Sprawozdanie z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 rPobieranie 1.11 Mb.
Strona25/25
Data09.05.2016
Rozmiar1.11 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Załącznik nr 13. SpółkiW Y K A Z

spółek prawa handlowego, w których KIG posiada udziały

wg stanu na dzień 04.02.2013 r.Lp.

Nazwa spółki

Forma
prawnaData wniesie-nia udziału (zakupu akcji)

Liczba udzia-łów (akcji)

Cena jedne-go udzia- łu (akcji) w zł

War- tość udzia-łów (akcji) w zł

% udzia- łów (akcji) w kapita- le spółki

U w a g i

1.

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji, Warszawa, ul. Trębacka 4

Sp.

z o.o.


2000

200

300

60000

100 %2.

MedGo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sp.

z o.o.


5.03.2012, 28.03.2012

1440

500,00

720 000,00

30 %

Projekt KIG MED

3.


M. MOBILE RESEARCH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sp.

z o.o.


27.09.2012

1 440

500,00

720 000,00

30 %

Projekt KIG MED

Inne Spółki, w których Krajowa Izba Gospodarcza posiada udziały, zostały objęte rezerwą i w związku z tym nie stanowią aktywnych składników majątku KIG. Spółki te są w likwidacji lub upadłości i nie przejawiają aktywności gospodarczej.Załącznik nr 14. FundacjeWYKAZ FUNDACJI,

W KTÓRYCH KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA JEST WSPÓŁZAŁOŻYCIELEM

LUB FUNDATOREM

(wg stanu na dzień 04.02.2013 r.)


1. Fundacja LEM

 • siedziba: Warszawa

 • akt not. założycielski z 07.03.2008 r.

 • rejestracja w KRS z 15.07.2008 r. (Nr KRS 0000309184)

 • wkład założycielski KIG: 10.000,00 zł


2. Polsko - Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw

 • siedziba: Warszawa

 • akt not. założycielski z 13.07.1992 r.

 • rejestracja sądowa z 11.12.1992 r. (Nr rej. 3244)

 • wkład założycielski KIG: 1.000 zł


3. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

 • siedziba: Warszawa

 • akt not. założycielski z 25.06.1996 r.

 • rejestracja sądowa z 09.11.1996 r. (Nr rej. 4940)

 • wkład założycielski KIG: aport rzeczowy


4. Fundacja „Promocja Polska”

 • siedziba: Warszawa

 • akt not. założycielski z 09.06.1992 r.

 • rejestracja sądowa z 17.06.1992 r. (Nr rej. 2694)

 • wkład założycielski KIG:100.000 zł

 • zmiana we wrześniu 1998


5. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

 • siedziba: Warszawa

 • akt not. założycielski z 14.12.1992 r.

 • rejestracja sądowa z 08.02.1993 r. ( Nr rej. 3378)

 • wkład założycielski KIG: 2.000 złZałącznik nr 15. Wykaz inicjatyw klastrowych z inicjatywy lub z udziałem KIG


Stan na dzień 20.02.2013 r.
KIG uczestniczy w realizacji Projektu Klastra „e-medycyna” opartego o doświadczenie prowadzenia projektu KIGMED. Celem projektu jest:

 • Opracowanie programów informacyjnych wspomagających lekarza w diagnostyce chorób i procesie leczenia.

 • Sprzedaż opracowanego oprogramowania przez firmy członków Klastra dla lekarzy:

- przychodni,

- szpitali,

- uniwersytetów i szkół medycznych.

Program Klastra przygotowywany jest z Izbą Gospodarczą Medycyna Polska. Przewiduje się, że złożenie Klastra nastąpi w I połowie 2013 r. W 2012 r. określono zakres prac oraz wytypowano przyszłych udziałowców Klastra. Krajowa Izba Gospodarcza planowana jest na Koordynatora Klastra.


W ramach projektu „KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw” świadczone były usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorstw; m.in. doradztwo w zakresie tworzenia powiązań i współpracy firm z instytucjami naukowymi, samorządem terytorialnym oraz instytucjami otoczenia biznesu, zwanych klastrami. Doradztwo i prowadzone działania przyniosły w rezultacie zapoczątkowanie oraz/lub rozwój współpracy n/w klastrów i inicjatyw klastrowych:


 1. Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry

Celem klastra jest organizacja i upowszechnienie turystyki rekreacyjnej i zawodowej na Odrze i kanalie Gliwickim oraz rozwój transportu towarowego, wykorzystanie Odry dla budowy elektrowni wodnych, działania edukacyjne i promocyjne na rzecz optymalnego wykorzystania wody jako naturalnego dobra. Klaster współpracuje z organizacjami czeskimi, słowackimi, węgierskimi i niemieckimi. Zorganizował dwie międzynarodowe konferencje pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.

Koordynator: Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Opolu, ul. Katowicka 50, 45-061 Opole, tel. (77) 453 74 91, 453 71 87, fax. (77) 40 66 848.

Kontakt: Bogdan Tomaszek, e-mail: jbroniewicz@not.opole.pl


 1. Polski Klaster Żeglugi Śródlądowej

Celem głównym klastra jest dynamizacja starań o zapewnienie żegludze śródlądowej statusu ważnej gałęzi transportu międzynarodowego i krajowego, wspomaganie działań zmierzających do powiązania rozwoju polskich portów morskich z rozwojem wykorzystania rzek i infrastruktury wód śródlądowych oraz propagowanie żeglugi śródlądowej.

Koordynator: Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja Gdyńska Inicjatywa Akademicka (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni) ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia;

Kontakt : Piotr Dwojacki, tel. (48) 606 121 048, email: biuro@kwiatkowski.edu.pl.


 1. Klaster Wodny Polski Południowej

Celem klastra jest prowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz badań przemysłowych nad wykorzystaniem energii wody do produkcji energii w rozproszeniu jak również prac badawczych dokumentujących zasoby wód podziemnych wykorzystywanych na cele gospodarcze, w tym cele energetyczne. Partnerzy Klastra będą również podejmować działania zmierzające do optymalnego zagospodarowania zasobów wodnych, doskonalenia procesów oczyszczania wody oraz gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych i ścieków. Cel zostanie osiągnięty poprzez świadczenie usług wewnątrz Klastra jak również świadczenie usług dla firm współpracujących z członkami Klastra Wodnego Polski Południowej, wspierające działalność rynkową oraz badawczą przedsiębiorców i innych organizacji tworzących klaster.

Koordynator: Instytut Badań Energii Wodnej Sp. z o.o, ul. Balicka 48, Kraków.

Kontakt: Adam Wojewodzic; tel. 606 681 787; biuroklastra@klaster-wodny.pl.


 1. Łódzki Klaster Budowlany Twój Dom

Celem klastra jest promowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ekologicznych i energooszczędnych technologii wykorzystywanych w budownictwie, inicjowanie i realizowanie projektów wykorzystujących energooszczędne technologie i materiały budowlane, wsparcie szkolnictwa zawodowego w zawodach związanych z budownictwem.

Koordynator: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Tuwima 30, 90-002 Łódź

Kontakt: Kazimierz Kubiak, Grażyna Tomczak, tel. (42) 250 54 50, fax: (42) 630 39 79,

e-mail: biuro@izba.lodz.pl 1. Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej

Celem klastra jest stworzenie rynku energii odnawialnej w Wielkopolsce, pozyskiwanie i rozwój niezbędnych zasobów ludzkich dla branży energii odnawialnej, poprawa innowacyjności, dostępności do surowca oraz relacji z dostawcami, optymalizacja funkcjonowania przedsiębiorstw i inicjatywy w kontekście zarządzania finansami oraz popularyzacja inicjatywy klastrowej za granicą jako grupy produkującej wyroby spełniające oczekiwania ich odbiorców i dbającej o człowieka, region i środowisko.

Koordynator: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań.

Kontakt: Iwona Wesołek, tel.: (61) 851-78-48, 49, izba@pcc.org.pl.


 1. Klaster Energetyczny

Celem klastra jest współpraca przedsiębiorstw branżowych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz innych podmiotów na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej funkcjonowania przedsiębiorstw, podejmowanie działań na rzecz: transferu wiedzy oraz technologii pomiędzy Partnerami Klastra oraz beneficjentami usług, wzrostu konkurencyjności branży OZE na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym, efektywniejszego wykorzystania potencjału kadr i możliwości jej kształcenia.

Koordynator: Zespół Doradców Klastra Energetycznego Sp. z o.o. ul. Wzgórze 19,

43-300 Bielsko-Biała

Kontakt: Adam Wojewodzic, tel. 606 681 787, e-mail: biuroklastra@klaster-energetyczny.pl 1. Klaster wieprzowiny z Podlasia

Celem główny klastra jest promocja wspólnego znaku towarowego i systemu jakości dotyczącego wieprzowiny i wędliny tradycyjnej pochodzącej z Podlasia.

Koordynator: Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7,

15-740 Białystok

Kontakt: Prezes IPH Witold Karczewski 1. Lubelski Klaster Branży Spożywczej

Celem klastra jest rozpowszechnianie informacji o najnowszych technologiach, integracja środowiska lubelskich przedstawicieli branży spożywczej, rozpowszechnianie oraz budowanie prestiżu środowiska branży spożywczej, reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków klastra, wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń pomiędzy członkami klastra, promowanie i wspieranie rozwoju branży, budowanie wspólnej marki firm reprezentowanych przez członków klastra, wspieranie wykreowania województwa lubelskiego jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych, organizacja konferencji, szkoleń i seminariów, promowanie i wspieranie rozwoju integracji europejskiej.

Koordynator: Lubelska Izba Rzemieślnicza, ul. Chopina 5; 20-026 Lublin.

Kontakt: Jadwiga Piotrowicz, tel. (81) 531 85 55. lir.lublin@wp.pl


 1. Lubelski Klaster Produktów Regionalnych

Celem klastra jest rozbudzanie aktywności gospodarczej i zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli technicznej, a także idei wyrobu produktów regionalnych, a w szczególności lepsze kojarzenie nakładów oraz potrzeb przedsiębiorstw z otoczeniem instytucjonalnym, wymiana wiedzy i wdrażanie innowacji z jednostek badawczych.

Koordynator: Lubelska Izba Rzemieślnicza, ul. Chopina 5; 20-026 Lublin.

Kontakt: Jerzy Miszczak, tel.: (81) 531 85 55, e-mail: lir.lublin@wp.pl


 1. Klaster Turystyczny Mazowsza

Celem klastra jest rozwój usług turystycznych, zdobywanie nowych rynków sprzedaży oraz wykreowanie silnej marki regionalnej dzięki, której klaster będzie mógł obsługiwać jak największą liczbę klientów oraz utrzymywać z nimi trwałe relacje oferując produkty najwyższej jakości.

Koordynator: Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wola Przedsiębiorczość" Płock, ul. Nowy Rynek 3; 09-400 Płock.

Kontakt: Iwona Smulewicz, tel. (24) 262 68 48, e-mail: iwonasmulewicz@tlen.pl.


 1. Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji –ELPROTECH

Celem Klastra jest budowa wspólnej marki Klastra, wypracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie specjalistycznego projektowania, wykonawstwo i montaż instalacji automatyki oraz szerokiego spektrum instalacji wysokoprądowych i słaboprądowych, od systemów elektronicznych związanych z klasyczną automatyką przemysłową po urządzenia zabezpieczenia i nadzoru obiektowego oraz oferta technologii ASL, pozwalająca projektować i realizować systemy nadzoru wizyjnego z rozszerzonym wykorzystaniem dostępu do internetu jako nośnika informacji.

Koordynator: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań.

Osoba do kontaktu: Eleonora Sołtysiak, tel.: 61 869 01 08; e-mail: e.soltysiak@wiph.pl


 1. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Klaster przedsiębiorstw i instytucji branży recyklingowej w regionie mazowieckim i łódzkim.

Aktualnie na wstępnym etapie wypracowanie strategii działania i uzgodnień współpracy.

Koordynator: Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Kontakt: Jolanta Okońska –Kubica, tel.: 662 539 253, e-mail: jokonska-kubica@kig.pl 1. Śląski Klaster Zaawansowanych Procesów Przetwórczych

Koordynator: Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Opolu, ul. Katowicka 50, 45-061 Opole, tel. (77) 453 74 91, 453 71 87, fax. (77) 40 66 848.

Załącznik nr 16. Wykaz uczestników Projektu „KIGNET Innowacje”Uczestnik

Rola w Projekcie

Krajowa Izba Gospodarcza

w WarszawieLider

Izba Przemysłowo - Handlowa

w ToruniuPartner

Lubelska Izba Rzemieślnicza

w LubliniePartner

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa

w Łodzi


Partner

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Rada Miejska w Gliwicach

Partner

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Rada

w Opolu


Partner

Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Płocku

Partner

Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

Partner

Polska Izba Turystyki

w WarszawiePartner

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu

w Bielsku - BiałejPartner

Regionalna Izba Gospodarcza

w KatowicachPartner

Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa

w GliwicachPartner

Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa

w PoznaniuPartner


Załącznik nr 17. Wykaz uczestników Projektu „LEM – Dyfuzja innowacji wśród MSP”.

 • AT GROUP S.A. Artur Jasionek Krupski Młyn

 • Bialskopodlaska Izba Gospodarcza Biała Podlaska

 • Cech Rzemiosł Różnych Świnoujście

 • Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław

 • EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Kielce

 • Izba Przemysłowo Handlowa Tarnowskie Góry,

 • Izba Przemysłowo Handlowa Tarnów,

 • Izba Przemysłowo-Handlowa Toruń,

 • Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa,

 • MEGREZ Sp. z o.o. Katowice

 • Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Poznań

 • Regionalna Izba Handlu i Przemysłu Bielsko Biała,

 • Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa Częstochowa,

 • Regionalna Izba Gospodarcza Kalisz,

 • Regionalna Izba Gospodarcza Katowice,

 • Regionalna Izba Gospodarcza Łódź

 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza Gdańsk,

 • Regionalna Izba Gospodarcza Sieradz,

 • Warszawska Izba Gospodarcza Warszawa,

 • Wschodnia Izba Gospodarcza Siedlce,


Załącznik nr 18. Wykaz przedstawicieli KIG w Radach i Komitetach

 1. EUROCHAMBRES

Andrzej Arendarski – Prezes KIG – Wiceprezes, Członek Zarządu

Marek Kłoczko – Sekretarz Generalny KIG – członek Komitetu Budżetowego i Komitetu Strategicznego 1. Kongres Przedsiębiorczości

Andrzej Arendarski – Prezes KIG – członek Rady

 1. Rada Zamówień Publicznych

Andrzej Arendarski – Prezes KIG – członek Rady

 1. Rada Pracodawców przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Andrzej Arendarski – Prezes KIG – członek Rady

Wojciech Januszko – Dyrektor KIG BLCA – Wiceprzewodniczący Rady 1. PARP

Tadeusz Donocik – Wiceprezes KIG – członek Rady Nadzorczej

 1. Rada Ochrony Pracy

Michał Chałoński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KIG – członek Rady

 1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej KIG – członek Rady

 1. Rada Statystyki przy Premierze RP

Marek Kłoczko – Sekretarz Generalny KIG – członek Rady

 1. Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa

Stanisław Zięba – Przewodniczący Rady,

Adam Tański – Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego KIG - członek Rady 1. Państwowa Rada Gospodarki Wodnej

Prof. Marek Gromiec – Przewodniczący Rady

Janusz Bielakowski – Sekretarz Rady

Wacław Kowalski –członek Rady

Członkowie Komitetu Ochrony Środowiska KIG 1. Naczelna Rada Zatrudnienia

Andrzej Piłat – członek Prezydium KIG – członek Rady

 1. Polski Komitet Normalizacyjny – Rada Normalizacyjna

Prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk – Przewodniczący Komitetu Jakości i Normalizacji KIG -Przewodniczący Rady

Wojciech Januszko – Dyrektor KIG BLCA – członek Rady 1. Rada Konsultacyjna Służby Celnej

Wojciech Januszko – Dyrektor KIG BLCA – Wiceprzewodniczący Rady

Stefan Kamiński – Prezes KIGEIT – członek Rady 1. Izba Gospodarcza Chorwacji w Polsce

Andrzej Żylak – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku – Honorowy przedstawiciel Izby Gospodarczej Chorwacji w Polsce

 1. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Włodzimierz Hausner – członek Prezydium KIG – członek Komitetu.

1 Zgodnie z par. 3 i 4 Regulaminu Funduszu Rezerwowego KIG, stanowiącego załącznik do uchwały nr 96/29/2012 Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 6 września 2012 r. – celem funduszu rezerwowego, tworzonego z corocznych odpisów z zysku netto KIG do kwoty 2,8 mln zł, jest zapewnienie pokrycia przez KIG ew. strat (zrealizowania ryzyk finansowych) powstałych przy realizacji przez KIG projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków publicznych.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna