Sprawozdanie z działalności śLĄskiego związku gmin I powiatóWPobieranie 125.23 Kb.
Strona1/2
Data07.05.2016
Rozmiar125.23 Kb.
  1   2b\zo/sosnowiec’04/dokumenty/sprawozdania/1-3

Katowice, dn. 7 kwietnia 2006 r.


dokument nr 2

7 punkt porządku obrad

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW


w 2005 r.

 1. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU

Zarząd Związku IV kadencji (od momentu wyboru przez Zgromadzenie Ogólne Związku w dn. 21 lutego 2003 r.) pracuje w następującym składzie:

Przewodniczący Związku - Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice

Członkowie Zarządu: 1. Wojciech Boroński – Radny Miasta Katowice,

 2. Zdzisław Bylok – Wójt Gminy Jaworze,

 3. Ryszard Chachulski – Starosta Powiatu Myszkowskiego,

 4. Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnik, Zastępca Przewodniczącego,

 5. Kazimierz Górski – Prezydent Miasta Sosnowiec, Zastępca Przewodniczącego,

 6. Ludwik Jagoda - Burmistrz Miasta Bieruń,

 7. Czesław Jakubek - Burmistrz Miasta i Gminy Sośnicowice,

 8. Józef Kazik – Burmistrz Miasta Lubliniec,

 9. Jacek Krywult – Prezydent Miasta Bielsko-Biała, Zastępca Przewodniczącego,

 10. Damian Mrowiec - Starosta Powiatu Rybnickiego,

 11. Stefan Ryt – Wójt Gminy Kobiór,

 12. Stanisław Wieczorek - Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie,

 13. Krzysztof Wójcik – Prezydent Miasta Bytom,

 14. Tadeusz Wrona – Prezydent Miasta Częstochowa, Zastępca Przewodniczącego


W roku 2005 Zarząd Związku odbył dziesięć posiedzeń: dn. 14 stycznia, dn. 18 lutego,
dn. 25 marca, dn. 6 maja (w Bielsku-Białej), dn. 20 maja, dn. 17 czerwca, dn. 9 września, dn. 21 października, dn. 25 listopada oraz dn. 16 grudnia (w Częstochowie).

Zarząd Związku, podobnie jak w latach poprzednich, prowadził aktywne działania na rzecz ochrony interesów gmin i powiatów członkowskich. Działania te podejmowane były w stosunku do władz centralnych oraz w stosunku do władz regionalnych. W ciągu ostatniego roku pracy Zarząd rozpatrywał i wydawał opinie, dotyczące szeregu problemów istotnych z punktu widzenia samorządów lokalnych, które były kierowane następnie na ręce Prezydenta RP, Parlamentu, Rządu, Ministrów, centralnych urzędów administracji państwowej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz do Wojewody i Marszałka Województwa Śląskiego. W trakcie ubiegłorocznej pracy Zarząd poprzez stanowiska i uchwały, wypowiadał się w imieniu gmin i powiatów w wielu sprawach istotnych dla funkcjonowania samorządu lokalnego. W roku 2005 Zarząd Związku przyjął łącznie 27 stanowisk (pełną listę stanowisk zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania): 1. Związek aktywnie uczestniczył w konsultacjach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

W dniu 28 lutego 2005 r. w Gliwicach Związek zorganizował debatę na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.


W debacie uczestniczyli liczni przedstawiciele gmin i powiatów województwa śląskiego, a także p. Michał Czarski - Marszałek Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Debata dotyczyła priorytetów i proporcji podziału środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Przedstawiciele samorządów lokalnych zaprezentowali swój pogląd na zaproponowane przez Związek główne osie rozwojowe w tym okresie programowania oraz zapoznali się
z opinią władz samorządu województwa. W oparciu o dyskusję, Zarząd Związku dokonał podsumowania opinii samorządów lokalnych w formie stanowiska Zarządu w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które zostało przyjęte w marcu 2005 r.
Ponownie Zarząd Związku wypowiedział się w formie stanowiska w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013
w listopadzie 2005 r., już po przedstawieniu wstępnego projektu RPO przez Urząd Marszałkowski;


 1. Zarząd śledził także prace nad nowelizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, przyjmując uzgodnione stanowisko samorządów lokalnych, reprezentujących wszystkie subregiony woj. śląskiego;

 2. Istotną kwestią podnoszoną przez Zarząd Związku w pismach i stanowiskach, których adresatem był zarówno Rząd, Parlament RP, jak i administracja rządowa w województwie oraz samorządu województwa były problemy i bariery skutecznie utrudniające pozyskiwanie środków unijnych przez samorządy terytorialne, stanowiące większość beneficjentów projektów współfinansowanych ze źródeł UE, jak również pojawiające się zagrożenia dla realizacji przez samorządy lokalne projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE. Zarząd przyjął:

 1. stanowisko w sprawie opóźnień dotyczących przekazywania przez Rząd RP środków unijnych,

 2. stanowisko w sprawie systemu uzgadniania kluczowych dla rozwoju regionu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zarząd występował także do Wojewody w sprawie terminów podpisywania umów na finansowanie projektów rozwojowych ze środków ZPORR z beneficjentami tych środków. Do Ministra Gospodarki zostało natomiast skierowane pismo m.in. sygnalizujące problem pojawiających się coraz częściej w ostatnim okresie trudności, wynikających z niedostatecznego potencjału firm budowlanych;

 1. Wśród przyjętych dokumentów wymienić należy także stanowisko Zarządu w/s pobierania opłat przez organy Inspekcji Sanitarnej (na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej) za czynności związane z wydawaniem opinii
  i uzgodnień w toku prowadzonego postępowania administracyjnego przez organy administracji samorządowej. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Główny Inspektor Sanitarny stwierdził, iż w świetle obowiązujących przepisów nie ma podstaw do obciążania organów administracji samorządowej opłatami za powyższe czynności,
  a postępowanie wojewódzkich organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tej sprawie było nieprawidłowe i zostanie zweryfikowane zgodnie z oczekiwaniami przedstawionymi w stanowisku;

 2. Stanowisko Zarządu w/s procedury wyłączania organów administracji samorządowej od wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć zaowocowało zobowiązaniem się przez Prezesa NSA do dokonania analizy dotyczącej orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych pod kątem jednolitości orzeczeń w tych sprawach;

 3. Oprócz podejmowanych przez Związek stanowisk postulujących kompleksowe zmiany
  w systemie ochrony zdrowia Zarząd przyjął także stanowiska dotyczące konkretnych problemów, dotykających samorząd lokalny jako organizatora ochrony zdrowia na swoim terenie:

a) stanowisko w/s systemu kryteriów podziału przez Ministerstwo Zdrowia środków finansowych na funkcjonowanie służby zdrowia,

b) stanowisko w/s skutków finansowych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym


i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,

c) stanowisko w/s problemów związanych z wykorzystaniem pożyczek udzielonych zakładom opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o pomocy publicznej


i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zarząd Związku przygotował również projekty stanowisk, które zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Związku w dn. 20 maja 2005 r. (Katowicach – XX sesja) oraz


w dn. 16 grudnia 2005 r. (w Częstochowie – XXI sesja). Przygotowane przez Zarząd projekty stanowisk, przyjęte później przez Zgromadzenie Ogólne dotyczyły najważniejszych problemów o charakterze systemowym, m.in. niezbędnych zmian w systemie oświaty, pilnej potrzeby działań naprawczych w systemie ochrony zdrowia, regulacji prawnych w zakresie gospodarki przestrzennej, systemu wdrażania Funduszy Strukturalnych w Polsce. Na wniosek Zarządu Związku Zgromadzenie Ogólne wystosowało również apel do Parlamentu i Rządu RP w sprawie kształtowania norm prawnych stanowiących podstawy funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce, a także prawnych i ustrojowych barier funkcjonowania samorządu lokalnego. W związku z pojawiającymi się końcem 2005 r. informacjami
o zamiarach przyspieszenia terminu wyborów samorządowych, Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - wyrażając opinię szerokiego grona przedstawicieli samorządów lokalnych województwa śląskiego - wypowiedziało się zdecydowanie przeciwko skróceniu aktualnej kadencji samorządowej.

W roku 2005 przypadała 15 rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce.


Z tej okazji Zarząd Związku dokonał przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Związku w dn. 20 maja 2005 r. analizy zmieniających się w okresie tych lat warunków funkcjonowania samorządów lokalnych - zarówno prawnych, jak i finansowych, jak również zaprezentowania pozytywnych efektów reformy samorządowej, poprzez prezentację osiągnięć i dorobku samorządów lokalnych, na przykładzie zmian, które zaszły w gminach przez te lata. Podczas Zgromadzenia Ogólnego zostały zaprezentowane zdjęcia prezentujące najważniejsze inwestycje w gminach, zmieniające obraz gmin naszego województwa.

II. REPREZENTOWANIE INTERESÓW SAMORZĄDU LOKALNEGO

1. Działalność lobbingowa
W ramach działalności lobbingowej Związek realizuje takie przedsięwzięcia, jak: organizacja spotkań z wysokiej rangi przedstawicielami Rządu, lobbing parlamentarny poprzez współpracę z parlamentarzystami-samorządowcami z woj. śląskiego, konsultowanie
i opiniowanie aktów legislacyjnych, dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, a także podejmowanie działań interwencyjnych w konkretnych sprawach. Niektóre z tych działań, zostały opisane w ramach rozdziału I.

1) W I połowie 2005 r. Zarząd dużo uwagi poświęcił sprawom związanym z organizacją


i finansowaniem systemu oświaty Polsce. W ramach tych działań w dniu 7 marca 2005 r. we współpracy ze Starostwem Powiatowym zostało zorganizowane w Tarnowskich Górach spotkanie poświęcone problemom związanym z realizacją zadań oświatowych przez samorządy lokalne, którego celem było m.in. uzgodnienie i wypracowanie tez do stanowiska Związku dotyczącego koniecznych zmian w systemie oświaty. Spotkanie to było elementem szerszych działań dot. systemu oświaty, którymi zajmował się powołany na początku roku przez Zarząd Związku 4-osobowy zespół roboczy. Opracowane
z inicjatywy Związku wspólne stanowisko samorządów woj. śląskiego, w sprawie zasad polityki oświatowej (przyjęte następnie przez Zarząd Związku) zostało przekazane Rządowi i Parlamentowi RP IV kadencji, a następnie końcem 2005 r. ponowione w stosunku do Parlamentu RP V kadencji i nowo wybranego Rządu (w formie stanowiska Zgromadzenia Ogólnego z dn. 16 grudnia 2005 r.).

Działania powyższe były jedynie jednym z elementów działań Związku w zakresie oświaty w 2005 roku.

2) W okresie maj-lipiec 2005 r. Związek prowadził lobbing w Parlamencie RP dot. utrzymania korzystnych dla samorządów lokalnych rozwiązań rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dających gminom większe możliwości w zakresie dysponowania odpadami. Zarząd Związku przyjął stanowisko w sprawie powyższego projektu ustawy. Ponadto w posiedzeniach Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do prac nad powyższym projektem ustawy oraz Komisji Ochrony Środowiska Sejmu uczestniczyli – jako przedstawiciele Związku – Prezydenci Miast członkowskich Związku (p. Ryszard Łukawski – Zastępca Prezydenta Sosnowca oraz p. Henryk Borczyk - Zastępca Prezydenta Tychów). Po uchwaleniu przez Sejm ustawy zawierającej niekorzystne dla samorządów lokalnych rozwiązania, wskutek działań Związku Senat wniósł do ustawy poprawki w całości odzwierciedlające propozycje zmian przedstawione przez naszą organizację. Pomimo działań podjętych przez Związek poprawki Senatu zostały przez Sejm odrzucone.
3) W lipcu 2005 r. Związek podejmował również w Senacie RP działania dot. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw, którego celem było zapobieżenie likwidacji Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
4) W okresie marzec–czerwiec – Związek nawiązał kontakt ze Stowarzyszeniem Miast Autostrady Bursztynowej celem wspólnego podjęcia działań na rzecz realizacji transeuropejskiego korytarza transportowego północ-południe – w szczególności na rzecz realizacji projektu „A-B Landbridge” w ramach programu CADSES, którego celem jest wykazanie efektywności lądowego połączenia portów morskich płd. Bałtyku (gł. Gdańsk-Gdynia) z płn. Adriatykiem (gł. Wenecja, Triest, Koper).
5) W dniu 20 kwietnia 2005 r. odbyło się spotkanie Zarządu Związku z p. Lechosławem Jarzębskim - Wojewodą Śląskim w sprawie funkcjonowania nadzoru prawnego wojewody. Spotkanie z samorządami lokalnymi, w którym oprócz Wojewody uczestniczył także p. Konrad Imielski - Wicewojewoda Śląski oraz Dyrektor i pracownicy Wydziału Prawnego i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego było efektem zgłoszenia Wojewodzie przez Zarząd Związku problemów, dotyczących działań nadzoru prawnego Wojewody w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzających chaos do funkcjonowania administracji publicznej. Przedstawiciele samorządów lokalnych przestawili w trakcie spotkania uwagi zgłaszane od dłuższego czasu przez gminy i powiaty pod adresem nadzoru prawnego w naszym województwie, jak również propozycje, które w przyszłości mogłyby się przyczynić do poprawy współpracy. Pomimo odmiennych stanowisk, reprezentowanych przez obie strony pewne kwestie udało się jednak uzgodnić, m.in. potrzebę organizacji spotkań z samorządami lokalnymi o charakterze informacyjnym.

2. Spotkania z przedstawicielami Parlamentu RP

Po wyborach do Parlamentu RP, które odbyły się jesienią 2005 r., Związek w dniu 21 listopada 2005 r. zorganizował debatę na temat barier ustrojowych i prawnych utrudniających funkcjonowanie samorządów lokalnych, w której udział wzięli posłowie i senatorowie nowej kadencji z całego obszaru woj. śląskiego oraz przedstawiciele gmin i powiatów woj. śląskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 nowo wybranych posłów i senatorów. Debata miała na celu przedstawienie i omówienie zasadniczych problemów o charakterze systemowym utrudniających efektywne wypełnianie misji i zadań przez samorząd lokalny,


a także przedyskutowanie możliwości współpracy pomiędzy samorządami
a parlamentarzystami, mającej na celu przeprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych, likwidujących bariery prawne utrudniające sprawne funkcjonowanie samorządów lokalnych.
W trakcie debaty przedyskutowane zostały następujące grupy problemowe:

 1. modyfikacja ram prawno-ustrojowych funkcjonowania samorządów lokalnych;

 2. finansowe i prawne warunki realizacji przez samorządy lokalne zadań w zakresie oświaty;

 3. finansowe i prawne warunki realizacji przez samorządy lokalne zadań w zakresie ochrony zdrowia;

 4. kluczowe kwestie dla rozwoju województwa śląskiego w kadencji 2005–2009 (w tym m.in. problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego).

Uczestniczący w debacie przedstawiciele Parlamentu oraz obecni samorządowcy zgodnie wyrazili wolę współpracy i konieczność organizowania kolejnych spotkań, poświęconych konkretnym problemom, związanym z funkcjonowaniem samorządów lokalnych, które mogą przyczynić się do tworzenia przez Sejm i Senat RP lepszego prawa w tej dziedzinie.3. Artykuły publikowane w „Dzienniku Zachodnim”

W roku 2005 Zarząd Związku wypowiadał się w istotnych kwestiach dotyczących interesów samorządów lokalnych również poprzez artykuły publikowane w „Dzienniku Zachodnim”. W roku 2005 w „Dzienniku Zachodnim” zostały opublikowane następujące teksty:
 1. Wybierzmy sobie Marszałka” – przedstawiający stanowisko samorządów wobec wprowadzenia bezpośredniego wyboru starostów i marszałków województw (publikacja w dn. 1 lutego 2005 r.);

 2. Poskładali śląskie sprawy” – zawierający wnioski ze zorganizowanej przez Związek debaty samorządowców z parlamentarzystami (publikacja w dn. 28 listopada 2005 r.);

 3. Wkładka do „Dziennika Zachodniego” z okazji 15–lecia restytucji samorządu terytorialnego w Polsce przybliżająca czytelnikom istotę i znaczenie samorządu terytorialnego. Wkładka ukazała się w dn. 30 maja 2005 r. jako 12 stronicowy dodatek do dziennika. Zawartość wkładki stanowiły prezentacje poszczególnych miast i powiatów województwa śląskiego oraz artykuły:

a) „Co to jest samorząd?”;

b) „Od pozorów do samorządu” – nt. reformy samorządowej Polsce,

c) „Mosty dla starosty” – dot. historii samorządu powiatowego w Polsce,

d) „Kapitał społeczny” – dot. roli samorządów w kształtowaniu charakteru


i konkurencyjności regionu,

e) „Radość i odpowiedzialność” – nt. zadań realizowanych przez samorządy.


Wszystkie artykuły publikowanie są w ramach barterowej umowy zawartej
z „Polskapresse” Sp. z o.o. Związek zamieszcza w „Dzienniku Zachodnim”,
a autorem większości tekstów jest p. Andrzej Jarczewski, b. Wiceprezydent
M. Gliwice.

5. Regionalne Komitety Sterujące / Monitorujące oraz inne ciała regionalne i krajowe


 1. Związek posiadał również pewien wpływ na działania władz regionalnych woj. śląskiego, m.in. poprzez prace swoich przedstawicieli w działających w naszym województwie Regionalnych Komitetach Sterujących oraz Regionalnych Komitetach Monitorujących. W dniu 22 września 2005 r. z inicjatywy Związku odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu lokalnego, zasiadających w Regionalnym Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Regionu z Przewodniczącym Komitetu –
  p. Michałem Czarskim - Marszałkiem Województwa Śląskiego dotyczące m.in. kwestii organizacji prac Komitetu, a także nadmiernego wpływu paneli ekspertów
  w procesie oceny wniosków; 1. We wrześniu 2005 r. Zarządu Związku na prośbę Marszałka Województwa Śląskiego wskazał trzech przedstawicieli samorządu lokalnego do uzupełnienia składu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu, którego dotychczasowi Członkowie - powołani w 2004 r. - pochodzą również z wyboru Zarządu. Potrzeba uzupełnienia składu RKS wystąpiła w związku z koniecznością dostosowania składu Komitetu do postanowień art. 23 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r.
  o Narodowym Planie Rozwoju. Zgłoszeni przez Związek kandydaci zostali powołani przez Zarząd Województwa Śląskiego na członków Komitetu. Jednocześnie Wojewoda Śląski zgodnie z propozycją zgłoszoną przez Zarząd Związku dokonał odpowiednich zmian w Komitecie Monitorującym Kontrakt Wojewódzki, jeśli chodzi o członków oraz zastępców członków tego Komitetu; 1. W czerwcu 2005 r. dwóch delegowanych przez Zarząd przedstawicieli Związku zostało powołanych na Członków Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (kadencja 2005-2007);
 1. Trzej - wytypowani przez Zarząd Związku - przedstawiciele samorządu lokalnego zasiadali w Międzywydziałowym Zespole ds. Oceny Merytorycznej, zajmującym się oceną wniosków składanych do „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” (II transza). Ocena wniosków odbywała się w grudniu 2005 r.

5) W 2005 r. przedstawiciele Związku zasiadali w następujących gremiach krajowych


i regionalnych:

a) Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006 (przy Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej),

b) Komitet Sterujący ds. Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Rozwój Zasobów Ludzkich” działanie 2.1 i 2.2,

c) Komitet Monitorujący ds. Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Transport”,

d) Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu,

e) Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki,

f) Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego,

g) Międzywydziałowy Zespół ds. Oceny Merytorycznej, zajmujący się oceną wniosków składanych do „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.


6. Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
W roku 2005 odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006. Śląski Związek Gmin i Powiatów jest reprezentowany w tym Komitecie przez p. Zygmunta Frankiewicza – Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczącego Związku oraz p. Tadeusza Wronę - Prezydenta Miasta Częstochowa, Zastępcę Przewodniczącego Związku, który jest Zastępcą Członka Komitetu Monitorującego. Przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów biorą udział
w pracach podkomitetu ds. polityki regionalnej.


7. Integracja środowisk samorządowych województwa śląskiego

Związek organizuje posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, stanowiącego forum wymiany informacji i płaszczyznę współpracy dla przedstawicieli samorządu lokalnego oraz spełniającego rolę integrowania środowisk samorządowych naszego województwa, podobnie jak Konwent Prezydentów Śląskich Miast na Prawach Powiatu i Konwent Starostów Województwa Śląskiego.

Koordynatorem Konwentu jest p. Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice.
W roku 2005 Konwent Burmistrzów i Wójtów w trakcie swoich posiedzeń zajmował się następującą tematyką, która uzgadniana była każdorazowo przez Prezydium Konwentu:


1 kwietnia

Bystra

Pomoc społeczna w małych i średnich gminach,

Alternatywne formy zorganizowania działań oświatowych na przykładzie Gminy Stoszowice,

Wolne środki w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego do roku 2006,

Podsumowanie Programu SAPARD oraz raport z realizacji działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w województwie śląskim10 czerwca

Radlin

Program ,,Przejrzysta Gmina”

Zasady postępowania w przedmiocie pomocy socjalnej dla uczniów16 września

Łazy

Odnowa wsi w województwie śląskim

Alternatywne wobec ZPORR źródła pozyskiwania środków na inwestycjeProblemy rolnictwa w województwie śląskim

9 grudnia

Boronów

Nowoczesne techniki informacyjne i komunikacyjne jako narzędzie zarządzania i rozwoju gminy

8. Partnerska współpraca dla regionu
1) Zadania Związku realizowane są także poprzez działania polegające na tworzeniu
i rozszerzanie sieci powiązań partnerskich z podmiotami o zbliżonych celach. Śląski Związek Gmin i Powiatów stale współpracuje między innymi z takimi partnerami, jak: Zarząd Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, Regionalna Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach (podpisane porozumienie o współpracy w 2004 r.) i z wieloma innymi instytucjami. Przedstawiciel Zarządu Związku zasiada w Radzie Patronackiej Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. K. Goduli z siedzibą w Chorzowie (GWSP), z którą Związek od 2004 r. posiada zawarte porozumienie.
W dniu 10 czerwca 2005 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów podpisał porozumienie
o współpracy ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” z Tarnowa w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminach
i powiatach województwa śląskiego, mających na celu przyspieszenie rozwoju lokalnego opartego na innowacji i wiedzy oraz ułatwienie za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych dostępu mieszkańcom do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu lokalnego.
2) Związek współpracuje również z kilkoma partnerami, prowadzącymi działalność
o zasięgu ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Związek jest członkiem-założycielem Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. P. Wojciech Boroński – Członek Zarządu Związku jest Wiceprzewodniczącym Federacji. Nasi inni partnerzy to Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej (m.in. w dniu 16 maja 2005 r. odbyło się spotkanie, którego celem było przedyskutowanie możliwych form i celów, zainicjowanej w 2004 r., współpracy między stowarzyszeniami. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu SMAB oraz p. Zygmunt Frankiewicz - Przewodniczący Związku i p. Janusz Moszyński – Z-ca Prezydenta Gliwic).

3) Związek dysponuje również szeroką siecią kontaktów międzynarodowych. Partnerami poza krajem, z którymi Związek współpracował w 2004 r. są między innymi:


ZEFIR (Zentrum für interdisziplinäre Ruhrgebietsforschung) przy Uniwersytecie Ruhry
w Bochum oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – partnerzy w Północnej Nadrenii-Westfalii, a także Mission d’Aménagement et de Développement du Bassin Minier, Akademia Lille oraz Regionalny Instytut Administracji – z regionu Nord-Pas de Calais.

W 2005 r. Związek rozwijał rozpoczętą rok wcześniej współpracę z Walijskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych (WLGA), która zaowocowała podróżą studialną samorządowców woj. śląskiego do Walii (współpraca z WLGA została szerzej opisana w części III sprawozdania).

Podczas wizyty w województwie śląskim p. Hugo Alfonso Moran Fernandeza, alkada gminy Lena, Przewodniczącego Asturyjskiej Federacji Samorządów Lokalnych, która miała miejsce w czerwcu 2005 r., odbyło się spotkanie dotyczące możliwości nawiązania współpracy między Związkiem a Asturyjską Federacją Samorządów Lokalnych (F.A.C.C.), a także potencjalnych kierunków współpracy i ewentualnych wspólnych projektów.

III. INFORMOWANIE I SZKOLENIE GMIN I POWIATÓW W DZIEDZINIE POLITYK
I PROGRAMÓW UE 1. Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych

Na postawie umowy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej, Śląski Związek Gmin i Powiatów realizuje śląski komponent Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. W ramach tej akredytacji osoby zgłoszone do systemu, pracownicy urzędów śląskich gmin i powiatów korzystać mogą ze szkoleń organizowanych przez Fundację w Warszawie oraz na miejscu w Katowicach.


W roku 2005 odbyły się następujące szkolenia:

1) seminarium „Polskie projekty z zakresu rewitalizacji – możliwość współfinansowania z funduszy UE” (15 marca);

2) szkolenie „Proces selekcji projektów, ich monitorowanie i finansowanie w ramach ZPORR” (21-21 kwietnia);

3) seminarium „Zamówienia publiczne w Funduszach Strukturalnych” (18 maja);

4) szkolenie „Nowe źródła finansowania rozwoju regionów: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego”
(5-6 września);

5) seminarium nt. procedur kontroli realizowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki


(12 października);

6) seminarium nt promocji projektów współfinansowanych z środków UE oraz stanu wykorzystania Funduszy Strukturalnych w Polsce (14 grudnia).
 1. Współpraca z Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli

1) Przedstawiciele Związku uczestniczyli w pracach Rady Konsultacyjnej nad Programem Przedsięwzięć Biura na rok 2006 oraz zapoznali się z raportem


z działalności Biura w roku 2005;

2) W dniach 21-26 maja 2005 r. we współpracy z Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli zorganizowana została podróż studialna do Brukseli pn. „W rok po akcesji”. Celem podróży studialnej do Brukseli było podsumowanie pierwszego roku członkowstwa Polski w UE oraz zapoznanie się uczestników z nową Polityką Spójności Unii Europejskiej na lata 2007–2013. W podróży tej wzięło udział 20 przedstawicieli samorządów lokalnych - członków Związku. Program wizyty obejmował liczne spotkania:

a) spotkanie z p. Danutą Hübner - Komisarz ds. Polityki Regionalnej UE, podczas którego uczestnicy mieli możliwość przedstawienia p. Komisarz pozytywnych stron wykorzystania przez samorządy Funduszy Strukturalnych oraz istniejących problemów i barier utrudniających efektywną absorpcję Funduszy Strukturalnych;

b) spotkanie z posłami do Parlamentu Europejskiego z terenu województwa śląskiego:

- prof. Jerzym Buzkiem, który prezentował możliwości dla samorządów wdrażania innowacyjnych rozwiązań, płynących z VII Programu Ramowego oraz funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego;

- prof. Adamem Gierkiem, prezentował wagę innowacyjności i wykorzystania nowych rozwiązań informatycznych również w strukturach samorządowych;

- dr Janem Olbrychtem, który przedstawił uczestnikom delegacji perspektywy dotyczące możliwości wykorzystania Funduszy Strukturalnych w zbliżającym się okresie programowania 2007–2013;


  1. prezentacje i spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej nt.: „Nowa Polityka Spójności na lata 2007–2013” w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i ds. Zatrudnienia oraz w Komitecie Regionów;
  1. spotkania z przedstawicielami Biur regionów partnerskich województwa śląskiego: Biura Regionalnego Księstwa Asturii oraz Walijskiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych (WLGA). Stowarzyszenie WLGA jest również partnerem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Spotkanie z p. Pawłem Klimkiem - Dyrektorem Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli oraz spotkanie z p. Ambasadorem Markiem Grelą - Stałym przedstawicielem RP przy Unii Europejskiej, poświęcone funkcjonowaniu Przedstawicielstwa RP przy UE, jego celom oraz realizowanym zadaniom;
  1. udział w wystawie „Śląsk w Europie”, inaugurującej otwarcie nowej siedziby Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. Podczas ekspozycji województwa swoją ofertę prezentowały również gminy i powiaty województwa w układzie subregionalnym. Wystawę poszczególnych samorządów lokalnych w podziale na subregiony koordynował Śląski Związek Gmin i Powiatów. Na uroczystości otwarcia wystawy obecni byli: m.in. p. Michał Czarski – Marszałek Województwa Śląskiego, p. Danuta Hübner – Komisarz ds. Polityki Regionalnej UE, p. Jacek Piechota – b. Minister Gospodarki, a także posłowie do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego.

3) W roku 2005 większym zainteresowaniem wśród gmin i powiatów członkowskich Związku niż w latach poprzednich zaczęły cieszyć się staże w Biurze Regionalnym


w Brukseli dla pracowników samorządowych. W 2005 roku odbyło się pięć miesięcznych staży, w których wzięli udział 3 przedstawiciele Urzędu Miasta Ruda Śląska, przedstawiciel Urzędu Miasta Bielsko-Biała oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Katowice;
4) W trakcie Dni Otwartych Instytucji Europejskich Biuro Regionalne w Brukseli uczestniczyło w wystawie regionów i samorządów lokalnych przy Komitecie Regionów;
5) W dn. 26 października odbyło się w Katowicach seminarium nt. „Możliwości unijnego wsparcia w zakresie rozwoju innowacyjnych metod edukacji oraz nauczania języków obcych”. Celem spotkania było omówienie możliwości uzyskania wsparcia
w ramach konkursów organizowanych przez Komisję Europejską oraz prezentacja założeń programu współpracy i partnerstwa miast Town Twinning, którego najważniejszym beneficjentami są samorządy terytorialne. Prelegentem w trakcie spotkania był p. Paweł Klimek - Dyrektor Biura Regionalnego Woj. Śląskiego;


   1. Uczestnicy Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Wygraj Brukselę!” dzięki współpracy z Biurem mieli możliwość spotkania się w Brukseli z Marszałkiem Województwa Śląskiego p. Michałem Czarskim;
   1. Współpraca w pozyskiwaniu informacji publikowanych w ,,Samorządowym Biuletynie Unijnym”.
 1. Konkurs pn. ,,Wygraj Brukselę!”

Wraz ze Stowarzyszeniem Akademia Edukacji Europejskiej z Gliwic już po raz piąty przeprowadziliśmy konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Wygraj Brukselę!”. Zwycięzcy konkursu w nagrodę wzięli udział w podróży do Brukseli. W konkursie wzięło udział 13 miast i powiatów województwa: gminy Bytom, Chorzów; Gliwice, Jaworzno, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze oraz powiaty: bielski, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański.

W czasie wizyty w Brukseli 40 finalistów ze szkół ponadgimnazjalnych


z wymienionych samorządów miało okazję spotkać się m.in. z: posłem do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzym Buzkiem, Ambasadorem RP przy UE p. Markiem Grelą, Marszałkiem Województwa Śląskiego p. Michałem Czarskim, p. Markiem Orzechowskim korespondentem TVP w Brukseli oraz zobaczyć najważniejsze instytucje Unii Europejskiej w Brukseli.


 1. Samorządowy Biuletyn Unijny

W czerwcu 2005 roku Śląski Związek Gmin i Powiatów rozpoczął wydawanie Samorządowego Biuletynu Unijnego. Biuletyn zawiera istotne dla samorządów lokalnych informacje pozyskiwane z Brukseli i Strasburga przy współpracy z Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli, a także z innych źródeł. Informacje tam zamieszczane dotyczą w szczególności:

 1. nowych programów, projektów, konkursów i przetargów inicjowanych przez Komisję Europejską,

 2. ofert współpracy z samorządami lokalnymi krajów Unii Europejskiej,

 3. zaproszeń do wspólnej realizacji projektów przez samorządy i instytucje innych krajów UE,

 4. ważniejszych raportów i dokumentów dotyczących istotnych dla samorządu lokalnego polityk unijnych.

W 2005 r. ukazało się 7 numerów Biuletynu. Biuletyn przesyłany jest do gmin


i powiatów członkowskich Związku wyłącznie drogą elektroniczną. Łącznie lista subskrybentów Biuletynu do końca 2005 roku zawierała 230 adresów poczty elektronicznej. Dodatkowo materiały źródłowe oraz dokumenty związane z tematyką poszczególnych wydań Biuletynu, jak również wszystkie wydania Biuletynu, znajdują się również na stronie internetowej Związku.


 1. Współpraca z Walijskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych WLGA

1) W ramach nawiązanej w 2004 r. współpracy z Walijskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych (WLGA) w dniach 8-15 maja 2005 r. odbyła się podróż grupy śląskich samorządowców do Walii. W podróży wzięło udział 9 przedstawicieli śląskich samorządów (głównie prezydentów i starostów). Delegacja w trakcie tygodniowej podróży odbyła szereg spotkań oraz odwiedziła 8 z 21 hrabstw.

Głównymi celami wizyty było nawiązanie i rozwój współpracy między samorządami śląskimi, głównie powiatami ziemskimi, a walijskimi hrabstwami, zapoznanie się z doświadczeniami walijskimi, zwłaszcza w zakresie wykorzystania Funduszy Strukturalnych w ramach obszaru celu 1, w zakresie restrukturyzacji przemysłu, rewitalizacji miast, zagospodarowania terenów poprzemysłowych, rozwoju obszarów wiejskich oraz rozwoju turystyki oraz przedyskutowanie tematów dalszej współpracy między Związkiem a WLGA, jak również ewentualnych wspólnych przedsięwzięć i projektów.

Uczestnicy podróży odwiedzili następujące hrabstwa: Wrexham County Borough Council, Powys County Council, Torfaen County Borough Council, Blaenau Gwent County Borough Council, Swansea City and County Council, Gwynedd Council, Anglesey County Council, Denbighshire County Council oraz spotkali się


z przedstawicielami hrabstw: Caerphilly County Borough Council, Carmarthenshire County Council, Neath Port Talbot County Council, Newport City Council
i Pembrokeshire County Council.
2) W dniach 17–18 listopada 2005 r. z wizytą w województwie śląskim przebywał
p. Rhodri Morgan - Pierwszy Minister Rządu Walii. W czasie jego pobytu na Śląsku Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował spotkanie z przedstawicielami samorządów lokalnych, w trakcie którego potwierdzono z obu stron chęć podtrzymania i rozwijania współpracy samorządów województwa śląskiego z Walią oraz przekazało oficjalne podziękowania za gościnne przyjęcie w czasie majowej wizyty studialnej. 1. Projekt PRO-ACTION

W ramach wspólnego programu „Regionalny Trójkąt Weimarski” trzech partnerskich regionów: Północnej Nadrenii–Westfalii, Nord–Pas de Calais oraz Województwa Śląskiego, Śląski Związek Gmin i Powiatów wraz z partnerami z tych regionów realizuje w ramach komponentu „Nowoczesna administracja” projekt pod nazwą: ,,Nowoczesne podejście w administracji publicznej nastawionej na efektywność i zarządzanie projektami – PRO-Action”.
1) W ramach działań zaplanowanych w projekcie w dniach 24–26 luty 2005 r.
w Katowicach odbyło się spotkanie partnerów projektu, które miało na celu opracowanie i przygotowanie Szkoły Letniej, zaplanowanej na lipiec 2005 r. W czasie 3-dniowego spotkania ustalono szczegółowy program Szkoły Letniej, sposób kwalifikacji uczestników podział zadań związanych z przygotowaniem Szkoły Letniej. W czasie spotkania odbyła się również pierwsza prezentacja Platformy Internetowej PRO-ACTION (www.proaction-eu.net) realizowanej w ramach projektu.


 1. W dniach 1–9 lipca 2005 r. w Akademie Mont–Cenis w Herne w Północnej Nadrenii – Westfalii (Niemcy) odbyła się zaplanowana w ramach projektu Szkoła Letnia dla 48 uczestników z trzech regionów. Z województwa śląskiego w Szkole Letniej wzięło udział 16 przedstawicieli gmin i powiatów członkowskich, którzy spełnili stawiane im wymagania formalne. Do udziału w Szkole Letniej zgłosiło się 23 osoby. Uczestnicy Szkoły Letniej reprezentowali następujące miasta, gminy i powiaty: Bielsko–Biała, Bieruń, Częstochowa, Gliwice, Koszęcin, Pawłowice, Pszczyna, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Powiat Gliwicki, Powiat Mikołowski.

Głównym motywem Szkoły Letniej była tematyka benchmarkingu


w administracji publicznej oraz następujące zagadnienia: zarządzanie przez projekt, zarządzanie zasobami ludzkimi, budżetowanie oraz e-Administracja.
3) W ramach projektu została również przygotowana Platforma Internetowa www.proaction-eu.net, która jest narzędziem pozwalającym na utrzymywanie współpracy pomiędzy uczestnikami projektu z Polski, Niemiec i Francji oraz pozwalająca na wymianę doświadczeń. Platforma obecnie dostępna jest dla grupy osób posiadających specjalne hasła – uczestników Szkoły Letniej oraz partnerów projektu W ramach Platformy znajdują się między innymi narzędzia do komunikowania się pomiędzy uczestnikami Szkoły Letniej i partnerami projektu, możliwość dodawania informacji nt. potencjalnych wspólnych projektów oraz
w szczególności baza dokumentów dot. modernizacji administracji publicznej – prezentacji ze Szkoły Letniej oraz innych wartościowych raportów i prezentacji
z innych źródeł, a także najważniejszych aktów prawnych i programowych w danych dziedzinach z poziomu Unii Europejskiej, prawodawstwa narodowego, dokumentów regionalnych i lokalnych. Platforma pozwala również na dodawanie przez jej uczestników wspomnianych dokumentów.


 1. Inne seminaria i spotkania

  1. Seminarium nt. EOG oraz możliwości współpracy z samorządami norweskimi:

W dn. 1 marca 2005 r. odbyło się zorganizowane wspólnie z norweską firmą NILU Polska seminarium poświęcone Mechanizmom Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Królestwa Norwegii oraz możliwością współpracy pomiędzy partnerami. Prelegentami na spotkaniu byli m.in. radcy handlowi Ambasady Królestwa Norwegii w RP oraz prezes polskiej filii Norweskiego Instytutu Badania Powietrza.
2) spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego dr Janem Olbrychtem w dn. 18 maja poświęcone problematyce programowania środków UE w Radach Miast, Gmin i Powiatów dla radnych gmin i powiatów członkowskich Związku.
3) Współpraca z Domem Współpracy Polsko–Niemieckiej w Gliwicach:
W ramach współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach zorganizowaliśmy w 2005 roku dwa seminaria nt.:

 1. „Możliwości unijnego wsparcia w zakresie rozwoju innowacyjnych metod nauczania oraz nauczania języków obcych”, na którym omówiono aspekty finansowe współfinansowania projektów dotyczących innowacyjnych metod edukacji oraz edukacji językowej głównie w ramach programów Komisji Europejskiej;

 2. „Zasady nawiązywania i utrzymywania kontaktów o charakterze międzyregionalnym z udziałem jednostek samorządu lokalnego w świetle zasad protokołu dyplomatycznego”. Celem seminarium było omówienie ogólnych zasad nawiązywania międzyregionalnych kontaktów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu lokalnego, organizacji spotkań samorządów partnerskich oraz podtrzymywania współpracy w świetle zasad protokołu dyplomatycznego. Na seminarium zostały również omówione możliwości uzyskania finansowego wsparcia ze środków UE w ramach programu Komisji Europejskiej Town Twinning.
 1. Komisja ds. Unii Europejskiej

W ramach Komisji ds. Unii Europejskiej w roku 2005 odbyły się m.in. spotkania z przedstawicielami następujących instytucji: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (styczeń), Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (luty), Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (kwiecień), Ministerstwo Gospodarki / Rozwoju Regionalnego (listopad).
Pod koniec maja z funkcji przewodniczącego Komisji zrezygnował p. Józef Moskała. W październiku na nowego przewodniczącego Komisji została wybrana p. Małgorzata Kern - Zastępca Skarbnika Chorzowa, Zastępcą przewodniczącego został p. Błażej Budny z Urzędu Miasta w Czechowicach–Dziedzicach.

IV. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMIN I POWIATÓW ORAZ PROMOCJA 1. Projekt NeTSfield

W 2005 r. Związek kontynuował realizację projektu NeTSfield ,,Tworzenie sieci współpracy i szkolenia w zakresie zrównoważonego zagospodarowania terenów poprzemysłowych”. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C „Regionalny Trójkąt Weimarski”. Partnerami w realizacji projektu oprócz Związku byli: ze strony niemieckiej - ZEFIR (,,Zentrum für interdisziplinäre Ruhrgebietsforschung”) przy Uniwersytecie Ruhry w Bochum – partner wiodący, Północna Nadrenia-Westfalia, ze strony francuskiej - ,,Mission d’Aménagement et de Développement du Bassin Minier”, Nord-Pas de Calais.


W ramach projektu została opracowana analiza SWOT mająca na celu zidentyfikowanie pól kompetencji w odniesieniu do potencjału instytucji województwa śląskiego w dziedzinie zagospodarowania terenów poprzemysłowych. W maju 2005 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu w Lille (Francja), na którym omówiono rezultaty przeprowadzonej analizy SWOT w poszczególnych regionach oraz podjęto szereg ważnych decyzji związanych z realizacją dalszych działań w ramach projektu.
W drugiej połowie 2005 r. odbyły się trzy szkolenia dt. problematyki terenów poprzemysłowych:

1) w dniach 20-21 września - seminarium w Bochum,

2) w dniach 27-28 października - seminarium w Katowicach,

3) w dniach 24-25 listopada - seminarium w Lille.


Uczestnikami seminariów byli pracownicy samorządowi zajmujących się rekultywacją terenów poprzemysłowych oraz eksperci z trzech regionów partnerskich. Przez cały okres trwania projektu uczestnicy mogli korzystać ze strony internetowej projektu.

2. „i»Silesia - Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

W dniu 10 czerwca 2005 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” z Tarnowa w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminach i powiatach województwa śląskiego, mających na celu przyspieszenie rozwoju lokalnego opartego na innowacji i wiedzy oraz ułatwienie za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych dostępu mieszkańcom do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu lokalnego.

W pierwszym etapie współpracy zostały opracowane założenia programu „i»Silesia”. Celem programu jest wygenerowanie silnego impulsu dla innowacyjnego rozwoju gmin
i powiatów województwa śląskiego oraz podniesienie konkurencyjności regionu poprzez realizację w latach 2007-2013 projektów regionalnych i subregionalnych
z wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji (ICT), finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych UE. Podstawowe zadania programu będą zrealizowane trójtorowo w okresie wrzesień 2005 – marzec 2007 r.Pobieranie 125.23 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna