Sprawozdanie z prac lipiec 2015 – wrzesień 2015Pobieranie 24.65 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.65 Kb.
SPRAWOZDANIE Z PRAC LIPIEC 2015 – WRZESIEŃ 2015

Sprawy publiczne (konferencje, uroczystości i spotkania):
29 czerwca spotkanie Prezesa NRA z poseł Ewą Czeszejko-Sochacką na temat bieżących spraw Adwokatury
30 czerwca Forum Karnistyczne w Krakowie (NRA reprezentowali adw. Jerzy Zięba, adw. prof. Piotr Kardas, adw. Mikołaj Pietrzak)
30 czerwca uroczystość wręczenia nagród „Państwa i Prawa” za najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne z dziedziny prawa (udział: adw. Andrzej Siemiński)
2 lipca pierwsze spotkanie grupy roboczej, której celem było przygotowanie rozwiązania uwzględniającego postulaty pilnej konieczności nowelizacji rozporządzeń w sprawie opłat za czynności adwokackie/radców prawnych i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokaturę reprezentowali: adw. Jacek Trela, Wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, Sekretarz NRA adw. Mirosława Pietkiewicz, Skarbnik NRA oraz adw. Grzegorz Majewski, prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. W zespole uczestniczyli przedstawiciele samorządu radców prawnych i Ministra Sprawiedliwości (szczegóły w kalendarium działań dotyczących nowelizacji rozporządzeń)
13 lipca kolejne spotkanie grupy ww. roboczej (szczegóły dotyczące przebiegu spotkania zamieszczone są w kalendarium działań dotyczących nowelizacji rozporządzeń MS)
15 lipca posiedzenia senackich Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej dot. ustawy o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej (udział: adw. Rafał Dębowski)
21 lipca posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która rozpatrywała ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (udział: adw. Jacek Trela)
28 lipca posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu, podczas którego zajmowano się rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (adw. Rafał Dębowski przedstawił postulaty Adwokatury w zakresie zmian ordynacji podatkowej, złożone 15 maja 2015 r. W postulatach główny nacisk położony jest na wprowadzenie przepisów zabezpieczających interesy członków samorządu adwokackiego, poszerzenie katalogu funkcji tymczasowego pełnomocnika, szczególnego o adwokatów i radców prawnych)
23 lipca adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu promującym książkę autorstwa prof. UG dr hab. adw. Tomasza Tadeusza Koncewicza pt. „Prawo z ludzką twarzą" w Muzeum Miasta Gdyni
1 sierpnia obchody roczny wybuchu Powstania Warszawskiego (NRA reprezentował adw. Andrzej Siemiński)
4 sierpnia posiedzenie połączonych komisji sejmowych: Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które obradowały nad uchwałą Senatu ws ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (udział: adw. Jacek Trela)
26 sierpnia spotkanie Prezesa NRA z p. Pawłem Firlejem w Kancelarii Prezydenta dotyczące organizacji biura interwencyjnego pomocy prawnej

Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP w zakresie dotyczącym wykorzystania doświadczenia Adwokatury w działalności Biura oraz wypracowania systemowych mechanizmów pozwalających na dobrowolne uczestnictwo zarówno adwokatów jak i aplikantów adwokackich w działalności statutowej Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP, którego prace nadzoruje podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek.

Koordynatorem programu z ramienia NRA jest adw. Anisa Gnacikowska, która w dniu 2 września wzięła udział w kolejnym spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP. Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Kancelarią Prezydenta, Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych w zakresie wolontariatu aplikantów, adwokatów, radców prawnych w Biurze Interwencyjnej Pomocy Prawnej.
1 września uroczyste zakończenie roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (NRA reprezentował adw. prof. Piotr Kardas)
2 września adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący komisji Praw Człowieka przy NRA i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak z tejże komisji reprezentowali NRA na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, na którym omówiono raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2014 rok.
2 września adw. Anisa Gnacikowska wzięła udział w spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie. Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Kancelarią Prezydenta, NRA i KRRP w zakresie wolontariatu aplikantów, adwokatów, radców prawnych w Biurze Interwencyjnej Pomocy Prawnej
10 września 5-lecie Instytutu Allerhanda w Krakowie (NRA reprezentował adw. dr Adam Redzik)
10 września konferencja „Elektroniczne Biuro Podawcze” zorganizowana przez MS (NRA reprezentował adw. Rafał Dębowski, który zabrał głos w kwestii oczekiwań samorządu wobec elektronicznego biura podawczego)
10 września adw. Andrzej Zwara, prezes NRA wziął udział w posiedzeniu Kapituły Konkursu „Rising Stars. Prawnicy-liderzy jutra 2015”
17 września uroczystości w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę (NRA reprezentuje adw. Andrzej Siemiński)

Sprawy samorządowe:
3 lipca w siedzibie NRA odbyło się otwarte spotkanie Komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA
20 lipca spotkanie dziekanów ORA w sprawie akcji wizerunkowej i akcji protestacyjnej adwokatury w siedzibie NRA
25 lipca Bieg Powstania Warszawskiego
29 lipca – 2 sierpnia Spływ Kajakowy Brdą im. adw. Romana Latosa
13 września IV Półmaraton Zielonogórski o Puchar Dziekana Zielonogórskiej Izby Adwokackiej
18 września konferencja „Adwokatura wobec zmian w prawie karnym” zorganizowana przez aplikantów Izby warszawskiej
***
Regularnie (z zasady w siedzibie NRA) odbywają się spotkania forum samorządów zawodów zaufania publicznego – takie spotkania odbyły się w dniach 30 czerwca, 28 lipca,
8 września br. Spotkania ze strony NRA koordynuje adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi.
***
Adw. Ziemisław Gintowt (lub w jego zastępstwie adw. Andrzej Siemiński) stale uczestniczy w posiedzeniach Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa do rozpatrywania kandydatur adwokatów na stanowiska sędziów w poszczególnych sądach.
Wybrane wydarzenia nadchodzące (różne):
22 września Forum zarządzania wierzytelnościami (NRA w panelu dot. ochrony danych osobowych będzie reprezentował adw. dr Paweł Litwiński)
22 września spotkanie Prezesa NRA z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem
24 września uroczyste podpisanie porozumienia stowarzyszeń i

samorządów prawniczych oraz podjęcie wspólnego stanowiska w następujących kwestiach:

  • senackiego projektu nowelizacji ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

  • braku konsultacji ze środowiskiem prawniczym zmian legislacyjnych

  • procedury powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego

26 września egzamin wstępny na aplikację


28 września konferencja w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej a prowadzenie polityki przestrzennej” (udział w panelu dyskusyjnym: adw. Andrzej Zwara)
28 września konferencja „Sądy w społeczeństwie aktywnych obywateli” (NRA będzie reprezentował adw. Mikołaj Pietrzak)
29 września konferencja „Postępowanie karne przed sądem po 1 lipca 2015 r. – pierwsze doświadczenia” współorganizowana przez NRA i SSP „Iustitia”
1-4 października Rajd bieszczadzki „W Krainie Wilka” organizowany przez ORA w Rzeszowie
3 października Jubileusz 40-lecia Izby Adwokackiej w Wałbrzychu
9-10 października kongres FBE w Krakowie
16-18 października Przegląd Kina Prawniczego „Adwokat w roli głównej”
22 października konferencja „Damages for violatios of human rights – domestic, comparative and international perspectives” w Gdańsku (NRA będą reprezentować adw. Andrzej Zwara, adw. Mikołaj Pietrzak)
23-24 października jubileusz 65-lecia Izby Adwokackiej w Olsztynie


Strona z

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna