Sprawozdanie z działalności fundacji „instytut artes liberales” w 2008 rokuPobieranie 22.83 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar22.83 Kb.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI „INSTYTUT ARTES LIBERALES” W 2008 ROKU
1. Dane podstawowe:
- nazwa Fundacji: Fundacja "Instytut Artes Liberales"

- siedziba Fundacji: Warszawa

- adres Fundacji: ul. Jaracza 10/28, 00-378 Warszawa.

- data rejestracji: 21 XI 1997r.

- nr księgi rejestr.: F-1674/97

- nr KRS: 0000145371

- data nadania statusu organizacji pożytku publicznego: 7 XII 2004r.

- Regon: 012879320

- NIP: 521-27-29-151

- Zarząd Fundacji: Prezes Zarządu - Jan Kieniewicz

ul. Sowizdrzała 2,

03-610 Warszawa.

Członkowie Zarządu - Maria Wiśniewska-Pasło

ul. Mostowa 19f/17

61-684 Poznań

Sławomir Józefowicz

ul. Surowieckiego 4 m 103,

02-785 Warszawa. • Cele statutowe:

Wspieranie rozwoju nowych, w tym eksperymentalnych, metod edukacyjnych, szczególnie w dziedzinach "humanistyki niestosowanej", przyczynianie się do tworzenia i rozwoju działających w tym zakresie jednostek naukowo-badawczych i edukacyjnych, w szczególności Uniwersytetu Warszawskiego, wspieranie poznawania i zachowywania dziedzictwa śródziemnomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji helleńskiej i łacińskiej w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej.

2. Opis działalności statutowej: • Kontynuowano działania na rzecz programów popieranych przez Christian A. Johnson Endeavor Foundation (CAJEF). W szczególności finansowano działalność Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Warszawskim (MISH UW). W Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (dawniej OBTA UW) wspierano program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.

 • Podobnie jak w latach ubiegłych Fundacja wspierała projekt Akademia »Artes Liberales« (AAL) {Międzyuniwersyteckie Indywidualne Studia Humanistyczne):

1. prowadzono studia na poziomie licencjatu i magisterium w AAL.

2. zakończono (z dniem 31 XII 2008) program przygotowawczy do studiów doktoranckich w ramach AAL.

3. uruchomiono (od 1 X 2008) w AAL program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.


 • uruchomiono program pilotażowy w Kolegium Artes Liberales (CLASs); 10 grudnia 2008 podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, Fundacją „Instytut Artes Liberales” oraz Christian A. Johnson Endeavor Foundation powołujące Kolegium ‘Artes Liberales’ w ramach Instytutu Badań Interdyscyplinarnych ‘Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

 • Prowadzono i finansowano „Artes Liberales Inter-University Program” [ze środków CAJEF oraz Open Society Institute Higher Education Support Program (OSI HESP)]. W tym współorganizowano i współfinansowano 12 sesji Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (MSH).

 • Kontynuowano działania na rzecz propagowania idei edukacji liberalnej w Polsce i za granicą:

wspierano studia typu MISH w Polsce poza Warszawą: w UJ, UMK, KUL, UŚ, UAM, UWr oraz poza granicami Polski: na Ukrainie - we Lwowie, we wspólnej inicjatywie Uniwersytetu Lwowskiego i Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, w Kijowie w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej oraz w Humaniu w Uniwersytecie Pedagogicznym, a także na Białorusi - w Mińsku i w Grodnie; udzielano wsparcia rozwojowi studiów typu MISH w Rosji w Południowym Uniwersytecie Federalnym w Rostowie nad Donem.

 • Kontynuowano program akademicki Cattedra Tre Corone. W ramach tego programu organizowano sesje naukowe, z których materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w postaci książki; powiększono księgozbiór o ponad 300 woluminów, głównie literatury włoskiej, oraz wykonano prace budowlane pozwalające na uruchomienie szatni dla studentów studiów realizowanych w IBI AL.

 • Rozbudowano program stypendialny dla MISH i AAL.

 • Kontynuowano wsparcie finansowe dla Studiów Helleńskich i Studiów Śródziemnomorskich w IBI AL Uniwersytetu Warszawskiego

 • W ramach Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales wspierano działanie Loży Polsko-Amerykańskiej.

3. Opis działalności gospodarczej: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


4. Teksty uchwał Zarządu: Załącznik nr 1.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2008 roku Fundacja otrzymała następujące dotacje:
 • Ch. A. Johnson Endeavor Foundation (CAJEF)

na działalność statutową i ogólną FIAL 986.600,00

na wybrane programy 162.472,00 1 149 072,00

oraz

 • z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na podstawie zawartej

umowy nr 01/CPF/ITALY/06 kwotę 459.482,15 złotych na realizację

projektu „Cattedra Tre Corone” z której rozliczono i przyjęto:

- jako dotację roku 2008 kwotę 227.360,33

- jako dotację roku 2007 kwotę 98.170,69 zł.

- jako dotację roku 2006 kwotę 3.188,52 zł.

(pozostała kwota tj.130.762,61 zł. pozostaje do rozliczenia

w przyszłym okresie tj. w 2009 r. do wysokości poniesionych

wydatków - zatwierdzonych na podstawie przedstawionego

sprawozdania do UKIE)


 • Ambasada Republiki Grecji 26.848,00

 • Universita Degli Studi Napoli Federico II 4.648,94


na cele stypendialne:

 • Fundacja P.Z.U. 37.680,00
 • Darowizny (1%) osób fizycznych na opp 4.889,70

RAZEM 1.557.783,97

Uzyskała przychody finansowe z tytułu różnic kursowych i odsetek oraz pozostałe przychody operacyjne (rozwiązania nie wykorzystanych rezerw): 82.032,89


RAZEM PRZYCHODY FUNDACJI 1.639.816,86


6. Informacja o kosztach Fundacji poniesionych w 2008 roku:I. Na cele statutowe 1.392.412,23 (71,00 %)

w tym:


a) główne-bieżące 1.369 817,61 (90,74 %):

realizacja programu MSH 605.299,48

w tym „Cattedra Tre Corone” = 170.360,15

realizacja Artes Liberales Inter-University Program 197.930,49

realizacja programu MISH 261.403,72

kolegium Artes Liberales 178.302,07
b) Koszty remontów i wyposażenie

pomieszczeń na cele edukacyjne 126.881,85 (9,26 %)

w tym „Cattedra Tre Corone” = 57.000,18

II. Na cele statutowe pożytku publicznego 22.594,69 (1,62 %)

III. Koszty administracyjne 408.934,37 (21,19 %)

w tym: amortyzacja środków trwałych 12.263,36 (3,00%)IV. Pozostałe koszty(różnice kursowe) 127.550,72 (6,61 %)
V. Pozostałe koszty operacyjne 531,35 (0,03 %)


Razem koszty Fundacji 1.929.428,74
WYNIK FINANSOWY 2008 roku wynosi: -289.611,88
7. Dane o:

 1. Fundacja zatrudniała na 4,0 etatu (w sekretariatach FIAL i AAL, w obsłudze finansów FIAL i OBTA UW) pięć różnych osób.

 2. Ich wynagrodzenia wynosiły: 114.477,87 zł. Nagród i premii nie wypłacano.

 3. Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia.

 4. Z tytułu umów o prace zlecone wypłacono wynagrodzenia w kwocie 766.906,15 zł.

 5. Fundacja nie udzielała pożyczek.

 6. Fundacja lokuje środki w Kredyt Bank S.A. i Citibank-Handlowy w Warszawie.

 7. Fundacja nie nabywała obligacji i nie obejmowała udziałów w spółkach.

 8. Fundacja nie nabywała nieruchomości.

 9. Jako środki trwałe nabywano sprzęt komputerowy i inne urządzenia niezbędne do realizacji celów statutowych.

 10. Fundacja nie przyjmowała świadczeń płatnych.

 11. Fundacja nie przyjmowała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.

i) Fundacja spełniała wszystkie warunki zwolnienia z comiesięcznego składania deklaracji CIT-2 oraz wpłacania na rachunek Urzędu Skarbowego podatku dochodowego, ponieważ wszystkie swoje dochody przeznacza na działalność statutową określoną w Art. 17, ust.1, pkt 1, ppkt. 4. Fundacja nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w Art. 17, ust.1a, pkt.1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w Art. 17, ust. 1b,1e,1f. W tej sprawie Fundacja złożyła oświadczenie w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście.
Warszawa, 08 marca 2009 r.
Mgr Maria Pasło-Wiśniewska Prof. dr hab. Jan Kieniewicz

Członek Zarządu Fundacji Prezes Zarządu Fundacji

"Instytut Artes Liberales" "Instytut Artes Liberales"

Dr Sławomir JózefowiczCzłonek Zarządu Fundacji

„Instytut Artes Liberales”
Pobieranie 22.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna