Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadaniaPobieranie 49.09 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar49.09 Kb.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2014 ROK


ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA

Konin, luty 2015 rok


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w 2014 roku kontynuował realizację zadań w zakresie wspierania rodziny, kierując się dobrem dziecka, dobrem rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka, przy współdziałaniu podmiotów pracujących na rzecz rodziny. Wsparcie rodziny to także profilaktyka mająca na celu ochronę rodziny przed dysfunkcją.

Działania w tym zakresie oparto o Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2012-2014, który został przyjęty Uchwałą Nr 396 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku. Program był spójny z ,,Lokalną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Konina na lata 2006-2015 oraz ze ,,Strategią rozwoju Konina na lata 2007 – 2015”, przyjętą Uchwałą Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007r.

Wobec rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie podjął działania, których celem jest zapewnienie wsparcia i pomocy, szczególnie poprzez: • analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn ewentualnego kryzysu w rodzinie,

 • wzmocnienie roli i funkcji rodziny,

 • rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

 • podniesienie świadomości w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny i pełnienia ról społecznych,

 • pomoc w integracji rodziny poprzez wzmacnianie więzi i poprawę relacji w rodzinie,

 • przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

 • umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego,

 • współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

Praca z rodziną podejmowana była zarówno w rodzinach, z których dzieci czasowo umieszczone zostały w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub pieczy zastępczej oraz w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze nie pozbawionych opieki nad dziećmi. Działania pomocowe zmierzały do poprawy funkcjonowania rodziny na tyle, aby nie dochodziło do działań interwencyjnych w formie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, natomiast w przypadku dzieci już umieszczonych aby mogły powrócić do rodziny biologicznej.

W 2014 roku siedmiu asystentów rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie objęło pomocą 126 rodzin w tym 253 dzieci, z tego czworo asystentów pracowało w ramach konkursu - Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Asystenci rodziny pracowali z rodzinami dotkniętymi wieloma problemami, między innymi:

niskimi umiejętnościami opiekuńczo-wychowawczymi i prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnieniami, bezrobociem, ubóstwem, trudnymi warunkami mieszkaniowymi, przewlekłymi chorobami psychicznymi i somatycznymi, niepełnosprawnością, przemocą.

Wspieranie rodziny w ramach pracy asystenta rodziny jest procesem długotrwałym, wymagającym zastosowania wielu metod pracy, różnych rozwiązań i współpracy wielu podmiotów. Bardzo duże znaczenie w dążeniu do poprawy funkcjonowania rodziny ma zaangażowanie konkretnej rodziny we współpracę z asystentem. W przypadku braku współpracy bardzo trudne jest wyeliminowanie destrukcyjnych postaw i osiągnięcie poprawy jakości życia rodziny.

W trakcie realizacji programu 73 rodziny zakończyły pracę z asystentami rodziny, z czego: • 8 rodzin- ze względu na zaprzestanie współpracy z asystentem,

 • 4 rodziny – ze względu na osiągnięcie celów,

 • 1 rodzina – ze względu na brak efektów i konieczność zmiany metod pracy,

 • 60 rodzin ze względu na zakończenie Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Sześćdziesiąt rodzin z którymi czterech asystentów zakończyło pracę z uwagi na zakończenie Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” pozostało pod opieką pracowników socjalnych, którzy pomagają rodzinom w ramach swoich kompetencji.

W 6 rodzinach pomimo zintensyfikowanych działań podejmowanych przez asystentów rodziny wspólnie z pracownikami socjalnymi i kuratorami nie udało się uzyskać zamierzonych efektów w formie prawidłowego pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczej przez rodziców, czego skutkiem było umieszczenie 6 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Zabezpieczenie dzieci miało na celu uchronienie ich przed destrukcyjnym wpływem rodziców, którzy nie podjęli żadnych działań naprawczych na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i dzieci. Dotyczyło to głównie nadużywania alkoholu przez rodziców. W roku 2014 nadal w pieczy zastępczej przebywało 24 dzieci z 11 rodzin objętych wsparciem asystenta. W przypadku tych rodzin praca polegała na podjęciu takich działań, aby dzieci mogły powrócić do swoich rodzin. Dzieci te trafiły do pieczy zastępczej jeszcze przed podjęciem pracy asystenta z rodziną. Dzieci te przebywały: w Zespole Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie, Pogotowiu Opiekuńczym, Zawodowej Rodzinie Zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz spokrewnionej rodzinie zastępczej. Współpraca asystentów z rodzinami zaowocowała powrotem do domów rodzinnych z Pogotowia Opiekuńczego 10 dzieci z 6 rodzin, z Rodzinnego Domu Dziecka „PROM” 1 dziecko, z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 1 dziecko.

Asystenci rodzin działając na rzecz poprawy sytuacji rodzin współpracowali w szczególności z następującymi podmiotami: Sądem Rejonowym w Koninie, Sądem Pracy w Koninie, Urzędem Miejskim w Koninie, Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie, Urzędem Skarbowym w Koninie, Urzędem Stanu Cywilnego w Koninie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Koninie, szkołami, przedszkolami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, placówkami służby zdrowia, kancelariami komorniczymi i prawniczymi, zakładem energetycznym, bankami, organizacjami pozarządowymi w tym Chrześcijańską Służbą Charytatywną , Caritas, Fundacją „Wspaniały Początek”, Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Miejską Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Koninie, Komendą Miejską Policji w Koninie, spółdzielniami mieszkaniowymi. Współpraca asystentów rodzin z innymi pracownikami Ośrodka i Sądu Rejonowego w Koninie doprowadziła do tego, że 2 rodziny w 2014 roku skorzystały z pomocy w formie schronienia w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Koninie na okres trzech miesięcy. Rodziny skorzystały również z porad tamtejszych specjalistów. Powodem umieszczenia była przemoc w rodzinie oraz narastające konflikty rodzinne.

U większości rodzin objętych wsparciem asystentów zaobserwowano poprawę funkcjonowania rodzin na różnych płaszczyznach życia codziennego, zmianę postaw społecznych oraz wzmocnienie więzi rodzinnych. Wzrosło również zaufanie rodzin co do skuteczności różnorodnych form pomocy w tym niepieniężnej.


Cel główny programu realizowano poprzez cele szczegółowe, które osiągano poprzez działania w ramach współpracy z wymienionymi podmiotami:


LP

Nazwa instytucji i podmiotów z którymi współpracował asystent rodziny.

Liczba rodzin których dotyczyło wsparcie

Podjęte działania

1

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Koninie


-inni specjaliści

126

 • zapewnienie pomocy i wsparcia w środowisku zamieszkania poprzez stały kontakt i współpracę, z pracownikiem socjalnym.

 • pośrednictwo w załatwieniu formalności niezbędnych do uzyskania świadczeń
  z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, stypendiów, świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego.

 • pomoc w uzyskaniu specjalistycznego poradnictwa (psycholog, pedagog, radca prawny).

 • pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2

Sąd Rejonowy
w Koninie


63

 • stała współpraca – wspólne wizyty środowiskowe z kuratorami zawodowymi i społecznymi z Sądu Rejonowego mająca na celu poprawę funkcjonowania rodziny,

 • kontakt z komornikami sądowymi w celu uzyskania alimentów na dzieci.

3

Miejska Poradnia Psychologiczno- -Pedagogiczna


39

 • pomoc rodzinom w diagnozowaniu możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży,

 • mobilizowanie do systematycznego kontaktu z psychologiem i pedagogiem

 • wspólne wizyty w poradni, wymiana informacji z psychologami i pedagogami
  w celu uzyskania opinii dotyczącej kształcenia indywidualnego bądź specjalnego.

4

Powiatowy Urząd Pracy


100

 • mobilizowanie do stałego kontaktu z PUP, kontaktu z doradcami zawodowymi, Klubem Pracy.

 • informowanie o organizowanych przez PUP targach pracy, giełdach pracy i szkoleniach dla osób bezrobotnych.

5

Pogotowie Opiekuńcze, Zawodowa Rodzina Zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego

13

 • współpraca mająca na celu monitorowanie sytuacji dzieci,

 • udział w spotkaniach wychowawców i kuratorów - wymiana informacji na temat rodzin.

6

Placówki oświatowe i opiekuńczo -wychowawcze

101

 • stały kontakt z wychowawcami, pedagogami szkolnymi, dyrektorami, pielęgniarkami szkolnymi w celu wymiany informacji, działania zmierzające do objęcia dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci.

7

Urząd Miejski w Koninie Wydział Spraw Lokalowych

69

 • współpraca z pracownikami wydziału spraw lokalowych dotycząca przyznania , zamiany lokalu, umorzenia zaległości za czynsz lub rozłożenia zaległości na raty,

 • motywowanie do składania wniosków
  o przydział lokalu i pomoc w ich wypełnieniu,

 • pomoc w sporządzaniu wniosków o dodatki mieszkaniowe.

8

Spółdzielnie mieszkaniowe

51

 • pomoc w sporządzaniu pism dotyczących umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości czynszowych,

 • załatwianie formalności związanych z dezynsekcją mieszkań,

 • motywowanie do regularnego opłacania czynszu.

9

Placówki służby zdrowia

109

 • współpraca z lekarzem pierwszego kontaktu oraz innymi specjalistami,

 • motywowanie do podjęcia i kontynuowania leczenia - terapii,

 • pomoc rodzinom w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych,

 • wspólne wizyty w przychodniach, poradniach specjalistycznych,

 • propagowanie zdrowego stylu życia.

10

Organizacje pozarządowe

115

 • informowanie i pomoc w uzyskaniu bezpłatnej żywności oraz odzieży,

 • motywowanie dzieci do korzystania z placówek wsparcia dziennego,

 • współpraca z Fundacjami działającymi na terenie miasta Konina

11

Komenda Miejska Policji

25

 • wspólne wizyty z dzielnicowymi mające na celu monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych problemem alkoholowym
  w szczególności w godzinach wieczornych.

 • informowanie o możliwości skorzystania z pomocy policji w sytuacji zagrożenia


Szczegółowy opis zawartych w tabeli działań oraz uzyskanych efektów:
Ad.1. Ścisła współpraca asystentów z innymi pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie pozwoliła rodzinom na uzyskanie pomocy między innymi: świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, stypendia szkolne, zasiłki szkolne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przypadku jednej rodziny praca asystenta zaowocowała w roku 2014 wyjazdem matki z dzieckiem na turnus rehabilitacyjny „Adhara” w Sarbinowie sfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Najbardziej potrzebującym rodzinom organizowano wsparcie w formie rzeczowej, co w efekcie doprowadziło do odnowienia i wyposażenia mieszkań w niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego między innymi: meble, dywany, sprzęt rtv i agd. Dostarczono również odzież, obuwie, zabawki oraz środki higieny i czystości, żywność w formie paczek świątecznych. Asystenci pomagali rodzinom w kształtowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich i społecznych, edukowali w zakresie zarządzania budżetem domowym i wyznaczali priorytety w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pomagali dzieciom w odrabianiu lekcji, uczestniczyli w zabawach z dziećmi, wskazywali na możliwości spędzania czasu wolnego.

Efektem tych działań było podniesienie umiejętności wychowawczych przez rodziców, poprawa relacji z dziećmi, uzyskanie lepszych wyników w nauce, doprowadzenie do podziału obowiązków wśród domowników. Asystenci pomagali również rodzinom w przygotowywaniu różnego typu pism urzędowych (wniosków, podań, pozwów sądowych, odwołań) czego efektem było między innymi uzyskanie: alimentów, podwyżek alimentów, umorzenie zadłużeń kredytowych, rozłożenie zadłużeń na raty, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uzyskanie zaświadczeń lekarskich, opinii specjalistów, przyznania adwokata z urzędu, zamiany mieszkania, przyznania lokalu, podłączenia energii, pomoc w zmianie szkoły, pomoc w uzyskaniu umieszczenia dziecka w przedszkolu, nabycie świadczeń finansowych, uzyskania dofinansowania do sprzętu ortopedycznego. Asystenci rodzin towarzyszyli rodzinom w chwilach trudnych, stresujących, a czasem kryzysowych (interwencje policji, rozprawy w sądach, wizyty w szpitalu, rozmowy z kuratorami). Działania te miały na celu wsparcie i wzmocnienie rodziny.

Wielokrotnie w celu osiągnięcia porozumienia w rodzinie asystenci brali udział w mediacjach pomiędzy bliższymi i dalszymi członkami rodziny, sąsiadami. W wyniku działań poprawiły się relacje z krewnymi a komunikacja w rodzinie nabrała nowej jakości. Poprawa relacji w rodzinie następowała również na skutek podjętej przez nadużywającego członka rodziny terapii leczenia uzależnień od alkoholu oraz utrzymywania abstynencji. Rodzinom umożliwiono bezpłatny dostęp do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, wskazywano na możliwości uzyskania pomocy świadczonej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. Z Konińskiej Karty Rodziny 3+ skorzystało 26 rodzin skierowanych po jej odbiór przez asystenta rodziny.Ad.2. W wyniku współpracy asystentów z kuratorami sądowymi 25 osób brało udział w terapii leczenia uzależnień. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz działania asystenta przyczyniły się do uzyskania zgody na urlopowanie na czas określony (dni wolne od nauki) dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym.

Ad.3. Asystenci rodziny współpracowali z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Koninie. W związku z podjętymi działaniami w rodzinach objętych pomocą asystenta w 2014 roku 37 dzieci skorzystało z pomocy poradni. Pomoc obejmowała: poradnictwo dla rodziców oraz przebadanie dzieci na okoliczność problemów dydaktycznych czego efektem było wydanie opinii psychologiczno – pedagogicznych mających na celu poprawę funkcjonowania dzieci w szkole i dostosowanie odpowiedniej pomocy dydaktycznej do potrzeb dzieci.

Ad.4. Współpraca asystentów rodzin z Powiatowym Urzędem Pracy zaowocowała, podjęciem zatrudnienia na umowę o pracę przez 26 osób (umowy o dzieło, umowy zlecenie), oraz podjęciem prac dorywczych , sezonowych przez 50 osób.

Ad.5. Asystenci współpracowali z pogotowiem opiekuńczym oraz zawodowymi rodzinami zastępczymi pełniącymi funkcję pogotowia rodzinnego. Współpraca miała na celu uzyskanie informacji o częstotliwości odwiedzin rodziców u swoich dzieci, przebiegu wizyt oraz funkcjonowania dzieci w nowym otoczeniu, środowisku oraz w szkole. Asystenci współpracowali z rodzinami w celu poprawy ich sytuacji życiowej, aby dzieci mogły do nich powrócić. Asystenci uczestniczyli w Zespołach do spraw oceny wychowanków w Pogotowiu Opiekuńczym i Zespole Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie. W 2014 roku do 8 rodzin biologicznych wróciło 12 dzieci.

Ad.6. Współpraca z instytucjami oświatowymi doprowadziła do poprawy kontaktu rodziców
z pedagogami szkolnymi i wychowawcami. Dzieci poprawiły wyniki w nauce, zwiększyła się ich frekwencja na zajęciach, zostały zmotywowane do udziału w zajęciach korekcyjno– kompensacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, korzystania z posiłków. Zwiększyło się zaangażowanie rodziców w życie szkolne dzieci.

Ad.7. Asystenci pomagali rodzinom w sporządzeniu wniosków o zamianę lub przydział lokalu socjalnego lub komunalnego. W przypadku 69 rodzin asystenci kontaktowali się
z Wydziałem Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w sprawie przydziału mieszkania, dodatków mieszkaniowych, umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużenia, 6 rodzin otrzymało lokale z zasobów miasta, 2 rodziny zostały umieszczone w mieszkaniach chronionych, w przypadku 1 rodziny doszło do zamiany lokalu na większy, 1 rodzina odmówiła przyjęcia przyznanego jej lokalu. Proponowane mieszkanie nie spełniało oczekiwań rodziny (zbyt mały metraż).

Ad. 8. Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi, PGKIM oraz AS PAK dotyczyła 51 rodzin. Asystenci rodziny kontaktowali się z pracownikami w celu umorzenia bądź rozłożenia na raty zadłużeń, przeprowadzenia dezynsekcji, uzupełnienia dokumentacji w związku z ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy.

Ad.9. W roku 2014 kontynuowano współpracę z placówkami służby zdrowia w celu zasięgnięcia informacji dotyczących między innymi: szczepień dzieci, regularności wizyt w poradniach, podjęcia leczenia przez członków rodzin objętych pomocą. Motywowano rodziny do kontynuowania leczenia oraz korzystania z porad psychologa, lekarza psychiatry, logopedy oraz innych specjalistów.

Ad.10. Rodziny objęte asystenturą korzystały systematycznie z pomocy organizacji pozarządowych - Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej i Caritas. Asystenci współpracowali również z Fundacją „Szlachetna Paczka” i „Podaj dalej”. „ Szlachetną Paczkę” otrzymały 3 rodziny, 31 rodzin otrzymało pomoc rzeczową w ramach „Akcji Paka”, 3 rodzinom podarowano laptopy pozyskane z Urzędu Miejskiego, 3 rodziny otrzymały pomoc rzeczową na święta od anonimowych sponsorów, poza tym rodziny korzystające z pomocy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej otrzymały oprócz żywności paczki świąteczne dla dzieci. Pomoc świąteczną otrzymały również dzieci uczęszczające do świetlić na zajęcia pozalekcyjne. Dwie rodziny przy wsparciu asystenta rodziny otrzymały pomoc rzeczową w związku z urodzeniem dziecka z Fundacji „Wspaniały Początek”. Do środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych oraz osiedlowego domu kultury łącznie uczęszczało 46 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

Ad.11. Kontynuowano wypracowany wspólny plan mający na celu zwiększenie częstotliwości wizyt dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w środowiskach z problemem alkoholowym, przemocą, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych. Na skutek działań asystentów policja podejmowała skuteczne interwencje w sprawie przemocy w rodzinie. W przypadku 9 rodzin wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”. Sytuację rodzin objętych procedurą omawiano na grupie roboczej przy Miejskim Zespole Interdyscyplinarnym w Koninie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Asystenci rodziny , także czynnie uczestniczyli w działaniach organizacji wspierających rodziny, którymi się zajmowali. Praktyki dotyczące pracy z rodziną zostały zaprezentowane na spotkaniu doradczym dla asystentów rodziny „Praktyczne ujęcie asystentury rodziny – warsztatowa wymiana doświadczeń” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Poznania. Spotkanie zostało zorganizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie w listopadzie w 2014 roku. Uczestniczyli w nim asystenci z okolicznych gmin, którzy zostali zapoznani z realizacją działań na rzecz rodzin dysfunkcyjnych przez Małgorzatę Tyczewską i Beatę Twardowską - asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Realizatorzy i partnerzy Gminnego Programu Wspierania Rodziny starali się poprawić sytuację dziecka i rodziny, poprzez zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, ograniczenia dysfunkcji, zminimalizowanie negatywnych zachowań występujących w rodzinach. Skala problemów występujących w rodzinach w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wymaga zwiększenia zatrudnienia asystentów rodziny, dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie będzie starał się pozyskiwać środki na zatrudnienie asystentów rodziny także z innych źródeł niż budżet miasta.

Opracowanie:

G.Majewska

M.Tyczewska

Konsultacje:

A. Kwaśniewska

Pobieranie 49.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna