Sprawozdanie z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 rPobieranie 1.11 Mb.
Strona4/25
Data09.05.2016
Rozmiar1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

3. Kongres Przedsiębiorczości

Krajowa Izba Gospodarcza uczestniczyła w pracach Kongresu Przedsiębiorczości – porozumienia organizacji samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców i innych organizacji przedsiębiorców. Kongres skupia oprócz Krajowej Izby Gospodarczej: Amerykańską Izbę Handlową, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, Pracodawców RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Porozumienie to, nie posiadające formy prawnej – nie zarejestrowane w KRS działa w oparciu o wspólnie przyjęty Statut.Przedstawiciele Kongresu Przedsiębiorczości brali udział w Forach Debaty Publicznej organizowanych przez Kancelarię Prezydenta. W 2012 r. były to następujące tematy:

 1. Obywatel i administracja. Konieczne zmiany w postępowaniu administracyjnym.

 • Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego w Polsce w świetle Konstytucji RP.

 • Pozainstytucjonalne rozwiązywanie sporów o charakterze administracyjnym.

 1. System stanowienia prawa.

 • Problem lobbingu i rzecznictwa w procesie stanowienia prawa.

 1. Sprawne i służebne państwo.

 • Rola i miejsce prokuratury w systemie demokratycznego państwa.

Kongres Przedsiębiorczości wypracowywał i przekazywał opinii publicznej swoje stanowiska, w kluczowych sprawach społeczno-ekonomicznych, tj. wydłużenie wieku emerytalnego i polityka ekonomiczna państwa w tzw. „II expose Premiera”.

4. Współpraca KIG z organizacjami członkowskimi w zakresie działalności samorządowej

 1. Działania informacyjne o pracy organów statutowych KIG:

 • informowanie członków KIG o planach pracy i uchwałach organów statutowych KIG,

 • kalendarium wydarzeń w KIG,

 • utrzymanie strony www.kig.pl informującej o ruchu samorządowym, w tym zawierające dane organizacji członkowskich KIG.

 1. Informowanie organizacji członkowskich o programach pomocowych i innych przedsięwzięciach, które mogą interesować członków KIG lub zrzeszonych w nich przedsiębiorców.

 2. Organizacja spotkań grup członków KIG: izb regionalnych, branżowych, bilateralnych oraz innych organizacji (wg. uzgodnień grup członkowskich).

 3. Organizacja kontaktów i współpracy organizacji członkowskich KIG z parlamentem, administracją rządową oraz innymi centralnymi instytucjami w tym m.in.:

 • organizowanie i współorganizowanie imprez środowiskowych przedsiębiorców z udziałem najwyższych władz państwowych czy kościelnych (m.in. wręczenie Polskiej Nagrody Jakości, Certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”, nagród „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorcy, spotkania wielkanocne i opłatkowe w siedzibie KIG),

 • desygnowanie przedstawicieli organizacji członkowskich do rad i komitetów państwowych dla reprezentowania interesów środowiska gospodarczego (Rada Urzędu Zamówień Publicznych, Kongres Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Rada Ochrony Pracy, PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Rada Statystyki przy Premierze RP, Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa, Państwowa Rada Gospodarki Wodnej, Polski Komitet Normalizacyjny, Naczelna Rada Zatrudnienia). Wykaz przedstawia zał. nr 18,

 • desygnowanie przedstawicieli organizacji samorządowych do udziału w pracach komisji parlamentarnych.

 1. Organizacja kontaktów organizacji członkowskich KIG z przedstawicielami przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce.

 2. Informowanie organizacji członkowskich na temat prac różnych struktur europejskich, w tym Eurochambres.

Aspekty ekonomiczne krajowej działalności statutowo-samorządowej KIG przedstawione są w rozdziałach dotyczących działalności organów statutowych oraz Biura Komunikacji i Spraw Członkowskich.5. Współpraca zagraniczna KIG

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG w 2012 r. kontynuowało realizację zadań, wchodzących w zakres kontaktów z zagranicą, wynikających ze statutowej działalności KIG.Była to w pierwszej kolejności współpraca z:

 • Izbami gospodarczymi innych krajów,

 • Organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi izby gospodarcze,

 • Izbami bilateralnymi w Polsce,

 • Kancelarią Prezydenta RP,

 • Instytucjami rządowymi zajmującymi się problematyką zagraniczną i polonijną (Kancelarii Premiera RP, Biura Spraw Międzynarodowych Senatu i Sejmu RP, MSZ, MG, MSiT, PAIiIZ),

 • Przedstawicielstwami dyplomatycznymi i handlowymi państw obcych w Polsce,

 • Przedstawicielstwami dyplomatycznymi i handlowymi RP za granicą.

Zakres tej współpracy koncentrował się na promocji polskiej gospodarki i polskich firm poza granicami kraju. Były to m.in.:

 • Udział w spotkaniach przygotowujących wizyty zagraniczne urzędników państwowych oraz proponowanie udziału przedstawicieli polskiego biznesu w czasie tych wizyt,

 • Organizowanie zagranicznych misji wyjazdowych, w tym zapewnienie logistyki i programu merytorycznego,

 • Spotkania z przedstawicielami dyplomatycznymi rezydującymi w Polsce i informowanie ich o sytuacji gospodarczej Polski oraz o możliwej współpracy dwustronnej,

 • Spotkania z delegacjami dziennikarzy zagranicznych wizytującymi Polskę,

 • Spotkania z przedstawicielami firm zagranicznych i polskich,

 • Organizowanie forów gospodarczych przy okazji pobytu w Polsce oficjalnych delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli izb partnerskich KIG, z udziałem polskich i zagranicznych biznesmenów,

 • Informowanie firm polskich w zakresie interesujących ich zagadnień z dziedziny współpracy z zagranicą.

Nie wszystkie z wymienionych działań mogły być realizowane na zasadach komercyjnych. Jednakże, dla obniżenia kosztów funkcjonowania, Biuro organizowało także imprezy odpłatne. Wpływy z tego rodzaju działalności nie są wysokie, gdyż KIG jako organizacja zaufania publicznego nie może egzekwować stawek rynkowych, a w stosunku do niektórych zagranicznych zleceniodawców jest zobowiązana do stosowania zasady wzajemności lub zobowiązują ją do tego podpisane umowy o współpracy z zagranicznymi izbami gospodarczymi.
Aktywność promocyjna BWzZ w 2012 r. koncentrowała się, podobnie, jak w latach ubiegłych, na następujących kierunkach działania:

 • Organizacja misji gospodarczych za granicą,

 • Przygotowywanie i realizacja programów merytorycznych misji zagranicznych przyjeżdżających do Polski,

 • Organizacja udziału polskich przedsiębiorców w międzynarodowych targach zagranicznych

 • Organizacja szkoleń związanych z tematyką handlu zagranicznego,

 • Kojarzenie partnerów handlowych poprzez poszukiwanie polskich partnerów dla firm zagranicznych oraz usługi doradcze proeksportowe,

 • Realizacja projektów UE z udziałem zagranicznych izb gospodarczych,

 • Współpraca z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi,

 • Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi organizacjami partnerskimi,

 • Wspieranie tworzenia bilateralnych i wielostronnych izb gospodarczych

jak również na realizacji branżowych programów promocji pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz regionalnych programów szkoleniowych.
1. Organizacja misji gospodarczych

W 2012 r. Biuro Współpracy z Zagranicą zorganizowało łącznie 11 wyjazdowych misji gospodarczych. Przedstawiciele polskich firm odwiedzili: Gruzje, Mongolię, Chiny, Izrael, USA, Kolumbie i Panamę, RPA, Maroko i Oman.


Nasi przedsiębiorcy towarzyszyli ponadto oficjalnej wizycie Marszałka Senatu RP w Omanie oraz rekomendowani byli do składu grupy biznesu towarzyszącej oficjalnej wizycie Premiera RP Pana Donalda Tuska w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej. W wizytach tych z ramienia KIG uczestniczył Sekretarz Generalny KIG Pan Marek Kłoczko.

Pan Prezes Marek Kłoczko uczestniczył ponadto w delegacji towarzyszącej oficjalnej wizycie Prezydenta RP w Belgii ( listopad 2012) oraz Mołdawii (grudzień 2012).


Realizacja udziału kilkudziesięciu polskich firm w Europejskim Parlamencie Przedsiębiorców zaplanowana na 18 października ub. roku została odwołana z przyczyn niezależnych od KIG.

2. Przygotowanie i realizacja programów merytorycznych misji gospodarczych przyjeżdżających do Polski

W 2012 r. przyjęliśmy wizyty ok. 15-u delegacji przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu m.in. z następujących krajów: Armenii, Austrii, Chin, Czarnogóry, Egiptu, Indii, Pakistanu, Wietnamu, Ukrainy i Włoch.

Zorganizowaliśmy m.in.:


 • Polsko- Egipskie Forum Biznesu z okazji 10 rocznicy podpisania Umowy o Współpracy między Krajową Izba Gospodarczą a Egipsko- Polskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców,

 • Forum Gospodarcze INDIE – PRZYSZŁOŚĆ CZYSTYCH TECHNOLOGII, nowe perspektywy polsko-indyjskiej współpracy, razem z Europejskim Centrum Biznesu i Technologii EBTC w Brukseli oraz Indyjsko-Polską Izba Gospodarczą,

 • Polsko-Pakistańskie Forum Gospodarcze we współpracy z Pakistańską Federacją Izb Przemysłowo-Handlowych,

 • Polsko-Wietnamskie Forum Biznesu we współpracy z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z udziałem Pana Ngo Thinh Duc, Wiceministra Transportu Wietnamu,

 • Polsko-Chińskie Seminarium Gospodarcze z okazji wizyty delegacji z Chińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców z HONG Kongu,

 • Forum Biznesowe Polska- Czarnogóra zorganizowane we współpracy z Polsko- Bałkańską Izbą Handlową, z okazji wizyty delegacji Czarnogórskiej Izby Handlowej.

Gościliśmy również w KIG Ministra Turystki Egiptu, przedsiębiorców chińskich prowincji i miast: Hebei, Jianxi, Liaoning, Shenzen, Shandong i Zhenzijang, a także przedstawicieli m.in. Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego, Włoskiej izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, Federalnej Izby Gospodarczej Austrii, Francuskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego Przedsiębiorców oraz przedstawicieli Eurochambres w związku z przygotowaniami do pilotażu Europejskiej Platformy Gwarancyjnej w Polsce i we Włoszech.


W Krajowej Izbie Gospodarczej gościliśmy ponadto dziennikarzy Autonomii Palestyńskiej oraz dziennikarzy francuskich przebywających w ramach wizyt studyjnych w Polsce
3. Organizacja imprez wystawienniczych

W 2012 r. zorganizowano udział polskich firm na Międzynarodowych Targach Budownictwa SIB’2012 w Casablance ( Maroko) oraz w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych w Savigliano (Włochy).


4. Organizacja szkoleń związanych z tematyką handlu zagranicznego, dystrybucja publikacji

BWzZ kontynuowano, rozpoczęte w 2011 r., oficjalne szkolenia International Chamber of Commerce INCOTERMS® 2010 dotyczące najnowszej wersji oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych, która weszła w życie 1 stycznia 2011 r. W 2012 roku odbyło się pięć takich szkoleń.

Równolegle, na zasadzie porozumienia z ICC Polska, prowadzona była dystrybucja publikacji Incoterms® 2010.

Zorganizowano także dwa szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie we współpracy z TMS Brokers Dom Maklerski.


5. Kojarzenie partnerów handlowych oraz usługi doradcze proeksportowe

Biuro Współpracy z Zagranicą w ramach realizacji projektu KIGNET Innowacje do czerwca 2012 r. zrealizowało 6 usług doradczych w zakresie poszukiwania nowych rynków zagranicznych i partnerów do współpracy międzynarodowej dot. następujących rynków: Algieria, Chiny, Iran, Rosja, Turcja, Rumunia oraz branż: chemicznej, górniczej, meblarskiej i farmaceutycznej.


Równolegle świadczone były usługi kojarzenia partnerów handlowych dla firm zagranicznych, w 2012 r. z usług tych skorzystały firmy z następujących krajów: Chiny, Czechy, Holandia, Meksyk, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, USA i Wielka Brytania.
6. Branżowe programy promocji branż

a. Branżowy program promocji branży budowlanej:

Krajowa Izba Gospodarcza jako lider Konsorcjum Polskie Budownictwo, w składzie: KIG, Polska Izba Przemysłowo – Handlowa Budownictwa, Interservis Biuro Targów Sp. z o.o., ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. podpisała w kwietniu 2012 r. umowę z Ministerstwem Gospodarki na realizację branżowego programu promocji BRANŻY BUDOWLANEJ w ramach Poddziałanie 6.5.1 – Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych.


W ramach w/w programu KIG, w porozumieniu z pozostałymi konsorcjantami, opracowała szczegółowy program realizacji działań promocyjnych i ich kosztorysy, uzgodnienia z polskimi Placówkami w krajach, w których będą one prowadzone w latach 2012-2015, przeprowadziła także szeroką akcję promocyjną programu (w tym konferencja w Warszawie inaugurująca program – lipiec 2012, indywidualne spotkania z firmami – potencjalnymi beneficjentami programu, przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych itp.).

Firmy zainteresowane programem uczestniczyły w indywidualnych konsultacjach w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz następnie zostały opracowane dla nich wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Gospodarki.


Pierwsze wydarzenie promocyjne zagranicą odbyło się w Maroku w listopadzie 2012 r. i był to udział polskich firm w Międzynarodowych Targach Budownictwa SIB’2012 w Casablance, konferencja gospodarcza w Casablance oraz w Rabacie oraz rozmowy B2B polskich i marokańskich przedsiębiorców.
b. Branżowy program promocji branży maszyn i urządzeń górniczych

Krajowa Izba Gospodarcza jako lider Konsorcjum Górnictwo Polskie, w składzie: KIG, Polska Technika Górnicza SA, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa podpisała w kwietniu 2012 r. umowę z Ministerstwem Gospodarki na realizację branżowego programu promocji MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH w ramach Poddziałanie 6.5.1 – Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych.


W ramach w/w programu KIG, w porozumieniu z pozostałymi konsorcjantami, opracowała szczegółowy program realizacji działań promocyjnych i ich kosztorysy, uzgodnienia z polskimi Placówkami w krajach, w których będą one prowadzone w latach 2012-2015, przeprowadziła także akcję promocyjną programu. Konferencja inaugurująca program odbyła się w lipcu 2012 r. w Katowicach. Firmy zainteresowane programem uczestniczyły w indywidualnych konsultacjach w KIG oraz następnie zostały opracowane dla nich wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Gospodarki.
Pierwsze wydarzenie promocyjne zagranicą odbyło się w Indiach w grudniu 2012 r. i był to udział polskich firm w wyjazdowej misji gospodarczej do Kalkuty połączonej z udziałem w Międzynarodowych Targach Górniczych IMME’ 2012.

7. Inne projekty

Biuro Współpracy z Zagranicą kontynuowało ponadto w 2012 r. działania w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych:
 • Współpraca z CENTRO ESTERO z Turynu – PIEMONTE DESK w KIG

W ramach realizacji w/w projektu BWzZ zorganizowało spotkania B2B z przedstawicielami włoskiego projektu InToMech podczas Międzynarodowych Targów AUTOMATICON w Warszawie w marcu 2012, a także zorganizowało spotkania B2B z polskimi partnerami w branży IT dla włoskiej firmy SORMA.

Ponadto został przygotowany wyjazd polskich firm na Międzynarodowe Targi Rolnicze w Savigliano (marzec 2012) oraz na Międzynarodowe Targi ENO-COSMO The World of Wine w Piemoncie (lipiec 2012).


BWzZ kontynuowało także świadczenie usług związanych z poszukiwaniem partnerów dla firm włoskich i polskich na obu rynkach szczególnie w sektorach ICT, metalurgia i mechatronika, energia i środowisko, produkty spożywcze, lotnictwo, biotechnologie oraz zbieraniem i uaktualnianiem informacji o wybranych sektorach polskiej gospodarki. W 2012 r. zrealizowano ponad 60 takich usług kojarzenia partnerów włosko-polskich i przygotowywania dla nich informacji rynkowych.
Przedstawiciel KIG uczestniczył ponadto w konferencji w Turynie (maj 2012), podczas której odbyła się prezentacja nt. sytuacji gospodarczej w Polsce oraz indywidualne konsultacje z włoskimi firmami zainteresowanymi prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Polski.


 • EAST INVEST

Krajowa Izba Gospodarcza, jako członek utworzonego w 2010 r. przez Eurochambres Konsorcjum, uczestniczy w w/w programie, razem z kilkudziesięcioma europejskimi organizacjami otoczenia biznesu. Celem jego jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz budowanie sieci powiązań biznesowych miedzy Unią Europejską a krajami Regionu Partnerstwa Wschodniego poprzez organizacje szkoleń, konferencji, spotkań B2B w krajach UE oraz Partnerstwa Wschodniego.
W 2012 r. zostały zrealizowane dwa działania w ramach w/w programu:

 • wizyta stażowa przedstawicieli Lwowskiej Izby Gospodarczej ( styczeń/luty 2012)

 • projekt twinningowy, studyjno-szkoleniowy, realizowany z hiszpańskimi i węgierskimi partnerami dla Armeńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W ramach tego projektu miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Izby Armeńskiej w Warszawie, połączona ze szkoleniem z zakresu prowadzenia dokumentacji w obrocie międzynarodowym, wystawiania karnetów ATA i świadectw pochodzenia oraz arbitrażu międzynarodowego (lipiec/sierpień 2012). Podsumowanie projektu z udziałem przedstawiciela KIG miało miejsce w Jerewaniu w grudniu 2012 r.

Przedstawiciel KIG uczestniczył ponadto w konferencji gospodarczej członków Konsorcjum East Invest w Brukseli (kwiecień 2012).


 • EBTC Punkt kontaktowy w Polsce Europejskiego Centrum Biznesu i Technologii w KIG

Punkt kontaktowy EBTC przy Krajowej Izbie Gospodarczej został powołany w lutym 2012 r., jako jeden z 15-u punktów kontaktowych zlokalizowanych przy narodowych izbach gospodarczych w Austrii, Bułgarii, Czechach, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Irlandii, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii I Hiszpanii. Centrum wspiera przedsiębiorstwa, społeczność naukową i badawczą w Europie i w Indiach, otwierając nowe możliwości biznesowe i umożliwiając transfer technologii, a także promując europejskie czyste technologie w Indiach.

W ramach działalności w/w punktu KIG prowadził indywidualne konsultacje i spotkania z polskimi firmami zainteresowanymi współpracą z indyjskimi partnerami w branżach objętych programem: biotechnologie, energetyka, ochrona środowiska, technologie transportowe.

Została zorganizowana ponadto konferencje promujące działalność EBTC z udziałem polskich i indyjskich ekspertów w KIG (maj 2012), jak również wyjazd polskich firm do Indii z okazji Urban Mobility Conference, która odbyła się w grudniu 2012 r. w New Delhi.


 • EU-TURKEY CHAMBERS FORUM

Kontrakt na realizację programu ETCF II, wdrażanego przez Tureckie Zrzeszenie Izb TOBB i Eurochambres, został podpisany w 2011 r. W jego ramach BWzZ rozpoczęło przygotowania do szkolenia przedstawicieli kadry zarządzającej lokalnych izb tureckich zrzeszonych w TOBB, które odbędą się w 2013 r. jako „Gateway to Innovation Turkey study Tour in Poland” w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu.


 • ERASMUS dla Młodych Przedsiębiorców

Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej. Pobyt taki jest częściowo finansowany przez Unię Europejską.
Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem europejskiego konsorcjum partnerskiego SEE DIVERSITY II wraz z Agencją LOGOS z Włoch - Liderem projektu, Uniwersytetem w Katanii oraz organizacjami biznesowymi z Rumunii, Sycylii i Malty.
W 2012 r., w ramach projektu, prowadzono rekrutację młodych przedsiębiorców, przygotowania do wymiany przedsiębiorców z krajów Unii Europejskie oraz akcje promocyjne programu.


 • PWP AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW WIELKOPOLSKI

Krajowa Izba Gospodarcza jest partnerem Izby Przemysłowo- Handlowej Południowej Wielkopolski w Projekcie Współpracy Ponadnarodowej - Aktywizacja zawodowa mieszkańców Wielkopolski, który skierowany jest do osób bezrobotnych, w tym także długotrwale bezrobotnych, oraz do osób biernych zawodowo. Do grup priorytetowych, w procesie rekrutacji, należą: kobiety, osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miejsko-wiejskie do 25 tys. ludności oraz osoby długotrwale bezrobotne.
W ramach współpracy międzynarodowej, koordynowanej przez KIG, w listopadzie 2012 r. odbyły się szkolenia dla przedstawicieli lokalnego samorządu z udziałem ekspertów z Włoch nt dobrych praktyk stosowanych w metodach aktywizacji zawodowej oraz następnie praktyczne warsztaty prowadzone przez włoskich grafików i projektantów przemysłowych
8. Inne działania promocyjne

W 2012 r. kontynuowano świadczenie usług doradczych dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców rozpoczynających działalność eksportową na rynkach zagranicznych w ramach działania POIG "Paszport do eksportu". Do udziału w w/w programie zostało zrekrutowanych ok. 20 przedsiębiorstw, z czego 7 firm złożyło wnioski o dofinansowanie9. Umowy o Współpracy

W 2012 r. zostały podpisane kolejne umowy o współpracy międzyizbowej, w tym z: • Panamską Izbą Przemysłu, Handlu i Rolnictwa – umowa podpisana w Panamie w dniu 22.03.2012 r.,

 • Izbą Handlowo-Przemysłową Omanu - umowa podpisana w Muskat w dniu 25.03.2012 r.,

 • Izbą Przemysłowo-Handlową Federacji Rosyjskiej - umowa podpisana w Moskwie w dniu 17.04.2012 r.,

 • Izbą Gospodarczą Czarnogóry i Polsko-Bałkańską Izbą Gospodarczą (porozumienie trójstronne) – umowa podpisana w Warszawie w dniu 29.10.2012 r..


10. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi

W 2012 r. BWzZ kontynuowało dotychczasową współpracę z następującymi organizacjami gospodarczymi: • EUROCHAMBERS – Zrzeszeniem Europejskich Izb Handlowo – Przemysłowych w Brukseli,

 • ICC (International Chamber of Commerce) – Międzynarodową Izbą Handlową w Paryżu,

 • CEFTA - Środkowoeuropejskim Zrzeszeniem Izb Przemysłowo – Handlowych,

 • Izbami Grupy Wyszehradzkiej,

 • Inicjatywą Środkową – Europejską.


11. Współpraca z izbami i organizacjami bilateralnymi

Na podstawie uchwały Nr 41/11/2002 Prezydium KIG w sprawie trybu inicjowania tworzenia na terytorium RP dwu- lub wielostronnych izb gospodarczych i określania liczby założycieli tych izb - Biuro Współpracy z Zagranicą jest odpowiedzialne za przygotowanie wniosku o zarejestrowanie takiej izby oraz wszystkie sprawy związane w utrzymaniem przyszłych kontaktów i współpracą z takimi izbami.

W 2012 r. BWZZ kontynuowało bieżącą współpracę m.in. z Izbą Przemysłowo-Handlową Polska-Izrael, Polsko-Wietnamską Izbą Gospodarczą, Polsko-Brazylijską Izbą Gospodarczą, Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą, Gospodarczą Izbą Algiersko-Polską, Izbą Polsko-Bałkańską Izbą Gospodarczą oraz Indyjsko-Polską i Polsko-Indyjską Izbą Gospodarczą.

Ponadto pilotowało tworzenie kolejnych izb bilateralnych, w tym m.in. Polsko-Ukraińskiej Izby Turystycznej i Polsko-Mongolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, jak również wspierało i nadzorowało działalność bilateralnych organizacji działających przy KIG: Polsko-Saudyjskiej Rady Biznesu oraz nowoutworzonej Polsko-Tureckiej Rady Biznesu.

Podstawowe relacje ekonomiczne działalności zagranicznej KIG przedstawia tabela:
w tys. zł.

Wyszczególnienie

Plan 2012

Wyk.2012

 

 

 

Przychody

2 449

3 269

 

 

 

Koszty działalności

2 635

3 435

 

 

 

Wynik

 

 

 

 

-186

-167


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna