Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2008/2009 wrzesień, 2009 r. Spis treśCIPobieranie 4.18 Mb.
Strona1/29
Data03.05.2016
Rozmiar4.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

wrzesień, 2009 r.


SPIS TREŚCI

 1. Działalność Senatu Akademickiego………………………………………. 3

 2. Studia i studenci………………………………..………………………...… 16

 3. Sprawy pracownicze……………………………………………………….. 39

 4. Działalność naukowo-badawcza ………………………………………….. 58

 5. Projekty finansowane z funduszy europejskich…………………………. 83

 6. Współpraca międzynarodowa………………….………………………….. 89

 7. Finanse Uniwersytetu………………………………………………..……. 116

 8. Majątek Uniwersytetu……………………………………..……….…….. 124

 9. Biblioteka Główna…………………………………………………………. 133

 10. Wydawnictwo UWM……………………………………………………….. 144

 11. Archiwum…………………………………………………………………… 146

 12. Centrum Innowacji i Transferu Technologii………….…………………. 152

 13. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej………..……………………. 161

 14. Działalność medialno-promocyjna………………………..……………… 167


I. Działalność Senatu Akademickiego
W roku akademickim 2008/2009 (1 września 2008 r. – 31 sierpnia 2009 r.) Senat Akademicki przyjął 229 uchwał oraz dwa stanowiska. Dokumenty te cytowane były w Biuletynie Informacji Publicznej na stornie internetowej uczelni. W Biuletynie Informacji Publicznej prezentowane były także teksty Zarządzeń i Decyzji Rektora – ogółem we wspomnianym okresie sprawozdawczym ukazało się 78 zarządzeń i 60 decyzji.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń roboczych, jedno nadzwyczajne oraz dwa uroczyste zebrania Senatu Akademickiego.

Najważniejszym wydarzeniem była uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2008/2009 oraz uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. Hansowi-Gertowi Pötteringowi – Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego (1 października 2008 r.). Przed uroczystością – o godz. 1030 – odbyła się Msza święta Kościele pw. Świętego Franciszka z Asyżu w Kortowie. Podczas akademickiej uroczystości wręczono także: Laur V Wydziału PAN prof. Zdzisławowi Kaweckiemu, pracownikom Uniwersytetu Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrodę zespołową (zespół pod kierownictwem prof. Włodzimierza Bednarskiego) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za autorstwo podręcznika pt. „Podstawy biotechnologii przemysłowej”, Złoty Laur Uniwersytecki – Rektorowi Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie prof. Witoldowi Pestisowi, listy gratulacyjne i medale okolicznościowe sportowcom olimpijczykom: Kacprowi Kozłowskiemu, Patrykowi Piaseckiemu, Rafałowi Szukielowi i Pawłowi Zagumnemu.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 3 czerwca 2009 r. – miała miejsce uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu oraz Promocje Doktorskie. Podczas uroczystości wręczono dyplomy doktorom habilitowanym, doktorom, a także złożono gratulacje doktorom habilitowanym i doktorom wypromowanym poza Uniwersytetem. Wręczono również „Nagrodę kulturalną Rektora UWM” Teatrowi Studenckie”mu CEZAR”. Uroczystość Święta Uniwersytetu poprzedzała Msza Święta w intencji pracowników, studentów i przyjaciół Uniwersytetu odprawiona w akademickim Kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu.

9 maja 2009 roku odbyło się nadzwyczajne zebranie Senatu Akademickiego związane z uroczystym wręczeniem Złotego Lauru Uniwersyteckiego Günterowi Verheugenowi - Unijnemu Komisarzowi ds. przemysłu i przedsiębiorczości oraz wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej. Günter Verheugen wygłosił wykład pt. „Znaczenie stosunków Polski i Niemiec jako szansa dla wspólnej Europy”. Podczas tej uroczystość Chór Akademicki wykonał Hymn Unii Europejskiej „Oda do radości” w wersji niemieckiej i polskiej.


Robocze Posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
19 września 2008 r. – omawiano sprawy przygotowań do nowego roku akademickiego 2008/2009, sprawy kadrowe, zmiany w planie rzeczowo-finansowym oraz sprawy bieżące.

Złożono gratulacje prof. dr hab. Małgorzacie Darewicz z okazji uzyskania tytułu profesora nauk rolniczych oraz wręczono nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego: ks. dr. hab. Piotrowi Duksie, prof. UWM, ks. dr. hab. Jackowi Pawlikowi oraz ks. dr. hab. Zdzisławowi Żywicy, prof. UWM.Senat podjął uchwały w sprawach:

 • powołania Komisji Skrutacyjnej,

 • wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim,

 • ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu,

 • mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego wyżej wymienionych osób tj.: dr hab. Krystyny Demskiej-Zakęś, dr. hab. Zygmunta Drońskiego, dr. hab. inż. Stanisława Gumkowskiego, ks. dr. hab. Wojciecha Guzewicza i dr hab. Małgorzaty Woźniak,

 • mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora nadzwyczajnego wyżej wymienionych osób tj.: dr. hab. inż. Tadeusza Bieniaszewskiego, dr. hab. Jana Kopytowskiego, dr. hab. wet. Marka Nowickiego, dr hab. Bożeny Szafrańskiej i dr. hab. inż. Grzegorza Zboińskiego,

 • opinii o utworzeniu stanowisk wykładowców i zatrudnieniu nauczycieli akademickich w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie tj.: mgr Anny Daszewicz, mgr Ewy Róży Kozłowskiej i mgr Małgorzaty Wieczorek,

 • ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego wyżej wymienionych osób tj.: dr. hab. n. med. Antoniego Dudkiewicza, prof. sztuk. teatr. Bohdana Głuszczaka, prof. dr. hab. Antoniego Jutrzenkę-Trzebiatowskiego, dr. hab. Eugeniusza Kędrę, dr. hab. n. med. Edwarda Stanowskiego, ks. prof. dr. hab. Alojzego Szorca i dr. hab. Jerzego Zaborowskiego,

 • wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę tj. dotyczących następujących osób: dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM, dr inż. Krzysztof Rząsa, dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM, dr inż. Radosław Wiśniewski, dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM, prof. dr hab. Andrzej Koncicki, dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM, dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, dr hab. Janusz Heller, prof. UWM, dr Zbigniew Nasalski, prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, dr hab. Jadwiga Snarska, prof. UWM, prof. dr hab. Andrzej OLubiński, dr Sławomir Przybyliński, dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM, prof. dr hab. Alicja Boroń, dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, prof. UWM, dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UWM, dr hab. Andrzej Misiuk, prof. UWM,

 • zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tj. zmianę zapisu § 33 ust. 1 na następujący: „Na wniosek Kanclerza Rektor zatrudnia zastępców Kanclerza w liczbie nie większej niż czterech, w tym Kwestora”,

 • wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tj. pozytywnie zaopiniował na to stanowisko kandydaturę dr inż. Wojciecha Cymermana,

 • zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora tj. powierzenie tej funkcji prof. dr hab. Jadwidze Wyszkowskiej – Prorektorowi ds. Studenckich,

 • zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2008 po zmianach,

 • upoważnienia Rektora do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

 • powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008 – 2012,

 • wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego tj. pozytywnie zaopiniował kandydaturę dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego, prof. UWM do pełnienia funkcji Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego,

 • przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

 • przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Instytutowi Biologii i Immunologii Rozrodu im. Kiryła Bratanowa w Sofii (Bułgaria) z okazji Jubileuszu 70-lecia utworzenia Instytutu,

 • zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych tj. utworzenia Zakładu Ratownictwa Medycznego, Kliniki Rehabilitacji z Przykliniczną Poradnią Rehabilitacyjną, Katedry Patomorfologii, Zakładu i Kliniki Chorób Wewnętrznych Endokrynologii i Diabetologii,

 • zmiany nazwy Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki na Wydział Nauk Społecznych,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Kłajpedzie,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie,

 • wyrażenia zgody na uruchomienie i finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Inkubator Biotechnologiczny UWM w Olsztynie”.


24 października 2008 r. – omawiano zagadnienia dotyczące finansów uczelni, sprawy kadrowych i bieżących.

Złożono gratulacje prof. dr hab. Ewie Klimiuk z okazji uzyskania tytułu profesora nauk technicznych. Wręczono nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego: dr hab. Krystynie Demskiej-Zakęś, prof. UWM, dr. hab. Zygmuntowi Drońskiemu, prof. UWM, dr. hab. Stanisławowi Gumkowskiemu, prof. UWM; Wręczono także list gratulacyjny dr inż. Agnieszce Jaszczak, która otrzymała stypendium przyznawane młodym naukowcom przez Fundację Tygodnika „Polityka” i Redakcję „Polityki” w VIII edycji akcji „Zostańcie z nami”.

Senat zapoznał się z „Syntetyczną informacją o sytuacji ekonomicznej i stanie finansów UWM” przedstawioną w prezentacji multimedialnej.

Senat podjął uchwały w sprawach: • zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2008 po zmianach,

 • zwiększenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmiński-Mazurskiego w Olsztynie tj. fundusz założycielski będzie stanowił dwa miliony sto tysięcy złotych,

 • mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Elżbiety Łuczak,

 • mianowania na okres pięciu lat na stanowisko profesora nadzwyczajnego: dr hab. inż. Ewy Paturej,

 • mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony: dr hab. Wiesławy Olkowskiej i dr. hab. Egona Spiegela,

 • wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy i prowadzenie działalności gospodarczej przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Bronisława Sitka,

 • powierzenia funkcji Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej prof. dr hab. Barbarze Przybylskiej-Gornowicz, a funkcji Zastępców Przewodniczącej dr hab. Bożenie Szafrańskiej, prof. UWM oraz prof. dr. hab. Andrzejowi Staniszewskiemu,

 • zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,

 • zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki – tj. przekształcenie Katedry Systemów Informatycznych w Katedrę Multimediów i Grafiki Komputerowej,

 • zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie tj. likwidacji kształcenia na kierunkach: rolnictwo, technologia żywności i żywienia człowieka oraz zootechnika,

 • zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego,

 • nieruchomości po byłym Centrum Szkolenia Służb Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie tj. przeznaczenia nabytych od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości wyłącznie na cele dydaktyczne w szczególności na: ogród botaniczny, kompleks sportowy i obiekty dydaktyczne,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Filią Pomorskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. W. Łomonosowa w Siewierodwińsku, Rosja,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Historii Litwy w Wilnie, Litwa,

Senat wyraził również zgodę na przyznanie prof. Irinie Dymnikowej dotacji celowej na pobyt w CERN-ie w Szwajcarii.

28 listopada 2008 r. – omawiano zagadnienia dotyczące aktualnych problemów dydaktycznych i finansowych oraz spraw kadrowych i bieżących.

Członkowie Senatu zostali przeszkoleni w zakresie informacji niejawnych i zagrożeń terrorystycznych. Szkolenie to było przeprowadzone przez insp. Kazimierza Neumanna, z Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyn, który przedstawił wykład na temat „Ocena zagrożeń miasta i rejonu uczelni” oraz kpt. Stefana Pajdaka z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który wygłosił wykład na temat „Ochrona informacji niejawnych – zagadnienia ogólne”.

Złożono gratulacje i wręczono nominacje: na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Elżbiecie Łuczak oraz na stanowisko profesora nadzwyczajnego: dr. hab. Ryszardowi Paczuskiemu, prof. UWM oraz dr. hab. Ewie Paturej, prof. UWM.

Wręczono: • Odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” prof. dr. hab. Tomaszowi Bajerowskiemu – odznaczenie to przyznane zostało w związku z uroczystościami obchodów 50-lecia powstania we Wrocławiu samodzielnej uczelni,

 • list gratulacyjny dr inż. Elżbiecie Suchowilskiej, która otrzymała stypendium przyznawane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – wyróżnienie to przyznawane jest młodym polskim naukowcom do 30. roku życia (wyróżniono tylko 10 osób w Polsce),

 • listy gratulacyjne i Medale Pamiątkowe Olimpijczykom – sportowcom, reprezentantom naszej uczelni: Kacprowi Kozłowskiemu i Patrykowi Piaseckiemu,

Powitano nowych przedstawicieli Samorządu Studenckiego w składzie Senatu Akademickiego.

Senat podjął uchwały w sprawach: • w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych,

 • zmieniającą tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 roku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”,

 • zmieniającą tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 roku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”,

 • wyróżniania osiągnięć pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

 • upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu weksla in blanco jako zabezpieczenie kredytu w wysokości 50 mln zł na potrzeby związane z realizacją zadań Uniwersytetu,

 • mianowania na okres pięciu lat na stanowisko profesora nadzwyczajnego: dr hab. Ireny Giełwanowskiej, dr hab. Anny Organiściak-Krzykowskiej, dr. hab. Pawła Poczyczyńskiego i dr. hab. Mariusza Rutkowskiego,

 • przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego: dr. hab. Pawła Brzuzana, prof. UWM, dr hab. Marka Kruka, prof. UWM i dr. hab. Andrzeja Łachacza, prof. UWM,

 • wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Andrzeja Misiuka,

 • wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012,

 • wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Januszowi Małłkowi,

 • wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Hubertowi Orłowskiemu,

 • Regulaminu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”,

 • utworzenia Wydziału Sztuki,

 • likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich w Olsztynie,

 • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 112 m. Olsztyn (rejon ul. Grabdy i ul. Berlinga),

 • przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Instytutowi Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z okazji Jubileuszu 90-lecia istnienia Instytutu

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Łotewskim Uniwersytetem Rolniczym w Jelgavie, Łotwa.


12 grudnia 2008 r. – posiedzenie dotyczyło spraw bieżących.

Złożono gratulacje i wręczono nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego: dr hab. Irenie Giełwanowskiej, prof. UWM; dr hab. Annie Organiściak-Krzykowskiej, prof. UWM; dr. hab. Pawłowi Poczyczyńskiemu, prof. UWM; dr. hab. Mariuszowi Rutkowskiemu, prof. UWM.

Dokonano oficjalnego odsłonięcia portretu byłego, pierwszego Rektora Uniwersytetu prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego – portret ten jest kontynuacją pocztu rektorów – portretów znajdujących się w sali posiedzeń Senatu Akademickiego.

Ponadto Senat podjął uchwały w sprawach: • zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2008 po zmianach,

 • zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok,

 • określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok,

 • zmiany Uchwały Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego,

 • ustalenia wysokości kosztów pośrednich (wydziałowych) w działalności badawczej,

 • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych nr 110, 112 oraz 152 m. Olsztyn - (budowa urządzeń do podczyszczania wód deszczowych),

 • regulacji stanu prawnego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn (poszerzenie ulic Dybowskiego i Gwiezdnej).


30 stycznia 2009 r. – posiedzenie dotyczyło kalendarium wydarzeń w Uniwersytecie oraz spraw kadrowych i bieżących.

Wręczono listy gratulacyjne i powitano w gronie Senatu Akademickiego przedstawicieli nowego Wydziału Sztuki: prof. Piotra Obarka - Dziekana Wydziału Sztuki oraz przedstawicieli poszczególnych grup: prof. Benedykta Błońskiego z grupy nauczycieli z tytułem profesora i doktora habilitowanego, dr. Antoniego Grzybka z grupy adiunktów oraz Szymona Klausa z grupy studentów.Złożono gratulacje:

 • nowym profesorom tytularnym: prof. Urszuli Czarnik (nauki rolnicze), prof. Mirosławowi Krzemieniewskiemu (nauki techniczne), prof. Łucji Łaniewskiej-Trokenheim (nauki rolnicze), prof. Andrzejowi Misiukowi (nauki humanistyczne) oraz prof. Markowi Wrońskiemu (nauki rolnicze);

 • dr. hab. inż. Robertowi Wójcikowi, prof. UWM z Wydziału Nauk Technicznych z okazji przyznania nagrody Ministra Infrastruktury - za opracowanie i wdrożenie metody parafinowej iniekcji termohermetycznej służącej do odtwarzania poziomych izolacji przeciwwilgociowych w istniejących budynkach;

 • i wręczono listy: dr. hab. Ireneuszowi Białobrzewskiemu, prof. UWM - powierzenie funkcji zastępcy dyrektora ds. badań - Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych w Regionalnym Centrum Informatycznym oraz dr Halinie Tańskiej - powierzenie funkcji zastępcy dyrektora ds. edukacji - Ośrodek Edukacji Informatycznej w Regionalnym Centrum Informatycznym;

 • i wręczył decyzje o przyznaniu stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe następującym studentom: Katarzynie Andrulonis, Maciejowi Bocheńskiemu, Piotrowi Jastrzębskiemu, Ilonie Kasińskiej, Malwinie Ewie Kołodziejczak, Paulinie Lipce, Ewie Ropelewskiej, Pawłowi Sobotko, Sylwii Marii Zalewskiej oraz Tomaszowi Januszewskiemu.

Ponadto Senat podjął uchwały w sprawach:

 • wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu,

 • mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego: prof. dr hab. Marka Cieracha oraz prof. dr. hab. Bronisława Sitka,

 • mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Adama Lecko,

 • przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Marii Ankudowicz-Bieńkowskiej,

 • przyznania statusu profesora honorowego prof. dr hab. Elżbiecie Biernackiej,

 • powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”,

 • wyrażenia opinii w sprawie medalu pamiątkowego z okazji 40-lecia Wydziału Humanistycznego,

 • zmiany Uchwały Nr 75 Senatu UWM z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok,

 • zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2009,

 • zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowo-przemysłowego w celu przygotowania i realizacji projektu badawczego dotyczącego opracowania modeli produkcyjnych wystandaryzowanej jakości produkcji bydła mięsnego, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3. „Projekty rozwojowe”,

 • wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy - Stowarzyszeniu Wspólnota Polska na okres 5 lat - nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 6,

 • wyrażenia zgody na likwidację Ośrodka Kultury Studenckiej,

 • wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej - Akademickie Centrum Kultury,

 • - zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych tj. likwidacji Zakładu Chorób Wewnętrznych Endokrynologii i Diabetologii oraz utworzenia Katedry Chorób Wewnętrznych,

 • zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych tj. likwidacji Katedry Pedagogiki Kultury, likwidacji Zakładu Pedagogiki Ogólnej oraz utworzenia Katedry Pedagogiki Ogólnej,

 • zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji tj. zmiany nazwy Katedry Prawa Konstytucyjnego i Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Katedrę Prawa Konstytucyjnego,

 • likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Braniewie,

 • zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku,

 • zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie

 • zmian w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie,

 • zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

 • przyjęcia porozumienia o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i utworzeniu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

 • zwiększenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - zwiększenie o jeden milion złotych,

 • warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych lub szkoleniowych wraz z propozycją zgłoszoną przez prof. A. Rutkowskiego tj. „Granice wieku określone w paragrafie 3 ulegają zwiększeniu o jeden rok w przypadku urodzenia każdego dziecka”,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Perugii, Włochy,

 • upoważnienia rektora do podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Senat - w głosowaniu tajnym - pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza, dziekana Wydziału Nauk Medycznych, do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur w dziedzinie nauki przyznawanego przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu.

Członkowie Senatu - w środkowej części obrad - obejrzeli film „Kalendarium wydarzeń w Uniwersytecie w 2008 roku”.Pobieranie 4.18 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna