AWF Hanna Mizgajska-Wiktor – 1 osoba

 7. Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki – opiekunowie dr Ewa Koprowiak, mgr Aleksandra Lubczyńska – 10 osób

 8. Studenckie Koło Naukowe Psychologii Rehabilitacji – opiekun prof. dr hab. Stanisław Kowalik – 17 osób

 9. Studenckie Koło Naukowe Metodyki WF – opiekun dr Renata Śleboda – 4 osoby

 10. Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii – opiekunowie dr hab. med., prof. AWF Grażyna Cywińska-Wasilewska, dr Patrycja Rąglewska, mgr Dominik Kaczmarek, mgr Paweł Korman – 12 osób

 11. Studenckie Koło Naukowe Lekkiej Atletyki – opiekun dr Sławomir Marszałek – 0 osób

 12. Studenckie Koło Naukowe Pływania i Ratownictwa Wodnego – opiekun dr Katarzyna Antosiak-Cyrak – 0 osób

 13. Studenckie Koło Naukowe „Sport i Nauka” przy Zakładzie Teorii Sportu – opiekunowie prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk, dr Krzysztof Karpowicz – 14 osób

 14. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Podstaw Wychowania Zdrowotnego – opiekun dr Ida Laudańska-Krzemińska – 4 osoby

Konferencje: 1. XI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki „Zdobywamy akademickie kompetencje w zakresie turystyki, ruchu i zdrowia” 15-17 października 2008 roku.

 2. III Festiwal Nauki i Kultury Studenckiej AWF Poznań FENIKS 2009 „Kultura fizyczna – tradycje i współczesność” – Poznań 12-13 marca 2009 roku.

 3. XII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 27 maja 2009 roku.

 4. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywienie-Ruch-Zdrowie” (współudział w organizowaniu konferencji), Poznań 18-20 czerwca 2009 roku.


Gorzów Wlkp.

Liczba

Kół

Członków

Zorganizowanych konferencji naukowych

5

29

0

Wykaz kół naukowych w Gorzowie Wlkp.: 1. Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego – opiekun dr Małgorzata Kitowska – 6 osób

 2. Zakład Historii i Organizacji Kultury Fizycznej – opiekun dr hab., prof. AWF Leonard Nowak – 4 osoby

 3. Zakład Pedagogiki i Psychologii – opiekunowie dr Mariola Radzińska, dr Ryszard Botwina – 9 osób

 4. Zakład Sportów Pływackich i Ratownictwa Wodnego – opiekun dr Irena Nadolska-Ćwikła – 5 osób

 5. Zakład Olimpizmu i Polonijnej Kultury Fizycznej – opiekun dr Przemysław Pieczyński – 5 osób


III. PROBLEMY ŚRODOWISKA STUDENCKIEGO, POMOC MATERIALNA (LICZBA I RODZAJ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW), STOPIEŃ WYKORZYSTANIA DOMÓW STUDENCKICH ORAZ STOŁÓWEK

A. Sport wyczynowy i powszechny.
W roku akademickim 2008/2009 podobnie jak w latach ubiegłych studenci naszej Uczelni brali udział we współzawodnictwie sportowym startując na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 r.:

 1. Julia Michalska – IV rok WF

szóste miejsce w finale jedynek wioślarskich

 1. Kamil Masztak – III rok WF

członek sztafety 4 × 100 m w lekkiej atletyce

 1. Patryk Brzeziński – II rok WF

piąte miejsce w finale ósemek wioślarskich.

 1. Monika Drybulska – V rok WF

dwudzieste czwarte miejsce w biegu maratońskim

 1. Anita Włodarczyk – IV rok WF

szóste miejsce w rzucie młotem

 1. Małgorzata Chojnacka – IV rok WF

osiemnaste miejsce w kajakarstwie K1 – 500

 1. Sławomir Mocek – V rok WF

dwunaste miejsce w turnieju indywidualnym floretu

 1. Tomasz SzymkowiakIII rok WF niestacjonarne

dwudzieste czwarte miejsce w biegu 3000 m z przeszkodami

 1. Michał Jeliński – studia podyplomowe

trzykrotny mistrz świata i złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w czwórce podwójnej w wioślarstwie.

 1. Tomasz Kucharski – III rok ZWKF w Gorzowie Wlkp.

dwukrotny złoty medalista w Mistrzostwach Świata oraz na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney i Atenach w czwórce podwójnej w wioślarstwie.
Sport Studencki

Poznań

W roku akademickim 2008/09 studenci AWF rywalizowali w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski w około 55 konkurencjach. Są one pierwszym etapem udziału w strefowych i dalej finałowych turniejach (zawodach) Akademickich Mistrzostw Polski. Wśród najważniejszych osiągnięć naszych studentów i studentek w Akademickich Mistrzostwach Polski należy zaliczyć ponowne zdobycie I miejsca w siatkówce plażowej kobiet naszej pary Ilona Zielińska, Iga Klinowska oraz zdobycie I miejsca przez dwójkę wioślarek Magdalenę Piątek i Sylwię Kalet w konkurencji dwójka podwójna kobiet. W zawodach finałowych Akademickich Mistrzostw Polski w Pływaniu (odbyły się na pływalni AWF w Katowicach) nasza reprezentacja męska w składzie Roszak, Kolendowicz, Tomczyk i Kawicki zajęła VIII w finale zawodów 4 x 50 m stylem zmiennym. Identyczny wynik uzyskały nasze siatkarki podczas Akademickich Mistrzostw Polski, które odbyły się w Wrocławiu.

Zawody w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski dobiegły końca. W klasyfikacji generalnej zajęliśmy ponownie 5 miejsce, pomimo zdobycia w tym roku blisko 100 pkt. więcej, niż w roku poprzednim.

Gorzów Wlkp.

W minionym roku akademickim, studenci Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. zajmowali się działalnością sportową, między innymi poprzez współorganizację mistrzostw uczelni w lekkiej atletyce, grach zespołowych, gimnastyce i pływaniu, a także udział w mistrzostwach lubuskich szkół wyższych, w ramach integracji środowiska sportowego w regionie.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ZWKF stawali na podium zdobywając medale w imprezach krajowych i międzynarodowych różnej rangi. Wielu studentów pozostaje członkami kadry narodowej w różnych dyscyplinach. O wysokim poziomie naszych sportowców świadczy fakt przyznania stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sport wyczynowy

Do najważniejszych osiągnięć naszych studentów na arenie międzynarodowej należy zaliczyć sukcesy: • Małgorzaty Chojnackiej (Puchary Świata w Racicach (Czechy) 8-10 maj 2009
  1 miejsce K1 1000 metrów i 1 miejsce K4 500 metrów, w Poznaniu 1 miejsce w K2 1000 metrów i 6 miejsce w K4 500 metrów, złoty medal na Kajakarskich Mistrzostwach Świata w Kanadzie na dystansie 1000 m w kategorii K2 ),

 • Anity Włodarczyk (podczas Mistrzostw Świata w Berlinie 22 sierpnia 2009r. w drugiej próbie finałowego konkursu rzutu młotem ustanowiła rekord świata uzyskując wynik 77,96 m i zdobywając złoty medal. Wcześniej zwyciężyła w konkursie rzutu młotem "Skolimowska Trophy" w mityngu Grand Prix IAAF w Ostrawie wynikiem 76,59 m ustanawiając rekord życiowy oraz zawodów i po raz czwarty z rzędu pokonała liderkę światowej tabeli, wygrała podczas mityngu Super Grand Prix IAAF w Dausze konkurs rzutu młotem wynikiem 73,68 m, ustanowiła rekord Polski (77,20 m) podczas mityngu w Cottbus),

 • Julii Michalskiej (złoty medal w rozgrywkach dwójki podwójnej kobiet na torze Malta w Mistrzostwach Świata w Wioślarstwie w Poznaniu – sierpień 2009r., I i III miejsce w Pucharze Świata, dwójka podwójna, w Banyoles, I miejsce Mistrzostw Polski w jedynce i dwójce podwójnej w zawodach na rozegranych na jeziorze Maltańskim),

 • Magdy Fularczyk (złoty medal w rozgrywkach dwójki podwójnej kobiet na torze Malta w Mistrzostwach Świata w Wioślarstwie w Poznaniu – sierpień 2009r.),

 • Michała Jelińskiego ( trzykrotny mistrz świata i złoty medalista I O w Pekinie w czwórce podwójnej w wioślarstwie, złoty medal w rozgrywkach czwórki podwójnej na torze Malta podczas Mistrzostw Świata w Wioślarstwie w Poznaniu – sierpień 2009r., startujący w barwach AZS AWF w Gorzowie Wlkp.).

AZS AWF GORZÓW WLKP.

 1. Liczba członków: 290 w tym studentów AWF: 87

 2. Liczba zatrudnionych trenerów: 25 w tym na etacie: 0

 3. Liczba sekcji: 7

 4. Największe sukcesy sportowe studentów AWF – członków AZS-AWF:

 1. Mistrzostwa Świata w wioślarstwie (22-30.08.2009)

- złoty medal – Michał Jeliński (czwórka podwójna),

- IV miejsce – Piotr Hojka (ósemka męska),

- VII miejsce – Kornelia Nitzler (ósemka kobiet).

2) Puchar Świata w wioślarstwie (29-31.05.2009)

- złoty medal – Michał Jeliński (czwórka podwójna),

- srebrny medal – Piotr Hojka (ósemka męska),

- srebrny medal – Kornelia Nitzler, Anna Karpowicz ( ósemka kobiet).

3) Mistrzostwa Polski Seniorów w wioślarstwie (06-07.06.2009)

- brązowy medal – Piotr Hojka, Zbigniew Schodowski, Maciej Mattik,

Arkadiusz Stępka (czwórka bez sternika).

4) Puchar Świata w kajakarstwie (22-24.05.2009)

- brązowy medal – Łukasz Woszczyński, Roman Rynkiewicz – C-4 1000m

5) Mistrzostwa Europy w kajakarstwie (26-28.06.2009)

- srebrny medal – Roman Rynkiewicz – C-2 500 m,

- 4 miejsce – Łukasz Woszczyński – C-4 1000 m,

- 7 miejsce – Marcin Nickowski – K-2 1000 m,

- 8 miejsce – Daria Polakowska – K-4 200 m.

6) Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do 23 lat (17-19.07.2009)

- złoty medal – Daria Polakowska – K-4 500 m,

- srebrny medal – Marcin Nickowski – K-2 1000 m.

7) Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce (21-22.01.2009)

- brązowy medal – Sebastian Papuga – 800 m.

8) Akademickie Mistrzostwa Polski w LA (23-24.05.2009)

- złoty medal – Monika Olkiewicz – trójskok,

- srebrny medal – Michał Wiercioch – rzut młotem,

- brązowy medal – Marcin Walaszczyk, Damian Potasiński, Łukasz

Czupryński, Sebastian Papuga – sztafeta 4x400

9) Mistrzostwa Polski Seniorów w LA (31.07-02.08.2009)

- brązowy medal – Monika Olkiewicz - trójskok
Funkcjonowanie Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w Poznaniu.
Od kilku lat trwały w środowisku akademickim dyskusje na temat konieczności powołania Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego jako „wyższej” formy szkolenia dla zawodników ścisłego zaplecza reprezentacji narodowych w poszczególnych dyscyplinach olimpijskich. Jednym z warunków było sformalizowanie porozumienia między AWF i AZS AWF. Działania te zostały zakończone powodzeniem.

ACSS tworzony jest na bazie istniejących w klubie sekcji „autorskich”, obejmuje również studentów - zawodników wysokiej klasy, reprezentujących inne kluby nieakademickie oraz niektóre sekcje AZS Środowisko. Przy tworzeniu ACSS położono w pierwszej fazie nacisk na nawiązanie współpracy z AWF-ami i zintensyfikowanie badań na potrzeby sportu, a także znaczną część środków przeznaczono na zakup sprzętu sportowego i aparatury pomiarowej. W ramach ACSS dofinansowanie otrzymują sekcje: akrobatyki sportowej, wioślarska, taekwondo, lekkoatletyki, szermierki, siatkówki kobiet oraz sekcje AZS Środowisko: lekkoatletyka, szermierka, tenis, taekwondo.

Funkcjonowanie ACSS jest korzystne z punktu widzenia przyszłego szkolenia, a także działalności dydaktycznej i naukowej Uczelni. Lepsze warunki w sekcjach mogą spowodować napływ zawodników na studia w AWF w Poznaniu i Klubu AZS AWF. Klub i AWF posiada w tym zakresie pewne możliwości, ale są one dostępne dla najlepszych i dopiero od II roku studiów (stypendium sportowe, IOS). Podniesienie standardu szkolenia w klubach AZS AWF z pewnością zwiększy ich renomę i zwiększy ich konkurencyjność.
Inne działania

Uczelnia realizuje współpracę z Klubem Sportowym AZS AWF Poznań na mocy podpisanego porozumienia o współpracy. Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym dotyczące badania Kadr Wojewódzkich Juniorów podlegających szkoleniu ze środków Ministerstwa Sportu.

Podpisano również porozumienie o współpracy z Wielkopolskim Związkiem Piłki Siatkowej w Poznaniu, Polskim Związkiem Hokeja na Trawie, Polskim Związkiem Szermierczym, Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie Szczecińskim.
B. Działalność kulturalna.

Poznań

Zespół Tańca Ludowego „Poznań” Akademii Wychowania Fizycznego

1. Działalność koncertowa.

1) Koncerty:

- 20.06.2009r. - Jubileusz 90-lecia istnienia Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych

Zespół Tańca Ludowego "Poznań" Akademii Wychowania Fizycznego uświetnił Jubileusz 90-lecia istnienia Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych. Występ zespołu odbył się w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w ramach obchodów oficjalnej części uroczystości.- 22.08. 2009r. - dożynki w Czapurach k/Poznania

Zespół wystąpił na dożynkach w Czapurach k/Poznania.- 21 .03.2009r. - Drzwi otwarte na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

21 marca 2009 r. Zespół Tańca Ludowego "Poznań" AWF wystąpił w auli


Akademii Wychowania Fizycznego z okazji Dni Otwartych. ZTL "Poznań" zaprezentował się w układzie tanecznym składającym się z dwóch polskich tańców narodowych - kujawiaka i oberka.

- "Akademia Małych Sportowców”

Od stycznia do marca 2009r. ( w sumie trzy występy) członkowie Zespołu Tańca Ludowego "Poznań" AWF brali udział w przedsięwzięciu zatytułowanym: "Akademia Małych Sportowców". W ramach akcji organizowanej przez Biuro Karier Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu tancerze "Poznania" przybliżali dzieciom z Przedszkoli w Poznaniu polski folklor.- 13-15.03.2009r. - XIII Targi Edukacyjne

W dniach 13-15 marca 2009 na terenie MTP odbyła się kolejna edycja Targów Edukacyjnych. Tegorocznej imprezie towarzyszyło hasło "Edukacja - Badania - Innowacje". W ramach występów artystycznych zaprezentował się także Zespół Tańca Ludowego "Poznań" AWF.- 09.05.2009r. - Jubileusz 90-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

W ramach obchodów Jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Zespół Tańca Ludowego "Poznań" AWF wystąpił na Jubileuszowym Pikniku Akademickim.3) Przeglądy:

- 30.05.2009r. - Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny w Nowym Tomyślu

W ostatni weekend maja w Nowym Tomyślu z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Nowotomyskiego Ośrodka Kultury odbył się Przegląd Folklorystyczny mający na celu przedstawienie dorobku i ukierunkowanie prac w zakresie pielęgnowania tradycyjnej kultury ludowej i narodowej związanej z folklorem muzycznym, tanecznym, a także zwyczajami i obrzędami w różnych środowiskach regionalnych i zespołach artystycznych województwa wielkopolskiego. Na przeglądzie otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 1000 zł za zajęcie II miejsca.- 9-17.08. 2009r. - Światowy Przegląd Folkloru „Integracje 2009”

Członkowie ZTL pracowali wolontariacko przez cały czas trwania festiwalu jako piloci, tłumacze, ekipa techniczna, inspicjenci, intendenci, kwatermistrze. Ponadto Zespół wystąpił na wszystkich festiwalowych koncertach i przemarszach.4) Wyjazdy zagraniczne:

- 1-14.052009r. - ZTL "Poznań" na Cyprze Północnym

W pierwszych dniach maja Zespół Tańca Ludowego "Poznań" Akademii Wychowania Fizycznego wziął udział w XII Międzynarodowym Festiwalu Kultury i Sztuki odbywającym się w tureckim mieście Güzelyurt. Podczas ośmiodniowego pobytu na wyspie członkowie ZTL "Poznań" AWF, oprócz koncertowania i uczestniczenia w programowych przemarszach, zwiedzali lokalne atrakcje oraz integrowali się z przedstawicielami lokalnego folkloru. W sumie na Cyprze spędziliśmy 7 dni, podczas których odbyło się 8 koncertów z naszym udziałem.2. Działalność wewnętrzna:

1) próby: • regularne próby odbywają się w sumie 4 razy w tygodniu: w poniedziałki i środy ćwiczy grupa koncertowa, we wtorki i czwartki – kandydacka. W środy odbywają się również próby kapeli.

2) nabory:

 • 7 i 9.10.2009r. - nabór nowych członków do Zespołu, w sumie do grupy kandydackiej przyjęto ok. 50 osób.

3) obozy:

 • między 5-8 marca 2009r. Zespół Tańca Ludowego "Poznań" AWF przebywał w Rudnie (wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim). Podczas czterodniowego zgrupowania członkowie "Poznania" doskonalili stare układy taneczne oraz zapoznali się z tańcami, zabawami i przyśpiewkami z regionu kurpiowskiego. Naukę nowych kroków tańców takich jak, np. fafur, olender czy powolniak nadzorował Paweł Łaszczych - kierownik zespołu z Kadzidła, któremu na harmonii akompaniował Kazimierz Gadomski.Gorzów Wlkp.

Swoje zainteresowania studenci ZWKF rozwijają w Studenckim Klubie Tańca Towarzyskiego „Rapsodia” i Zespole Tańca Ludowego „Gorzowiacy”. Z inicjatywy studentów powstało wiele form działalności poza zajęciami, np.: zespół tańca nowoczesnego, fitness, zespół muzyczny, dyskusyjny klub filmowy, kabaret.C. Działalność organizacji studenckich.

Poznań

Samorząd Studencki – W roku akademickim 2008/2009 Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego AWF w Poznaniu dzięki ścisłej współpracy z Władzami Uczelni jeszcze bardziej zintensyfikowała swoje działania. Grono RUSS AWF poszerzyło się i po wyborach uzupełniających, które odbyły się 28. Października 2009 roku, ilość członków wzrosła do 52 osób. Wzrosła także świadomość wszystkich studentów odnośnie samorządu studenckiego ich uczelni. Dzięki szerokiej promocji, którą rozpoczęto już na obozie szkoleniowym Adapciak 2009 we wrześniu, Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego jest w tym momencie marką rozpoznawalną.

Główne działania RUSS AWF to pomoc studentom. W tym celu zmodyfikowana została strona internetowa studentów, na której na bieżąco podawane są najistotniejsze informacje związane ze studiowaniem nie tylko na naszej uczelni. Nieprzerwanie poprawiana jest jakość przepływu informacji poprzez tworzenie bazy danych studentów i zakładaniu forów tematycznych. Specjalnie z myślą o studentach odbywały się dyżury członków RUSS AWF, podczas których pomagano studentom rozwiązywać ich najtrudniejsze problemy związane z uczelnią i ich problemami życia doczesnego.

Członkowie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego reprezentowali studentów podczas obrad Senatu AWF oraz posiedzeń Rad Wydziałów. Należą także do Komisji Senackich oraz Rektorskich, na których rozwiązywane są problemy naszej Uczelni. Są to m.in.: Komisja Budżetowa, Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia, Komisje Stypendialne, Komisje Dyscyplinarne, Komitet Wydawniczy, Komisja Nagród i Wyróżnień i inne. Przedstawiciele RUSS pomagali także w tworzeniu nowego Regulaminu Studiów. W okresie letnim uczestniczono w pracach Komisji Rekrutacyjnych oraz przy organizacji obchodów 90.lecia AWF.

Rok akademicki 2008/2009 był rokiem przełomowym. Dzięki szerokiemu spektrum działania nawiązano lub rozwinięto współpracę z wieloma jednostkami organizacyjnymi naszej Uczelni oraz z instytucjami zewnętrznymi. Współpracowano bardzo prężnie z Biurem Karier AWF, z Działem Promocji, z Fundacją na rzecz AWF w Poznaniu, z Urzędem Miasta Poznań, z instytucjami kulturalnymi oraz samorządami innych wyższych uczelni miasta Poznania. Szczególnie działanie podjęte na polu samorządów studenckich przyniosły dużo sukcesów. Dzięki współpracy z samorządami ASP , Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz WSNHiD powstał Festiwal kultury Studenckiej ARTenalia. Współpraca z ASP oraz z samorządem PWSBiJO zaowocowała powstaniem III Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretów Studenckich FIKOŁEK. Ścisła współpraca z samorządem Politechniki Poznańskiej pozwoliła na zorganizowanie wielu imprez rozrywkowych, spośród których warto wymienić grillowanie na wspólnym Campusie Akademickim. Dzięki pracom nad poznańskimi Juwenaliami udało się stworzyć Porozumienie Samorządów Studenckich Miasta Poznania, które poza Juwenaliami zorganizowało wspólnie 2 Konferencje tematyczne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Reprezentanci RUSS AWF udzielali się także na arenie ogólnopolskiej, byli uczestnikami konferencji PSRP w Warszawie, wyborów do PSRP w Warszawie, konferencji tematycznej w Słubicach, zjazdu AWF w Krakowie oraz zjazdu AWF w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki nawiązanym kontaktom organizowane są teraz imprezy o znaczeniu ogólnopolskim.

Działania RUSS AWF nie opierają się tylko na akcjach zewnętrznych. Specjalnie z myślą o nowoprzyjętych studentach zorganizowano we wrześniu 2009 roku obóz szkoleniowy Adapciak 2009 oraz Otrzęsiny 2009. W roku akademickim 2008/2009 skupiono się m.in. na organizacji imprez sportowych. Powstała Studencka Liga Sportowa, w której wzięło udział kilkuset studentów. Rozgrywano turniej w Darta i Bowling (5. Mistrzostwa AWF w Bowling o Puchar RUSS), Koszykówkę (nocna liga kosza), Pływaniu (Ekiden Pływacki) oraz podczas Święta Sportu i Rozrywki AWFalia z ramach Lekkiej Atletyki, Street Basketa, Tenisa Ziemnego i innych. Udało się także zorganizować imprezy okolicznościowe w nowy sposób – Andrzejki na lodzie.

RUSS AWF w roku akademickim 2008/2009 wyróżniła już po raz drugi najlepszych wykładowców AWF podczas Gali EuGeniusze 2009. Prestiżowe nagrody trafiły (poza najbardziej wyróżniającymi się wykładowcami) do przyjaciół Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

Wraz z Sekcją Kół Naukowych zorganizowano Festiwal Nauki i Kultury Studenckiej. Była to okazja do zaprezentowania studentom i pracownikom działalności studentów AWF. Wystawy zdjęć, grafiki, koncerty i dyskusja o kulturze studenckiej odbyła się w Klubie Studenckim TROPS. Także przy okazji Dni Przedsiębiorczości RUSS AWF wraz z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości ogłosiły konkurs na najlepsze Biznes Plany. Także od początku roku akademickiego propagowane jest ekologiczne życie poprzez zbieranie i sortowanie odpadków wielokrotnego użytku. Akcja odbiła się dużym echem w Domu Studenckim AWF.

Do jednej z najważniejszych misji można zaliczyć wydawanie gazetki studenckiej agrAWFka. W roku akademickim 2008/2009 wydano 5 numerów. Najnowsze mogą poszczycić się zwiększonym nakładem (1000 szt.!!) oraz kolorowymi stronami. W najbliższym czasie powstał zamiar utworzenia AWF TV oraz informowania o bieżących akcjach za pomocą radia, prasy, telewizji i Internetu.

Do najważniejszych imprez RUSS AWF można zaliczyć:

- Adapciak 2009

- MISS AWF

- FIKOŁEK

- ARTenalia

- AWFalia

W roku akademickim 2008/2009 rozpoczęła  się pierwsza edycja programu „Trener Osiedlowy”. Program realizowany jest w ramach zadań własnych Miasta Poznania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie to jest pomysłem i w całości finansowane z budżetu Wydziału Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Poznania. Jednostką współrealizującą program jest Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. 

Ideą przedsięwzięcia jest organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, animacji czasu wolnego, dla młodych Poznaniaków, które odbywają się w czasie wolnym od nauki, w oparciu o miejską bazę sportowo rekreacyjną (głownie przyszkolne boiska ze sztuczną nawierzchnią). Pod opieką  „Trenerów osiedlowych”  będących wyselekcjonowaną grupą studentów i absolwentów AWF, młodzi ludzie będą mogli nie tylko zagrać w gry zespołowe, ale również poznać zabawy i gry ludowe jak „pierścieniówka”, „palant” czy „kwadrant”. Studenci AWF będą również organizować we współpracy ze środowiskiem lokalnym osiedlowe turnieje, festyny, rozgrywki. Dla młodych ludzi przygotują również wycieczki rowerowe, spacery krajoznawcze czy wyjście, np. do ZOO.

Można przypuszczać (po zaangażowaniu studentów), że w najbliższym roku wzmożemy działalność , tak na forum naszej Akademii, uczelni poznańskich jak i na arenie ogólnopolskiej.


Gorzów Wlkp.

W ZWKF działa Samorząd Studencki, którego przedstawiciele uczestniczą w posiedzeniach Senatu, Rady Wydziału oraz w posiedzeniach Wydziałowej Komisji Stypendialnej. W roku akademickim 2008/2009 Samorząd wraz ze studentami zorganizował szereg imprez kulturalnych, sportowych i charytatywnych. Cyklicznie organizowane są takie imprezy, jak: „Tydzień Studenta”, Piknik Olimpijski „Brzechwolandia” z okazji Dnia Dziecka, festyn gier i zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Współorganizował Olimpiady Specjalne na Lodzie oraz spartakiady szkół gorzowskich. W minionym roku akademickim, w wyniku współpracy gorzowskiego środowiska akademickiego zorganizowano w maju „Juwenalia”, a w czerwcu przy współpracy z Biurem Karier i Promocji imprezę pn.: „Sport nad Wartą” w ramach obchodów Dni Gorzowa.

Ponadto studenci ZWKF biorą czynny udział w akcjach charytatywnych, są honorowymi dawcami krwi, uczestniczą w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Wspólnie z Gorzowskim Towarzystwem Studentów uczestniczyli w organizowaniu ”Magazynów Św. Mikołaja” w ramach akcji świątecznej pomocy dla dzieci z rodzin patologicznych.
D. Pomoc materialna.

Poznań

W zakresie pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2008/2009 przyznano: 1. Stypendia socjalne otrzymywało miesięcznie 644 studentów na łączną roczną kwotę 1.129,145 zł. Średnia wysokość miesięcznego stypendium wynosiła 236,00 zł. Przydział stypendiów uzależniony był od oceny sytuacji materialnej studenta przez wydziałowe komisje ds. pomocy materialnej oraz środków budżetowych dostępnych na ten cel.

 2. Stypendia za wyniki w nauce otrzymywało miesięcznie średnio 540 studentów na łączną kwotę 913.410,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosiła 303,50 zł.

 3. Stypendium mieszkaniowe otrzymało miesięcznie średnio 172 osoby na roczną kwotę 93.300 zł. Stypendium wynosiło 100 zł.

 4. Stypendium żywieniowe otrzymywało miesięcznie średnio 635 studentów na roczną kwotę 199.920,00 zł. Stypendium wynosiło 60 zł.

 5. Stypendium za wyniki w sporcie pobierało średnio 88 studentów na łączną kwotę 242.720,00 zł. Średnie stypendium wynosiło 441,00 zł.

 6. Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe w wysokości 1.300 zł/m-c 16 studentów na łączną kwotę 188.500 zł

 7. Stypendium dla osób niepełnosprawnych otrzymało 5 studentów w wysokości 215 zł. Na łączną kwotę 8.815 zł.

 8. Zapomogi osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz losowej na łączną kwotę 34.635,00 zł. otrzymało 83 studentów. Średnia zapomoga wynosiła 473 zł.

 9. Nagrodę Rektora wypłacono 30 studentom na łączną kwotę 24.519,00 zł., średnio w wysokości 823 zł.

Gorzów Wlkp.

 1. Stypendium socjalne otrzymywało w miesiącu średnio 187 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przy średniej wysokości 226,27 zł.

 2. Wypłacono stypendia na łączną kwotę 380.814 zł.

 3. Stypendia za wyniki w nauce otrzymywało w miesiącu średnio 115 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na łączną kwotę 196.550 zł. Średnia wysokość stypendium wynosiła 190 zł.

 4. Stypendium za wyniki w sporcie pobierało miesięcznie 66 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na łączną kwotę 260.870,00 zł.

 5. Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia w sporcie pobierało miesięcznie 7(do m-ca lutego) i 5 studentów (do m-ca lipca) studentów studiów stacjonarnych na łączną kwotę 78.000 zł.

 6. Zapomogi wypłacono 52 studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na łączną kwotę 14.750 zł. Średnia wysokość zapomogi wynosiła 283,65 zł.

 7. Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce za okres studiów dla 12 studentów na łączną kwotę 2.350 zł.

 8. Stypendium na zamieszkanie otrzymywało średnio miesięcznie 57 studentów. Wypłacono stypendia na łączną kwotę 50.900 zł.

 9. Stypendium na wyżywienie otrzymało średnio miesięcznie 165 studentów. Wypłacono stypendia na łączną kwotę 89.940,00 zł.

 10. Stypendia dla niepełnosprawnych – z tej formy pomocy korzystało miesięcznie 5 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na łączną kwotę 9.675 zł


IV. ZASADNICZE ZJAWISKA W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ, LICZBA NOWYCH PROFESORÓW – W TYM Z TYTUŁEM NAUKOWYM, UBYTKI KADROWEKategoria pracowników

Pełnozatrudnieni

Niepełnozatrudnieni
01.09.2008r.

01.09.2009r.


01.09.2008r.

01.09.2009r.


Nauczyciele akademiccy

312

301

8

10

Pracownicy nie będący

nauczycielami akademickimi306

285

71

73

R A Z E M

618

586

79

83  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna