Sprawozdanie z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r


Załącznik nr 2. Strategia KIG na lata 2009 - 2013Pobieranie 1.11 Mb.
Strona14/25
Data09.05.2016
Rozmiar1.11 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

Załącznik nr 2. Strategia KIG na lata 2009 - 2013

Krajowa Izba Gospodarcza podczas prawie 20 lat swojej działalności stała się największą organizacją samorządu gospodarczego w Polsce skupiającą ponad 140 organizacji członkowskich.

Od dnia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Krajowa Izba Gospodarcza stoi przed niezwykle ważnym wyzwaniem, jakim jest wspieranie wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki i zdobywania przez polskie przedsiębiorstwa odpowiedniej pozycji na rynku wspólnotowym.

Dla osiągnięcia strategicznych celów wynikających z deklaracji programowej Krajowej Izby Gospodarczej w latach 2009 – 2013 konieczne jest podjęcie odpowiednich działań w następujących obszarach:
 1. Krajowa Izba Gospodarcza a organizacje członkowskie

Krajowa Izba Gospodarcza jest wspólnym dobrem wszystkich jej członków i pełni wobec nich rolę służebną. Ilość, różnorodność i aktywność organizacji członkowskich stanowią siłę Krajowej Izby Gospodarczej decydując o reprezentatywności, wiarygodności i merytorycznym charakterze jej działalności.
Priorytetem dla Krajowej Izby Gospodarczej jest budowanie nowej jakości w relacjach z organizacjami członkowskimi m.in. poprzez:

  • sformułowanie jasnych i precyzyjnych, służących bezpośrednio osiągnięciu strategicznych celów, zadań dla organów i biura KIG,

  • stworzenie przejrzystej struktury organizacyjnej podporządkowanej właściwemu wykonywaniu zadań przez organy i biuro KIG,

  • stałe rozszerzanie i podnoszenie jakości oferty adresowanej do organizacji członkowskich i zrzeszonych w nich przedsiębiorstw,

  • doskonalenie wewnętrznej komunikacji,

  • tworzenie właściwych warunków dla wzrostu aktywności organizacji członkowskich,

  • realizowanie we współpracy z organizacjami członkowskimi wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i gospodarczych.
 1. Samorząd gospodarczy – siła przyciągania

Siła przyciągania samorządu gospodarczego musi polegać na jego profesjonalizmie, uniwersalnym traktowaniu czynników rozwoju, umiejętności kierowania się dobrem człowieka oraz na apolityczności, gdyż gospodarka musi się rozwijać bez względu na bieżące interesy polityczne.
Większą skuteczność reprezentowania interesów przedsiębiorców może zapewnić tylko silny powszechny samorząd gospodarczy. Wdrożenie w życie jego idei wymaga:

  • uświadomienia przedsiębiorcom roli i znaczenia samorządu gospodarczego dla poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej,

  • umożliwienia przedsiębiorcom udziału w tworzeniu kształtu samorządu gospodarczego zgodnego z ich oczekiwaniami i celami,

  • zapewnienia przedsiębiorcom wpływu na otoczenie prawne poprzez udział, za pośrednictwem samorządu gospodarczego, w pracach legislacyjnych na szczeblu rządowym i parlamentarnym,

  • przygotowania atrakcyjnej oferty, obejmującej m.in. odpowiednie szkolenia, łatwy dostęp do aktualnych i ważnych informacji, wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz promocję produktów polskich przedsiębiorstw.


Dlatego KIG będzie inicjatorem i gorącym zwolennikiem zmiany obecnej ustawy o izbach gospodarczych lub przyjęcie nowej ustawy o samorządzie gospodarczym, jako istotnym partnerze w rozwoju regionów i państwa.


 1. Współpraca z samorządem terytorialnym

Decentralizacja zadań administracji publicznej powoduje, że większość spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej rozstrzyga się obecnie na różnych poziomach samorządu terytorialnego. Strategia rozwoju gospodarczego tworzona jest na szczeblu samorządu województwa, powiaty kreują politykę walki z bezrobociem, a o wielkości podatków lokalnych decydują gminy.
Skuteczne wywiązywanie się Krajowej Izby Gospodarczej i jej organizacji członkowskich ze służebnej roli wobec przedsiębiorstw uzależnione jest przede wszystkim od umiejętności nawiązania ścisłej i efektywnej współpracy z samorządem terytorialnym. W tym celu niezbędna jest konsolidacja organizacji członkowskich i zrzeszonych w nich przedsiębiorstw wokół wspólnych interesów na poziomie regionalnym. Realizacja tego zadania wymaga odpowiedniego wsparcia izb regionalnych, organizowania struktur wojewódzkich samorządu gospodarczego a także aktywnego włączenia izb branżowych w prace struktur terenowych samorządu gospodarczego.


 1. Współpraca zagraniczna

Trwająca od kilku dziesięcioleci globalizacja tworzy nowy układ sił w gospodarce światowej wyznaczając nowy podział korzyści ekonomicznych i rozwoju gospodarczego. Działania Krajowej Izby Gospodarczej powinny w tym kontekście koncentrować się na promocji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, a w szczególności w Unii Europejskiej, krajach Europy Wschodniej oraz Azji. Podstawą tych działań powinna być ścisła współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za polską politykę zagraniczną, tworzenie wizerunku polskich przedsiębiorstw, jako ważnych partnerów w gospodarce światowej, organizowanie misji gospodarczych, promowanie polskiego eksportu, wspieranie budowania i umacniania polskich marek handlowych. KIG powinna oceniać i mieć wpływ na zakres wsparcia dla rozwoju polskich firm, zgodny z zasadami pomocy publicznej, gwarantujący jednocześnie rozwój polskich przedsiębiorstw.


 1. Współpraca i konkurowanie

Do najistotniejszych czynników zewnętrznych determinujących postrzeganie Krajowej Izby Gospodarczej jako organizacji reprezentującej interesy świata biznesu należy zaliczyć powstawanie nowych i umacnianie się już istniejących instytucji otoczenia biznesu. Instytucji tych nie należy jednak traktować jako zagrożenia, lecz jako czynnik mobilizujący do podnoszenia jakości działań Krajowej Izby Gospodarczej i poszukiwania nowych coraz bardziej atrakcyjnych elementów oferty dla przedsiębiorstw. Jest w interesie wszystkich przedsiębiorstw i całej polskiej gospodarki podjęcie szerokiej i ścisłej współpracy z innymi instytucjami otoczenia biznesu przy jednoczesnym zachowaniu wyraźnej tożsamości Krajowej Izby Gospodarczej.

Realizacji tego celu może służyć, niezależnie od kontynuowania i poszerzania dotychczasowych obszarów aktywności Krajowej Izby Gospodarczej, wspólne organizowanie konferencji i seminariów prezentujących poglądy i oczekiwania przedsiębiorców oraz promowanie wspólnych prac nad przyszłym kształtem samorządu gospodarczego. Ważnym obszarem tych wspólnych działań winien być udział w tworzeniu prawa gospodarczego i dbałość o wspieranie przedsiębiorczości w Polsce.

 1. Skuteczność działania

Niezależnie od niepodważalnych osiągnięć Krajowej Izby Gospodarczej w okresie minionych 20 lat, konieczne jest zdecydowane zwiększenie skuteczności w reprezentowaniu interesów polskich przedsiębiorstw. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest:

  • sformułowanie i wdrożenie jasnej polityki informacyjnej,

  • wzmocnienie działań marketingowych i w obszarze Public Relations,

  • pełniejsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i zaangażowania członków organów statutowych,

  • rekonstrukcja kierunków prac i lepsze promowanie efektów działania Komitetów,

  • nadanie strukturze organizacyjnej biura Krajowej Izby Gospodarczej charakteru zadaniowego i większej czytelności dla członków,

  • ciągłe doskonalenie koordynacji działań różnych organów i komórek struktury organizacyjnej Krajowej Izby Gospodarczej.


Wprowadzenie mierników oceny tych działań oraz pełne ich zastosowanie powinno być trwałym elementem pracy władz KIG.


 1. Praca u podstaw i profesjonalizm działania

Mocną stroną Krajowej Izby Gospodarczej, zdecydowanie odróżniającą ją od wszystkich innych organizacji otoczenia biznesu, jest bardzo szeroki zakres prowadzonej działalności. Wieloletni dorobek, doświadczenie, wypracowana marka i osoby związane z działalnością Krajowej Izby Gospodarczej decydują, że jest ona obecnie jedyną instytucją otoczenia biznesu zdolną do zapewnienia kompleksowej i profesjonalnej oferty dla przedsiębiorstw. Pełnemu wykorzystaniu tego potencjału powinna służyć systematyczna praca u podstaw poparta profesjonalizmem działania. W tym celu należy m.in.:

  • promować szczególne osiągnięcia organizacji członkowskich i przykłady dobrych praktyk,

  • zapewnić organizacjom członkowskim dostęp do know-how w zakresie profesjonalnego świadczenia usług dla przedsiębiorstw oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, w tym pomoc w dostępie do uczestnictwa izb w sieci KSU i PKD,

  • planować przedsięwzięcia wspólnie z organizacjami członkowskimi w celu wykorzystania efektu skali,

  • monitorować skuteczność działania prowadzić badania satysfakcji klientów z działalności Krajowej Izby Gospodarczej i organizacji członkowskich,

  • określić priorytety działalności lobbyingowej (lobbying zbiorowy – według adresata i lobbying ukierunkowany – według specyfiki organizacji członkowskich),

  • stale podnosić kwalifikacje kadr Krajowej Izby Gospodarczej i organizacji członkowskich.


Miarą oceny pracowników KIG będą powyższe kryteria.


Walne Zgromadzenie KIG – 18 czerwca 2009 r.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna