Sprawozdanie z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r


II. Działalność statutowa 1. Działalność organów statutowychPobieranie 1.11 Mb.
Strona2/25
Data09.05.2016
Rozmiar1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

II. Działalność statutowa
1. Działalność organów statutowych.


Działalność statutowo-samorządowa Krajowej Izby Gospodarczej prowadzona była zgodnie z „Misją i Deklaracją Programową KIG” oraz „Strategią KIG” uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie KIG w czerwcu 2009 r.(zał. nr 1 i zał. nr 2). Prowadzona była jako realizacja programu działania organów statutowych KIG, Komitetów KIG, Zespołów doradczych oraz Biura Komunikacji i Spraw Członkowskich.

1.1. Rada KIG


W 2012 r. odbyły się – zgodnie z postanowieniem Statutu KIG – trzy posiedzenia Rady Krajowej Izby Gospodarczej (wykaz uchwał Rady KIG wraz ze stopniem ich realizacji zawiera załącznik nr 4).
Pierwsze posiedzenie Rady KIG odbyło się 17 maja 2012 r. i poświęcone było następującym zagadnieniom:

 • Sprawy członkowskie i statutowe, w tym - przyjęcie nowej organizacji w poczet członków KIG, ustanie członkostwa w KIG wskutek wystąpienia, zmiany w składzie Rady KIG (na wniosek organizacji członkowskich), uzupełnienie składu Rady KIG (na wniosek organizacji członkowskich), wygaśnięcie mandatu członka Rady KIG.

 • Projekt Sprawozdania z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w 2011 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym.

Rada Krajowej Izby Gospodarczej, po wysłuchaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej KIG na temat projektu Sprawozdania z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w 2011 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz po dyskusji, podjęła jednogłośnie uchwałę zatwierdzającą Sprawozdanie z działalności KIG w 2011 r. oraz, przy trzech głosach wstrzymujących się, uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe KIG za rok 2011.

 • Rada KIG wysłuchała i przyjęła informację Przewodniczącego Komisji Statutowej KIG o pracach nad zmianami w Statucie KIG.

 • Rada KIG wysłuchała i przyjęła informację o stanie przygotowań do III Kongresu Innowacyjnej Gospodarki.

W drugiej części posiedzenia gościem Rady był Pan prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, który zaprezentował „Stan i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki”.


Drugie, wyjazdowe, posiedzenie Rady KIG odbyło się w dniu 21 września 2012 r., w Katowicach podczas II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Program posiedzenia obejmował:

 • Udział w inauguracji II Europejski Kongres MŚP.

 • Udział w Sesji Plenarnej – Nauka – Biznes – Samorząd – RAZEM DLA GOSPODARKI.

 • Udział w wybranych panelach.

Trzecie posiedzenie Rady KIG odbyło się 29 listopada 2012 r. i poświęcone było następującym zagadnieniom: • Sprawy członkowskie i statutowe, w tym - zmiany w składzie Rady KIG (na wniosek organizacji członkowskich), wygaśnięcie mandatu członka Rady KIG, ustanie członkostwa w KIG wskutek wystąpienia.

 • Projekt Program działania Krajowej Izby Gospodarczej na 2013 r.

Rada Krajowej Izby Gospodarczej, po zapoznaniu się z opinią Prezydium KIG, wysłuchaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej KIG na temat projektu Programu działania na 2013 oraz po dyskusji, podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia Programu działania i zatwierdzenia planu finansowego KIG na 2013 r..

 • Projekt Statutu KIG.

Rada Krajowej Izby Gospodarczej po wysłuchaniu informacji Przewodniczącego Komisji Statutowej KIG o pracach nad zmianami w Statucie KIG oraz po dyskusji, podjęła, z jednym głosem wstrzymującym się, uchwałę rekomendującą projekt Statutu KIG na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIG.
Gościem Rady KIG był Minister Sprawiedliwości, Pan Jarosław Gowin. Tematem spotkania: „SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA GOSPODARKI”
Skład osobowy Rady KIG przedstawia zał. Nr 3.

1.2. Prezydium KIG


W 2012 r. odbyło się 9 posiedzeń Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Prezydium podjęło 42 uchwały (wykaz uchwał Prezydium KIG wraz ze stopniem realizacji stanowi zał. Nr 7).
Przedmiotem obrad posiedzeń Prezydium KIG w 2012 r. były sprawy statutowe
i organizacyjne, takie jak:

 1. Informacja o bieżącej działalności Krajowej Izby Gospodarczej.

 2. Przyjęcie nowych organizacji w poczet członków Krajowej Izby Gospodarczej.

 3. Wykreślenie Polskiej Izby Odzieżowo – Tekstylnej w Gdyni z listy członków KIG wskutek utraty wymogów statutowych.

 4. Opiniowanie materiałów na Radę KIG, a w tym: projektu porządku obrad, projektu Sprawozdania z działalności KIG w 2011 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym, projektu Programu Działania i planu finansowego KIG na 2013 r. oraz wniosków dotyczących przyjęcia nowych organizacji w poczet członków KIG (inne organizacje np. stowarzyszenia, fundacje).

 5. Przyjęcie ramowego planu pracy Prezydium KIG na 2012 r.

 6. Działalność promocyjna KIG w 2012 r. (promocja zagraniczna i krajowe programy promocyjne).

 7. Tematyka prac Komitetów KIG w 2012 r.

 8. Plan pracy Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w 2012 r.

 9. Rozpatrzenie wniosku o utworzenie Polsko – Ukraińskiej Izby Turystycznej z siedzibą w Warszawie.

 10. Powołanie Komitetów KIG i ich przewodniczących na kadencję 2009 – 2013.

 11. Stanowiska Krajowej Izby Gospodarczej przygotowywane przez poszczególne Komitety KIG.

 12. Powołanie Polsko – Tureckiej Rady Biznesu przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz jej Przewodniczącego i Sekretarza.

 13. Powołanie Prezesa Sądu Arbitrażowego przy KIG Warszawie na kadencję 2012 – 2015.

 14. Zmiany w strukturze organizacyjnej Krajowej Izby Gospodarczej.

 15. Wnioski w sprawie wejścia kapitałowego KIG do nowotworzonych spółek (8) w ramach projektu KIGMEDeu – Inkubator Innowacyjnych Technologii dla e-Medycyny.

 16. Informacja na temat III Kongresu Innowacyjnej Gospodarki oraz II Forum młodych innowacyjnych.

 17. Informacja Przewodniczącego Komisji Statutowej KIG o pracach nad zmianami w Statucie KIG.

 18. Unia Gospodarcza: fundusze pożyczkowe. Prezentacja projektu.

 19. Raport z realizacji projektu UEPA realizowanego przez Biuro Innowacyjnej Gospodarki.

 20. Opinia Komisji Rewizyjnej KIG na temat projektu UEPA realizowanego przez Biuro Innowacyjnej Gospodarki.

 21. Stanowisko w sprawie włączenia KIG w strukturę Unii Gospodarczej Samorządowych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska” S.A.

 22. Informacja o przebiegu konsultacji nad zmianami w Statucie KIG.

 23. Informacja o Biznes planie dla Mazowsza.

 24. Wniosek w sprawie wdrożenia w Krajowej Izbie Gospodarczej Zarządzania Ryzykiem Finansowym oraz utworzenia Funduszu Rezerwowego w Krajowej Izbie Gospodarczej
  i przyjęcie jego Regulaminu.

 25. Wniosek w sprawie zwołania i ustalenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Izby Gospodarczej w grudniu 2012 r.

 26. Opinia na temat projektu Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Izby Gospodarczej w grudniu 2012 r.

Skład osobowy Prezydium KIG przedstawia zał. Nr 5, a uczestnictwo członków Prezydium w posiedzeniach przedstawia zał. nr 6.1.3. Komisja Rewizyjna


W 2012 r. Komisja Rewizyjna KIG pracowała w 9-cio osobowym składzie, przedstawionym w załączniku nr 8. W posiedzeniach Komisji w 2012 r. każdorazowo uczestniczył Sekretarz Generalny KIG, Pan Marek Kłoczko. Komisja Rewizyjna KIG, w roku sprawozdawczym, odbyła 5 posiedzeń. Frekwencja członków Komisji na posiedzeniach przedstawiona jest w zał. Nr 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli, na prawach zaproszonych gości, w obradach Prezydium KIG i Rady KIG.

Tematyka posiedzeń Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej w 2012 r. przedstawiała się następująco:16 lutego 2012 r.

 1. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej Krajowej Izby Gospodarczej.

 2. System Zarządzania Ryzykiem Krajowej Izby Gospodarczej.

 3. Informacja na temat działalności „KIG Centrum Promocji” Sp. z o.o.

 4. Sprawy różne i bieżące.

23 marca 2012 r.

Spotkanie poświęcone było omówieniu Raportu z realizacji projektu UEPA, na wniosek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej .19 kwietnia 2012 r.

 1. Omówienie projektu Sprawozdania z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w roku 2011.

 2. Omówienie sprawozdania finansowego Krajowej Izby Gospodarczej za rok 2011.

 3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu Sprawozdania z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w roku 2011.

 4. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego Krajowej Izby Gospodarczej za rok 2011.

 5. Informacja na temat działalności „KIG Centrum Promocji” Sp. z o.o.

 6. Informacja na temat realizacji projektu UEPA.

 7. Sprawy różne i bieżące.


21 czerwca 2012 r.

Spotkanie zostało zwołane w związku z dokumentami dotyczącymi wprowadzenia Zarządzenia Ryzykiem i poswięcone było wyłącznie omówieniu niżej wymienionym dokumentom: 1. Wykaz projektów zakończonych finansowanych, bądź współfinansowanych z funduszy europejskich wraz z występującymi ryzykami finansowymi.

 2. Wykaz projektów realizowanych obecnie w KIG wraz z oceną ryzyk finansowych.

 3. Wykaz projektów realizowanych obecnie w KIG ocenionych wg metody przyjętej dla projektów zakończonych.

 4. Propozycje dotyczące utworzenia funduszu rezerwowego w KIG.

 5. Metodyka oceny ryzyka, w tym także projekt Księgi Zarządzania Ryzykiem Finansowym przed podjęciem decyzji o realizacji projektu.


15 września 2012 r.

 1. Informacja na temat sytuacji finansowej Krajowej Izby Gospodarczej.

 2. Przyjęcie procedury wyboru biegłego rewidenta do badania łącznego sprawozdania finansowego Krajowej Izby Gospodarczej za 2012 r. i sprawozdań wewnętrznych jednostek wyodrębnionych, sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.

 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej na 2013 r.

 4. Informacja na temat działalności „KIG Centrum Promocji” Sp. z o.o.

 5. Informacja o wdrożeniu w Krajowej Izbie Gospodarczej Zarządzania Ryzykiem Finansowym oraz o utworzeniu Funduszu Rezerwowego.

 6. Sprawy różne i bieżące.


6 listopada 2012 r.

 1. Omówienie projektu Programu działania Krajowej Izby Gospodarczej na rok 2013 r.

 2. Stanowisko Komisji Rewizyjnej KIG w sprawie projektu Programu działania Krajowej Izby Gospodarczej na rok 2013.

 3. Wybór biegłego rewidenta do badania łącznego sprawozdania finansowego KIG za rok 2012 i sprawozdań wewnętrznych jednostek wyodrębnionych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.

 4. Wdrożenie System Zarządzania Ryzykiem w Krajowej Izby Gospodarczej.

 5. Sprawy różne i bieżące.1.4. Komisja Rozjemcza


Wiosną 2010 r. skład osobowy Komisji Rozjemczej zmniejszył się do 6-ciu osób. Przyczyną zmniejszenia składu było odwołanie przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie swojego przedstawiciela w Komisji (§ 11 ust 6, pkt 1) Statutu KIG mówi, że wygaśnięcie mandatu członka organów Izby następuje z chwilą m.in. odwołania przedstawiciela przez organizację członkowską).
W 2012 r. do Komisji nie wpłynęły żadne sprawy wymagające rozstrzygania kwestii spornych z zakresu przewidzianego Statutem KIG. Członkowie Komisji Rozjemczej uczestniczyli, na prawach zaproszonych gości, w obradach Prezydium KIG i Rady KIG.
Skład osobowy członków Komisji Rozjemczej przedstawia zał. nr 9.

1.5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIG


W dniu 13.12.2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne zgromadzenie KIH, które przyjęło nowy statut Krajowej Izby Gospodarczej. Statut ten, wraz z uchwałą NWZ został przesłany do sądu celem rejestracji. (wykaz uchwał NWZ KIG wraz ze stopniem ich realizacji zawiera załącznik nr 4).

Podstawowe relacje ekonomiczne działalności jednostek obsługujących organy statutowe (Gabinetu Prezesa oraz zespołu doradców) przedstawia tabela:


w tys. zł.

Wyszczególnienie

Plan 2012

Wyk.2012

 

 

 

Przychody ze składek

305

338

 

 

 

Koszty działalności

1 885

1 836

 

 

 

Wynik

 

 

 

 

-1 580

-1 498


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna