Sprawozdanie z seminarium regionalnego poświęconego ochronie danych osobowych w sektorze policji zorganizowanego przez Radę EuropyPobieranie 38.78 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar38.78 Kb.

Sprawozdanie z seminarium regionalnego poświęconego ochronie danych osobowych w sektorze policji zorganizowanego przez Radę Europy


Strasburg, 13 - 14 grudnia 1999 r.

(Wersja angielsko-francuska sprawozdania przygotowana przez Radę Europy)
W seminarium wzięli udział pracownicy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Adam Krzyżak, dyrektor Departamentu Prawnego oraz Justyna Seweryńska, specjalista w Gabinecie Generalnego Inspektora.

Seminarium to zostało zorganizowane w ramach programu ADACS (Activities for the development and consolidation of democratic stability - Działalność mająca na celu promować rozwój i konsolidację demokratycznej równości) w odpowiedzi na inicjatywę Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Czech. Jest to przyczynek do Paktu Równowagi w Europie Południowej i Wschodniej (the Stability Pact for South - East Europe).

Głównym celem seminarium było przypomnienie podstawowych zasad ochrony danych osobowych w sektorze policji w szczególności tych, które wynikają z przepisów Europejskiej Konwencji Nr 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych oraz z Rekomendacji nr R (87) 15 regulującej wykorzystanie danych osobowych w sektorze policji oraz zasad wynikających z ustaw dotyczących ochrony danych osobowych lub policji w poszczególnych krajach.

Zasady te starają się pogodzić zapobieganie przestępczości oraz utrzymanie porządku publicznego z ochroną podstawowych praw człowieka, a w szczególności prawa do prywatności. Obie te kwestie leżą w interesie społeczeństwa choć coraz trudniej jest zachować między nimi równowagę, między innymi ze względu na ciągłe zmiany w dziedzinie informatyki.


PONIEDZIAŁEK 13 grudnia 1999 r.


Seminarium otworzyła Waltraut Kotschy, przewodnicząca seminarium, która była członkiem Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji 108 i która jest Dyrektorem Biura Ochrony Danych Osobowych w Austrii przy Kancelarii Kanclerza Austrii.

Pierwszy referat wygłosił Alexandre PATIJN, radca prawny przy Min. Sprawiedliwości w Holandii, członek Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych przy Radzie Europy, w którym przedstawił zasady przetwarzania danych osobowych w sektorze policji w ustawodawstwie europejskim.

Pierwsze stwierdzenie tego referenta brzmiało: Jeśli policja musi zbierać dane osobowe, aby realizować cele zapisane w ustawie o policji to powinny zostać stworzone odpowiednie ku temu podstawy prawne. Prawo powinno również precyzować kiedy policja nie ma prawa przetwarzać danych osobowych.

Jeśli chodzi o Konwencję 108 to do ochrony danych osobowych w sektorze policji odnoszą się artykuły 6 i 9. Art. 6 który dotyczy specjalnych kategorii danych: "Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne lub inne, jak również dane osobowe o stanie zdrowia lub życiu seksualnym nie mogą być przetwarzane automatycznie, chyba że prawo wewnętrzne zawiera właściwe zabezpieczenia. To samo stosuje się do danych osobowych dotyczących skazań." Dane dotyczące skazań są definiowane jako dane wrażliwe, choć, zdaniem autora referatu, za nawet bardziej wrażliwe uważa się dane, które dotyczą osób podejrzanych a nie skazanych.

Artykuł 9 Konwencji 108, który traktuje o wyjątkach i ograniczeniach brzmi:


 1. Nie przewiduje się żadnych innych wyjątków od postanowień artykułów 5, 6 i 8 poza wyjątkami przewidzianymi w tym artykule.

 2. Odstąpienie od artykułów 5,6 i 8 niniejszej Konwencji jest dozwolone jeśli przewiduje je prawo wewnętrzne Strony oraz kiedy stanowi ono środek konieczny w społeczeństwie demokratycznym w interesie:

 • ochrony bezpieczeństwa Państwa, bezpieczeństwa publicznego, monetarnych interesów państwa lub zwalczania przestępstw,

 • ochrony podmiotu danych albo praw lub wolności innych osób,

 1. Ograniczenia w korzystaniu z praw wymienionych w artykule 8 b, c i d mogą być przewidziane przez prawo w odniesieniu do zautomatyzowanych kartotek danych osobowych, służących statystyce lub do badań naukowych o ile nie zachodzi realne ryzyko naruszenia prywatności osób zainteresowanych.

Powyższe wyjątki nie przewidują, aby policja była wyłączona spod przepisów Konwencji, chyba że prawo wewnętrzne danego Kraju Członkowskiego będzie zawierało przepis wyłączający policję.

Uściśleniem Konwencji 108 w sektorze policji jest Rekomendacja (87) 15 regulująca wykorzystanie danych osobowych w sektorze policji. Rekomendacja ta zaleca stworzenie organu niezależnego od policji, który nadzorowałby przetwarzanie danych osobowych przez policję. Jeśli chodzi o zbieranie danych to policja ma prawo zbierać tylko dane osobowe osób, które odpowiadają pewnym kryteriom. Policja ma też prawo informować obywateli o tym, iż zbiera o nich dane chyba, że mogłoby to zadziałać na szkodę prowadzonemu dochodzeniu. Zbiory zawierające dane osobowe osób posiadających broń, listy taksówkarzy czy na przykład obcokrajowców powinny być trzymane oddzielnie od zbiorów, które są tworzone w celu walki z przestępczością. Łączenie poszczególnych zbiorów danych jest możliwe, ale tylko tych, które dotyczą przestępców. Rekomendacja zezwala na przekazywanie danych między różnymi jednostkami policji. Zbiory policji są dostępne dla wszystkich, nawet dla dziennikarzy, chyba że mogłoby to narazić na szwank dochodzenie.

Autor wspomina też Europejską Konwencję Praw Człowieka, która to w art. 8 gwarantuje ludziom ochronę ich prywatności, a przetwarzanie danych wrażliwych uważa za naruszenie praw człowieka.

Następnym punktem w programie był "okrągły stół" gdzie poszczególne kraje przedstawiały kwestię ochrony danych osobowych w sektorze policji.BUŁGARIA, Vassil Stoykov, dyrektor sekcji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: Nie mają ustawy o ochronie danych osobowych, natomiast przepisy Ustawy o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych regulują przetwarzanie danych osobowych w sektorze policji. W grudniu 1999 r. Ustawa o ochronie danych osobowych ma być poddana pod głosowanie w Parlamencie.

REPUBLIKA CZECH, Daniel Havranek, dyrektor jednostki ds. współpracy międzynarodowej w Policji: Ustawa o ochronie danych osobowych w systemach informatycznych jest właśnie głosowana w Parlamencie. Jest ona zgodna z Dyrektywą 95/46/EC. Do danych wrażliwych zaliczane są między innymi informacje dotyczące prawa własności do nieruchomości.

WĘGRY, dr Agnes Margita, starszy referent, Departament prawny oraz ds. koordynacji, Główna Kwatera Policji Państwowej: Ustawa o Policji z 1994 r. zawiera przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych. Przepisy te są zgodne z Rekomendacją (87) 15 dotyczącą danych osobowych przetwarzanych przez policję.

SŁOWENIA, Marjan Antončič, Doradca rządowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych: W tej chwili prośbami o udostępnienie danych, skargami itp. zajmowała się Komisja istniejąca przy Min. Spraw Wewnętrznych, ale nowa Ustawa o ochronie danych osobowych ma wprowadzić niezależny urząd ds. ochrony danych osobowych.

POLSKA, Małgorzata Wójcicka - Kuropatwa z Biura Łączności i Informatyki Kwatery Głównej Policji, Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji powiedziała, że dane osobowe przetwarzane przez Policję są dobrze chronione oraz krótko przedstawiła aspekt informatyczny ochrony danych osobowych. Przedstawiciele Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ze swej strony dodali, iż GIODO nie otrzymał do tej pory żadnych skarg na Policję. Jednocześnie poinformowali, że Policja podlega pod przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. i że brak jest przepisów szczegółowych regulujących kwestię przetwarzania danych osobowych przez Policję.

Dave Wolstenholme, szef Biura Interpolu w Wielkiej Brytanii przedstawił referat pt.: Police requirements and practices in the information society - Wymagania i potrzeby policji w społeczeństwie informacyjnym (sytuacja w Wielkiej Brytanii). Mówił między innymi o tym jak są zabezpieczane dane osobowe przetwarzane przez policję. Każdy pracownik ma swoje hasło dostępu do baz danych. Ponadto pracownicy są szkoleni w zakresie sposobów zabezpieczeń baz danych i bezpiecznego korzystania z nich. Data Protection Registrar (niezależny organ odpowiedzialny za ochronę danych osobowych w Wlk. Brytanii) ma prawo kontrolować czy policja nie łamie przepisów o ochronie danych osobowych.

Joël Boyer, Generalny Sekretarz z Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés CNIL (Krajowa Komisja Informatyki i Swobód Obywatelskich) przedstawił referat pt.: Control of the application of data protection principles in the police sector - Stosowanie zasad ochrony danych osobowych w sektorze policji (sytuacja we Francji).

Autor tego referatu podzielił policję na policję śledczą, służbę wywiadowczą zbierającą ogólne informacje, wywiad oraz policję administracyjną i dalej skoncentrował się na danych osobowych przetwarzanych przez policję śledczą i służbę wywiadowczą zbierającą ogólne informacje.

CNIL kontroluje jak przechowywane są zbiory danych osobowych przez policję, ale nie kontroluje jak dane są zbierane.

Ustawa o ochronie danych osobowych z 1978 r. podniosła kwestię zbiorów danych osobowych przetwarzanych w sektorze policji. Referent jednak stwierdził, że do dziś nie jest to problem rozwiązany. Np. przetwarzanie danych osobowych w rejestrze skazanych jest uregulowane przez Kodeks karny, a nie przez francuskie przepisy o ochronie danych osobowych.

Jeśli jakaś osoba nie ma przy sobie żadnego dokumentu tożsamości to zgodnie z prawem francuskim może ona być zatrzymana na 48 godzin i mogą od niej zostać pobrane odciski palców oraz zrobione zdjęcie. Jeśli jednak okaże się, że osoba ta nie popełniła żadnego wykroczenia to dane te muszą być usunięte.

Dane wrażliwe mogą być zbierane przez policję tylko o osobach skazanych za przestępstwa na tle seksualnym lub o osobach, które popełniły zbrodnię. Natomiast nie można ich zbierać np. o osobie, która ukradła rower lub podrobiła czek, chyba że świadek zezna, iż widział wysokiego Murzyna. Takie zeznania uzasadnia zbieranie danych wrażliwych. Jeżeli okaże się, że osoba podejrzana o dokonanie przestępstwa nie popełniła go wtedy dane dotyczące jej kodu genetycznego, muszą być usuwane. Jedynie w przypadku przestępstw na tle seksualnym dane te mogą być przechowywane.

Czas przechowywania danych osobowych przez policję jest różny. Odciski palców przechowuje się 25 lat, dane o kodzie genetycznym 40 lat, zbiory z danymi osobowymi groźnych przestępców przez 20 lat, a zbiory z danymi osobowymi osób, które popełniły wykroczenia 10 lat, co wynika z przepisów prawa.

Różne wydziały policji mogą się wymieniać danymi osobowymi, które przetwarzają, ale tylko na potrzeby konkretnego dochodzenia. Policja nie może udostępniać danych osobowych ani osobom prywatnym, ani prywatnym przedsiębiorstwom. Osoby fizyczne mogą zwrócić się z prośbą do CNIL o sprawdzenie czy policja posiada ich dane osobowe, jednak CNIL może tylko odpowiedzieć tak lub nie, ale nie podaje jakie to są dane.

W przypadku projektów ustaw nakazujących tworzenie zbioru danych osobowych ustawę tą najpierw musi zaopiniować CNIL.

WTOREK 14 grudnia 1999 r.


Pierwszy referat miała Waltraut Kotschy pt.: International exchange of personal data in the police sector: general principles - Międzynarodowa wymiana danych osobowych w sektorze policji: zasady ogólne.

Referent przedstawiła traktat z Schengen z 14 czerwca 1985 roku w ramach którego stworzono Schengen Information System (System Informacyjny Schengen) SIS. System ten zawiera dane osobowe osób, wobec których wydane zostały nakazy zatrzymania lub osób nie będących obywatelami danego kraju, a którym odmówiono prawa pobytu. Informacje z SIS są wykorzystywane w punktach kontrolnych na zewnętrznych granicach obszaru Schengen. SIS może zawierać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ew. pseudonimy, stałe cechy wyglądu zewnętrznego, inicjały drugich imion, miejsce i datę urodzenia, płeć, narodowość, oznaczenie "uzbrojony", "groźny", powód wpisania do SIS oraz jakie kroki należy przedsięwziąć wobec danej osoby. W ramach traktatu z Schengen istnieją dwa zestawy reguł dotyczących przetwarzania danych osobowych: pierwszy dotyczy danych osobowych przetwarzanych w SIS, a drugi dotyczy danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości z krajów objętych obszarem Schengen. Specjalny organ kontroluje przetwarzanie danych osobowych w tym obszarze, a instytucje w poszczególnych krajach są kontrolowane przez krajowe organy ds. ochrony danych osobowych. Również krajowe organy ds. ochrony danych osobowych rozpatrują wszelkie skargi.

Dalej Waltraut Kotschy mówiła o Europolu - European Police Office (Biuro Policji Europejskiej), które zostało stworzone przez Konwencję o Europolu. Konwencja ta weszła w życie w 1998 roku, a Europol rozpoczął swoją działalność 1 czerwca 1999 roku. Instytucja ta ma na celu pomagać krajom członkowskim Unii Europejskiej w zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw. W ramach działalności Europolu gromadzone są informacje związane z zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw na przykład jakie są sposoby prowadzenia śledztwa. Jeśli chodzi o dane osobowe to Europol posiada zbiór danych osobowych osób, które popełniły przestępstwo, bądź są o to podejrzane oraz zbiory stworzone ad hoc na prośbę danego kraju członkowskiego związane z pewnymi rodzajami przestępstw np. akty terroryzmu, przemyt narkotyków. Przetwarzanie danych przez Europol jest nadzorowane przez specjalny organ Joint Supervisory Body - Wspólny Organ Nadzoru, który w przeciwieństwie do organu nadzoru w ramach traktatu z Schengen rozpatruje również skargi. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych przetwarzanych przez Europol, ale poprzez organ odpowiedzialny za ochronę danych osobowych w ich kraju, który dopiero zwraca się w danej sprawie do Wspólnego Organu Nadzoru.

Zdaniem Waltraut Kotschy każdy kraj sam powinien zdecydować czy policja powinna podlegać przepisom o ochronie danych osobowych czy też nie.

Waltraut Kotschy przedstawiła też sytuację w Austrii gdzie ochroną danych osobowych zajmuje się Biuro ds. ochrony danych osobowych przy Kancelarii Premiera. W lutym 2000r. ma wejść w życie nowa ustawa dotycząca ochrony danych osobowych. Jeśli chodzi o policję to w Austrii brak jest przepisów określających jakie dane policja może zbierać, posiłkuje się ona tylko przepisami Ustawy o Służbach Bezpieczeństwa (ustawa ta wbrew swojej nazwie nie "służb bezpieczeństwa", ale "zwykłej" policji zapewniającej porządek publiczny). W Austrii istnieje również Ustawa o współpracy policji z 1997 r., która określa zasady międzynarodowej współpracy policji, a między innymi zasady przekazywania danych w ramach tej współpracy.

Dick HEIMANS, dyrektor Departamentu Prawnego Europolu mówił o podstawach prawnych Europolu oraz jakie są możliwości współpracy z trzecimi krajami lub stronami. Kwestia danych osobowych jest uregulowana w art. 15 Konwencji o Europolu. Odpowiedzialność jest rozłożona po połowie tzn. kraje członkowskie są odpowiedzialne za dane, które przekazują Europolowi, a Europol za bezpieczne przechowywanie tych danych. Obie strony mają obowiązek informować się na bieżąco o zmianach wprowadzonych do danych, które posiadają. Z kolei art. 10 Konwencji zabrania przetwarzania danych wrażliwych chyba, że są one niezbędne dla danej sprawy.

Następnie miał przedstawić swój referat Shouheil El Zein, dyrektor Departamentu Prawnego Interpolu na temat: The legal framework of Interpol and requirements for police and judicial co-operation - Podstawy prawne Interpolu oraz wymogi dotyczące współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości. Referent zrezygnował z wygłoszenia referatu i ograniczył się tylko do kilku uwag: skrytykował stworzenie Europolu, komórki, która w pewnym stopniu zajmuje się tym czym Interpol, ale na mniejszą skalę. Ponadto powiedział, że zabezpieczenia danych w krajach z którymi Interpol współpracuje nie są wystarczające, między innymi w krajach, które ratyfikowały Konwencję 108. Stwierdził wręcz, że kraje, które ratyfikowały Konwencję 108 regularnie ją łamią.

W ramach podsumowania seminarium, prof. Rainer Schweizer ze Szwajcarii, Przewodniczący Szwajcarskiej Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych, profesor z Uniwersytetu w St. Gall, który został zaproszony na seminarium jako główny referent, przedstawił dokument, w którym zawarł wnioski wynikające z obrad i dyskusji. Przede wszystkim w ustawodawstwie międzynarodowym w dziedzinie ochrony danych osobowych i w dziedzinie policji są następujące braki: • Przepisy o Interpolu nie gwarantują żadnej ochrony sądowej.

 • Rekomendacja (87) 15 zawiera ciągle ważne zasady, ale nie obejmuje wszystkich sposobów przetwarzania informacji przez policję jakie obecnie istnieją.

 • Konwencja wprowadzająca w życie układ z Schengen nie określa granic zbierania danych osobowych przez kraje członkowskie w Systemie Informacyjnym Schengen i jak mogą one być przetwarzane oraz przekazywane w ramach tego systemu. Również brak zaleceń jeśli chodzi o przekazywanie tych danych krajom trzecim, które podpisały dwustronne umowy z krajami przynależącymi do obszaru Schengen.

 • Do Europolu mogą dołączyć kraje trzecie, które muszą jednak zagwarantować odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (art. 18 Konwencji) - Europolowi zarzuca się, że gwarancje te nie są wystarczająco jasno określone. Nie jest również jasne czy Wspólnotowy Organ Nadzoru (organ nadzorujący przetwarzanie danych osobowych przez Europol), zgodnie z wymogami art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jest w stanie zapewnić możliwość odwołania się dla osób, których dane przetwarzane przez Europol dotyczą.

 • Międzynarodowa współpraca organów kontrolujących ochronę danych osobowych ma również swoje braki, gdyż osoby zainteresowane muszą odwoływać się do różnych instytucji narodowych i międzynarodowych, aby otrzymać pomoc.

W związku z tym zaleca się co następuje:

 1. Poszczególne kraje muszą zapewnić, aby w świetle wzrostu wymiany danych między krajami, dane przekazywane były "dobrej jakości", zbiory danych osobowych przetwarzane przez policję były kontrolowane, a podmioty danych powinny otrzymać pomoc w przypadku jakichkolwiek kłopotów nawet poza granicami kraju.

 2. Na forum międzynarodowym: Interpol musi określić warunki przetwarzania danych osobowych. Europol musi sprecyzować warunki współpracy z krajami trzecimi. Europol, kraje z obszaru Schengen, systemy informacji celnej powinny współpracować między sobą oraz z krajami członkowskimi UE oraz z krajami i organizacjami trzecimi. Z kolei Rada Europy powinna przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu stworzenia rekomendacji dodatkowej do Rekomendacji (87) 15, w której między innymi należy uregulować kwestie przetwarzania danych wrażliwych przez policję, wykorzystania Internetu, zapewnienia lepszej ochronę osobom, których dane przetwarza policja, a które nie są podejrzane o dokonanie przestępstwa.

Materiały z seminarium:


 1. Trzeci raport z działalności Wspólnotowego Organu Nadzoru wspólnoty Schengen za okres marzec 1998 r. - luty 1999 r. (3čme rapport d'activité de l'Autorité de contrôle de Schengen). Wspólnotowy Organ Nadzoru ma za zadanie kontrolować ochronę danych osobowych przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen. (tylko wersja francuska)

 2. Projekt aktu prawnego Rady Unii Europejskiej ustanawiającej reguły dotyczące otrzymywania przez Europol dokumentów pochodzących z krajów trzecich (Draft Council Act of laying down the rules concerning the receipt of information by Europol from third parties). (wersja francuska i angielska)

 3. Akt prawny Rady Unii Europejskiej ustanawiający zasady przekazywania danych osobowych przez Europol krajom trzecim oraz innym organizacjom (Council Act of adopting the rules governing the transmission of personal data by Europol to third states and third bodies). (wersja francuska i angielska)

 4. Projekt atku prawnego Rady Unii Europejskiej ustanawiającego stosunki Europolu z krajami trzecimi oraz instytucjami nie związanymi z Unia Europejską (Draft Council Act of laying down the rules governing Europol's external relations with third States and non - European Union - related bodies). (wersja francuska i angielska)

 5. Nowa ustawa o policji w Republice Czech oraz o kwestiach technologii informacji. Nie jest to tekst samej ustawy ale krótki komentarz do niej oraz jak ma się ona do acquis communautaire (The New Act on Police Force of the Czech Republic and the Issues of Information Technologies). (wersja tylko angielska)

 6. Raport Podkomitetu ds. Ochrony Danych Osobowych przy Radzie Europy oceniający Rekomendację (87) 15 regulującą przetwarzanie danych osobowych w sektorze policji w świetle nowych wydarzeń w tej dziedzinie (Evaluation of the relevance of Recommendation No. R (87) 15 regulating the use of personal data in the police sector in the light of new developments in the field) . (wersja francuska i angielska)

 7. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Europejskiej Komisji Praw Człowieka dotyczące sposobów inwigilacji (Jurisprudence of the European Court and the European Commission of Human Rights concerning surveillance measures). (wersja francuska i angielska)

 8. Raport przygotowany przez Justice, organizację z Wlk. Brytanii, która ma na celu usprawniać funkcjonowanie brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Raport pt. Pod nadzorem - niejawne nadzorowanie przemieszczania się, a prawa człowieka. (Under surveillance : Covert Policing and Human Rights Standards). (wersja tylko angielska)

 9. Tekst Konwencji o Europolu (Europol Convention). (wersja francuska i angielska)

 10. Tekst Konwencji wprowadzającej w życie układ z Schengen z 14 czerwca 1985 r. (Convention d'application de l'accord de Schengen). (wersja tylko francuska)

 11. Zbieranie, analiza oraz wymiana informacji dotyczących sądownictwa karnego między instytucjami sądowymi: potrzeba stworzenia zasad odpowiedzialnego wykorzystania tych informacji (Gathering, analysis, and sharing of criminal justice information by justice agencies: the need for principles of responsible use). Opracowanie przygotowane przez Departament Sprawiedliwości USA. (wersja tylko angielska)

 12. Jak pogodzić przepisy regulujące ochronę danych osobowych z wymogami współpracy z policją i wymiarem sprawiedliwości. (Reconciling data protection regulations with the Requirements of Judicial and Police co-operation). Tekst referatu Souheil El Zein, dyrektor Departamentu Prawnego w Interpolu. (wersja angielska i francuska)

 13. Międzynarodowa współpraca policji, a ochrona prywatności (International Police Co-operation and Privacy Protection). Artykuł prof. dr Bart De Schutter, profesora prawa na Uniwersytecie w Brukseli, członka Belgijskiej Komisji Ochrony Danych Osobowych. (wersja tylko angielska)

 14. Informacje o nowych przepisach i ustawach w Belgii (Informations sur les développements législatifs en Belgique). Dokument przygotowany prze sekretariat Dyrekcji Generalnej I ds. Prawnych. (wersja tylko francuska)

 15. Dokument przygotowany przez Waltraut Kotschy przedstawiający po krótce Europol i jak funkcjonuje obszar Schengen. (wesja tylko angielska)

 16. Projekt wniosków i zaleceń opracowanych w czasie seminarium prze prof. Rainera Schweizera z Uniwersytetu Saint Gall (Szwajcaria), głównego sprawozdawcę seminarium. (Projet de conclusions et de récommandations du séminaire). (wersja tylko francuska)

 17. Międzynarodowa współpraca policji i organów kontroli .... małżeństwo z miłości czy z rozsądku ? (Coopération policičre internationale et autorités de contrôle ... mariage d'amour ou de raison?) Dokument przygotowany przez Hugues Brulin i Damien Moreau z Ministerstwa Sprawiedliwości, Belgia. (wersja tylko francuska)

 18. Ochrona danych osobowych w sektorze policji, (Data protection in the police sector) - tekst referatu przygotowanego przez Alexandra Patijn z Holandii. (wersja tylko angielska)

 19. Dokumenty załączone przez Souheil El Zein, dyrektora Departamentu Prawnego z Interpolu :

 • Fragment z przykładowej dwustronnej umowy dotyczącej współpracy policji zaproponowanej przez Zgromadzenie Ogólne (ONZ) 6 listopada 1999 r., rozdział dotyczący ochrony danych osobowych, (Abstract from the Model Bilateral Police Co-operation Agreement proposed by the General Assembly on 6th November 1999), (wersja angielska i francuska),

 • Umowa dotycząca współpracy przy zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw transgranicznych, (Agreement on co-operation to prevent and combat trans-border crime), (wersja tylko angielska),

 • Akt prawny LIV z 1999 r. dotyczący współpracy i wymiany informacji pomiędzy systemem egzekwowania prawa Unii Europejskiej a Interpolem, (Act LIV of 1999 on Co-operation and information exchange with the law enforcement network of the European Union and the International Criminal Police Organisation), (wersja tylko angielska),

 • Wewnętrzny, prawny przewodnik Interpolu dotyczący Rady Nadzorczej Kontrolującej Archiwum Interpolu, (Sheet of the Internal Legal Guide of the ICPO - Interpol on the Supervisory Board for the Control of Interpol's Archives), (wersja francuska i angielska),

 • Tekst dekretu, który podał do publicznej wiadomości Umowę pomiędzy rządem Republiki Francuskiej et rządem Republiki Malty dotyczącą współpracy w dziedzinie spraw wewnętrznych, (Décret portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte relatif ŕ la coopération en matičre d'affaires intérieures), (wersja tylko francuska),

 • Tabela pokazująca relacje między aktami prawnymi Interpolu i Rady Europy, (Tableau de correspondance enter les textes de l'O.I.P.C. - Interpol et ceux du Conseil de l'Europe), (wersja tylko francuska),

 1. Sytuacja ochrony danych osobowych w sektorze policji w Bułgarii - dokument przygotowany przez przedstawiciela Bułgarii, (wersja angielska),

 2. Sytuacja ochrony danych osobowych w sektorze policji na Węgrzech - dokument przygotowany przez przedstawiciela Węgier oraz tekst węgierskiej Ustawy o ochronie danych osobowych oraz o dostępie do informacji, (wersja tylko angielska),

 3. Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez administrację państwową oraz w sektorze policji (The protection of personal data held by the administration or in the police sector) - dokument przygotowany przez przedstawiciela Republiki Czech, (wersja tylko angielska),

 4. Policja, a prawa człowieka 1997 - 2000, raport przygotowany przez Dyrekcję ds. Praw Człowieka przy Radzie Europy, (Police and Human Rights 1997 - 2000, Status Report), (wersja angielska i francuska),

 5. Nota informacyjna od Komisji ekspertów ds. etyki w policji oraz innych kwestii związanych z policją przy Radzie Europy, (Information note of the Committee of experts on police ethics and problems of policing), (wersja angielska i francuska),

 6. Broszurki informacyjne o programie Octopus - Program przeciwko korupcji i przestępczości zorganizowanej w Państwach przechodzących okres przejściowy, (Programme against corruption and organised crime in States in transition), (wersja angielska i francuska),

 7. Raport Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisji Weneckiej) o służbach specjalnych poszczególnych krajów w Europie (Internal Security Services in Europe), z 7 marca 1998 r. (wersja angielska i francuska)

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna