Sprawozdanie z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 rPobieranie 1.11 Mb.
Strona6/25
Data09.05.2016
Rozmiar1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

2. Polska Nagroda Jakości

W 2012 r., Komitety: Jakości i Normalizacji oraz Polskiej Nagrody Jakości zrealizowały następujące przedsięwzięcia: 1. XVIII edycję konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii zespołowej dla organizacji:

 • Produkcyjnych i Usługowych;

 • Publicznych: Służby Zdrowia oraz Administracji;

 • Edukacyjnych.

 1. XV edycję Indywidualnej Polskiej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego.

 2. Polską Honorową Nagrodę Jakości edycja 2012.

 3. VI edycję konkursu „Znakomity Przywódca”.

 4. III edycję nagrody „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.

 5. Szkolenia uczestników XVIII edycji konkursu PNJ, VI edycji konkursu „Znakomity Przywódca” i III edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania.

 6. Wydanie III edycji Almanachu Jakości.

 7. Zorganizowanie w holu KIG wystawy Laureatów, Wyróżnionych i Finalistów PNJ 2011.

 8. Szkolenia dotyczące: TQM, Modelu Znakomitości EFQM - 2011, Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości oraz Samooceny Organizacji.

 9. Szkolenia dotyczące Modelu CAF 2006 - The Common Assessment Framework - Powszechny Model Oceny dla organizacji publicznych.

 10. Szkolenia dotyczące wdrażania systemu „Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym”.

 11. Organizacja ogólnopolskiej konferencji „Dobre Praktyki Doskonalenia Systemów Zarządzania - Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym Wspólnie z MG, NOT i PCBC S.A.

 12. Opracowanie komputerowego programu dotyczącego XVIII edycji konkursu PNJ, VI edycji Znakomity Przywódca i III edycji Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania, na dysku CD.

 13. Opracowanie komputerowego programu dotyczącego Nagród Regionalnych.

 14. Przeprowadzenie auditu Przygotowującego PZPN do wdrożenia ISO 9001

 15. Wdrożenie systemu ISO 9001 w Korporacji Handlowej „Leader: w Łodzi

 16. Brano aktywny udział w opracowywaniu i opiniowaniu materiałów dotyczących problematyki jakości i normalizacji oraz promocji jakości i normalizacji.

 17. Współpraca z innymi Biurami i Komitetami w ramach KIG.

 18. Zorganizowanie konferencji prasowej z Laureatami i Wyróżnionymi XVIII edycji konkursu PNJ w dniu 24 października 2012 r.

 19. Zorganizowanie konferencji prasowej z Laureatami i Wyróżnionymi XVIII edycji konkursu PNJ w dniu 24 października 2012 r.

 20. Wydanie biuletynu dotyczącego XVIII edycji Polskiej Nagrody Jakości.

 21. Zorganizowanie uroczystości wręczenia Nagród i Wyróżnień w dniu 11 listopada 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Podstawowe relacje ekonomiczne działalności Polskiej Nagrody Jakości zawarte są w punkcie omawiającym działalność Biura Projektów (w sensie organizacyjnym działalność ta prowadzona jest w ramach struktury Biura Projektów).3. Kształtowanie wizerunku Polski

Krajowa Izba Gospodarcza kontynuowała w 2012 r. wysiłki zmierzające do wdrożenia w Polsce profesjonalnego programu kształtowania wizerunku naszego kraju jako istotnego elementu podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Działania te były oparte na metodologicznym i merytorycznym dorobku projektu Marka dla Polski.IV. Działalność jednostek organizacyjnych KIG
1. Legalizacja dokumentów, certyfikacja i karnety ATA.

  1. Działalność Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA (BLCA)

 • Biuro utrzymuje i doskonali System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2009. W styczniu 2012 r. odbył się pozytywny audit odnowienia Systemu.

 • KIG BLCA sprawowało nadzór proceduralny nad Projektem KIGNET Innowacje oraz realizowało usługi w ramach tego Projektu.

 • W ramach działalności promocyjnej Biura zmodernizowano stronę www, opracowano artykuły prasowe i specjalistyczne dotyczące legalizacji dokumentów handlowych, karnetów ATA, certyfikacji, doradztwa i szkoleń, które umieszczone zostały na różnych portalach internetowych w tym poświęconych problematyce eksportowej.

Promocja szkoleń odbyła się za pośrednictwem portali dedykowanych szkoleniom zarówno płatnych jak i bezpłatnych. Podpisano porozumienie o współpracy z firmą Rzetelna firma SP. z o.o. w celu promowania KIG oraz konkursu Certyfikaty Rzetelności.

 • W okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. w ramach Projektu „Innowacyjna SGH", odbył się staż studentki SGH pt.: „Wspomaganie procesów marketingu”.

 • Kontynuowano współpracę z wydawnictwem INFOR.

 • Utrzymywany był Punkt Potwierdzania Tożsamości w ramach sieci sprzedaży podpisu elektronicznego Sigillum PCCE prowadzonej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • Przedstawiciele KIG BLCA znajdują się w Radzie Normalizacyjnej przy PKN, Radzie Konsultacyjnej Służby Celnej – organu doradczego Ministra Finansów, Radzie Pracodawców przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 • Wspólnie z Izbą Celną w Warszawie zorganizowaliśmy w siedzibie KIG dnia 20.11.2012 konferencję „Ułatwienia celne jako efektywny czynnik rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu”. W trakcie konferencji zostało wręczone firmie GEFCO Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO (uproszczenia celne/ bezpieczeństwo i ochrona) o numerze „100". Honorowym patronatem objął konferencję Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W spotkaniu uczestniczyli min: Dyrektor Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów Tomasz Michalak, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński oraz przedsiębiorcy z Mazowsza. Krajową Izbę Gospodarczą reprezentował dr Wojciech Januszko, który w swoim wystąpieniu poruszył kwestie związane z ułatwieniami dla biznesu (tj. karnety ATA, legalizacja, certyfikacja).
  1. Legalizacja dokumentów

  1. W roku 2012 dokonano legalizacji około 28.200 szt. różnego rodzaju dokumentów handlowych, z czego:

 • 12.600 szt. przez KIG w Warszawie

 • 15.600 szt. przez izby regionalne legalizujące dokumenty w imieniu KIG.

Wśród najczęściej legalizowanych dokumentów handlowych znalazły się: 1. świadectwa pochodzenia wystawiane przez urzędy celne i KIG,

 2. faktury handlowe,

 3. świadectwa weterynaryjne,

 4. świadectwa analizy,

 5. oświadczenia i deklaracje sporządzane przez eksporterów.

Najczęściej legalizacji wymagały dokumenty na rynek krajów arabskich (Arabia Saudyjska, ZEA, Kuwejt, Iran, Irak, Egipt, Jordania), oraz Europy Wschodniej (Rosja i Ukraina).Struktura geograficzna legalizacji dokumentów pozostaje bez zmian i przedstawia się jak niżej:


Kraj

Udział w %

Arabia Saudyjska

25

Iran

12

Egipt

12

ZEA

8

Kuwejt

6

Irak

5

Rosja

5

Jordania, Ukraina, Indonezja, Katar, Libia, Argentyna, Turcja

10

Inne

17

  1. W okresie sprawozdawczym liczba wydawanych świadectw potwierdzających pochodzenie towarów (KIG i izby legalizujące dokumenty) zarówno eksportowanych, jak i wydawanych na potrzeby kontraktów realizowanych z funduszy europejskich wyniosła 867 szt., z czego 163 w KIG i 704 w Izbach.

  2. We współpracy z Centrum Informacji i Usług Prawnych KIG wydanych zostało przedsiębiorstwom kilka zaświadczeń Krajowej Izby Gospodarczej potwierdzających status prawny podmiotów oraz o okoliczności będące podstawą do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej.

  3. Dział Legalizacji prowadził nadzór nad wykonywaniem czynności legalizacyjnych prowadzonych w izbach regionalnych. Audyty legalizacyjne zostały przeprowadzone w izbie w Świdnicy, Lesznie, Katowicach. Dodatkowo wybrana dokumentacja legalizacyjna wybranych izb weryfikowana była drogą korespondencyjną na wniosek zagranicznej i krajowej administracji celnej. Kontynuowany był również monitoring statystyki wydawanych świadectw pochodzenia na formularzach KIG.

  4. Na bieżąco udzielano porad i konsultacji izbom regionalnym legalizującym dokumenty handlowe w kwestiach związanych z legalizacją konkretnych dokumentów.

  5. Stałym elementem pracy były kontakty z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i ambasadami państw obcych legalizującymi dokumenty handlowe sporządzane w Polsce, służące sprawdzeniu autentyczności podpisów osób legalizujących dokumenty w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej.

  6. Dział Legalizacji BLCA KIG świadczył usługi doradcze i konsultacyjne dla firm podejmujących współpracę handlową z partnerami z zagranicą, szczególnie w zakresie potwierdzania dokumentów eksportowych. W okresie sprawozdawczym Dział Legalizacji opracował serię artykułów prasowych i specjalistycznych dotyczące legalizacji, które umieszczone zostały na portalach internetowych poświęconych problematyce eksportowe.
  1. Karnety ATA

 1. W 2012 r. wydano 1330 karnetów ATA. Zgłoszono do KIG (z polskich urzędów celnych oraz izb zagranicznych) 137 reklamacji, co z pozostałymi 96 nieuregulowanymi w roku poprzednim, stanowiło 233 sprawy.

 2. Kontynuowana była wprowadzona w latach poprzednich procedura wydawania i rejestracji karnetów ATA przy użyciu technologii informatycznej. Polega ona na wypełnianiu wniosku o wydanie karnetu ATA i uzgadnianiu sposobu wypełnienia formularzy karnetu z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Na stronie internetowej KIG-u umieszczone zostały szablony formularzy karnetu ATA, które ułatwiają szybkie i prawidłowe wypełnienie dokumentu. Klient uzyskuje karnet drogą pocztową, bez konieczności osobistego stawienia się w KIG.

 1. Dział Karnetów ATA stale współpracował z urzędami celnymi na terenie całej Polski, uzgadniając, poza stałą korespondencją, sprawy sporne, interweniując (telefonicznie i pisemnie) na prośby izb zagranicznych oraz użytkowników karnetów, którzy niejednokrotnie mają problemy z dokonywaniem odpraw na granicach. Rozpatrzono i załatwiono również (pisemnie) 172 spraw nie objętych bazą dotyczącą reklamacji.

 2. Codziennie udzielało się od kilkunastu do kilkudziesięciu informacji telefonicznych, związanych z działaniem systemu ATA.

 3. Promowany był System Karnetów ATA poprzez umieszczanie w Internecie (na stronach dotyczących promocji eksportu, transportu międzynarodowego itp.) artykułów i szczegółowych informacji odnośnie korzyści wynikających ze stosowania karnetów ATA, kierunków oraz sposobu ich prawidłowego wykorzystania.

 4. Pracownicy uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
  1. Certyfikacja

  1. KIG BLCA świadczył usługi certyfikacyjne Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Dokonano Certyfikacji Systemu w wojewódzkiej stacji pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz w auditu odnowienia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym z siedzibą w Siedlcach.

  2. Dokonano certyfikacji szkoleń ZDZ w Białymstoku


1.5. Szkolenia i doradztwo

    1. W okresie sprawozdawczym Dział Szkoleń KIG BLCA przeprowadził szkolenia z zakresu procedur stosowanych przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 dla przedstawicieli przedsiębiorców.

    2. Wszyscy pracownicy KIG BLCA wzięli udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych podnoszących kompetencje w zakresie realizacji codziennych obowiązków służbowych.

    3. W okresie sprawozdawczym przedstawiciele KIG BLCA dokonali w ramach Projektu KIGNET Innowacje doradztwa we wdrażaniu w 9 przedsiębiorstwach systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009. Na tej podstawie 2 przedsiębiorstwa uzyskały certyfikat SZJ wg PN-EN ISO 9001:2009.

Podstawowe relacje ekonomiczne działalności w obszarze legalizacji, certyfikacji i karnetów ATA przedstawia tabela:


w tys. zł.

Wyszczególnienie

Plan 2012

Wyk.2012

 

 

 

Przychody

1 290

1 803

 

 

 

Koszty działalności

1 134

1 134

 

 

 

Wynik

 

 

 

 

156

669
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna