Sprawozdanie z realizacji biznesplanu identyfikacja beneficjentaPobieranie 100.66 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar100.66 Kb.
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013DZIAŁANIE „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM”


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU


 1. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA

 1. Numer identyfikacyjny

 1. Numer sprawy
 1. Dane identyfikacyjne beneficjenta
  1. Nazwisko
  1. Pierwsze imię
  1. Drugie imię  1. Województwo 1. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA


1. Wskaźniki finansowe

Wielkość gospodarstwa po 3 latach od dnia wypłaty pomocy

 ha

 

 

 Wielkość ekonomiczna gospodarstw po 3 latach od dnia wypłaty pomocy

ESU

2. Zakres zrealizowanych inwestycji

Nazwa wskaźnika

Liczba zrealizowanych typów inwestycji w ramach operacji

Jednostka miary

Wielkość wskaźnika

Całkowita wartość inwestycji (zł)

Powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych budynków produkcyjnych
m2

 

 

 


w tym:

Obory
 

 

 


Chlewnie
 
inne budynki przeznaczone na inwentarz żywy
 

 

 


szklarnie (wraz z wyposażeniem)
 

 

 


pozostałe budynki gospodarcze
 

 

 


Powierzchnia płyt obornikowych
m2

 

 

 


Objętość zbiorników na gnojówkę i gnojowicę
m3

 

 

 


Liczba zakupionego sprzętu ruchomego
 

 

 

 


w tym:

ciągniki rolnicze
szt.

 

 

 


maszyny rolnicze, narzędzia rolnicze, urządzenia oraz środki transportu (inne niż ciągniki) do produkcji roślinnej, w tym oprogramowanie
 

 

 


maszyny, narzędzia, urządzenia i wyposażenie do produkcji zwierzęcej, w tym oprogramowanie
 

 

 


elementy wyposażenia, elementy maszyn, narzędzi, wyposażenie dodatkowe, w tym oprogramowanie
 

 

 


Liczba zakupionego sprzętu komputerowego
 

 

 


Elementy infrastruktury technicznej 

 

 

 


w tym:

powierzchnia placów manewrowych
m2

 

 

 


długość dróg dojazdowych
m

 

 

 


Powierzchnia założonych/zmodernizowanych sadów lub plantacji wieloletnich
ha

 

 

 


Powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów służących sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolniczych
m2

 

 

 


Powierzchnia zakupionych użytków rolnych
ha

 

 

 


Liczba zakupionych zwierząt gospodarskich
szt.

 

 

 


Pozostałe

Suma kosztów inwestycji

3. Działalność produkcyjna - struktura produkcji

L.p


Rodzaj produkcji roślinnej

Powierzchnia upraw (ha)

Rodzaj produkcji zwierzęcej

Liczba zwierząt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12


134. Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe

Wykształcenie beneficjenta

Zasadnicze zawodowe rolnicze

 

Średnie rolnicze

 

Wyższe rolnicze

 

Tytuł kwalifikacyjny, tytuł zawodowy, tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej 3 letni staż pracy w rolnictwie

 

Wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem

 

Wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie

 

Średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie

 

Podstawowe/gimnazjalne i co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie/zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie

 

kwalifikacje rolnicze wymagane Programem w innym kraju UE, którego obywatelstwo posiadam

 
 1. DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA I PODPIS BENEFICJENTA
Data

Podpis
Pobieranie 100.66 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna