Sprawozdanie z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r


Działalność Pionu Polityki GospodarczejPobieranie 1.11 Mb.
Strona3/25
Data09.05.2016
Rozmiar1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

2. Działalność Pionu Polityki Gospodarczej
2.1. Działalność Komitetów przy KIG


Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 21 komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są wybitni praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu.
Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje - doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną skupiając środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Przedstawiciele tych środowisk i eksperci uczestniczą w pracach komisji sejmowych oraz biorą czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.
Wykaz Komitetów wraz ze składem ich kierownictwa oraz zakres działania przedstawia załącznik nr 10, a sprawozdania z działalności Komitetów w 2012 r. załącznik nr 11.
W ramach struktury organizacyjnej KIG koordynowaniem prac podejmowanych przez Komitety oraz ich obsługą organizacyjną zajmuje się pracownicy usytuowani w Pionie ds. Polityki Gospodarczej
W 2012 r. Pion ds. Polityki Gospodarczej podejmował również następujące działania

2.2. Działalność w zakresie rzecznictwa


 1. Przygotowywanie opinii do projektów aktów prawnych otrzymanych w ramach procesu konsultacji społecznych

 2. Przygotowywanie własnych, w tym także z inicjatywy członków KIG, propozycji zmian w prawie, niezbędnych dla poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw.

 3. Przygotowywanie stanowisk i oświadczeń KIG dotyczących bieżących problemów prawno – gospodarczych.

 4. Przygotowywanie materiałów niezbędnych politykom dla poprawy jakości stanowionego prawa

 5. Stały monitoring zmian prawnych dotyczących problemów istotnych dla przedsiębiorców i KIG

 6. Aktywne uczestnictwo w obradach Komisji Sejmowych oraz zespołów roboczych w danych ministerstwach

 7. Przygotowywanie opinii, stanowisk oraz oświadczeń KIG dla środków masowego przekazu

 8. Udzielanie wywiadów i przekazywanie informacji dla dziennikarzy zainteresowanych polityką gospodarczą

 9. Organizowanie spotkań i konferencji

 10. Obsługa organizacyjna Komitetów KIG

 11. Inne zadania wynikające z bieżącej sytuacji

W okresie sprawozdawczym przygotowano, min., następujące opinie: • Opinia KIG do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych oraz o zmianie innych ustaw (projekt z 12 stycznia 2012 r., przedstawiciel wnioskodawców – Pan Adam Rybakowicz)

 • Opinia KIG do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (projekt z 20 stycznia 2012 r., przedstawiciel wnioskodawców - Pan Tomasz Makowski)

 • Stanowisko KIG w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Stanowisko KIG w sprawie Programu odbudowy potencjału produkcyjnego lnu w Polsce

 • Opinia KIG do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (projekt z dnia 16.02.2012 r.) – wprowadzenie instytucji dialogu technicznego do PZP.

 • Stanowisko KIG w związku z Komunikatem z dnia 15 grudnia 2011 r. Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Plan działania w zakresie energii do roku 2050”

 • Opinia KIG w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Opinia KIG do poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

 • Opinia KIG do projektu ustawy z 14 grudnia 2011 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

 • Uwagi KIG do poselskiego (klub PiS) projektu ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego

 • Stanowisko KIG dotyczące elektronicznego systemu poboru opłat

 • Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do „Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”

 • Opinia KIG w sprawie propozycji harmonizacji przepisów dotyczących wyrobów tytoniowych

 • Uwagi KIG do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (druk sejmowy nr 833)

 • Stanowisko KIG do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r. (projekt klubu SLD)

 • Opinia Krajowej Izby Gospodarczej na temat obecnie funkcjonującego systemu opłat za korzystanie ze środowiska wraz z propozycją zmian w systemie

 • Stanowisko KIG w sprawie projektu KE dotyczącego modyfikowania haromonogramu aukcji uprawnień do emisji

 • Opinia KIG w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw

 • Opinia KIG w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

 • Opinia KIG do „Europejskiej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc pracy”

 • Uwagi KIG do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk sejmowy nr 455)

 • Oświadczenie KIG w związku projektem założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

 • Opinia KIG do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Opinia KIG dotycząca projektu Programu „Lepsze Regulacje” na lata 2012-2015

 • Opinia KIG do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 • Opinia KIG w sprawie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

 • Opinia KIG do projektu założeń projektu ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospodarczym z 16 marca 2012 r.

 • Opinia KIG do Propozycji zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

 • Opinia KIG w sprawie projektu założeń projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

 • Opinia KIG do poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

 • Opinia KIG do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (projekt z 20 stycznia 2012 r., przedstawiciel wnioskodawców – Pan Sławomir Kopyciński)2.3 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE


W 2012 r. pracownicy Pionu ds. polityki gospodarczej zaangażowani byli w realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:


 1. „Partnerstwo i strategia dla zmian gospodarczych wielkopolskiego sektora komunalnego”. Wniosek dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 2. „Model walidacji kompetencji dla pracowników MŚP wielkopolskiego sektora komunalnego”. Wniosek dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 3. „Towards a European qualification for Solid Waste Facilities Managers – SWFM-QF. Wniosek dofinansowany z programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Program – LLP) w ramach Leonardo da Vinci.

 4. „Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities/ EMCOSU. Wniosek dofinansowany z programu “Uczenie się przez całe życie”( Lifelong Learning Program – LLP) w ramach Leonardo da Vinci.

Podstawowe relacje ekonomiczne działalności Pionu Polityki Gospodarczej KIG przedstawia tabela:


w tys. zł.

Wyszczególnienie

Plan 2012

Wyk.2012

 

 

 

Przychody

1 598

1 401

 

 

 

Koszty działalności

2 515

1 966

 

 

 

Wynik

 

 

 

 

-917

-565

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna