Sprawozdanie z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 rPobieranie 1.11 Mb.
Strona1/25
Data09.05.2016
Rozmiar1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Projekt z 2013.03.21


Sprawozdanie
z działalności
Krajowej Izby Gospodarczej
w 2012 r.


Warszawa, marzec 2013 r.

Spis treściI. Wstęp 3

II. Działalność statutowa 4

1. Działalność organów statutowych. 4

1.1. Rada KIG 4

1.2. Prezydium KIG 5

1.3. Komisja Rewizyjna 6

1.4. Komisja Rozjemcza 7

1.5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIG 8

2. Działalność Pionu Polityki Gospodarczej 8

2.1. Działalność Komitetów przy KIG 8

2.2. Działalność w zakresie rzecznictwa 8

2.3 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE 10

3. Kongres Przedsiębiorczości 11

4. Współpraca KIG z organizacjami członkowskimi w zakresie działalności samorządowej 11

5. Współpraca zagraniczna KIG 12

6. Problematyka unijna 19

III. Kształtowanie wizerunku KIG 20

1. Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich 20

2. Polska Nagroda Jakości 22

3. Kształtowanie wizerunku Polski 23

IV. Działalność jednostek organizacyjnych KIG 23

1. Legalizacja dokumentów, certyfikacja i karnety ATA. 23

2. Usługi prawnicze 27

3. Arbitraż 27

4. KIG – Biuro Projektów 29

5. KIG – Biuro KIGNET 30

6. Pion Innowacyjnej Gospodarki 32

7. Administracja, inwestycje, księgowość i finanse 34

7.1. Administracja i inwestycje 34

7.2. Księgowość i finanse 35

V. Powiązania kapitałowe KIG 36

1. Spółki 36

2. Fundacje 36

3. Udział KIG w inicjatywach klastrowych 36

VI. Sprawozdanie z realizacji budżetu KIG w 2012 r. 37

VII. Załączniki 44

Załącznik nr 1. Misja i Deklaracja KIG na lata 2009 - 2013 45

Załącznik nr 2. Strategia KIG na lata 2009 - 2013 50

Załącznik nr 3. Rada Krajowej Izby Gospodarczej 54

Załącznik nr 4. Wykaz uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIG oraz Rady KIG podjętych w 2012 r. wraz ze stopniem realizacji 60

Załącznik nr 5. Prezydium KIG (kadencja 2009 - 2013) 63

Załącznik nr 6. Udział członków Prezydium KIG w posiedzeniach w 2012 r. 64

Załącznik nr 7. Wykaz uchwał Prezydium KIG podjętych w 2012 r. wraz ze stopniem realizacji 66

Załącznik nr 8. Komisja Rewizyjna KIG 71

Załącznik nr 9. Komisja Rozjemcza KIG 72

Załącznik nr 10. Komitety KIG (powołane na kadencję 2009 - 2013) 73

Załącznik nr 11. Sprawozdanie z działalności Komitetów KIG w 2012 r. 83

Załącznik nr 12. Raport medialny III Kongresu Gospodarki w 2012 r. 106

Załącznik nr 13. Spółki 114

Załącznik nr 14. Fundacje 115

Załącznik nr 15. Wykaz inicjatyw klastrowych z inicjatywy lub z udziałem KIG 116

Załącznik nr 16. Wykaz uczestników Projektu „KIGNET Innowacje” 119

Załącznik nr 17. Wykaz uczestników Projektu „LEM – Dyfuzja innowacji wśród MSP”. 120

Załącznik nr 18. Wykaz przedstawicieli KIG w Radach i Komitetach 121


I. Wstęp

W roku 2012 gospodarka światowa (głównie gospodarka krajów europejskich) targana była w dalszym ciągu zjawiskami kryzysowymi, co powodowało permanentne turbulencje nastrojów na rynkach światowych oraz zagrożenia dla prawidłowego kształtowania się procesów gospodarczych. Mimo, że na tle innych krajów UE sytuacja gospodarcza Polski kształtowała się korzystnie, to jednak prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju podlegało licznym wahaniom i napięciom. Procesy te wywierały istotny wpływ na działalność Krajowej Izby Gospodarczej i to zarówno w kontekście jej działań służących kształtowania właściwego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej, jak też w odniesieniu do funkcjonowania samej KIG.


W 2012 r., podobnie jak do tej pory, działalność merytoryczna Krajowej Izby Gospodarczej prowadzona była zgodnie z postanowieniami dokumentów programowych przyjętych przez Walne Zgromadzenie KIG w czerwcu 2009 r., przede wszystkim w oparciu o pracę organizacji członkowskich oraz Komitetów, przy wykorzystaniu potencjału Instytutu badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Szczególną rolę przy wypracowywaniu stanowisk KIG dotyczących polityki gospodarczej odgrywały opracowania organizacji członkowskich, w tym przede wszystkim izb branżowych, a także – w odniesieniu do problematyki regionalnej – izb regionalnych i lokalnych.
W 2012 r. prowadzone były również prace nad nowym statutem KIG, który – po szerokich konsultacjach – został przyjęty przez Walne Zgromadzenie KIG w grudniu 2012 r. Prace nad Statutem KIG były również okazją do intensyfikacji kontaktów z Członkami KIG i dyskusji programowych.
W ostatnich latach Krajowa Izba Gospodarcza zaangażowała się w sposób istotny w realizację wielu projektów finansowanych z funduszy UE. Umożliwiało to rozszerzenie aktywności KIG na wiele nowych obszarów (np. innowacyjna gospodarka). Równocześnie jednak fakt ten determinował powstawanie napięć w zakresie zapewnienia bieżącej płynności finansowej. Szczególne kontrowersje wokół realizacji projektu UEPA (różna interpretacja wyników kontroli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wstrzymanie finansowania przez Ministerstwo Gospodarki, konieczność zwrotu części środków, których wydatkowanie zostało uznane za niekwalifikowane) doprowadziły do niezwykle napiętej sytuacji płynnościowej. Wynikłe z tego tytułu napięcia i ryzyka doprowadziły do wprowadzenia w KIG od 1 października 2012 r. Zarządzania Ryzykiem oraz ustanowieniem Funduszu Rezerwowego. Pozytywnym czynnikiem mającym wpływ także na sytuacje ekonomiczno – finansową był rozwój działalności Sądu Arbitrażowego oraz działalność z zakresie legalizacji, certyfikacji i karnetów ATA.
Dzięki podejmowanym działaniom Krajowa Izba Gospodarcza uniknęła niebezpieczeństwa utraty płynności. Wszechstronna optymalizacja działalności doprowadziła także do osiągnięcia pozytywnego wyniku finansowego i rozpoczęcia wdrażania zaleceń wynikających z Zarządzania Ryzykiem. Dążenie do zapewnienia równowagi pomiędzy przychodami i wydatkami KIG, przy realizacji wszystkich nakreślonych zadań statutowych i programowych, oraz minimalizacja ryzyk finansowych jest stale w centrum uwagi władz KIG. Tym bardziej, że w najbliższych latach dostępność środków z funduszy unijnych prawdopodobnie będzie ograniczona.Pobieranie 1.11 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna