Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 rPobieranie 48.02 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar48.02 Kb.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie

od 21 grudnia 2011 r. do 14 lutego 2012 r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado
W okresie od 21 grudnia 2011 r. do 14 lutego 2012 r. Zarząd Powiatu obradował na 9 posiedzeniach, podczas których podjął 44 uchwały w tym
17 przyjmujących projekty uchwał Rady Powiatu.

Na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwały w sprawie:

 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib
  i obszarów właściwości,

 • zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia
  i odpowiedzialności Powiatu Strzyżowskiego,

 • zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok,

 • wyrażenia zgody dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie na zmianę wierzyciela,

 • zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.


Zarząd zatwierdził:

 • aneks Nr 29 do Umowy Nr 1/WTZ/2002 z dnia 15 listopada 2002 roku
  w sprawie finansowania kosztów działalności WTZ w Różance ze środków PFRON, związanego z przesunięciami środków finansowych między poszczególnymi pozycjami,

 • propozycję odpowiedzi na wniosek Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Powiatu wypracowany na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2011 roku,

 • umowę dotacji z SP ZOZ w Strzyżowie na zadanie pn. „Kompleksowa informatyzacja ZOZ w Strzyżowie jako element PSIM” do kwoty 4 722 zł.

 • umowę z PUH Intro – 5 mgr inż. Jolanta Kuś – Milczanowska z Czudca na wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej Nr 1923 R Frysztak – Kobyle – Jazowa.


Zarząd podjął decyzje w sprawie:

 • skierowania osoby do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
  w Strzyżowie,

 • realizacji projektu Polsko – Słowackiego pn. „Dziedzictwo kulturowe pogranicza szansą rozwoju – Transgraniczne Centrum Współpracy Kulturalnej
  w zabytkowych obiektach dworskich w Wiśniowej (PL) i Brezovicy (SK).


Zarząd zapoznał się z:

 • kalendarzem imprez powiatowych na 2012 rok,

 • opiniami radców prawnych w kontekście udzielania odpowiedzi na pismo do TUW TUZ w sprawie szkód w infrastrukturze Powiatu Strzyżowskiego za lata 2008 – 2010,

 • propozycją dalszej współpracy z Internetową Telewizją Południe.

Ponadto Zarząd rozwiązał umowę Nr IP.273.25.2011 z dnia 25.11.2011 r. z BIK – KOPCZYK mgr inż. Piotr Kopczyk z siedzibą w Rzeszowie na wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej Nr 1923 R Frysztak – Kobyle – Jazowa.


Na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwały w sprawie:

 • udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie do zawarcia umowy na wykonanie przeglądów 5 – letnich dla wybranych dróg powiatowych,

 • zmian w projekcie uchwały budżetowej budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2012 rok,

 • zmiany w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego,

 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok,

 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/11 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego,

 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/11 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011,

 • zmiany Uchwały Nr 345/11 zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 7 grudnia
  2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011,

 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie: stanowiska Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie konieczności modernizacji i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce,

 • udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Dziecka w Strzyżowie do zawarcia umowy na wykonanie remontu zachowawczego pokrycia dachu oraz kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich i rynien w Domu Dziecka w Strzyżowie.


Zarząd zatwierdził:

 • porozumienie Nr 4/D.Dz/2011 w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych za pobyt dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Ostrowskiego przebywającego w Domu Dziecka w Strzyżowie,

 • umowę użyczenia sprzętu (parawan ochronny GT – 020 czerwony) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie,

 • umowę użyczenia sprzętu (parawan ochronny GT – 020 niebieski) dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie,

 • umowę Nr IP.273.27.2011 z Wektor Marcin Rodzeń w sprawie wykonania mapy zasadniczej do celów projektowych dla zadania pn. „Odbudowa mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak – Kobyle – Jazowa km 1+ 110”,

 • umowę o dzieło Nr IP.273.29.2011 z mgr Sebastianem Szczepaniakiem
  w sprawie wykonania Studium wykonalności dla inwestycji pn. „Odbudowa mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak – Kobyle – Jazowa km 1+ 110”,

 • umowę o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – (wersja: zaliczka do 60% dotacji i refundacja) na zadanie „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo – dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne”,

 • wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbudowa mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak – Kobyle – Jazowa km 1+ 110”,

 • wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa pawilonu dydaktyczno – rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz zbrojarz, posadzkarz, malarz”,

 • kalendarz imprez powiatowych na 2012 rok.


Zarząd zapoznał się z:

 • protokołem z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Dziecka
  w Żyznowie.


Na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwałę w sprawie:

 • zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.


Na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2012 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwały w sprawie:

 • sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do dzierżawy,

 • udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej
  w Strzyżowie w 2012 r.


Zarząd zatwierdził:

 • propozycję zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych z lat 2009 – 2011,

 • porozumienie pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Strzyżowskim na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

 • umowę pożyczki dla SP ZOZ w Strzyżowie w kwocie 450 000 zł na zapewnienie płynności finansowej w 2012 r.,

 • umowę dotyczącą dalszej współpracy z Internetową Telewizją Południe.


Kolejno Zarząd rozpatrzył:

 • pozytywnie prośbę Dyrektora SOSW we Frysztaku dotyczącą stawki żywieniowej
  w SOSW we Frysztaku na rok 2012,

 • pozytywnie prośbę Dyrektora SOSW w Strzyżowie dotyczącą stawki żywieniowej
  w SOSW w Strzyżowie na rok 2012,

 • negatywnie wniosek Prezesa Strzyżowskiego Stowarzyszenia Motocyklowego Moto Strzyżów o dofinansowanie imprezy „Moto Sobótki”.


Zarząd podjął decyzję w sprawie:

 • skierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Strzyżowie.


Zarząd zapoznał się z:

 • protokołem kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka
  w Strzyżowie w dniu 29.08.2011 r.,

 • pismem z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  i dokonał wyboru zadania inwestycyjnego zgłaszanego do dofinansowania
  z rezerwy subwencji ogólnej,

 • protokołem z kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Strzyżowie.

Ponadto Zarząd omówił zasady organizowania stażu i prac interwencyjnych w 2012 roku w PUP w Strzyżowie.


Na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2012 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwały w sprawie:

 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zmiany uchwały Nr L/371/10 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym,

 • przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzyżowski,

 • sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonych do sprzedaży,

 • planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok.


Zarząd zatwierdził:

 • umowę na systematyczną dostawę prasy z Garmond Press Sp. z
  o. o. w Krakowie w 2012 roku.

 • umowę o dzieło z dyrygentem Chóru „Cantamus” z Pstrągowej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia konferansjerki IV Przeglądu Kolęd i Pastorałek połączonych z koncertem instrumentalnym w dniu 15 stycznia 2012 r.


Zarząd podjął decyzje w sprawie:

 • skierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Strzyżowie.


Kolejno Zarząd rozpatrzył:

pozytywnie wniosek Dyrektora Domu Kultury Sokół w Strzyżowie


o dofinansowanie organizowanej przez DK imprezy: Festiwal Kultury Dziecięcej – Strzyżowskie Michałki 2012, udzielając dofinansowania w wysokości 2 000 zł.,

 • negatywnie wnioski Dyrektora Domu Kultury Sokół w Strzyżowie
  o dofinansowanie organizowanych przez DK imprez: Piknik Historyczny – Strzyżów 2012 i Strzyżowski Letni Festiwal Muzyczny – Tribute to Queen,

 • pozytywnie wniosek Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Wysokiej Strzyżowskiej o dofinansowanie XIII Międzynarodowego Turnieju Szachowego, udzielając dofinansowania w wysokości 1 000 zł.


Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2012 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwały w sprawie:

 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,

 • upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie,

 • zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok,

 • przyjęcia stanowiska wobec planowanych zmian organizacyjnych w PGE Dystrybucja S.A.


Zarząd zatwierdził:

 • umowę zlecenia na przeprowadzenie zawodów sportowych zgodnie
  z opracowanym kalendarzem Szkolnych Zawodów Sportowych.


Zarząd podjął decyzję w sprawie:

 • skierowania osoby do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
  w Strzyżowie.


Kolejno Zarząd rozpatrzył:

 • pozytywnie wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie w sprawie dofinansowania XIII Drużynowych Mistrzostw Strażaków PSP Woj. Podkarpackiego w Tenisie Stołowym, udzielając dofinansowania w wysokości
  500 zł.


Zarząd zapoznał się z:

 • sprawozdaniem z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Strzyżowskiego za rok 2011.

Ponadto Zarząd omówił propozycję odpowiedzi na pismo Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ.


Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2012 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwałę w sprawie:

 • likwidacji środków trwałych.


Zarząd podjął decyzję w sprawie:

 • skierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Strzyżowie.


Zarząd zapoznał się z:

 • pismem Niezależnego Zakładowego Związku Zawodowego Salowych
  i Sanitariuszy przy SP ZOZ w Strzyżowie,

 • wnioskiem Stowarzyszenia Komitetu Społecznego Budowy Pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania związanego z budową Pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego
  w Rzeszowie.

Ponadto Zarząd wręczył podziękowanie ks. dr. Janowi Wolakowi – prepozytowi Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej za przekazanie darowizny na finansowanie stypendiów dla młodzieży Powiatu Strzyżowskiego w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego.


Na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2012 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwały w sprawie:

 • przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie,

 • udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Proksie – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Czudcu do dokonywania w imieniu Powiatu Strzyżowskiego wszelkich czynności związanych z realizacją programu Leonardo da Vinci,

 • udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Witkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie do dokonywania w imieniu Powiatu Strzyżowskiego wszelkich czynności związanych z realizacją programu Leonardo da Vinci,

 • przydziału godzin ponadwymiarowych Pani mgr Krystynie Barć – Dudek w roku szkolnym 2011/2012.


Zarząd zatwierdził:

 • wniosek w sprawie zmiany decyzji administracyjnej z dnia 30 grudnia 2010 r. znak S.I-9013-26/10 dotyczącej udzielenia pozwolenia na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w zakresie zmiany ilości miejsc z 56 na 60,

 • aneksy do umów najmu lokali użytkowych znajdujących się w Ośrodkach Zdrowia w Godowej i w Grodzisku (zmiana dotyczy wynajmowanej powierzchni),

 • umowę darowizny z Fundacją PKO BP z siedzibą w Warszawie w sprawie przekazania Powiatowi Strzyżowskiemu darowizny pieniężnej w wysokości 1 000 zł na rzecz Domu Dziecka w Żyznowie.

 • umowę dotacji z SP ZOZ w Strzyżowie na zadanie pn. „Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” do kwoty 4 512 zł.


Zarząd podjął decyzję w sprawie:

 • skierowania osoby do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
  w Strzyżowie.


Kolejno Zarząd rozpatrzył:

 • pozytywnie wniosek Prezesa Jasielskiego Klubu Kyokushin Karate o objęcie patronatem oraz dofinansowanie organizowanego Młodzieżowego Turnieju Karate „Młode Pięści”, udzielając dofinansowania w wysokości 300 zł.

Ponadto Zarząd rozwiązał umowę z SP ZOZ w Strzyżowie za porozumieniem stron dotyczącą „Kompleksowej informatyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”.Na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2012+

r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwały w sprawie:

  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,

  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie,

  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie,

  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku,

  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Czudcu,

  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Czudcu,

  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,

  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/11 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego,

  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

  • ustalenia w 2012 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane,

  • zatwierdzenia opracowanego na rok budżetowy 2012 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Strzyżowski,

  • wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego,

  • wyrażenia zgody na wejście w teren.


Zarząd podjął decyzje w sprawie:

 • skierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Strzyżowie.


Zarząd zapoznał się z:

 • pismem Wojewody Podkarpackiego dotyczącym przeprowadzonej kontroli problemowej w Domu Dziecka w Strzyżowie,

 • pismem Położnych Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Strzyżowie.


REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU W STRZYŻOWIE PODJĘTYCH NA
XVI SESJI RADY POWIATU W STRZYŻOWIE W DNIU 29 GRUDNIA
2011 ROKU

Niżej wymienione uchwały zostały przekazane do Wojewody Podkarpackiego:

  • Nr XVI/122/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz Gminy Wiśniowa,

  • Nr XVI/123/11 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Strzyżowie,

  • Nr XVI/124/11 w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu w Strzyżowie na 2012 rok,

  • Nr XVI/125/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Strzyżowie na 2012 rok,

  • Nr XVI/126/11 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zapisów projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości,

  • Nr XVI/127/11 w sprawie stanowiska Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie konieczności modernizacji i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce.

Ponadto poniższe uchwały zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

  • Nr XVI/116/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego,

  • Nr XVI/117/11 w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok,

  • Nr XVI/118/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok,

  • Nr XVI/119/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/11 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego,

  • Nr XVI/120/11 w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/11 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

  • Nr XVI/121/11 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011.

Na tym sprawozdanie zakończono.: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna