Sprawozdanie z realizacji strategii społeczno-gospodarczej gminy ryglice 1998-2010 opracowanie dotyczy okresu od 1998 do 2002 Strategia społeczno-gospodarczegoPobieranie 49.49 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar49.49 Kb.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY RYGLICE 1998-2010

OPRACOWANIE DOTYCZY OKRESU OD 1998 DO 2002

Strategia społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Ryglice została przyjęta uchwałą Nr XXXII/153/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. przez Radę Gminy w Ryglicach.

Jej realizacja kształtuje się na poziomie ponad 50 % . Dowodem na to niech będzie porównanie planowanych i zrealizowanych zadań w poszczególnych działach.

R O Z W Ó J T U R Y S T Y K I:
Cel strategiczny : promocja turystyczna

Cele operacyjne : Realizacja programu promocji turystycznej gminy1.Opracowanie programu promocji turystycznej gminy – „Pogórze –odkrywanie

tajemnicy”(zad.1)

Zbieranie materiałów do programu trwało ok.1,5 roku i zakończyło się opracowaniem przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. zintegrowanego produktu turystycznego 10 gmin Pogórza pn. „ Pogórze- odkrywanie tajemnicy” .Rady Gmin / Rady Miejskie zapoznały się i zaakceptowały ten program na jesień 2000 roku.


2.Wydanie katalogu agroturystycznego (zad. 3)

Na przełomie 1999 /2000 r. został wydany Katalog Agroturystyczny pt. „Ryglicka Wieś zaprasza” . Został on opracowany w wersji polsko-angielskiej. Zawarte zostały w nim informacje m.in. a temat : gminy, zabytków, gospodarstw agroturystyczxnych oraz atrakcji turystycznych regionu .Publikacja była finansowana przez gminę i BSRz w Ryglicach.Koszt tej publikacji zamknął się kwotą 8.899,90 zł

Ponadto Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wydaje co roku katalog usług agroturystycznych , finansuje go z własnych środków.
3.Wydawanie czasopisma „W Paśmie Brzanki” (zad.4)

W dalszym ciągu wydawany jest dwumiesięcznik „W Paśmie Brzanki”. Koszty druku ponosi Gmina.


4.Utworzenie punktu informacji turystycznej ( zad. 5)

Punktem informacji turystycznej jest Koło Galicyjskie Gospodarstw Gościnnych w Ryglicach oraz częściowo Urząd Gminy Ryglice.


5.Przygotowanie oferty turystycznej ( zad.6)

Urząd Gminy Ryglice przygotował oferty turystyczne ,które zostały zamieszczone w prasie lokalnej, mediach oraz internecie. Podobnie zrobiły gospodarstwa agroturystyczne , które wspólnie lub osobno ogłaszały się w prasie, lokalnych mediach oraz w internecie.6.Udział w targach agroturystycznych (zad. 7)

17.05.1998 r. Kraków- giełda agroturystyki,

24.04-25.04.1999 r. Kraków –giełda agroturystyki

15-16.04.2000 r. Kraków – giełda agroturystyczna

21.05.2000 r. Warszawa – Jarmark Agroturystyczny

28.05.2000 r. Tuchów – Promocja gospodarstw

4.06.2000 r. Tarnów – Dni Tarnowa – promocja gospodarstw

21-22.04.2001 r. Kraków – giełda agroturystyczna

6.05.2001 r. Stare żukowice – promocja gospodarstw

26.08.2001 r. Tuchów (Forum Europejskie) –promocja gospodarstw    1. Kraków – giełda agroturystyczna
7.Przygotowanie kalendarza imprez kulturalnych i turystyczno- rekreacyjnych

w gminie ( zad. 8)

Co roku jest przygotowywany kalendarz imprez kulturalnych i turystyczno- rekreacyjnych w gminie przez Ośrodek Kultury w Rygliach, we współpracy z UG Ryglice.. Kalendarz imprez sportowych opracowywany jest również co roku przez Prezesa LZS-ów.


Na 9 planowanych zadań zrealizowano 7 , co stanowi ok.78 %

Cel strategiczny : Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

Cel operacyjny : budowa i rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej1.Budowa hali sportowej w Ryglicach (zad.1)

Budowa hali sportowej w Ryglicach trwała lata i zakończyła się w roku


2.Modernizacja boiska sportowego w Joninach (zad.3)

W roku 2001 i 2002 została zmodernizowana płyta boiska sportowego w Joninach. Wybudowana została szatnia dla zawodników sekcji piłki nożnej.


3.Budowa budynku wielofunkcyjnego we wsi Lubcza i Zalasowa (zad.5)

W roku 1999 rozpoczęto budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Lubcza. Wynajeto tam pomieszczenia :

Mieści się w nim :

Koszty :


W roku 2000 rozpoczęto budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Zalasowa

Koszty :
Na pięć planowanych zadań zrealizowano 3 , co stanowi 60 %Cel operacyjny : wyznaczanie szlaków turystycznych – pieszych ,rowerowych, konnych
1.Wyznaczenie i oznaczenie szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych ( zad. 1)

Wstępny projekt wykonania „Szlaków rowerowych Pogórza” miała wynieść 3.400 zł.

Wyznaczenie oraz opisanie szlaków turystycznych na terenie gminy Ryglice nastąpiło na jesień 2000 r. Zgodnie z umową Wykonawca (Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Turystycznej) usługi otrzymał kwotę 1.220 zł brutto

Wykonanie tabliczek informacyjnych na oznakowanie tras rowerowych na terenie gminy oraz przygotowanie materiałów do wykonania mapy „Trasy rowerowe na terenie Pogórza” oraz wydanie mapy i przekazanie 200 egz. wyniosło 750 zł brutto. Dofinansowanie części środków nastąpiło z budżetu Wojewody Małopolskiego.

Ponadto poniesiono koszty zamocowania tabliczek w wysokości 430 zł brutto

Ogólne koszty wyniosły 2.390 zł.

Po raz pierwszy w historii gminy Ryglice są wyznaczone trzy szlaki rowerowe: o długości : 28 km;13,8 km;7,8km.. Ich powstanie to inicjatywa gmin leżących na Pogórzu Ciężkowickim. Wspólne przedsięwzięcie obniżyło koszty powstania i oznakowania tych tras. We wszystkich gminach Pogórza tabliczki są jednakowe co umożliwi osobom chcącym skorzystać z tej formy wypoczynku sprawniejsze poruszanie się. Trasy w poszczególnych gminach : łączą się ze sobą bądź jest pomiędzy nimi niewielka odległość. Od 2002 r. jest w sprzedaży przewodnik z wytyczonymi szlakami rowerowymi na Pogórzu Ciężkowickim
Na trzy zadania zrealizowano 1 , co stanowi ok.33 %
Cel strategiczny : Tworzenie podstaw do rozwoju rekreacji i turystyki jako gałęzi gospodarki komplementarnej do rolnictwa i regionalnej wytwórczości
Cel operacyjny : Rozwój bazy gospodarstw agroturystycznych
1.Inwentaryzacja gospodarstw rolnych pod kątem rozwoju agroturystyki (zad.1)

Weryfikacja gospodarstw agroturystycznych następuje na bieżąco


2.Utworzenie koła gospodarstw agroturystycznych oraz opracowanie zasad jego

funkcjonowania ( zad. 2)

Zostało utworzone Koło Galicyjskie Gospodarstw Gościnnych W Ryglicach w dniu 2.04.2000 r. oraz opracowane zostały zasady jego funkcjonowania.


3.Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie świadczenia usług agroturystycznych

(zad.3)

Kursy agroturystyczne :

- Ryglice 20.01-6.03.1998 r. – osób 59

- Ryglice 11.03-13.03.1999 r.- 24 osoby

Kurs żywienia turystów: Ryglice 9.02-12.02.2002 - 20 osób
Wyjazdy szkoleniowe na teren województwa: nowosądeckiego,kieleckiego , krośnieńskiego do dobrze funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych:


   1. r.- 40 osób

   1. r. – 45 osób – Laskowa

4.06.1999 r. –36 osób –Śladków Mały

5.06.1999 r.- 40 osób –Wola Sękowa

26.10.2000 r. – 45 osób Nowy wiśnicz

21.07.2001 r. –21 osób –Nomotaniec/Polańczyk

Szkolenia :

-Wymagania Sanepidu w stosunku do gospodarstw agroturystycznych świadczących usługi agroturystyczne – Ryglice 3.02.1998 r. – 39 osób,

-Standardy UE w zakresie działalności agroturystycznej Ryglice 20.01.1999 r. – 26 osób,

-Podnoszenie jakości świadczonych usług w gospodarstwach agroturystycznych Zalasowa 3.02.1999 r. – 21 osób,

-Fundusze pomocowe UE na rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki Ryglice 11.01.2000 r. – 34 osoby,

-Ekonomiczne aspekty żywienia turystów w oparciu o produkty z własnego gospodarstwa Kowalowa 18.01.2001 – 21 osób,

-Ekonomiczne aspekty żywienia turystów w oparciu o produkty z własnego gospodarstwa Lubcza 7.02.2001 – 19 osób
4.Dbałość o czystość i estetykę gminy - (zad.4)

Szkolenie :

Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej Joniny 19.10.2001 r. – 16 osób
uchwały RG,ZG

Na cztery planowanych zadań zrealizowano 4 , co stanowi 100 %


Cel operacyjny :organizacja różnorodnych form wypoczynku i rekreacji
1.Inwentaryzacja istniejącego potencjału gospodarczego oraz opracowanie koncepcji wykorzystania zasobów dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji w gminie (baza noclegowa, gastronomiczna, sportowo- rekreacyjna, zabytki , komunikacja, usługi itd.) (zad.1)
2.Opracowanie koncepcji i organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży : obozy, kolonie, „Zielone Szkoły”, wycieczki – rodziny patologiczne (zad.2)
3.Organizowanie imprezy promującej regionalną wytwórczość ( Dni Tarnowa, Sobótki )

Na trzy planowane zadania zrealizowano 3 , co stanowi 100 %


R O L N I C T W O

Cel strategiczny: Racjonalna gospodarka rolna i leśna z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska

Cel operacyjny : Zalesianie nieużytków, terenów na stromych zboczach, gruntów klas V i VI i część gruntów kl.IV w celu zwiększenia lesistości kraju i Europy1.Ujęcie terenów pod zalesianie w planie zagospodarowania przestrzennego (zad.1)

W ustaleniach „Studium uwarunkowań „ nie wprowadzono granicy rolno-leśnej. Granica ta zostanie wprowadzona na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będzie wymagała korekty z uwagi na zgłaszaną aktualnie dużą ilość wniosków o zalesienie oraz objęcie południowych obszarów Gminy granicą Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

Lasy na terenie Gminy Ryglice mają charakter ochronny z racji położenia w obszarze parku krajobrazowego. Tereny do zalesiania są ujęte w opracowaniu graficznym Studium Grunty sąsiadujące z terenami leśnymi są własnością prywatną, zatem mogą być nadal zgłaszane dalsze wnioski o zalesienie.
2.Zakup sadzonek i nasadzanie (zad.2)
Na trzy planowane zadania zrealizowano 2 , co stanowi ok. 67 %
Cel operacyjny: Racjonalna gospodarka zasobami leśnymi i zwierzyną łowną

1.Pielęgnacja upraw leśnych, wycinki sanitarne, podlesianie ( zad.1)


2.Odstrzały selekcyjne , dokarmianie zwierząt leśnych,Zwiększanie pogłowia ginących

gatunków zwierząt i ptaków ( zad.2) Koła Łowieckie
Cel operacyjny: Edukacja w zakresie ochrony środowiska
1.Cykl szkoleń dla dorosłych (zad.1)
2.Edukacja dzieci i młodzieży ( zad.2)
3.Reklamy,plakaty o ochronie środowiska w publicznych miejscach ( zad.3)
4.Artykuły w lokalnej prasie propagujące ochronę środowiska (zad.4)
5.Wdrażanie przepisów ustawy o ochronie roślin dotyczących stosowania :


 1. środków chemicznych,

 2. selekcji odpadów (zad.5)


6.Szkolenia rolników (zad. 8)
Na osiem planowanych zadań zrealizowano 6 , co stanowi ok. 75 %

Cel strategiczny: Dostosowanie rolnictwa do gospodarki rynkowejCel operacyjny: Polaryzacja zawodowa mieszkańców gminy( przebudowa struktury zatrudnienia)

1.Systematyczne podnoszenie kwalifikacji rolników poprzez :

  • szkolenia, kursy, wyjazdy szkoleniowe (zad.1)

Szkolenia :
2.Doradztwo na temat: funkcjonowania wolnego rynku, wprowadzenia racjonalnych

technologii w rolnictwie z uwzględnieniem warunków przyrodniczych ( zad.2)

Szkolenia :

1/ Kształtowanie świadomości ekologicznej ludności wiejskiej „Ekologia a zdrowie „ Ryglice

6.03.1998 r. – 38 osób;


3.Organizowanie i rozwijanie pracochłonnych i dochodowych kierunków produkcji

( ogrodnictwo, warzywnictwo) (zad. 4)

Cel operacyjny: Integracja pozioma i pionowa

1.Tworzenie grup producentów rolnych:

 • grupa producentów trzody chlewnej (zad.1)

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Ryglicach powstało w 1997 r. i rozwija się do dnia dzisiejszego


2.Podjęcie działań w celu propagowania wspólnego użytkowania maszyn

( specjalistyczne szkolenia, pokazy, wyjazdy szkoleniowe ) (zad.5)
Cel operacyjny: rozwój przedsiębiorczości okołorolniczej

1. Opracowanie programu edukacji ekologicznej m.in. dotyczącej produkcji zdrowej żywności (zad.4)
P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś Ć P O Z A R O L N I C Z ACel strategiczny : wspieranie rozwoju rzemiosła, usług oraz drobnego przemysłu nie powodującego degradacji środowiska naturalnego

Cel operacyjny : Organizacja systemu instytucji wspierających przedsiębiorczość


1.Realizacja przedsięwzięć zmierzających do utworzenia Funduszu Gwarancyjno-Pożyczkowego (zad. 2)

Kasa Wzajemnej Pomocy powstała w maju 2001 r. , uczestników 262.Promocja przedsiębioroczości ( zad.4)
Szkolenie :

Przedsiębiorczość wśród kobiet w procesie integracji UE z uwzglęnieniem agroturystyki Ryglice 21.02.2002 r. – 53 osoby


Są podawane informacje o szkoleniach dla przedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorstw.
3.Opracowanie systemu zachęt podatkowych dla inwestorów i uproszczeń administracyjnych (zad. 5)
4.Realizacja programów szkoleniowych z zakresu zagadnień ekonomicznych (zad. 6)
5.Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

 • szkolenia , konsultacje, warsztaty (zad. 7)

Cel strategiczny :Wspieranie infrastruktury technicznej dla potrzeb rozwoju przedsiębiorczości


Cel operacyjny: opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem Strategii


 1. Ujęcie w planie zagospodarowania– terenów pod inwestycje turystyczne, przemysłowe, usługowe

W opracowanym Studium w roku 9.12.1999 zostały ujęte tereny: • pod zabudowę rekreacyjną,

 • pod przemysł i usługi uciążliwe

Studium stanowi podstawę do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryglice przewidzianą w latach 2002-2003.
Cel operacyjny : Przygotowanie terenów inwestycyjnych

 1. Inwentaryzacja terenów pod inwestycje, uregulowanie stosunków własności .

(zad. 1)
Została dokonana inwentaryzacja terenów pod inwestycje gminne na terenach mienia komunalnego ( decyzje komunalizacyjne, księgi wieczyste)
Cel operacyjny : budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej

1.Opracowanie projektu wodociągowania, kanalizacji i rozbudowy sieci gazowej (zad.2)


W dniu 19 marca 2002 r. została przedstawiona na Radzie Miejskiej koncepcja wodociągowania gminy Ryglice.
2.Budowa kanalizacji (zad.3)

3.Opracowywanie i zrealizowanie przetargu na w/w inwestycje ( zad. 4)

Cel operacyjny : rozbudowa i modernizacja dróg , głównie dla obsługi terenów inwestycyjnych

1.modernizacja i rozbudowa dróg (zad.1)

2.Budowa parkingów (zad.2)
Cel operacyjny: Uporządkowanie i zagospodarowanie odpadów
1.Zorganizowanie gminnego systemu zagospodarowania odpadów (zad.1)
2.Organizowanie dni sprzątania gminy / likwidacja dzikich wysypisk śmieci (zad.2)
Cel operacyjny: doskonalenie systemu telefonizacji gminy


 1. Uzupełnienie podłączeń telefonicznych (zad.1)

A K T Y W I Z A C J A M I E S Z K A Ń C Ó WCel strategiczny: Aktywizacja i integracja mieszkańców, wspieranie wspólnych działań


Cel operacyjny: Wdrażanie różnorodnych form edukacji młodzieży i dorosłych
1.Organizowanie kursów i konkursów o różnej tematyce z zakresu ekologii , rolnictwa, agroturystyki itp.(zad. 2)
Szkolenia :

Przygotowanie gospodarstw agroturystycznych do standaryzacji i kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej 4.04.2001 – 12 osób,


Aktywizacja społeczności wiejskiej jako dodatkowe źródło dochodu -Wola Lubecka 4.02.1998 r. – 15 osób,
Cel operacyjny: zwiększenie ilości placówek kulturalnych
1.Utworzenie trzech Centrów Kultury w gminie – Ryglice,Zalasowa, Lubcza (zad.1)

Cel operacyjny: wyłonienie liderów życia społeczno-gospodarczego1.Zorganizowanie szkoleń dla liderów, zajęć warsztatowych, wyjazdów szkoleniowych


2.Włączenie młodzieży do pracy w organach samorządowych i instytucjach pozarządowych (zad.2)
Cel strategiczny: Program promocji Gminy

Cel operacyjny :Utworzenie Centrum Promocji Gminy
1.Wyposażenie i zainstalowanie Internetu :

 • UG,

 • Szkoły

 • Gimnazja,

 • Szkoły średnie,

 • Jednostki organizacyjne gminy ( Biblioteki,OK ) (zad.1)


2.Wydawanie widokówek, folderów reklamujących gminę (zad.2)


3.Tworzenie kompleksowej bazy danych o gminie i regionie (zad. 3)
Opracowania kompleksowe o Gminie i Regione sa na stronie www.okay.pl
4.Opracowanie środków identyfikujących gminę i budujących jej wizerunek ( herb, produkt markowy) zad. 4)

Szkolenie:

Tworzenie produktu markowego- pakiet usług turystycznych Kowalowa 14.02.2002 – 21 osób
Od 1998 r. zostały podjęte działania w celu opracowania herbu gminy Ryglice pierwszym pierwowzorem był herb szlachecki ABDANK. Na przełomie lat 2000/2001 została podpisana umowa z Wojciechem Drelicharzem, Zenonem Piechem oraz Barbarą Widłak na kwotę 5.570 zł.

W wyniku realizacji zawartej umowy został opracowany projekt : herbu,flagi i pieczęc, w tym godło herb tworzą atrybuty św.Katarzyny.Proponowane projekty zostały prze Radę Miejską przyjęte w dniu 29 czerwca 2001 r.


5.Koordynacja realizacji Strategii społeczno- gospodarczej rozwoju gminy Ryglice

Cel operacyjny : włączenie mieszkańców w proces realizacji Strategii


1.Upowszechnianie strategii wśród mieszkańców gminy

Zebrania wiejskie,

Cel strategiczny: wspieranie infrastruktury społecznej :oświata, ochrona zdrowia, opieka socjalna.

Cel operacyjny: poprawa stanu zdrowia mieszkańców


1.Uruchomienie aptek (zad.1)
2.Rozwój kultury fizycznej i sportu (Zad.2)
3.Zapobieganie patologiom społecznym (zad.3)
Cel operacyjny: Doskonalenie kadry oraz bazy oświatowo-szkoleniowej

1.Doskonalenie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy (zad.1)


2.Przeprofilowanie Zespołu Szkół Rolniczych w Ryglicach na kierunki ekonomiczno-marketingowe z uwzględnieniem nauki języków obcych
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna