Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008Pobieranie 181.82 Kb.
Strona3/4
Data08.05.2016
Rozmiar181.82 Kb.
1   2   3   4

Cel :


Wydanie i promocja publikacji: "Problem Klimatu a Prawa Człowieka". Publikacja jest tłumaczeniem raportu, którego autorką jest Kate Raworth, analityk Oxfam International ds. zmian klimatu.

Działania


a) Przygotowanie do druku i druk raportu. Publikacja zawiera następujące części:

1. Jak zmiany klimatyczne naruszają prawa człowieka,

2. Priorytetowe traktowanie praw człowieka przy kształtowaniu polityki dotyczącej zmian klimatycznych,

3. Redukcja emisji na świecie,

4. Adaptacja do nieuniknionych skutków zmian klimatycznych,

5. Sektor prywatny: jaką rolę odgrywa w dziedzinie praw i zmian klimatycznych?,

6. Od problemu klimatu do praw człowieka.

b) Dystrybucja publikacji : do 19 organizacji pozarządowych (w tym 9. organizacji członkowskich PZS), dystrybucja w ramach 4 spotkań publicznych, zorganizowanych przez PZS i związanych z tematyką publikacji (Warszawa, Kraków, Łódź, Lublin), dystrybucja i promocja raportu w ramach konferencji prasowej oraz briefingu dla dziennikarzy, dystrybucja w ramach konferencji klimatycznej COP14 w Poznaniu między 1-12 grudnia, szczególnie 10 grudnia w trakcie spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia Praw CzłowiekaRezultaty


       1. Wydanych zostało 1700 egzemplarzy raportu „Problem Klikmatu a Prawa Człowieka”. Raport został wyprodukowany na papierze ekologicznym z certyfikatem Błękitny Anioł (Der Blauer Engel).

       2. Czytelnicy raportu zyskali możliwość zapoznania się z promowaną w publikacji postawą odpowiedzialnego partnerstwa wobec społeczeństw Globalnego Południa. Zaczęli także uwzględniać aspekt odpowiedzialności globalnej w codziennej działalności oraz zaczęli promować tego rodzaju postawę w swoich środowiskach.

       3. Raport jest istotnym wkładem do debaty publicznej na temat globalnego partnerstwa dla rozwoju i nowych wyzwań stojących przed społecznością międzynarodową (w tym Polską) w związku z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.

       4. Publikacja spotkała się z oddźwiękiem w mediach.

Kontynuacja


Publikacja wydana w ramach tego projektu będzie promowana w trakcie prac związanych z kampanią klimatyczną Polskiej Zielonej Sieci w 2009 roku.

Źródła finansowania


Fundacja Edukacja dla Demokracji: 9 785,05 zł

D. KAMPANIA „KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE!“
Cel:

Kupuj odpowiedzialnie! to hasło przewodnie kampanii konsumenckiej Polskiej Zielonej Sieci, którą realizujemy stale od 2006 r. Konsekwentnie i na różne sposoby poddajemy refleksji nawyki konsumenckie polskiego społeczeństwa po to by świat, w którym żyjemy stawał się czystszy, bardziej sprawiedliwy, bezpieczniejszy i lepszy. Kampania skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych.


Partnerzy

Kampania prowadzona była w całości przez PZS we współpracy z 9 organizacjami członkowskimi PZS.


Główne działania:
W roku 2008 na kampanie składały się następujące projekty:

 1. "Kupuj odpowiedzialnie! – Twoje pieniądze kształtują świat. Program aktywnej edukacji obywatelskiej połączony ze społeczną kampanią informacyjną"

 2. „Świadoma konsumpcja. Praktyczny przewodnik po Warszawie/Krakowie”

W ich ramach zrealizowano następujące działania:
 1. Regionalne Punkty Informacyjno-Edukacyjne

W 10 województwach w Polsce w siedzibach naszych organizacji członkowskich prowadziliśmy Regionalne Punkty Informacyjno-Edukacyjne. Każdy mógł w nich dowiedzieć się więcej o świadomej konsumpcji, skorzystać z porady naszego konsultanta, materiałów edukacyjnych, a także biblioteczki wyposażonej w literaturę naukową oraz filmy DVD.
 1. Szkolenia dla młodzieży szkolnej

Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 240 szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na potrzeby realizacji szkoleń opracowane zostały poradniki edukacyjne dla uczniów oraz scenariusze prowadzenia zajęć dla nauczycieli wraz z dołączonymi do nich prezentacjami na płytach CD. Dodatkowym elementem aktywizującym zarówno szkoły, jak i poszczególnych uczniów do wprowadzania zasad odpowiedzialnej konsumpcji w życie, a zwłaszcza idei Sprawiedliwego Handlu, było przygotowanie i dystrybucja pakietów edukacyjnych „Jak zostać szkołą przyjazną Fair Trade?“. Na pakiety te składały się broszurki dla uczniów i nauczycieli oraz plakaty. Szkolenia przeprowadzone były w formie wykładu interaktywnego z elementami warsztatu przez edukatorów na stałe współpracującymi z organizacjami członkowskimi PZS. Szkolenia cieszyły się dużym powodzeniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.
 1. Kampania informacyjna w mediach

Kampania w mediach prowadzona była zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i na poziomie regionalnym w 10 województwach przez organizacje członkowskie PZS.

W ramach kampanii wyznaczone zostały strategiczne daty dla promocji odpowiedzialnej konsumpcji, a tym samym kampanii.


 1. Światowy Dzień Konsumenta (15.03.2008r.)

 2. Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (10.05.2008r.)

 3. Kampania wakacyjna (lipiec-sierpień 2008 r.)

 4. Sprzątanie Świata (19-21 września2008 r.)

 5. Kampania przedświąteczna (grudzień 2008 r.)

Na szczeblu ogólnopolskim nasz przekaz do społeczeństwa kierowaliśmy poprzez: Internet (zaprzyjaźnione serwisy i blogi o profilu edukacyjnym, młodzieżowym, ekologicznym, obywatelskim i konsumenckim), prasę opiniotwórczą, młodzieżową, ekologiczną (Przekrój, Activist, Activist na fali, Lajf, Trendy Food, Manko, Vege), rozgłośnie radiowe. Na poziomie regionalnym kampania opierała się na stałym kontakcie z dziennikarzami regionalnych i lokalnych mediów, w tym wysyłce informacji prasowych z okazji strategicznych dat kampanii a także organizacji 20 konferencji prasowych zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Konsumenta oraz w okresie przedświątecznym.
 1. Prowadzenie portalu www.ekonsument.pl

Przez cały rok, kontynuowaliśmy prowadzenie konsumenckiego portalu edukacyjno-informacyjnego www.ekonsument.pl, przeznaczonego specjalnie dla młodych osób.
 1. Spacerownik po świadomej konsumpcji

Spacerownik po świadomej konsumpcji realizowany był w ramach projektu „Świadoma konsumpcja. Praktyczny przewodnik po Warszawie/Krakowie”, w ramach którego opracowaliśmy przewodnik po eko-etycznych miejscach (tzw. Spacerownik) dla Krakowa i Warszawy. Spacerownik wskazuje miejsca, takie jak: sklepy i kawiarnie sprzedające produkty ekologiczne i ze Sprawiedliwego Handlu, punkty sprzedające rzeczy z recyklingu/handmade oraz miejsca usług, w których można wymienić/naprawić rzeczy użytkowe, inne miejsca propagujące świadomą, odpowiedzialną konsumpcję i działające według zrównoważonych wzorców. Miejsca te przedstawiliśmy w formie dwóch podręcznych przewodników jak również w wersji on-line na stronie www.ekonsument.pl/spacerownik.Rezultaty:

- udzielenie ponad 2700 porad w ramach prowadzenia Regionalnych Punktów Informacyjno-Edukacyjnych

- przeprowadzenie 240 szkoleń dla ponad 6000 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

- zorganizowanie 20 konferencji prasowych

- dotarcie poprzez regionalne i ogólnopolskie media do ok. 300 tys. odbiorców kampanii, którzy przyswoili przekaz

- zamieszczenie ponad 180 informacji i artykułów na stronie www.ekonsument.pl

- uzyskanie poziomu odwiedzalności portalu na poziomie 8 tys. wejść miesięcznie

- wydanie 2 rodzajów Spacerowników po świadomej konsumpcji z opisem ponad 80 eko-etycznych miejsc oraz stworzenie internetowej wersji Spacerownika


Kontynuacja:

Kampania Kupuj odpowiedzialnie! będzie kontynuowana i rozwijana tematycznie w roku 2009. W jej ramach będę m.in. realizowane projekty edukacyjne dotyczące etycznej produkcji zabawek, odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i inne.

W ramach Kampanii w 2009 r. będziemy aktywnie uczestniczyć w działaniach Koalicji na rzecz Sprawiedliwego Handlu, która na poziomie ogólnopolskim reprezentuje środowisko organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych w rozwój ruchu Sprawiedliwego Handlu w Polsce.
Źródła finansowania:


 1. Środki Przejściowe 2005, Fundacja Fundusz Współpracy : 124 144,02 zł

 2. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 143 329,08 zł

 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 15 836,50 zł

 4. Program „Młodzież w działaniu”, Komisja Europejska: 16 384,50 złE. „Wzmocnienie strukturalne i instytucjonalne PZS w zakresie planowania

strategicznego i zarządzania organizacją”
Cel

a) wypracowanie Strategii Rozwoju Polskiej Zielonej Sieci na lata 2009-2011 oraz Zasad Zarządzania organizacją.

b) zapewnienie bazy biurowo – administracyjnej poprzez częściowe sfinansowaniu kosztów stałych organizacji.
Działania

Projekt rozpoczął się w październiku 2008 r., a jego zasadnicza część została zaplanowana na rok 2009.

W roku 2008 odbyły się warsztaty strategiczne PZS ( 25-27.11.2008) w Krakowie udziałem przedstawicieli organizacji członkowskich, zarządu oraz pracowników. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone z pomocą ekspertów z Towarzystwa Doradczego Ryszard Stocki. W trakcie warsztatów została zdiagnozowana obecna sytuacja organizacji, problemy i wyzwania, jakie przed nią stoją. Na tej podstawie zidentyfikowano główne obszary strategiczne ważne do rozwijania w najbliższych latach oraz działania, które muszą być podjęte w celu ich realizacji. Głównym obszarom strategicznym przypisano wizję na rok 2012 oraz metody i miary, którymi będzie można zmierzyć ich osiągnięcie.
Rezultaty

Na podstawie materiału powarsztatowego został opracowany wstępny dokument Filary Rozwoju PZS 2009 – 2012, który następnie został poddany uzupełnieniom i konsultacjom w roku 2009.


Kontynuacja

Opracowana wersja dokumentu strategicznego, po dokonaniu uzupełnień i konsultacji będzie przedmiotem obrad Walnego Zebrania PZS w czerwcu 2009, a następnie przyjęcia w formie uchwały. W ramach projektu na rok 2009 zaplanowana jest również praca nad dokumentem Zasady Zarządzania PZS oraz przyjęcie go również na Walnym Zebraniu PZS w czerwcu 2009 r.


Źródła finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 15 000 zł

Uchwały Zarządu organizacji
W roku 2008 Zarząd organizacji podjął uchwały:

numer

przedmiot uchwały

data

1/2008

Przyjęcie Planu Roboczego PZS na rok 2008

04.02.2008

2/2008

Wydelegowanie J. Furmagi na spotkanie organizacji ekologicznych z Ministrem Środowiska

03.03.2008

3/2008

Ubieganie się o dotacje w ramach programu MSZ Polska Pomoc 2008 na projekty w Ghanie i na Białorusi

04.02.2008

4/2008

Ubieganie się o dotację z Komisji Europejskiej na projekt współpracy z Białorusią

02.04.2008

5/2008

Ubieganie się o dotację z programu FIO 2008 na działania w zakresie zrównoważonej konsumpcji


02.04.2008

6/2008

Ubieganie się o dotację z programu PO KL na wzmocnienie sieci NGOs

02.04.2008

7/2008

Ubieganie się o dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Programu wspierania organizacji pozarządowych

02.04.2008

8/2008

Ubieganie się o dotacje w ramach POPT MRR na promocję funduszy europejskich

5.05.2008

9/2008

Delegowanie R. Cyglickiego na spotkanie z Komisją Europejską w Warszawie 9.06.08

26.05.2008

10/2008

Ubieganie się o dotację instytucjonalną w ramach Programu Fundacji Batorego

26.05.2008

11/2008

Ubieganie się o dotacje z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na projekt nt. edukacji ekologicznej w zakresie odpadów

26.05.2008

12/2008

Ustalenie terminu i agendy Walnego Zebrania PZS na 20.06.08 w Warszawie

26.05.2008

13/2008

Wydelegowanie K. Smolnickiego na spotkanie strategiczne Koalicji Klimatycznej w Warszawie 20.06.2008

18.06.2008

14/2008

Ubieganie się o dotację z Komisji Europejskiej na projekt edukacji rozwojowej

27.06.2008

15/2008

Ubieganie się o dotacje z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz NFOŚiGW na projekty dotyczące zmian klimatu.

27.06.2008

16/2008

Podjęcie współpracy z European Environmental Bureau w organizacji warsztatów „Wpływ organizacji ekologicznych na politykę ekologiczną UE”

27.06.2008

17/2008

Decyzja o udziale w programie Eurepean Climate Foundation

22.08.2008

18/2008

Akceptacja nowego interfejsu strony zielonasiec.pl

15.09.2008

19/2008

Ubieganie się o dotację z programu Life+ na kampanię klimatyczną

15.09.2008

20/2008

Podjęcie współpracy z Oxfam na szczycie COP 14 w Poznaniu

25.09.2008

21/2008

Decyzja o powołanie w Polsce koalicji Global Call To Action Against
Poverty wspólnie z Instytutem Globalnej Odpwoedzilaności

13.10.2008

22/2008

Delegowanie M. Śmigrowskiej jako przedstawicielki PZS w Koalicji Klimatycznej

20.10.2008

23/2008

Decyzja o podjęciu współpracy z Towarzystwem Doradczym R. Stocki w zakresie przeprowadzenie procesu planowania strategicznego w ramach Walnego Zebrania PZS oraz ustalenie terminu Walnego Zebrania na 25-27.11.2008 w Krakowie

27.10.2008

24/2008

Decyzja o przystąpieniu do tworzenia Koalicji Sprawiedliwego Handlu

10.11.2008

25/2008

Poparcie Listu Otwartego Koalicji Klimatycznej w sprawie COP 14 w Poznaniu

17.11.2008

26/2008

Poparcie dla Stanowiska środkowoeuropejskich NGOs w sprawie COP 14 w Poznaniu

19.11.2008

27/2008

Ubieganie się o dotację z programu UKIE na ekspertyzę dot. Zielonej Księgi UE

11.12.2008


INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Statut Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej (par.7, pkt. i Statutu),z której cały dochód ma być przeznaczony na realizację celów statutowych. Do dnia dzisiejszego działalność gospodarcza nie została podjęta przez związek stowarzyszeń.
   1. Przychody w roku 2008:


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna