Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008


Przychody z działalności statutowej 988 465,11 złPobieranie 181.82 Kb.
Strona4/4
Data08.05.2016
Rozmiar181.82 Kb.
1   2   3   4

Przychody z działalności statutowej 988 465,11 zł


w tym:


FW Młody konsument

40 091,35 zł

BATORY

12 320,49 zł

FIO

143 329,08 zł

Bankwatch

68 349,24 zł

OXFAM

34 300,00 zł

WFOŚiGW Kraków

15 836,50 zł

FW/NGO/153

124 144,02 zł

DG JUSTICE

157 198,83 zł

MOTT III

9 410,25 zł

MSZ

160 160,89 zł

FW/zos/037

32 899,82 zł

PRESIDENCY

114 801,94 zł

PKE OM

4 051,06 zł

MRR

23 750,00 zł

ECF

15 682,49 zł

Program MŁODZIEŻ

16 384,50 zł

EEB

3 269,60 zł

FED

9 785,05 zł
Pozostałe przychody

32.165,51 zł

Składki członkowskie

2.700,00 zł

Przychody finansowe

0,00 zł  1. Poniesione w roku 2008 koszty:
na realizację celów statutowych

985.765,11 zł

na administrację i zarząd

20.386,09 zł

na działalność gospodarczą

0,00 zł

Pozostałe koszty

11.201,30 zł

Koszty finansowe

159,32 zł


3. Wynagrodzenia pracowników


  1. liczba osób zatrudnionych w organizacji

Według stanu na dzień 31.12.2008 organizacja zatrudniała 4 pracowników:

1. Aleksandra Antonowicz – umowa na czas nieokreślony, zatrudniona jako

koordynator programu Globalne Południe

2. Katarzyna Zegadło – umowa na czas nie określony, zatrudniona jako koordynator programu Bankwatch

3. Anna Roggenbuck – umowa na czas nieokreślony, zatrudniona jako koordynator programu Bankwatch, urlop wychowawczy

4. Erwin Legutko – umowa na czas określony w ramach odbywania służby zastępczej, na stanowisku pracownik biurowy od dnia 23.07.2007
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie

Z tytułu umów o pracę – łącznie 69.907,50 zł brutto w roku 2008.

Z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia – łącznie 245.881,84 zł brutto
c) wysokość wynagrodzeń wypłaconych łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia

Stowarzyszenie nie wypłaca żadnych wynagrodzeń członkom swoich organów z tytułu sprawowanych przez nich funkcji.


Majątek stowarzyszenia

a) udzielone przez stowarzyszenie pożyczki pieniężne

Stowarzyszenie nie udzielało w roku 2008 żadnych pożyczek pieniężnych.b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. stowarzyszenie posiadało:  • na rachunkach w Banku NORDEA BANK S.A. – 41.876,08 zł

c) wartość nabytych obligacji oraz udziałów w spółkach

Stowarzyszenie nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego.d) nabyte nieruchomości

Stowarzyszenie nie posiada żadnych nieruchomości.e) nabyte pozostałe środki trwałe

Stowarzyszenie nie nabyło żadnych środków trwałychf) wartość aktywów i zobowiązań

Szczegółowe informacje w sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik II


Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe

W roku 2008 organizacja nie wykonywała żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe


Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Stowarzyszenie nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Zaliczki od podatku dochodowego od osób fizycznych, pobierane przy wypłacaniu wynagrodzeń, są regularnie odprowadzana na konto Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto. Ujawniona w sprawozdaniu finansowym zaległość w kwocie 16.455,00 zł wynika z faktu, iż zaliczki pobrane od wynagrodzeń wypłacanych w grudniu odprowadza się do Urzędu Skarbowego w terminie do 20 stycznia roku następnego.Stowarzyszenie składa comiesięczne deklaracje PIT-4 dotyczącą pobranych zaliczek na podatek dochodowy, natomiast deklaracja CIT składana jest raz do roku.


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna