Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008Pobieranie 181.82 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar181.82 Kb.
  1   2   3   4
Sprawozdanie z działalności

Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008


Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 26A, założony 20.07.1998, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000136497 w dn. 23.10.2002r.


Numer REGON: 356260981, numer NIP: 676-21-79-503

Dane dotyczące członków Zarządu:

1. Joanna Furmaga - prezes zarządu, zamieszkała w Krakowie

2. Robert Cyglicki – wiceprezes zarządu, zamieszkały w Szczecinie

3. Krzysztof Smolnicki – wiceprezes zarządu, zamieszkały we Wrocławiu

4. Ewa Ligęza - Sieniarska, członek zarządu, zamieszkała w Warszawie

5. Paweł Grzybowski – członek zarządu, zamieszkały w Wilkowicach

Cele statutowe stowarzyszenia:

Celem Związku jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo, współpracę i uczestnictwo, a także wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, propagowanie i realizowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach nie-zarobkowych, a w szczególności:

a) podejmowanie działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony

dziedzictwa przyrodniczego;

b) budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju;

c) prowadzenie lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju;

d) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska;

e) wspieranie pro-ekologicznych inicjatyw obywatelskich;

f) wzmacnianie ruchu ekologicznego;

g) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w ramach ruchu

ekologicznego;

h) promowanie i organizacja wolontariatu;

i) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

j) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej;

k) upowszechnianie i ochrona praw i interesów konsumentów;

l) powszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

a także działań wspomagających rozwój demokracji;

i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy

między społeczeństwami.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Działalność statutowa prowadzona jest poprzez: 1. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej,

wydawniczej, promocyjnej, medialnej i organizacyjnej;

 1. organizowanie spotkań, seminariów i konferencji o tematyce związanej ze

zrównoważonym rozwojem

 1. prowadzenie działalności doradczej,

 2. prowadzenie działalności szkoleniowej;

 3. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i

wdrożeniowej, rozwijanie ukierunkowanych badań naukowych;

 1. pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i finansową organizacjom o

celach nie-zarobkowych;

 1. opracowywanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów

dotyczących zagadnień zrównoważonego rozwoju;

 1. Uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo –

administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi;

 1. współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego

przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa

międzysektorowego; 1. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw

obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na

rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; 1. współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą;

Działania te były prowadzone wyłącznie w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Działania zrealizowane w roku 2008

W roku 2008 działalność statutowa realizowana była w szczególności poprzez następujące wyodrębnione działania (projekty): 1. Fundusze dla zrównoważonego rozwoju

A.1. Monitoring działalności międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce

A.2. Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju w Europie Środkowej – Koordynacja Koalicji Polskich Organizacji Ekologicznych ds. Funduszy Unijnych


A.3. Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce
B. Akcja dla Globalnego Południa

B.1. Monitoring polskiej pomocy rozwojowej i procesu kształtowania polityki rozwojowej we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

B.2. Wsparcie techniczne i pomoc rzeczowa dla rozwoju obszarów wiejskich Tafi–Todzi w Ghanie


 1. Program Dla Klimatu

C.1. 14 konferencja stron UNFCCC w Poznaniu

C.2. Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju zagrożone skutkami zmian klimatycznych
 1. Kampania Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują Świat.

D.1."Kupuj odpowiedzialnie! – Twoje pieniądze kształtują świat. Program aktywnej edukacji obywatelskiej połączony ze społeczną kampanią informacyjną"

D.2.„Świadoma konsumpcja. Praktyczny przewodnik po Warszawie/Krakowie”
 1. Wzmocnienie strukturalne i instytucjonalne PZS w zakresie planowania

strategicznego i zarządzania organizacją.

OPISY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ

A. FUNDUSZE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
A.1. Monitoring działalności międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce
Celem działań podejmowanych w ramach CEE Bankwatch Network jest doprowadzenie do bardziej efektywnego i przyjaznego środowisku wydatkowania funduszy zarządzanych przez międzynarodowe instytucje finansowe (a w szczególności Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), jak również funduszy Unii Europejskiej.

Partnerzy : CEE Bankwatch Network jest siecią organizacji pozarządowych z 12 krajów: Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Bułgarii, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy i Macedonii.
Działania:

Głównym obszarem działania koordynatora Bankwatch w 2008 był monitoring dużych projektów z zakresu infrastruktury transportowej pod kątem oddziaływania na środowisko (m.in. drogi ekspresowe S8, S3, autostrada A1).

W pierwszej połowie 2008 Bankwatch opublikował mapę kontrowersyjnych projektów ubiegających się o dofinansowanie unijne, obejmującą region Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie wykorzystano informacje zebrane przez koordynatora z Polskiej Zielonej Sieci.

Problematyka oddziaływania na środowisko dróg S8 i S3 prezentowana była w trakcie licznych spotkań i konferencji, w tym na konferencji „Człowiek, natura, infrastruktura” (29.02.2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), konferencji dotyczącej korytarzy transportowych (20-22.11.2008, Białowieża) oraz na spotkaniu z Komisją Europejską (przedstawiciele DG Regio i DG Environment).

W odniesieniu do drogi S3, przeprowadzono wizję lokalną miejsc potencjalnych konfliktów inwestycji z obszarami przyrodniczo cennymi. Przygotowano uwagi dotyczące możliwych naruszeń unijnego prawa ochrony przyrody, które przekazano Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W 2008 koordynator Bankwatch kontynuował działania na rzecz wyboru przyjaznego dla przyrody wariantu obwodnicy Augustowa w ramach drogi ekspresowej S8 (m.in. szereg spotkań i kontakty robocze z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad). Koordynator Bankwatch monitorował i aktywnie uczestniczył w komentowaniu dokumentacji dla sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego I (Via Baltica).

Kolejną inwestycją monitorowaną przez Bankwatch była budowa autostrady A1 na odcinku centralnym (woj. kujawsko-pomorskie i łódzkie). Koordynator z Polskiej Zielonej Sieci zapoznał się z dokumentacją techniczną projektu oraz raportem z oceny oddziaływania na środowisko i przedstawił uwagi dotyczące m.in. działań poprawiających warunki migracji dużych zwierząt.

Dodatkowym obszarem działania koordynatora Bankwatch były kwestie dotyczące ochrony klimatu w kontekście polityki rozwojowej i projektów finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe w krajach rozwijających się. W dniach 18-19.11 miała miejsce wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Nigerii i Gruzji w Warszawie i Krakowie. W trakcie wizyty zorganizowano pokazy filmowe i otwarte prelekcje, jak również spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Koordynator Bankwatch wziął również udział w szczycie klimatycznym w Poznaniu (COP 14).


Rezultaty

Wkład w dokumentację dla przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla I Panuropejskiego Korytarza Transportowego.

Uwagi do raportów z oceny oddziaływania na środowisko dla dróg S3 i A1, które zostały wzięte pod uwagę w trakcie planowania działań ograniczający wpływ tych dróg na środowisko przyrodnicze (m.in. uwzględnienie potrzeb migracyjnych dużych zwierząt).

Otwarte pokazy i prelekcje oraz spotkanie z przedstawicielami Ministerswa Finansów, podnoszące świadomość odnośnie projektów finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe w krajach globalnego południa.


Kontynuacja

Polska Zielona Sieć pozostanie w 2009 organizacją członkowską w CEE Bankwatch Network, planowana jest kontynuacja działań z zakresu monitoringu wydatkowania funduszy UE. Od stycznia 2009 przewidziano zatrudnienie drugiego koordynatora krajowego, odpowiedzialnego za monitoring sektora gospodarki odpadami oraz monitoring kwestii horyzontalnych w wydatkowaniu funduszy UE (działania realizowane dotychczas przez Instytut Ekonomii Środowiska w ramach Bankwatch).


Źródła finansowania

CEE Bankwatch Network: 63 349,24 PLN

Działalność CEE Bankwatch Network (w tym działania realizowane przez Polską Zieloną Sieć) finansowane są z szeregu grantów pochodzących od instytucji (m.in. Komisja Europejska) oraz prywatnych fundacji (np. Oak Foundation). Pozyskiwanie środków realizowane jest na poziomie międzynarodowym, przez centralę Bankwatch (Czechy).

  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna