Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008


A.2. Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju w Europie Środkowej – Koordynacja Koalicji Polskich Organizacji Ekologicznych ds. Funduszy UnijnychPobieranie 181.82 Kb.
Strona2/4
Data08.05.2016
Rozmiar181.82 Kb.
1   2   3   4

A.2. Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju w Europie Środkowej – Koordynacja Koalicji Polskich Organizacji Ekologicznych ds. Funduszy UnijnychCele programu:

- umożliwienie organizacjom pozarządowym z Europy Środkowej i Wschodniej działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w polityce regionalnej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

- poprawa wdrażania funduszy strukturalnych poprzez analizy, badania, udział społeczny oraz promocję dobrych praktyk

- zwiększenie zdolności instytucjonalnych organizacji wchodzących w skład sieci SF team i transfer ich do sektora organizacji pozarządowych.


Partnerzy

Program realizowany jest przez SF Team – koalicję organizacji pozarządowych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Łotwy oraz Holandii.

Na poziomie krajowym, w programie biorą udział partnerzy skupieni w Koalicji Polskich Pozarządowych Organizacji Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych, tj. Instytut Ekonomii Środowiska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia oraz WWF Polska.
Działania

W ramach programu utrzymywana i aktualizowana jest strona http://ekoprojekty.pl, dostarczająca organizacjom pozarządowym i wszystkim zainteresowanym aktualnych informacji dotyczących wdrażania funduszy UE w kontekście zrównoważonego rozwoju (informacje od przedstawicieli organizacji w komitetach monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich, aktualności dotyczące naborów wniosków, baza dobrych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych).

Program obejmuje ponadto koordynację Koalicji Polskich Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Na Rzecz Funduszy Unijnych (w tym administrację e-mailowej listy dyskusyjnej). Koalicja skupia organizacje aktywnie uczestniczące w monitorowaniu programowania i wydatkowania funduszy unijnych w Polsce z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju. W 2008 zorganizowano spotkanie (26.02 w Warszawie) oraz kilka telekonferencji z udziałem przedstawicieli organizacji tworzących Koalicję. Koalicja przygotowała i wystosowała wspólne stanowiska m.in. w sprawie listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czy w sprawie wytycznych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przeznaczonych dla beneficjentów funduszy UE. Dzięki staraniom Koalicji (kontakty z Komisją Europejską oraz Urzędami Marszałkowskimi), w skład Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne włączono dodatkowych przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych.

W ramach programu realizowana jest międzynarodowa wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami SF Team, której służą m.in. dwa spotkania wszystkich partnerów w roku. W drugiej połowie 2008 przygotowane i przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród organizacji pozarządowych dotyczące realizacji zasad partnerstwa we wdrażaniu funduszy unijnych. Wyniki badania wykorzystane zostaną w publikacji przewidzianej na początek 2009.


Rezultaty

Serwis internetowy http://ekoprojekty.pl zawierający aktualne informacje dotyczące funduszy UE, analizy i stanowiska dotyczące wdrażania funduszy UE w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju, bazę dobrych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

Funkcjonująca e-mailowa lista dyskusyjna Koalicji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Na Rzecz Funduszy Unijnych. Stanowiska Koalicji przekazane Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwu Środowiska i innym instytucjom.

4 przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych zaproszonych do uczestnictwa w pracach Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne.


Kontynuacja

W 2009 planowana jest kontynuacja działań Koalicji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Na Rzecz Funduszy Unijnych oraz utrzymywanie serwisu http://ekoprojekty.pl . W ramach wymiany doświadczeń z partnerami SF Team, w pierwszej połowie 2009 przewidziano międzynarodową konferencję nt. partnerstwa we wdrażaniu funduszy UE oraz finalizację przekrojowej, międzynarodowej publikacji dotyczącej tego zagadnienia.


Źródła finansowania

C.S. Mott Foundation: 9 410,25 PLN


A.3. Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce

okres realizacji od 01.09.2008 do 30.06.2009


Celem projektu było wzmocnienie zdolności organizacji pozarządowych do wykorzystywania Funduszy Unijnych. Celami operacyjnymi były:

 • Promocja dobrych praktyk wykorzystywania funduszy unijnych”

 • Informacja o możliwościach uzyskania dofinansowania.

 • Wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami – w szczególności w aspekcie jak współpracować? Jak uniknąć błędów w trakcie realizacji projektów


Partnerzy

W trakcie realizacji projektu PZS nie angażował partnerów zewnętrznych, jednak przy realizacji działań projektu Polska Zielona Sieć współpracowała z: Koalicjią Polskich Organizacji Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych oraz z organizacjami członkowskimi Polskiej Zielonej Sieci. Współpraca obejmowała wsparcie informacyjne oraz pomoc w organizacji działań projektu.


Działania

1) Ogólnopolski konkurs i wystawa „Najlepsze projekty”

Celem konkursu było wyłonienie i promocja 16 najlepszych projektów (po jednym z województwa) w sposób najbardziej modelowy i efektywny wykorzystujących Fundusze Unijne. Kryteriami naboru „najlepszych projektów” były: efektywność projektu, modelowość i innowacyjność, współpraca i partnerstwo międzysektorowe w trakcie realizacji projektu, realizacja zasad zrównoważonego rozowoju oraz celów polityk horyzontalnych – w tym w szczególności ochrony środowiska. Zwycięskie projekty były prezentowane na ogólnopolskiej wystawie objazdowej w roku 2009.2) Internetowy serwis „Przyjazne fundusze”

Serwis prowadzony bęył na bazie istniejącego serwisu Koalicji POE na rzecz Funduszy Unijnych (www.ekoprojekty.pl).Serwis prowadzony był dla podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem funduszy strukturalnych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju, a w szczególności organizacji pozarządowych, w tym partnerstw międzysektorowych . Kluczowymi elementami serwisu z punktu widzenia celów projektu były: • Baza dobrych projektów: Baza przedstawia najciekawsze projekty realizowane przez organizacje pozarządowe oraz współpracujące z nimi samorządy lokalne przy wsparciu pochodzącym ze środków strukturalnych.Kluczowymi elementami serwisu z punktu widzenia celów projektu będą:

 • internetowy punkt doradczy: Działalność doradczą prowadził Łącznik branżowy ds. ekologii w programie łączników ds. funduszy strukturalnych Fundacji Batorego. Działalność doradcza prowadzona była głównie przy użyciu Internetu oraz telefonicznej infolinii.


Kontynuacja

1) Wystawa „Najlepsze Projekty”

Wystawa prezentuje 16 zwycięskich projektów w ogólnopolskim konkursie „Najlepsze Projekty”. Wystawa prezentowana będzie w 2009 roku w miesiącach marzec-czerwiec w 16 lokalizacjach (głównie na dworcach PKP w miastach wojewódzkich, lub innych przestrzeniach miejskich). Otwarciu każdej z wystaw będzie towarzyszyła konferencja prasowa.2) Warsztaty „Nowe szanse”

Warsztaty nakierowane będą na organizacje pozarządowe oraz ich partnerów projektowych. Warsztatów zostaną przeprowadzone w każdym z 16 województw. Formuła warsztatów oparta o: prezentacje trzech wybranych projektów zrealizowanych na terenie danego województwa (autoprezntacje) oraz interaktywną formę, gdzie prowadzący spróbują wspólnie z zaproszonymi przedstawicielami organizacji i ich partnerami wypracować swoistą metodologię przygotowania i realizacji projektów, od pomysłu począwszy a na wyzwaniach związanych z wdrażaniem projektu skończywszy. Przewiduje się udział przedstawicieli właściwych departamentów ds. środków pomocowych w Urzędach Marszałkowskich, którzy merytorycznie wesprą pozarządowych ekspertów d.s. funduszy unijnych.


Źródła Finansowania

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: 23 750 PLNB. PROGRAM AKCJA DLA GLOBALNEGO POŁUDNIA
B.1: Monitoring polskiej pomocy rozwojowej i procesu kształtowania polityki rozwojowej we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Zrealizowane projekty:

a) Development Aid Watch in New Member States – support of Polish, Czech and Slovakian civil society groups for monitoring and awareness raising aimed at transparent and effective Official Development Aid (sponsor DG Justice);

b) “Challenging Poland in EU development policy decision-making” - support for Polish civil society groups engagement in EU policy dialogue on national and international development assistance (sponsor Presidency Fund).
Cel

Wsparcie dla tworzenia odpowiedzialnej i skutecznej polskiej polityki rozwojowej, będącej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Promocja dobrych rozwiązań unijnej polityki rozwojowej możliwej do przetransponowania do polityk krajowych oraz wsparcie współpracę organizacji pozarządowych monitorujących pomoc rozwojową, ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich UE.


Partnerzy

Grupa Zagranica, Polska Akcja Humanitarna, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Czech Forum for Development Cooperation, MVRO Slovak Republic, HAND Hungary


Działania

1.Robocze spotkania tematyczne z ekspertami z krajów UE15 oraz z Angoli i Tanzanii.

8 maja odbyło się spotkanie robocze z udziałem zaproszonego w roli eksperta F. Sebbana z francuskiej platformy Coordination Sud. Spotkanie zatytułowane “How the UE is financing development assistance for the Global South” zgromadził o12 uczestników. Posłużyło jako okazja do wypracowania dobrych przykładów mechanizmów pomocowych UE możliwych do promowania w trakcie dyskusji nad kształetem polskiej pomocy rozwojowej.

W dniach 13-14 czerwca, na zaproszenie PZS gościli w Warszawie Fernando Pacheco (prezes ADRA, Angola) i Armando Swenya (SAHRiNGON, Tanzania Chapter). Agenda ich wizyty obejmowała 3 spotkania:

13.06.2008 – spotkanie z przedstawicielami DR MSZ RP, 13.06.2008 – ODA Club, spotkanie publiczne współorganizowane z Polską Akcją Humanitarną z dodatkowym uczestnictwem byłego ambasadora Angoli E.Rzewuskiego, szefowej UNDP Polska A. Darskiej, prof. W.Orłowskiego z Polskiej Akademii Nauk, spotkanie publiczne poświęcone polskiej działalności w Angoli i Tanzanii – krajach priorytetowych dla polskiej pomocy, 14.06.2008 – spotkanie dyskusyjne ze studentami zorganizowane we współracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności na Uniwersytecie Warszawskim.2. Międzynarodowy warsztat z zakresu monitoringu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej.

18-19 marca 2008r. w Krakowie odbył się warsztat, w którym uczestniczyło w sumie 20 osób z polskich, czeskich i słowackich organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką pomocową. Warsztat prowadzony był przez 2 zaproszonych ekspertów: Pawła Bagińskiego, byłego Naczelnika Wydziału Programowania Pomocy DWR/MSZ RP, oraz Jasmine Burnley, koordynatorkę inicjatywy monitoringowej Aidwatch CONCORD. Celem warsztatu było wypracowanie metodologii monitoringu pomocy rozwojowej w nowych krajach członkowskich UE. Po warsztacie stworzona została specjalna lista dyskusyjna skupiająca uczestników.3. Prowadzenie grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy.

Koordynatorka PZS koordynowała pracę grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy, skupiającej 11 polskich organizacji pozarządowych. Grupa spotkała się 5 razy (23.01.; 25.02.; 25.04.; 26.06.;06.08.) w celu przygotowania tekstu raportu monitoringowego podsumowującego Oficlajną Pomoc Rozwojową udzieloną przez Polskę w 2007r.4. Publikacja raportu “Polska Pomoc Rozwojowa 2007”

20 września 2008r., w trakcie II Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, organizowanego przez MS RP, został opublikowany raport “Polska Pomoc Rozwojowa 2007”, w nakładzie 900 sztuk. Raport został napisany przez reprezentantów polskich organizacji pozarządowych, skupionych w grupie roboczej prowadzonej przez PZS. Jego publikacji towarzyszyła dyskusja, w której udział wzięli: koordynatorka PZS A.Antonowicz, J.Ochojska – prezes PAH, M.Ziółkowski – dyrektor DWR MSZ RP, M.Baj – dyrektor D.Zagranicznego M.Finansów RP.5. Publikacja analizy “ODA in V4 countries”

Na bazie współpracy z organizacjami z Polski, Czech, Słowacji i Węgier PZS wydała w j. angielskim analizę pt. “ODA in V4 countries” podsumowującą proces kształtowania sie systemów pomocowych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Analiza została wydana w ilości 300 egzemplarzy i została rozdystrybuowana wśród partnerów, i odpowiednich ministerstw w poszczególnych krajach.6. Spotkania rzecznicze

W ramach programu odbyło się 8 spotkań z politykami, posłami i przedstawicielami ministerstw: 1. z dyrektorem Dep. Zagranicznego Ministerstwa Finansów M.Bajem (11.07.2008, Warszawa)

 2. z posłem M.Borowskim (15.04.2008, Warszawa)

 3. z posłanką B.Bublewicz (23.04.2008, Warszawa)

 4. z europosłem F.Kaczmarkiem (30.05.2008; 09.2008, Poznań)

 5. z posłanką J.Szymanek-Deresz (17.11.2008)

 6. z O.Kucharską-Zawadzką, Naczelniczką DWR MSZ RP (13.06.2008, Warszawa)

 7. robocze spotkanie z zespołem DWR MSZ RP przy udziale przedstawicieli Zarządu polskiej platformy Grupa Zagranica w sprawie rocznego planu polskiej pomocy na 2008r. (3.11.2008, Warszawa – organizator PZS)

7. Publikacja internetowych newsletterów do polityków

We współpracy z Polską Akcją Humanitarną i Instytutem Globalnej Odpowiedzialności w 2008r. 6 razy rozesłane zostały do polskich posłów internetowe newslettery (8.04.; 26.05.; 7.07.; 15.09; 13.10.; 30.12.). Każdorazowo po rozesłaniu, we współpracy z partnerami kontakt z posłami był nawiązywany.8. 4 spotkania regionalne promujące ideę przejrzystej, skutecznej i sprawiedliwej pomocy rozwojowej.

W 2008r. odbyły się 4 spotkania regionalne promujące ideę przejrzystej, skutecznej i sprawiedliwej pomocy rozwojowej, zorganizowane przy współpracy i z udziałem organizacji członkowskich PZS, w Lublinie (19.11.2008), Warszawie (17.10.2008), Łodzi(20.11.2008) i Szczecinie (6.10.2008). W sumie wzięło w nich udział 380 osób. Na spotkaniach dystrybuowane były publikacje PZS, a uczestniczący w nich goście dyskutowali wyzwania stojące przed polskim systemem pomocowym. Dodatkowo, koordynatorka PZS poprowadziła warsztat dla 15 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (8.11.2008). 20 września program Akcja dla Globalnego Południa prezentował się w trakcie II Forum Współpracy Rozwojowej organizowanego przez MSZ RP. Szacuje się, że stoisko PZS odwiedziło 250 osób.9. Strona tematyczna www.globalnepoludnie.pl

Strona została zmodyfikowana treściowo i wizualnie, co przyczyniło się do wzrostu jej oglądalności i bardzieje efektywnej promocji działalności PZS w ramach programu Akcja dla Globalnego Południa. Są na niej dostępne nie tylko informacje o bieżących działaniach, lecz również zdjęcia i filmy PZS. Strona ma oglądalność na poziomie10. Regranting na wydanie czeskiego raportu monitoringowego w ramach współpracy z czeską platformą organizacji pozarządowych FoRS.

Raport “Jak Česká republika pomáha – studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007” został wydany prz wsparciu udzielonym FoRS przez PZS, w nakładzie 300 sztuk. Raport był narzędziem działań rzeczniczych czeskich organizacji pozarządowych współpracujących z czeskim MSZ.11. Wydanie publikacji “Co trzeba zrobić w sprawie, którą popiera 84% Polaków? Polska współpraca dla rozwoju”.

Publikacja została wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy, z angielskim streszczeniem wydanym w nakładzie 100 egzemplarzy. Zawiera analizę zgodności polskiego systemu pomocowego z Europejskim Konsensusem ws. Rozwoju. Publikacja została rozdystrybuowana wśród polityków, posłów, studentów i zainteresowanych organizacji pozarządowych.


Rezultaty

Rezultaty ilościowe są opisane przy okazji działań. Działalność programu w wybranej dziedzinie przełożyła się w 2008r. na zbudowanie umiejętności merytorycznych i praktycznych zespołu programu, kontaktów wśród organizacji polskich, czeskich, słowackich a także na poziomie UE, pozycji PZS jako odpowiedzialnego i proaktywnego partnera w dyskusji dotyczącej polskiego systemu pomocowego. Aktywność polityczna PZS doprowadziła do szeregu spotkań sektora pozarządowego z podejmującymi decyzje dot. polskiego systemu pomocowego, podniesienia priorytetu pomocy rozwojowej w polskiej polityce, większego zainteresowania mediów i społeczeństwa, szczególnie studentów tematem.Kontynuacja w następnym roku/latach

Działanie jest kontynuowane w 2009r. - we współpracy z polską platformą Grupa Zagranica, instytutem Globalnej Odpowiedzialności i Polską Akcją Humanitarną. PZS złożyła do Komisji Europejskiej wniosek na 3-letni projekt promujący efektywną współpracę na rzecz rozwoju w krajach Afryki Subsaharyjskiej, we współpracy z czeską i słowacką platformą organizacji pozarządowych.


Źródła finansowania :

Komisja Europejska, DG Justice, Security and Freedom –138 391,20 PLN

Presidency Fund - 114 801,94 PLN
B. 2. Wsparcie techniczne i pomoc rzeczowa dla rozwoju obszarów wiejskich Tafi–Todzi w Ghanie.
Celem strategicznym przeprowadzonych działań była redukcja ubóstwa poprzez promocję dobrych praktyk rolniczych służących zwiększaniu produktywności rolnej oraz tworzenie alternatywnych źródeł dochodów na terenie obszaru wiejskiego Tafi-Todzi w Południowo-Wschodniej Ghanie.
Partnerzy

Projekt został zrealizowany przez Polską Zieloną Sieć w partnerstwie z Friends of the Earth-Ghana.


Działania

1. Przygotowanie i wdrażanie Strategii rozwoju obszaru wiejskiego Tafi-Todzi w południowo-wschodniej Ghanie.
Na obszarze Tafi Todzi, w miejscowościach Tafi Mador, Tafi Abuipe, Aneta i Vakpo-Todzi , w dniach 24.06 – 1.07.2008. przeprowadzono badania terenowe w celu analizy potrzeb, możliwości i zagrożeń dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Zostały one przeprowadzone w oparciu o mapę topograficzną, kwestionariusz wywiadu, analizę próbek glebowych oraz ocenę ekspercką.W przeprowadzonych wywiadach wzięli udział lokalni liderzy (opinion leaders), przedstawiciele tradycyjnych władz wspólnot oraz władz administracyjnych powiatu Kpando i HoHoe, krajowi specjaliści ds. rolnictwa i ochrony środowiska, łącznie ok. 60 osób. Prace nad dokumentem były kontynuowane od września do listopada 2008. Przygotowana Strategia ma charakter modelowy, gdyż z jednej strony służy określeniu priorytetów rozwojowych obszarów wiejskich Tafi-Todzi na bazie Milenijnych Celów Rozwojowych, a z drugiej pomaga w monitoringu skuteczności podejmowanych działań w perspektywie kilkuletniej. Tym samym stanowi ważny element oceny efektywności udzielanej pomocy, która może zostać wykorzystania w procesie programowania Polskiej Pomocy Rozwojowej/Zagranicznej.

W ramah projektu powstała także dokumentacja techniczna dla budowy i lokalizacji studni w Tafi Mador oraz projekt wraz z wyceną budowy i instalacją centrum przetwórstwa manioku oraz oleju palmowego. Oba dokumenty powstały w Ghanie na zamówienie Polskiej Zielonej Sieci w październiku i listopadzie 2008 r. Zgodnie z założeniem przygotowana dokumentacja służyć będzie realizacji założeń Strategii rozwoju obszarów wiejskich Tafi-Todzi w latach 2009-2011.


 1. Wsparcie techniczne i pomoc rzeczowa dla aktywności zarobkowej kobiet i młodzieży społeczności Tafi-Todzi.

2.1. W ramach tego działania przeprowadzono szkolenia z alternatywnych metod zarobkowania, które miały na celu zarówno zdobycie nowych umiejętności jak i poszerzenie aktualnej wiedzy uczestników.


W szkoleniach z produkcji tekstyliów tradycyjnie farbowanych, które zostały przeprowadzone w społecznościach Tafi-Mador oraz Vakpo-Todzi analogicznie w terminach 18.08–11.09.2008 oraz 20.08-15.09.2008. wzięło udział 41 osób. Grupy kobiet biorące udział w szkoleniach sformalizowały działalność zakładając stowarzyszenia Tafi-Mador Handicraft Centre oraz Vakpo-Todzi Tie-and-Dye Association, które działają do tej pory produkując tekstylia na potrzeby lokalnych rynków. W tym roku produktami grup zainteresował się polski dystrybutor, który ma plany dotyczące dalszej współpracy ze stowarzyszeniami.
2.2. Przeprowadzone szkolenia z marketingu i zarządzania dotyczyły identyfikowania potencjalnych zajęć przynoszących alternatywne źródła utrzymania, inwestowania, zarządzania własnym mikrobiznesem, dostępu do kredytów, pożyczek itd. W ramach uzupełnienia treningu z alternatywnych metod zarobkowania odbyły się również szkolenia z hodowli zwierząt oraz pszczelarstwa. W szkoleniach wzięło udział łącznie 105 osób. Efektem szkoleń było założenie przez uczestników szkoleń 2 nieformalnych grup pszczelarzy, które otrzymały pomoc rzeczową w postaci uli oraz potrzebnych narzędzi. Jednej z grup udało się skolonizować większość uli pod koniec 2009 roku odbędą się pierwsze zbiory.


 • Trening z marketingu i zarządzania przeprowadzony w Tafi Mador 15-16.09.08 ;

 • Trening z marketingu i zarządzania w Vakpo-Todzi 10 – 11.09;

 • Trening z marketingu i zarządzania w Vakpo-Todzi 29.09.08 ;

 • Trening z pszczelarstwa w Tafi Mador 15-20.09.08 ;

 • Trening z marketingu i zarządzania w Tafi Mador 17-18.09.08 ;

 • Szkolenia z pszczelarstwa Tafi Abuipe, 22-26.09.08,

 • Trening z marketingu i zarządzania w Tafi Abuipe, 25.- 26.09;

 • Szkolenie z hodowli zwierząt, Aneta, 20-24.09

 • Trening z marketingu i zarządzania w Aneta, 30.09.08.

2.3. Warsztaty nt. poprawy efektywności upraw rolnych zostały przeprowadzone w miejscowościach Tafi Mador, Tafi Abuipe, Vakpo Todzi i Aneta. Terminy szkoleń to analogicznie: 6-10.10.08, 29.09-03.10.08, 15-19.08.08 +10 dni wsparcia eksperckiego (follow-up) oraz 22-24.08.08. W szkoleniach wzięło udział łącznie 88 osób. W Vakpo-Todzi w ramach zajęć powarsztatowych zgodnie z rekomendacjami departamentu rolnictwa w Kpando założono pokazową plantację ananasów, w oparciu o którą zawiązane zostało stowarzyszenie lokalnych rolników. Stowarzyszenie nadal funkcjonuje. W tym roku rolnicy planują powiększyć plantację wykorzystując wyhodowane sadzonki ananasów oraz prowadzą rozmowy z pobliską firmą Kingdom Fruits, która jest zainteresowana kupnem ananasów.
 1. Akcje edukacyjne w ramach Dnia Solidarności z Afryką

Ze względu na ograniczone możliwości koordynacyjne i brak zainteresowania tematem organizacji partnerskich planowane akcje edukacyjne zastąpione zostały wydarzeniem „Wieczór i Noc dla Afryki”, wywiadem dla TVP Szczecin oraz promocją współpracy rozwojowej za pośrednictwem portalu globalnepoludnie.pl

W ramach zorganizowanego „Wieczoru dla Afryki” odbyła się dyskusja na temat efektywności pomocy rozwojowej oraz spotkanie przedstawiające pozytywne przykłady Polskiej Pomocy dla tradycyjnych społeczności Globalnego Południa. Podczas „Nocy dla Afryki” wyświetlono dokumentalny materiał filmowy przybliżający specyfikę potrzeb rozwojowych mieszkańców Afryki. Ponadto wydarzeniu towarzyszyła impreza muzyczna oraz pokaz powarsztatowy batików, które można było nabyć za pośrednictwem przedstawicielki Friends of the Earth Ghana.

Z informacjami edukacyjnymi dot. współpracy rozwojowej docieraliśmy także za pośrednictwem stron internetowych oraz widzów magazynu „Obraz Dnia” TVP Szczecin.

W wydarzeniu “Wieczór i Noc dla Afryki” łącznie wzięło udział ponad 200 osób, w przeważającej mierze były to osoby młode w wieku 18 – 35 lat. Za pośrednictwem podstrony internetowej http://globalnepoludnie.pl/Rozwoj-obszarow-wiejskich-w-Ghanie,440 oraz http://globalnepoludnie.pl/M25/ dotarliśmy do 10072 unikatowych użytkowników Internetu, którzy - jak wskazuje czas przebywania na stronie - zapoznali się z informacjami dot. celowości współpracy rozwojowej. Nasz przekaz trafił również do widzów programu TVP Szczecin „Obraz Dnia”.

4. Rezultaty

Rezultaty ilościowe są opisane przy okazji działań. Działalność prowadzona w ramach tego projektu ma bezpośrednie przełożenie na rok bieżący. Przygotowana “Strategia rozwoju obszaru wiejskiego Tafi-Todzi na lata 2009-11 pozwaliła wzmocnić efektywność udzielanej przez nas pomocy rozwojowej a także dała solidne podstway do ubiegania się o dofinansowanie działań w tym rejonie w roku 2009. Ponadto, szkolenia i udzielona pomoc rzeczowa dla wspólnot stworzyła realną możliwości długofalowej poprawy warunków materialnych dla 88 gospodarstw domowych.


5. Kontynuacja w następnym roku/latach

Działanie jest kontynuowane w 2009r. - we współpracy z Friends of the Earth Ghana. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjęło złożony przez PZS wniosek na projekt “Budowa studni i wsparcie grup rolników na obszarach wiejskich Tafi- Todzi”.


6. Źródła finansowania :

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 160 160,89 zł


C. PROGRAM DLA KLIMATU

C.1. 14 konferencja stron UNFCCC w Poznaniu


Cel

Zwrócenie świadomości społeczeństwa na kwestie zmian klimatycznych, odpowiedzialności wobec krajów Globalnego Południa, procesu negocjacyjnego ONZ. Promowanie pro-klimatycznych zachowań konsumenckich. Lobbing na rzecz pro-klimatycznej postawy rządu polskiego.


Partnerzy

1. Koalicja Klimatyczna

2. Oxfam International

3. European Climate Foundation


Działania

1. Wystawa nt. zmian klimatu w trakcie 14 konferencji stron UNFCCC w Poznaniu na poznańskim Dworcu Głównym - Cykl 9 megaposterów (2m * 1,5m) prezentowanych na Dworcu Głównym PKP w Poznaniu kluczowym miejscu komunikacyjnym w trakcie COP


istotnym miejscu ekspozycji również dla odbiorców mniej zorientowanych w tematyce COP. Tematyka wystawy odnosiła się do konstrukcji: zagrożenia – możliwości przeciwdziałania i zmiany – zaproszenia do współdziałania. Wystawa była prezentowana przez cały okres trwania COP 14 w Poznaniu.

2. Stworzenie podstrony internetowej serwisu www.globalnepoludnie.pl, na której zamieszczane były informacje na temat konferencji klimatycznej COP14 w Poznaniu. Informacje pokazywały się codziennie, a strona miała wysoką odwiedzalność.

  1. publikacja 10 artykułów tematycznych, ściśle związanych z procesem negocjacyjnym i wydarzeniami w trakcie konferencji;

  2. realizacja 5 filmów krótkometrażowych - relacji z konferencji oraz akcji medialnych;

3. Wsparcie logistyczne dla Oxfam International w trakcie konferencji klimatycznej.

  1. organizacja zakwaterowania dla kilkudziesięcioosobowego teamu Oxfam International;

  2. organizacja i obsługa przestrzeni biurowej na czas konfrencji;

  3. wynajem, zakup sprzętu komputerowego, drukarek;

  4. wsparcie logistyczne grupy wolontariuszy Oxfam Intermon (Hiszpania);

  5. organizacja instalacji rzeźb lodowy,

  6. koordynacja prac profesjonalnego fotografa;

  7. wyszukanie polskich wolontariuszy, koordynacja prac;

  8. obsługa logistyczna wystawy "Canvas for Change", która została wystawiona w przestrzeni publicznej konferencji klimatycznej w Poznaniu;

4. "Stop Harming, Start Helping" - przygotowanie megabaneru kampanijnego i zawieszenie go na Dworcu Centralnym w Poznaniu na czas konferencji (wielkość banera 20m x 4m)

5. Prace medialne w ramach projektu - promocja świadomości wpływu zmian klimatu na prawa człowieka w Polskich mediach;

6. Aktywny udział w procesie negocjacyjnym oraz ścisła współpraca z sekretariatem Koalicji Klimatycznej w działaniach społeczności pozarządowej na Szczycie.
Rezultaty

a) 9 posterów w ramach wystawy trwałej, przewidywanej do wielokrotnej emisji w przestrzeni publicznej, również w późniejszym czasie

b) ok. 175.000 osób, którzy obejrzeli wystawę promującą potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatycznym

c) wzrost świadomości w zakresie zmian klimatycznych i ich negatywnych skutków wśród odwiedzających dworzec: podróżnych polskich i zagranicznych, mieszkańców Poznania, gości pobliskich Międzynarodowych Targów Poznańskich.

d) wzrost świadomości gości Konwencji w zakresie zmian klimatycznych w Polsce oraz wsparcie wizerunku Polski jako kraju zatroskanego problemem zmian klimatycznych i podejmującego ten temat w przestrzeni publicznej.

e) wzrost zainteresowania przedstawicieli mediów, zarówno lokalnych, jak i tych przybyłych by relacjonować obrady Konwencji, co być może przełoży się na bardziej zrównoważone artykuły w prasie.

f) wypromowanie wizerunku organizatorów wystawy Koalicji Klimatycznej jako liderów ruchu społecznego w Polsce w zakresie zmian klimatu wśród grup docelowych.

g) aktywna promocja idei wpływu zmian klimatu na prawa człowieka: 1. publikacje w mediach międzynarodowych i w kilkunastu krajach świata;

  1. większość gości konferencji poznało przekaz "Stop Harming, Start Helping" i stojące za tym hasłem informacje na temat wpływu zmian klimatu na prawa człowieka oraz to, do czego zobowiązane są bogate kraje

 1. kilkanaście tysięcy odwiedzających podstronę klimatyczną portalu globalnepoludnie.pl


Kontynuacja

Przygotowania do kluczowej dla negocjacji klimatycznych konferencji w Kopenhadze (grudzień br) – monitoring procesu, lobbing na rzecz pro-klimatycznej postawy polskiego rządu. Budowa strony www.dlaklimatu.pl służącej jako platforma informowania o klimacie. Inicjowanie akcji mających na celu wpłynięcie na polski rząd (pilny apel obywateli, manifest organizacji pozarządowych). Działania edukacyjne w szkołach.

Współpraca z Oxfam International jest kontynuowana bezpośrednio z Oxfam Deutschland i Oxfam France - Agir Ici, będącymi organizacjami członkowskimi. Obecnie Polska Zielona Sieć pracuje w projekcie "Przeciw ubóstwu klimatycznemu!", który jest finansowany przez Komisję Europejską. Polska Zielona Sieć będzie także brać udział w konfrencji klimatycznej COP15 w Kopenhadzie gdzie ma zapaść decyzja na temat Protokołu klimatycznego, który zastąpi Protokół z Kioto.
Źródła finansowania:

Oxfam Interenational: 34 300,00 zł

European Climate Foundation: 15 682,49 zł

Koalicja Klimatyczna ( PKE OM): 4 000 zł


C.2. Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju zagrożone skutkami zmian klimatycznych.1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna